LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. spalio 18 d. Nr. 407

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo (Žin.,1998, Nr. 92-2542) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3304; 2000, Nr. 48-1393),

1. Tvirtinu Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos:

2.1. organizuoti gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių (toliau – gaisrinė įranga) atitikties įvertinimą pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytus nuostatus, taip pat kreiptis į Lietuvos nacionalinį akreditacijos biurą dėl gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo įstaigos akreditavimo;

2.2. parengti Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos sąrašą, kuriame būtų nurodyti privalomieji saugos reikalavimai, ir pateikti jį iki 2001 m. vasario 1 d. ministrui tvirtinti.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ Ministras                                      Česlovas Kazimieras Blažys


 

PATVIRTINTA

vidaus reikalų ministro

2000 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 407

 

GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių (toliau – gaisrinė įranga) atitikties įvertinimo nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo atitikties įvertinimo įstaigoje (toliau – AĮĮ) tvarką.

2. Reguliavimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių techninių specifikacijų reikalavimus. Gaisrinę įrangą reguliavimo sričiai priskiria ir reikalavimus jai nustato vidaus reikalų ministras.

3. Pateikiama savanoriškam atitikties įvertinimui gaisrinė įranga turi atitikti visus arba tiekėjo nurodytus esminius techninės specifikacijos reikalavimus. Savanoriškai gaisrinės įrangos atitiktis įvertinama tiekėjo pageidavimu.

4. Nuostatai numato kitų sertifikavimo įstaigų atitikties dokumentų pripažinimo tvarką bendruoju atveju ir tais atvejais, kai AĮĮ yra pasirašiusi dvišales atitikties dokumentų pripažinimo sutartis.

5. Nuostatuose vartojami terminai ir apibrėžimai atitinka SD P ISO/IEC „Guide 2. Pirmasis leidimas“, 1993.

6. Reguliavimo sričiai priskirta arba pateikiama savanoriškam atitikties įvertinimui gaisrinė įranga atitinkamai ženklinama vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus patvirtintomis Gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo taisyklėmis bei Lietuvos standartu LST 1212:1992 „Atitikties sertifikavimo ženklas. Forma, matmenys ir techniniai reikalavimai“.

 

II. SĄVOKOS IR NUORODOS

 

7. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas teisės aktuose ir dokumentuose:

7.1. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 32-2542);

7.2. LST EN 45011:2000 „Bendrieji produktų sertifikacijos įstaigoms keliami reikalavimai“;

7.3. Akreditacijos dokumentą AD 5.4:2000 „Produkcijos sertifikacijos įstaigų akreditavimas. Bendrosios nuostatos“;

7.4. ISO/IEC 2, 28, 40 ir 65 vadovų rekomendacijas;

7.5. 1993 07 22 Europos Tarybos sprendimą „Dėl techninio derinimo direktyvoms skirtų atitikties įvertinimo procedūrų įvairių etapų modelių ir atitikties ženklo „CE“ žymėjimo ir vartojimo taisyklių (93/465/EEC)“.

 

III. GAISRINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES ĮVERTINIMO TVARKA

 

8. Reguliavimo sričiai priskirtai arba pateikiamai savanoriškam atitikties įvertinimui Lietuvoje gaminamai ir importuojamai gaisrinei įrangai atitiktis įvertinama pagal atitikties įvertinimo schemą (A priedas).

9. Bendruoju atveju atitikties įvertinimo schema (A priedas) nustato tokius atitikties įvertinimo etapus:

9.1. AĮĮ informuoja tiekėją apie atitikties įvertinimo tvarką, AĮĮ galimybes ir darbų kainas;

9.2. tiekėjas pateikia paraišką įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį;

9.3. AĮĮ išnagrinėja paraišką ir pateikia tiekėjui sprendimą dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo;

9.4. AĮĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties įvertinimo darbų sutartį;

9.5. AĮĮ įvertina gamintojo gamybos kontrolės sistemą (tiekėjo pageidavimu gamybos kontrolės sistema gali būti įvertinta atlikus gaisrinės įrangos bandymus);

9.6. AĮĮ arba jos įgaliotos įstaigos atstovas atrenka bandinius;

9.7. akredituota bandymų laboratorija atlieka gaisrinės įrangos bandymus;

9.8. AĮĮ nustato, ar gaisrinė įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus;

9.9. AĮĮ ir tiekėjas sudaro atitikties priežiūros sutartį;

9.10.  AĮĮ įformina ir išduoda atitikties sertifikatą;

9.11.  AĮĮ atlieka atitikties ir atitikties ženklo naudojimo priežiūrą.

10. AĮĮ informuoja tiekėją apie atitikties įvertinimo tvarką, AĮĮ galimybes ir darbų kainas:

10.1. AĮĮ nemokamai suteikia bendrą informaciją apie atitikties įvertinimo tvarką, procedūras, reikalavimus bei įkainius, taip pat apie bandymų laboratorijas, galinčias atlikti būtinus bandymus, ir jų įkainius;

10.2. AĮĮ atlygintinai gali teikti papildomą informaciją konkrečiais klausimais;

10.3. tiekėjas gali pats sukaupti reikalingą informaciją apie atitikties įvertinimo tvarką;

10.4. teikdama informaciją, AĮĮ laikosi šiuose nuostatuose ir kituose AĮĮ dokumentuose nustatytų konfidencialumo reikalavimų.

11. Tiekėjas pateikia paraišką įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį:

11.1. paraišką (B priedas) gali pateikti Lietuvos Respublikos ir užsienio įmonės;

11.2. jeigu gaisrinės įrangos, kurios atitiktis įvertinama, techninius reikalavimus nustatantys dokumentai yra išskirtinė pareiškėjo nuosavybė arba tokio dokumento nėra bibliotekose, tiekėjas prideda prie paraiškos jo vertimą į lietuvių kalbą;

11.3. tiekėjas privalo pateikti ir kitus dokumentus (konstrukcinę, technologinę dokumentaciją, informaciją vartotojams lietuvių kalba ir kt.), jei to reikalauja AĮĮ;

11.4. jeigu gaisrinės įrangos atitiktis įvertinama savanoriškai, tiekėjas privalo nurodyti dokumentą, kurio reikalavimus turi atitikti gaisrinė įranga, kurios atitiktį prašoma įvertinti. Techninė specifikacija nebūtinai turi galioti Lietuvoje, pakanka, kad AĮĮ turėtų realių galimybių atlikti būtinus bandymus ir įvertinimus. Tiekėjas turi pateikti šią techninę specifikaciją lietuvių kalba, jei to reikalauja AĮĮ. Jei techninėje specifikacijoje nenustatyti esminiai produkto reikalavimai, AĮĮ gali juos nustatyti papildomai.

12. AĮĮ išnagrinėja paraišką ir pateikia tiekėjui sprendimą dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo:

12.1. AĮĮ ne ilgiau kaip per 15 dienų nuo paraiškos pateikimo apsvarsto ją ir parengia sprendimą (C priedas) dėl atitikties įvertinimo darbų atlikimo, kuris pateikiamas tiekėjui;

12.2.  sprendime nurodoma:

12.2.1. kokius bandymus būtina atlikti;

12.2.2. kokios laboratorijos gali atlikti bandymus;

12.2.3. kas gali atlikti higieninį ir radiacinį gaisrinės įrangos įvertinimą;

12.2.4. kas ir kaip įvertins gamintojo gamybos kontrolės sistemą;

12.3. AĮĮ dėl objektyvių priežasčių atsisakius įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį, sprendime pateikiamas motyvuotas paaiškinimas.

13. AĮĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties įvertinimo darbų sutartį. Tiekėjui pasirinkus bandymų laboratoriją, AĮĮ ir tiekėjas sudaro sutartį.

14. AĮĮ įvertina tiekėjo gamybos kontrolės sistemą:

14.1.  gamintojo gamybos kontrolės sistema įvertinama dviem etapais:

14.1.1. gamintojas užpildo AĮĮ pateiktą gamintojo klausimyną;

14.1.2. atitikties įvertinimo ekspertai, dalyvaujant gamintojo atstovams, įsitikina, ar gamykloje veikia kokybės kontrolės sistema, ar yra pakankamai būtinų įrengimų ir priemonių, ar pakankamai kompetentingas personalas ir t. t. Gamybos apžiūros metu ekspertai užpildo gamybos kontrolės sistemos patikrinimo ataskaitą;

14.2. aptikus esminių gamybos arba gamybos kontrolės trūkumų, būtinas papildomas, sutartyje iš anksto nenumatytas etapas, kad ekspertai įsitikintų, ar pašalinti nurodyti esminiai trūkumai;

14.3. gamybos kontrolės sistemos įvertinimą reglamentuoja techninius reikalavimus produktams nustatantys dokumentai ir Gaisrinės įrangos gamybos kontrolės sistemos įvertinimo taisyklės;

14.4. jeigu gamykloje veikia kokybės sistema, atitinkanti ISO 9001 arba ISO 9002 standartų reikalavimus, ir jeigu ji turi kokybės sistemos sertifikatą, ekspertai gali nevykti į gamyklą, o gamybos kontrolės sistemą vertinti pagal pateiktus dokumentus.

15. AĮĮ arba jos įgaliotos įstaigos atstovas atrenka bandinius:

15.1. bandinius atrenka AĮĮ arba jos įgaliotos įstaigos atstovai, dalyvaujant tiekėjo atstovui;

15.2. atrinktų bandymams bandinių skaičius ir jų atrankos tvarka nustatomi pagal atitinkamos techninės specifikacijos reikalavimus. Gaisrinės įrangos bandinių atranka įforminama aktu (D priedas);

15.3. bandymams atrinkti arba nustatytais atvejais pateikti bandiniai turi būti tokios pat konstrukcijos ir sudėties bei pagaminti pagal tą pačią technologiją, kaip ir tiekiama vartotojui gaisrinė įranga;

15.4. jeigu techninės specifikacijos nenustato bandinių skaičiaus ir atrankos tvarkos, bandiniai atrenkami AĮĮ nustatyta tvarka.

16. Akredituota bandymų laboratorija atlieka gaisrinės įrangos bandymus:

16.1. AĮĮ organizuoja atrinktų bandinių bandymus;

16.2. bandymai atliekami akredituotose bandymo laboratorijose, su kuriomis sertifikavimo įstaiga yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis. AĮĮ pateikiami bandymų protokolai (E priedas);

16.3. jeigu gaisrinė įranga, kurios atitiktis įvertinama, įgaliotų institucijų nustatyta tvarka turi turėti higieninį ir radiacinį įvertinimą, jį tiekėjo prašymu atlieka įgaliota (akredituota) įstaiga.

17. AĮĮ nustato, ar gaisrinė įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus:

17.1. AĮĮ patikrina ir išanalizuoja dokumentus:

17.1.1. patikrina gamybos kontrolės sistemos įvertinimo arba gamybos kontrolės sertifikato, normatyvinių dokumentų bei higieninio ir radiacinio įvertinimo protokolų bei kitų dokumentų tikrumą;

17.1.2. pagal bandymų protokolus, ataskaitas ir įvertinimus patikrina, ar įvykdyta gaisrinės įrangos bandymų programa;

17.1.3. nustato, ar gamintojo bandymų rezultatai atitinka techninėse specifikacijose nustatytą patikimumą (statistinis įvertinimas) ir ar jie sutampa su nepriklausomų bandymų rezultatais;

17.2. atlikus dokumentų patikrinimą ir analizę, parengiamas nutarimas dėl atitikties sertifikato išdavimo, apie kurį pranešama tiekėjui.

18. AĮĮ ir tiekėjas pasirašo atitikties priežiūros sutartį:

18.1. parengus nutarimą išduoti atitikties sertifikatą, rengiama atitikties priežiūros sutartis;

18.2. šia sutartimi tiekėjas įsipareigoja laikytis visų atitikties įvertinimo taisyklių, tinkamai naudoti atitikties sertifikatą ir atitikties ženklą, užtikrinti, kad gaisrinė įranga, kurios atitiktis įvertinta, atitiktų nurodytus reikalavimus, nenaudoti atitikties sertifikato ir atitikties ženklo pakitus gamybos technologijai, medžiagoms ir kt., sudaryti sąlygas įvertinti periodinius gaisrinės įrangos bandymus bei gamybos kontrolės sistemą ir mokėti už atitikties priežiūrą;

18.3. AĮĮ šia sutartimi įsipareigoja užtikrinti duomenų apie tiekėjo gamybos technologiją, dokumentaciją, bandymų ir kontrolės konfidencialumą, laiku informuoti tiekėją apie atitikties įvertinimo taisyklių ir reikalavimų pasikeitimą, atitikties sertifikato ir atitikties ženklo galiojimo sustabdymą ar anuliavimą;

18.4. atitikties priežiūros sutartyje numatomos jos galiojimo ir nutraukimo sąlygos.

19. AĮĮ įstaiga įformina ir išduoda tiekėjui atitikties sertifikatą:

19.1. esant nutarimui išduoti atitikties sertifikatą ir tiekėjui pasirašius atitikties priežiūros sutartį, AĮĮ parengia atitikties sertifikatą, įregistruoja jį savo informacinėje sistemoje ir įteikia arba išsiunčia tiekėjui;

19.2. atitikties sertifikato formos pateiktos G ir H prieduose;

19.3. atitikties sertifikatas ir atitikties priežiūros sutartis suteikia teisę ženklinti produkciją atitikties ženklais GĮAŽ-01 ir GĮAŽ-02 pagal atitikties ženklo naudojimo taisykles;

19.4. pagal atitikties įvertinimo schemą (A priedas) išduotas sertifikatas galioja 3 metus;

19.5. tiekėjo pageidavimu už papildomą mokestį gali būti išduoti keli atitikties sertifikatų originalai, tarp jų – rusų bei anglų kalbomis;

19.6. užsienio šalių įmonėms, kurių sertifikuota gaisrinė įranga priskirta reguliavimo sričiai, atitikties sertifikatai lietuvių kalba neišduodami;

19.7. išimtiniais atvejais toliau nurodyta tvarka gali būti išduoti atitikties sertifikatai, kurių galiojimo laikas nuo 3 iki 6 mėnesių:

19.7.1. atitikties sertifikatas, galiojantis 3 mėnesius, išduodamas gaisrinei įrangai, jeigu tai numatyta jų techninėse specifikacijose. Tokiu atveju detali šios gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo tvarka aprašoma atitikties įvertinimo procedūroje, su kuria teikėjas supažindinamas AĮĮ;

19.8. atitikties sertifikatas, galiojantis 6 mėnesius, gali būti išduodamas gaisrinei įrangai, jeigu įvykdyti visi atitikties įvertinimo schemos (A priedas) etapų reikalavimai, išskyrus 14 punktą:

19.8.1. atitikties sertifikato galiojimo metu kiekvienos gaminių partijos privalomieji atitikties įvertinimo reikalavimai nustatomi pagal atitikties priežiūros sutartyje numatytą periodiškumą ir apimtį;

19.8.2. jeigu atitikties sertifikato galiojimo metu nustatyti bandymų rezultatai atitinka techninių specifikacijų reikalavimus ir jeigu teigiamai įvertinta gamintojo gamybos kontrolės sistema, išduodamas nuolatinis atitikties sertifikatas, galiojantis 3 metus;

19.8.3. atitikties priežiūra sertifikato galiojimo metu atliekama 20 punkte nurodyta tvarka. Bandymų periodiškumas ir apimtis atitikties priežiūros laikotarpiu nustatomi AĮĮ ir tiekėjo atitikties priežiūros sutartyje.

20. AĮĮ atlieka atitikties ir atitikties ženklo naudojimo priežiūrą:

20.1. atitikties sertifikato galiojimo metu AĮĮ, vadovaudamasi atitikties priežiūros sutarties nuostatomis, periodiškai atlieka atitikties priežiūrą:

20.1.1. pakartotinai įvertina gamybos kontrolės sistemą;

20.1.2. organizuoja sertifikuotos gaisrinės įrangos bandinių, atrinktų gamybos arba prekybos metu, bandymus. Bandiniai atrenkami ir bandymai atliekami šių nuostatų 15 ir 16 punktuose nurodyta tvarka;

20.1.3. įvertina bandymų rezultatus ir nustato atitiktį;

20.1.4. prireikus organizuoja neeilinius bandymus;

20.2. gamybos kontrolės sistema įvertinama laikantis šių nuostatų 14 punkto reikalavimų bei pagal atitikties priežiūros sutartyje numatytą periodiškumą, bet ne dažniau kaip kartą per metus. Gamintojo klausimynas pakartotinai nepildomas. Kai esminių trūkumų nėra, ataskaita gamintojui nepateikiama;

20.3.  neeiliniai bandymai gali būti atliekami:

20.3.1. gavus vartotojų skundus;

20.3.2. pastebėjus akivaizdžių gaisrinės įrangos neatitikties požymių;

20.3.3. pakeitus žaliavas ar gaisrinės įrangos komponentus;

20.3.4. nustačius esminių trūkumų pareiškėjo laboratorijoje;

20.4. jeigu atitikties priežiūros metu nustatoma esminių pažeidimų, atitikties sertifikatas anuliuojamas arba jo galiojimas laikinai sustabdomas. Apie atitikties sertifikato anuliavimą bei galiojimo sustabdymą ar galiojimo atnaujinimą nedelsiant informuojamas tiekėjas, taip pat ši informacija kaupiama AĮĮ informacinėje sistemoje.

21. Atitikties sertifikato galiojimas sustabdomas, kai:

21.1. nevykdomi techninių specifikacijų, kurias turi atitikti sertifikuota gaisrinė įranga, reikalavimai;

21.2. netinkamai naudojamas atitikties sertifikatas ar atitikties ženklas;

21.3. tiekėjas nepranešęs pakeitė gamybos technologiją, kontrolės bei bandymo būdus, žaliavas ar komponentus;

21.4. tiekėjas reklamoje naudoja vartotojus klaidinančias atitikties įvertinimo metu nustatytų rodiklių vertes;

21.5. tiekėjas nesudaro sąlygų atlikti atitikties priežiūrą.

22. Tiekėjui pašalinus visus nurodytus pažeidimus, atitikties sertifikato galiojimas atnaujinamas.

23. Atitikties sertifikatas anuliuojamas, kai:

23.1. pakartotinai padaromi pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas anuliuojamo atitikties sertifikato galiojimas;

23.2. tiekėjas nepašalina priežasčių, dėl kurių buvo sustabdytas atitikties sertifikato galiojimas;

23.3. nustatytos neatitiktys saugos požiūriu yra esminės;

23.4. tiekėjas neturi realių galimybių pašalinti neatitikčių.

 

IV. KITŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ĮSTAIGŲ IŠDUOTŲ ATITIKTIES SERTIFIKATŲ PRIPAŽINIMAS

 

24. Kitų AĮĮ išduotų atitikties sertifikatų pripažinimas reiškia, kad AĮĮ išduoda atitikties sertifikatą lietuvių kalba, remdamasi kitos AĮĮ atliktu gamintojo gamybos kontrolės vertinimu bei bandymų protokolais, jeigu pastarieji atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

25. AĮĮ su kitomis AĮĮ gali sudaryti sutartis dėl nustatytų gaisrinės įrangos tipų atitikties sertifikatų pripažinimo. Atitikties sertifikatai pripažįstami remiantis nustatyta atitikties dokumentų pripažinimo tvarka.

26. Jeigu AĮĮ ir kitų AĮĮ sutartyse nenurodyta detali atitikties sertifikatų pripažinimo tvarka, atitikties įvertinimas atliekamas pagal atitikties įvertinimo schemą (A priedas):

26.1. AĮĮ informuoja tiekėją apie atitikties įvertinimo tvarką, AĮĮ galimybes ir darbų kainas;

26.2. tiekėjas pateikia paraišką įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį. Šiuo atveju tiekėjas būtinai turi pateikti:

26.2.1. tiekėjo antspaudu patvirtintą ir atsakingo asmens pasirašytą atitikties sertifikato kopiją;

26.2.2. bandymo protokolus, kuriais remiantis buvo išduotas atitikties sertifikatas (su vertimu į lietuvių kalba);

26.2.3. techninę specifikaciją, kuriai atitikties sertifikate deklaruojama atitiktis (originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą);

26.2.4. bandymų būdų technines specifikacijas (originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą).

27. AĮĮ nagrinėja gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo paraišką:

27.1. analizuoja gautus dokumentus. Šios analizės metu taip pat nustatoma, ar gaisrinė įranga patenka į valstybės reguliuojamą sritį;

27.2. jei gaisrinė įranga, kurios atitiktis įvertinama, patenka į valstybės reguliuojamą sritį, nustatoma:

27.2.1. kokios techninės specifikacijos reikalavimus ji turi atitikti, ar nurodytos gaisrinės įrangos savybės atitinka šio dokumento reikalavimus;

27.2.2. ar techninės specifikacijos, kuriai nustatyta gaisrinės įrangos atitiktis, reikalavimai neprieštarauja Lietuvoje galiojančioms techninėms specifikacijoms;

27.2.3. ar gaisrinės įrangos bandymo metodai atitinka Lietuvos techninėse specifikacijose nurodytus bandymo metodus;

27.2.4. ar pakanka būtinų atlikti gaisrinės įrangos bandymų. Jeigu reikia atlikti papildomus bandymus, nurodoma, kokios Lietuvos laboratorijos tai gali padaryti;

27.2.5. ar gauti bandymo rezultatai atitinka Lietuvos techninių specifikacijų reikalavimus;

27.2.6. ar įvertinta gamintojo gamybos kontrolės sistema. Jei atitikties sertifikatas išduotas įvertinus gamintojo gamybos kontrolės sistemą arba gamykloje yra įdiegta kokybės sistema, sertifikuota pagal ISO 9001 arba ISO 9002 standartus, ekspertai gali nevykti į gamyklą, o gamybos kontrolės sistemą vertinti pagal pateiktus dokumentus. Šiuo atveju tiekėjas AĮĮ turi pateikti kokybės sistemos sertifikato tiekėjo patvirtintą kopiją arba atlikto gamybos kontrolės sistemos įvertinimo protokolą;

27.2.7. ar yra numatyta gamybos kontrolės sistemos ir sertifikuotos gaisrinės įrangos atitikties priežiūra sertifikato galiojimo metu;

27.3. jei gaisrinė įranga nepatenka į valstybės reguliuojamą sritį, atitiktis įvertinama savanoriškai pagal dvišalėje AĮĮ ir kitos AĮĮ sutartyje numatytas sąlygas. Jeigu tokios sutarties nėra, savanoriškai gaisrinės įrangos atitiktis įvertinama, kaip nurodyta atitikties įvertinimo schemoje (A priedas).

28. Atlikusi analizę, AĮĮ išduoda sprendimą dėl atitikties sertifikato pripažinimo, kuriame nurodo, ar galima pripažinti išduotą atitikties sertifikatą. Sprendimas pateikiamas tiekėjui.

29. Esant sprendimui pripažinti išduotą atitikties sertifikatą, su tiekėju pasirašoma sutartis dėl atitikties sertifikato pripažinimo darbų atlikimo.

30. Jei atitikties sertifikatas, kurį prašoma pripažinti, išduotas neįvertinus gamintojo gamybos kontrolės sistemos, AĮĮ ją įvertina vadovaudamasi Gaisrinės įrangos gamybos sąlygų įvertinimo taisyklėmis.

31. Jei atitikties sertifikatui pripažinti būtina atlikti papildomus bandymus, AĮĮ arba jos įgaliota bandymo laboratorija atrenka bandinius, atlieka bandymus, įvertina gaisrinės įrangos atitiktį, išduoda atitikties sertifikatą, atitikties sertifikato galiojimo metu atlieka atitikties priežiūrą, kaip nurodyta atitikties įvertinimo schemoje (A priedas), jeigu sutartyje ir atitikties priežiūros sutartyje dėl objektyvių priežasčių nenustatyta kitaip.

 

V. ATITIKTIES ĮVERTINIMO DARBŲ APMOKĖJIMAS

 

32. Visus atitikties įvertinimo darbus apmoka tiekėjas.

33. Atitikties įvertinimo darbų kaina susideda iš atitikties įvertinimo, atitikties priežiūros ir, esant nenumatytiems darbams, papildomų mokėjimų.

34. Atitikties įvertinimo kaina susideda iš:

34.1. negrąžinamo užstato už paraiškos įvertinti gaisrinės įrangos atitiktį registravimą (vėliau įskaitomas kaip sumokėtas avansas);

34.2. mokesčio už bandymų atlikimą (pagal pasirinktos bandymo laboratorijos įkainius);

34.3. mokesčio už gamintojo gamybos kontrolės sistemos įvertinimą;

34.4. mokesčio už atitikties nustatymą (techninės dokumentacijos, bandymų dokumentų analizę ir ekspertizę, atitikties sertifikato įforminimą).

35. Atitikties sertifikato galiojimo metu AĮĮ atlyginamos atitikties priežiūros išlaidos.

36. Kiekvienu atveju už atitikties įvertinimo darbus tiekėjas apmoka pagal įkainius, suderintus su Vidaus reikalų ministerija bei Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

37. Už atitikties įvertinimo darbus tiekėjas, vadovaudamasis sutartimi, pagal išankstinį mokėjimą atsiskaito su AĮĮ.

 

VI. ATITIKTIES ĮVERTINIMO SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

38. Tiekėjai, ginčydami atitikties įvertinimo sprendimus, gali juos apskųsti Atitikties įvertinimo įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka. Prieš tai ginčijamas sprendimas gali būti skundžiamas ir Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

______________


 

A priedas

 

Gaisrinės įrangos atitikties įvertinimo schema

 

______________


B priedas

 

______________


 

C priedas

 

______________


 

D priedas

 

______________


 

E priedas

 

______________


G priedas

______________


 

H priedas

 

______________