LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 78 IR 80 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gruodžio 21 d. Nr. IX-120

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 64-1914)

 

1 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 78 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas įsigalioja nuo Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) įsigaliojimo dienos.“

 

2 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 80 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1) iki 2001 m. birželio 1 d. nustatyti atstovavimo valstybei, įgyvendinant jai priklausančių akcijų suteikiamas teises, tvarką;

2) iki 2002 m. liepos 1 d. pateikti Seimui įstatymo projektą, kuriame būtų bendrovėms numatyta atsakomybė už reikalavimų, nustatytų šio įstatymo 79 straipsnio 1 ir 2 dalyse, pažeidimus.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS