LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 20, 21 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO PANAIKINIMO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. gruodžio 21 d. Nr. IX-113

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR 20, 21 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO PANAIKINIMAS

 

(Žin., 2000, Nr. 45-1299)

 

1 straipsnis.         Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 20, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo panaikinimas

Panaikinti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 20, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 2, 3, 4 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,  22 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMAS NETEKUSIAIS GALIOS

 

(Žin., 1991, Nr. 17-447; 1994, Nr. 88-1666, Nr. 96-1874; 1995, Nr. 59-1481,

Nr. 89-1987; 1996, Nr. 57-1341; 1999, Nr. 32-900, Nr. 50-1599; 2000, Nr. 28-763)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šių įstatymų nuostatų įgyvendinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, Valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo taisyklės, Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpoms taisyklės, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų nuostatai.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) ligos ir motinystės draudimas, kai draudžiama ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;“.

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktų, 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktus ir juos išdėstyti taip:

1) gaunantys atlyginimą už darbą asmenys: dirbantys pagal darbo sutartis, einantys narystės pagrindu renkamąsias pareigas renkamose organizacijose, dirbantys narystės pagrindu ūkinėse bendrijose, žemės ūkio bendrovėse arba kooperatinėse organizacijose, kandidatai į notarus (asesoriai), viešojo administravimo valstybės tarnautojai (išskyrus valstybės tarnautojus, nurodytus šios straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose);

2) valstybės politikai, Konstitucinio Teismo teisėjai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai, kitų teismų teisėjai, kandidatai į teisėjus, prokuratūros pareigūnai, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojai, valdybos nariai, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybės institucijų ar įstaigų vadovai, kiti Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybės institucijų ar įstaigų pareigūnai, Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų, kitų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų  pirmininkai, jų pavaduotojai ir nariai, taip pat pagal specialius įstatymus įsteigtų komisijų ar tarybų pareigūnai.  Asmenys, išvardyti šiame punkte, valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami tuo atveju, jei jie gauna atlyginimą už darbą;

3) Vidaus reikalų ministerijos, policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnai, vidaus tarnybos dalinių karininkai, liktinės tarnybos puskarininkiai ir kariai, Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnai;“.

2. 4 straipsnio 2 dalyje išbrauti žodžius „išskyrus draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka šie asmenys valstybės lėšomis yra apdrausti nelaimingų atsitikimų, susijusių su tarnyba, draudimu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Asmenys, nurodyti šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose, privalomai draudžiami visų šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų rūšių valstybiniu socialiniu draudimu.“

3. 4 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „7 ir“ įrašyti skaičius „6, 7“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3–14 punktuose nurodyti asmenys privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu (6, 7, 8 punktuose nurodyti asmenys privalomai draudžiami bazinei pensijai). Asmenys, nurodyti 10–14 punktuose, valstybiniu socialiniu pensijų draudimu privalomai draudžiami valstybės lėšomis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis.         6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 straipsnių pripažinimas netekusiais galios

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 straipsnius pripažinti netekusiais galios.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________