LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO 6, 7, 10, 32, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. lapkričio 21 d. Nr. IX-38

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 23-593; 1998, Nr. 67-1940)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. 6 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „kolegijos, konservatorijos ir kt.“ įrašyti žodžius „įskaitant ir konservatorijas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Specialistus su aukštesniuoju išsilavinimu rengia aukštesniosios mokyklos (įskaitant ir konservatorijas). Į aukštesniąsias mokyklas stojantys asmenys privalo turėti bendrąjį vidurinį arba pagrindinį išsilavinimą.“

2. 6 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „bakalauro kvalifikacinio laipsnio“ įrašyti žodžius „nuosekliųjų pirmos pakopos studijų ar nenuosekliųjų studijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Į aukštesniųjų mokyklų studijų programas gali būti įtraukiamos su aukštąja mokykla suderintos ir jos akredituotos programos (moduliai), atitinkančios nuosekliųjų pirmos pakopos studijų ar nenuosekliųjų studijų reikalavimus. Tęsiant studijas aukštojoje mokykloje, šios studijų programos (moduliai) gali būti įskaitomi.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. 7 straipsnio 2 dalyje po žodžių „Mokslo ir studijų įstatymas“ įrašyti žodžius „Aukštojo mokslo įstatymas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Aukštųjų mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, studijų tvarką bei veiklos, valdymo ir finansavimo pagrindus reglamentuoja Mokslo ir studijų įstatymas, Aukštojo mokslo įstatymas, kiti įstatymai bei aukštųjų mokyklų statutai.“

2. 7 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Iš 10 straipsnio 4 dalies išbraukti žodžius „(klasės, grupės) gali būti“, „suderintą su valstybės pripažintomis tradicinėmis religinėmis bendrijomis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Švietimo įstaigos gali būti steigiamos kelių steigėjų sutarties pagrindu. Tėvų pageidavimu valstybės ar savivaldybių švietimo įstaigos sutarties pagrindu steigiamos kartu su valstybės pripažinta tradicine religine bendrija šios bendrijos, savivaldybių tarybos ar valstybės institucijos iniciatyva. Šių švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

 

4 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

32 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios, buvusią 3 dalį laikyti 2 dalimi.

 

5 straipsnis. 34 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Švietimo įstaigų veikla organizuojama ir prižiūrima šio įstatymo ir Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________