LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gruodžio 23 d. Nr. IX-134

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 84-2533)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

2 straipsnyje vietoj datos „2001 m. sausio 1 d.“ įrašyti datą „2001 m. rugpjūčio 1 d.“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. rugpjūčio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS