LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gruodžio 23 d. Nr. IX-137

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „2001“ įrašyti skaičių „2002“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. LRT finansavimo tvarka pagal šį įstatymą įsigalioja nuo 2002 m. sausio

1 d.“

2. 2 dalyje vietoj datos „2001 m. sausio 31 d.“ įrašyti žodžius ir skaičių „per 1 mėnesį po šio įstatymo nustatytos finansavimo tvarkos įsigaliojimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. LRT administracinė komisija įsteigiama ne vėliau kaip per 1 mėnesį po šio įstatymo nustatytos finansavimo tvarkos įsigaliojimo.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS