LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 2, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 45, 46, 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. gruodžio 20 d. Nr. IX-97

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1984)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 4, 10, 11, 12, 13, 19, 23, 24, 26, 28, 35 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklais“ įrašyti žodžius „skirstomaisiais tinklais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Skirstymas – vartotojų aprūpinimas elektros energija skirstomaisiais tinklais.“

2. 2 straipsnio 10, 11, 12, 13 dalyse vietoj žodžių „skirstymo tinklais“, „skirstymo tinklus“, „skirstymo tinklų“, „skirstymo tinklams“ įrašyti atitinkamai žodžius „skirstomaisiais tinklais“, „skirstomuosius tinklus“, „skirstomųjų tinklų“, „skirstomiesiems tinklams“ ir šias dalis išdėstyti taip:

10. Tinklų naudotojas – juridinis ar fizinis asmuo bei įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, kurie naudojasi elektros energijos persiuntimo perdavimo ar skirstomaisiais tinklais paslauga.

11. Jungiamosios linijos – perdavimo ar skirstomuosius tinklus jungiantys įrenginiai.

12. Jungtinė sistema – perdavimo ir skirstomųjų tinklų visuma.

13. Tiesioginė linija – elektros energijos perdavimo linija, jungianti gamintoją su vartotoju, tačiau nepriklausanti perdavimo ir skirstomiesiems tinklams.“

3. 2 straipsnio 19 dalyje vietoj žodžių „Reguliuojančioji energija“ įrašyti žodžius „Reguliavimo energija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

19. Reguliavimo energija - elektros energija, reikalinga nacionalinei balansavimo funkcijai vykdyti.“

4. 2 straipsnio 23 dalyje vietoj žodžių „skirstymo pajėgumų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų pajėgumų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

23. Ilgalaikis planavimas – elektros energijos rinkodaros, elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstomųjų pajėgumų plėtros, tiekimo vartotojams patikimumo užtikrinimo ir su tuo susijusių investicijų planavimas.“

5. 2 straipsnio 24 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

24. Operatorius – perdavimo arba skirstomųjų tinklų operatorius.“

6. 2 straipsnio 26 dalyje vietoj žodžių „Skirstymo tinklų“, „skirstymo tinklus“ įrašyti žodžius „Skirstomųjų tinklų“, „skirstomuosius tinklus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

26. Skirstomųjų tinklų operatorius – juridinis asmuo, valdantis skirstomuosius tinklus savo aptarnaujamoje teritorijoje.“

7. 2 straipsnio 28 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklu“ įrašyti žodžius „skirstomuoju tinklu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

28. Reguliuojamasis trečiosios šalies dalyvavimas – procesas, kai gamintojai, tiekėjai ir laisvieji vartotojai naudojasi perdavimo ar skirstomuoju tinklu elektros energijai persiųsti viešai paskelbtomis sąlygomis.“

8. 2 straipsnio 35 dalyje vietoj žodžių „elektros stočių (elektrinių)“ įrašyti žodį „elektrinių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

35. Elektros energija – elektrinių gaminama elektros energija, kuri kaip prekė pateikiama vartotojui.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimas

7 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Elektros energetikos sektorių sudaro elektros energijos gamintojai, tiekėjai, perdavimo ir skirstymo įmonės, rinkos operatorius, perdavimo bei skirstomųjų tinklų operatoriai.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

8 straipsnyje vietoj žodžių „skirstymo įrenginių“, „skirstymo tinklai“, „skirstymo tinklų“ įrašyti atitinkamai žodžius „skirstomųjų įrenginių“, „skirstomieji tinklai“, „skirstomųjų tinklų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Elektros energetikos sektoriaus suderinamumas ir vientisumas

1. Sektoriaus vientisumui užtikrinti, laikantis objektyvumo ir nediskriminavimo principų, nustatomi gamybos, perdavimo ir skirstomųjų įrenginių techniniai konstrukcijos bei eksploatavimo reikalavimai, reglamentuojami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų tinklų naudojimo taisyklių.

2. Elektros energijos gamybos įrenginiai, perdavimo ir skirstomieji tinklai, jungiamosios ir tiesioginės linijos privalo atitikti techninius konstrukcijos bei eksploatavimo reikalavimus, kad būtų nustatyta perdavimo ir skirstymo operatorių valdoma vientisa sistema.

3. Sutartys dėl perdavimo ir skirstomųjų tinklų įrenginių, esančių kitos įmonės teritorijoje, priežiūros bei eksploatavimo sudaromos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir laikantis būtinųjų sąlygų. „

 

4 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies pakeitimas

13 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„1. Gamintojai, prijungdami savo naujus įrenginius prie perdavimo ir skirstomųjų tinklų ir juos eksploatuodami, turi laikytis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintų tinklų naudojimo taisyklių reikalavimų.“

 

5 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktų ir 2 dalies 8, 9 punktų pakeitimas

1. 16 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) gauti iš gamintojų, skirstomųjų tinklų operatorių ir laisvųjų vartotojų, prijungtų prie perdavimo tinklų, rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą balansavimo funkcijai ir kitoms pareigoms, nurodytoms šiame straipsnyje, vykdyti;“.

2. Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) pirkti reguliavimo energiją ir rezervinę galią.“

3. 16 straipsnio 2 dalies 8 punkte vietoj žodžio „sudaryti“ įrašyti žodį „sudarant“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) vykdyti nacionalinio balansavimo funkciją sudarant vienodas nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams;“.

4. 16 straipsnio 2 dalies 9 punkte vietoj žodžio „sudaryti“ įrašyti žodį „sudarant“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) vykdyti rezervavimo funkciją sudarant vienodas nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams;“.

 

6 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

17 straipsnyje vietoj žodžių „Skirstymo tinklų“, „skirstymo tinklus“, „skirstymo tinklų“, „skirstymo tinklais“ įrašyti atitinkamai žodžius „Skirstomųjų tinklų“, „skirstomuosius tinklus“, „skirstomųjų tinklų“, „skirstomaisiais tinklais“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Skirstymo veiklos principai

1. Skirstomųjų tinklų operatorius yra atsakingas už skirstomuosius tinklus iki vartotojų, gamintojų ar perdavimo tinklų įrenginių prijungimo taško bei už jų saugumą, patikimumą, eksploatavimą, priežiūrą, valdymą bei plėtojimą atsižvelgiant į skirstomųjų tinklų naudotojų poreikius.

2. Skirstomųjų tinklų operatorius tinklų naudotojams privalo užtikrinti nediskriminuojančio naudojimosi skirstomaisiais tinklais sąlygas.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

18 straipsnyje vietoj žodžių „Skirstymo tinklų“, „skirstymo tinklų“, „skirstymo tinklais“, „skirstymo tinklus“, „skirstymo tinklo“ įrašyti atitinkamai žodžius „Skirstomųjų tinklų“, „skirstomųjų tinklų“, „skirstomaisiais tinklais“, „skirstomuosius tinklus“, „skirstomojo tinklo“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Skirstomųjų tinklų operatoriaus teisės ir pareigos

1. Skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę:

1) iš gamintojų ir laisvųjų vartotojų, prisijungusių prie skirstomųjų tinklų, gauti elektros energijos rodmenis ar kitą informaciją, reikalingą jų pareigoms vykdyti;

2) reikalauti iš esančių ir potencialių vartotojų informacijos, kuri reikalinga trečiajai šaliai naudotis skirstomaisiais tinklais;

3) rekonstruoti esamus ir tiesti naujus skirstomuosius tinklus.

2. Skirstomųjų tinklų operatorius privalo:

1) naudoti skirstomuosius tinklus ir jungiamąsias linijas su kitomis sistemomis savo teritorijoje, užtikrindamas priežiūrą, garantuodamas saugų tiekimą ir tinklų plėtojimą, laikydamasis aplinkos apsaugos reikalavimų;

2) organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti skirstomųjų tinklų elektros energijos apskaitą;

3) atlikti elektros energijos matavimus ir jų rodmenis perduoti perdavimo tinklų ir rinkos operatoriams bei tiekėjams;

4) prijungti vartotojų ir gamintojų įrenginius, esančius operatoriaus teritorijoje, prie skirstomojo tinklo pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus;

5) motyvuotai raštu atsakyti esantiems ir potencialiems vartotojams apie atsisakymą suteikti jiems elektros energijos persiuntimo paslaugą. Toks atsisakymas turi būti pagrįstas nediskriminaciniais techninio pobūdžio kriterijais;

6) užtikrinti informacijos, gautos vykdant savo funkcijas ir sudarančios komercinę ar kitokią paslaptį, slaptumą, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.“

 

8 straipsnis. 20 straipsnio 1 dalies pakeitimas

20 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklai“ įrašyti žodžius „skirstomieji tinklai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Kiekviena įmonė, kurios nuosavybė yra skirstomieji tinklai, yra atsakinga už elektros energijos tiekimą vartotojams, esantiems skirstymo įmonės aptarnaujamoje teritorijoje.“

 

9 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

21 straipsnyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Visuomeninio elektros energijos tiekėjo pareiga tiekti elektros energiją pagal pareikalavimą

Visuomeninis elektros energijos tiekėjas vartotojo reikalavimu skirstomųjų tinklų teritorijoje privalo tiekti elektros energiją pagal šio įstatymo 33 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintus visuomeninius elektros energijos tarifus.“

 

10 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

25 straipsnyje vietoj žodžių „Skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „Skirstomųjų tinklų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Elektros energijos apskaitos organizavimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai yra atsakingi už patiektos elektros energijos matavimo ir apskaitos organizavimą.“

 

11 straipsnis. 28 straipsnio 3 dalies pakeitimas

28 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „taiką“ įrašyti žodį „laiką“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo įmonės šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją privalo pateikti per teisės aktų nurodytą laiką.“

 

12 straipsnis. 29 straipsnio 4 ir 5 dalių pakeitimas

1. 29 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“, „skirstymo galingumų“ įrašyti atitinkamai žodžius „skirstomųjų tinklų“, „skirstomųjų pajėgumų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Visi persiunčiami elektros energijos kiekiai turi būti suderinti su perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriais ir, jeigu trūksta perdavimo bei skirstomųjų pajėgumų, koreguojami pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintas tinklų naudojimo taisykles.“

2. 29 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, remdamasi perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatorių informacija, viešai „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ skelbia perdavimo ir skirstymo paslaugų įkainius, taip pat vartotojų įrenginių prijungimo prie tinklų mokestį.“

 

13 straipsnis. 30 straipsnio 3 dalies pakeitimas

30 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „perdavimo“ įrašyti žodį „pardavimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Kai yra vienoda elektros energijos pardavimo kaina, rinkos operatorius privalo teikti pirmenybę gamintojams, naudojantiems vietinį kurą, atsinaujinančius ir atliekinius energijos išteklius.“

 

14 straipsnis. 31 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

31 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžio „sausio“ įrašyti žodį „liepos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) ne vėliau kaip nuo 2001 m. liepos 1 d. – vartotojams, kurių įrenginiuose, esančiuose tuo pačiu adresu, praėjusiais metais sunaudota daugiau nei 20 mln. kWh elektros energijos;“.

 

15 straipsnis. 32 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 32 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Gamintojai ir tiekėjai, sudarydami tiekimo sutartis su laisvaisiais vartotojais, su perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriais sudaro dvišales sutartis dėl teisės naudotis tinklais.“

2. 32 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Nepriklausomi gamintojai, per bendrą jungtinę sistemą aprūpindami elektros energija savo padalinius ir dukterines įmones, esančias toje pačioje ar kitoje valstybėje, su perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriais sudaro dvišales sutartis dėl teisės naudotis tinklais.“

 

16 straipsnis. 34 straipsnio 6 dalies pakeitimas

34 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklais“ įrašyti žodžius „skirstomaisiais tinklais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Leidimo tiesti tiesiogines linijas išdavimas gali būti siejamas su atsisakymu leisti naudotis perdavimo arba skirstomaisiais tinklais.“

 

17 straipsnis. 38 straipsnio 1 dalies pakeitimas

38 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tik būtinais atvejais, vadovaudamasi objektyviais kriterijais, gali įpareigoti rinkos, perdavimo ar skirstomųjų tinklų operatorius bei tiekėjus teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.“

 

18 straipsnis. 39 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 39 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „skirstymo linijas“ įrašyti žodžius „skirstomąsias linijas“ ir šią  dalį išdėstyti taip:

1. Asmuo, kuris turi nuosavybės teise žemę ar ja naudojasi, negali uždrausti perdavimo ar skirstymo įmonėms tiesti perdavimo, skirstomąsias linijas ar kitus elektros įrenginius, jei jie Vyriausybės nustatyta tvarka pripažįstami valstybinės reikšmės energetikos objektais.“

2. 39 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „skirstymo linijų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų linijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Nuostoliai, kuriuos dėl perdavimo ar skirstomųjų linijų tiesimo ir kitų elektros įrenginių įrengimo bei veikimo patiria žemės savininkas ar jos naudotojas, turi būti atlyginti notariškai patvirtinto žemės savininko ar jos naudotojo ir perdavimo ar skirstymo įmonės dvišalio susitarimo pagrindu. Tokiu pat būdu turi būti sprendžiami ir kiti tarp žemės savininko ar jos naudotojo ir perdavimo ar skirstymo įmonės kylantys klausimai, susiję su perdavimo ar skirstomųjų linijų tiesimu ir kitų elektros įrenginių įrengimu bei veikimu.“

 

19 straipsnis. 45 straipsnio 2 dalies pakeitimas

45 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „skirstymo tinklų“ įrašyti žodžius „skirstomųjų tinklų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Gamintojai, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriai bei tiekėjai privalo apsidrausti savo atsakomybę įstatymų nustatyta tvarka.“

 

20 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

46 straipsnyje vietoj žodžio „sausio“ įrašyti žodį „liepos“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

46 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 47 straipsnį, įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d.“

 

21 straipsnis. 47 straipsnio 2 dalies pakeitimas

47 straipsnio 2 dalyje vietoj datos „2000 m. gruodžio 1 d.“ įrašyti datą „2001 m. balandžio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Iki 2001 m. balandžio 1 d. Vyriausybė parengia ir (ar) išleidžia teisės aktus bei patvirtina norminius aktus, reikalingus šiam įstatymui įgyvendinti.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS