LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL SOCIALINIŲ GARANTIJŲ TEIKIMO TVARKOS NUOLAT LIETUVOS RESPUBLIKOJE GYVENANTIEMS RUSIJOS FEDERACIJOS KARIŠKIAMS PENSININKAMS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Rusijos Federacijos Vyriausybė, toliau vadinamos – Šalimis, susitarė:

 

1 straipsnis

 

Šis Susitarimas taikomas Lietuvos Respublikoje pagal jos įstatymus nuolat gyvenantiems buvusios TSRS (Rusijos Federacijos) ginkluotųjų pajėgų, pasienio, vidaus, geležinkelių ir kitų kariuomenės rūšių atsargos ir dimisijos admirolams, generolams, karininkams, praporščikams, mičmanams, liktinės tarnybos kariams, buvusios TSRS (Rusijos Federacijos) vidaus reikalų ministerijos organų eiliniams ir viršininkams, taip pat šių asmenų šeimoms, gaunantiems pensijas ir pašalpas iš Rusijos Federacijos respublikinio biudžeto, toliau vadinami – Rusijos Federacijos kariškiai pensininkai.

Nepriklausomai nuo pilietybės nurodytųjų asmenų pensinį aprūpinimą Rusijos Federacija vykdo pagal savo įstatymų sąlygas ir normas.

 

2 straipsnis

 

Rusijos Federacijos kariškių pensininkų pensijų ir pašalpų skyrimo, perskaičiavimo, mokėjimo sąlygų nustatymo klausimus sprendžia socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje. Lėšų pensijoms ir pašalpoms mokėti finansavimas, jų pervedimas į nustatytą Lietuvos banko sąskaitą vykdomas per Rusijos Federacijos ambasadą Lietuvos Respublikoje.

 

3 straipsnis

 

Pensijas ir pašalpas Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams išmoka Lietuvos Respublikos bankų įstaigos nacionaline valiuta – litais pagal dokumentus, kuriuos parengia socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje.

Dokumentų pensijoms ir pašalpoms mokėti rengimo ir pateikimo, atsiskaitymų už išmokėtas pensijų ir pašalpų sumas tvarką, Lietuvos įstaigų paslaugų už pensijų ir pašalpų mokėjimą tarifus socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje derina su Lietuvos Respublikos atitinkamomis įstaigomis.

 

4 straipsnis

 

Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams ir jų šeimoms Lietuvos Respublikos gydymo įstaigose teikiama medicininė ir protezavimo pagalba, medicininis aptarnavimas. Išlaidas už išvardintas šiame straipsnyje medicinines paslaugas apmoka Rusijos Federacija.

Išlaidų už medicininį aptarnavimą apmokėjimo tvarka nustatoma Rusijos Federacijos kompetentingų organų, skiriančių lėšas šiems tikslams, ir Lietuvos Respublikos kompetentingų organų, kuriems yra pavaldžios medicinos įstaigos, susitarimu, pagal galiojančius Šalių įstatymus.

 

5 straipsnis

 

Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams suteikiama teisė apsigyventi senelių ir invalidų pensionatuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Lėšų, nurodytų šiame straipsnyje, mokėjimo tvarka nustatoma Rusijos Federacijos kompetentingų organų, skiriančių lėšas šiems tikslams, ir Lietuvos Respublikos kompetentingų organų, kuriems yra pavaldūs pensionatai, susitarimu, pagal galiojančius Šalių įstatymus.

 

6 straipsnis

 

Nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje pagal jos įstatymus Rusijos Federacijos kariškiai pensininkai, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, naudojasi visomis teisėmis, tarp jų turtinėmis, kurios Lietuvos Respublikos įstatymais yra nustatytos užsieniečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.

Šalys tarpininkaus Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantiems Rusijos Federacijos kariškiams pensininkams ir jų šeimoms keičiantis gyvenamosiomis patalpomis su asmenimis, gyvenančiais Rusijos Federacijoje ir pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gavusiais teisę gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

7 straipsnis

 

Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galios iki tol, kol jis nebus pakeistas arba nutrauktas Šalių susitarimu.

Sudarytas l993 m. lapkričio 18 d. Vilniuje dviem egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis. Abu tekstai turi vienodą galią.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

RUSIJOS FEDERACIJOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

______________