LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 411 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gruodžio 21 d. Nr. IX-118

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 8-120, Nr. 89-1713; 1997, Nr. 117-3005, Nr. 119-3078; 2000, Nr. 54-1560)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 411 straipsniu

Papildyti Įstatymą 411straipsniu:

411 straipsnis. Muitinės priežiūros priemonių taikymas

Gaminiams, kurių importas į Lietuvos Respubliką ir eksportas iš jos laikytinas išradimo patento savininko teisių pažeidimu, gali būti taikomos įstatymų nustatytos muitinės priežiūros priemonės.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS