LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL ORO SUSISIEKIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Rusijos Federacijos Vyriausybė, toliau vadinamos „Susitariančiomis Šalimis“,

būdamos Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvencijos, pradėtos pasirašyti 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje, dalyvėmis,

remdamosi 1991 m. liepos 29 d. Sutarties dėl tarpvalstybinių Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos santykių pagrindų nuostatomis ir atsižvelgdamos į 1992 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo principų ir tarpusavio santykių sąlygų transporto srityje,

siekdamos sudaryti Susitarimą, nustatantį oro susisiekimą tarp jų atitinkamų teritorijų ir už jų ribų,

susitarė:

 

1 STRAIPSNIS

SĄVOKOS

 

1. Šio Susitarimo tikslais:

a) terminas „Konvencija“ reiškia Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvenciją, pradėtą pasirašyti 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje, ir apima bet kokį šios Konvencijos Priedą ir bet kokią jo pataisą, priimtą pagal Konvencijos 90 straipsnį, kiek toks Priedas ir jo pataisa taikytinos Susitariančioms Šalims, ir bet kokią Konvencijos pataisą, priimtą pagal Konvencijos 94 straipsnį ir atitinkamai Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos ratifikuotą;

b) terminas „aeronautikos vadovybė“ reiškia Lietuvos Respublikos atžvilgiu – Susisiekimo ministerijos Civilinės aviacijos departamentą arba bet kurį asmenį bei organizaciją, įgaliotus vykdyti šio departamento funkcijas, ir Rusijos Federacijos atžvilgiu – Transporto ministerijos Oro transporto departamentą arba bet kurį asmenį bei organizaciją, įgaliotus vykdyti šio departamento funkcijas;

c) terminas „paskirtoji aviakompanija“ reiškia aviakompaniją, paskirtą ir įgaliotą pagal šio Susitarimo 4 straipsnį;

d) terminas „teritorija“ valstybės atžvilgiu reiškia žemės paviršių, teritorinius ir vidaus vandenis bei oro erdvę virš jų, esančius šios valstybės suverenitete;

e) terminai „oro susisiekimas“, „tarptautinis oro susisiekimas“, „aviakompanija“ ir „nutūpimas nekomerciniais tikslais“ turi reikšmes, nurodytas Konvencijos 96 straipsnyje;

f) terminas „talpa“ orlaivio atžvilgiu reiškia komercinį šio orlaivio apkrovimą visame maršrute arba jo dalyje;

g) terminas „talpa“ sutarto susisiekimo atžvilgiu reiškia šiame susisiekime naudojamo orlaivio talpą, padaugintą iš skrydžių, kuriuos šis orlaivis atlieka per tam tikrą laiką visame maršrute arba jo dalyje, dažnio.

2. Šio Susitarimo Priedas yra sudėtinė jos dalis.

 

2 STRAIPSNIS

TEISIŲ SUTEIKIMAS

 

Kiekviena Susitarianti Šalis suteikia kitai Susitariančiai Šaliai šiuo Susitarimu numatytas teises tarptautiniam oro susisiekimui šio Susitarimo Priede nurodytais maršrutais vykdyti (toliau atitinkamai vadinama „sutartas susisiekimas“ ir „apibrėžti maršrutai“).

 

3 STRAIPSNIS

SKRYDŽIŲ IR VEŽIMŲ TEISĖS

 

1. Kiekvienos Susitariančios Šalies paskirtoji aviakompanija, vykdydama sutartą susisiekimą apibrėžtu maršrutu, naudosis šiomis teisėmis:

a) nenutupiant perskristi kitos Susitariančios Šalies teritoriją;

b) nutūpti nekomerciniais tikslais kitos Susitariančios Šalies teritorijos punktuose, nurodytuose šio Susitarimo Priede;

c) nutūpti kitos Susitariančios Šalies teritorijos punktuose, nurodytuose šio Susitarimo Priede, ir įlaipinti bei (arba) išlaipinti keleivius, pakrauti ir (arba) iškrauti paštą bei krovinį, vežamus į (iš) punktus, esančius kitos Susitariančios Šalies teritorijoje.

2. Niekas šiame straipsnyje nesuteikia teisės vienos Susitariančios Šalies paskirtajai aviakompanijai paimti kitos Susitariančios Šalies teritorijoje keleivius, paštą ir krovinį bei vežti juos už užmokestį arba nuomos pagrindu į kitą jos teritorijos punktą.

3. Sutarto susisiekimo orlaivių skrydžių maršrutus ir valstybinių sienų perskridimo punktus nustato kiekviena Susitarianti Šalis savo teritorijoje.

 

4 STRAIPSNIS

AVIAKOMPANIJOS PASKYRIMAS

 

1. Sutartam susisiekimui apibrėžtais maršrutais vykdyti kiekviena Susitarianti Šalis turi teisę paskirti aviakompaniją(- jas), apie tai raštiškai pranešdama kitai Susitariančiai Šaliai.

2. Gavusi tokį pranešimą, kita Susitarianti Šalis pagal šio straipsnio 3 ir 4 punktus nedelsdama suteikia kiekvienai paskirtajai aviakompanijai atitinkamą leidimą skrydžiams vykdyti.

3. Kiekviena Susitarianti Šalis, raštu pranešdama apie savo sprendimą kitai Susitariančiai Šaliai, turi teisę atšaukti paskirtą aviakompaniją ir paskirti kitą.

4. Vienos Susitariančios Šalies aeronautikos vadovybė, prieš duodama leidimą skrydžiams vykdyti, gali pareikalauti iš kitos Susitariančios Šalies paskirtosios aviakompanijos įrodymų, kad ji gali vykdyti sąlygas, numatytas įstatymuose ir norminiuose aktuose, šios vadovybės paprastai taikomuose tarptautinio oro susisiekimo vykdymui.

5. Kiekviena Susitarianti Šalis turi teisę atsisakyti suteikti šio straipsnio 2 punkte nurodytą leidimą skrydžiams vykdyti arba reikalauti vykdyti tokias sąlygas, kurios, jos manymu, reikalingos paskirtajai aviakompanijai naudojantis teisėmis, minimomis šio Susitarimo 3 straipsnyje, bet kuriuo atveju, jei Susitarianti Šalis neįrodo, kad didžioji šios aviakompanijos nuosavybės dalis ir veiksminga kontrolė priklauso Susitariančiai Šaliai, paskyrusiai šią aviakompaniją, arba jos piliečiams.

6. Taip paskirta ir gavusi leidimą, aviakompanija gali pradėti vykdyti sutartą susisiekimą su sąlyga, kad Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybės patvirtino paskirtųjų aviakompanijų suderintą skrydžių tvarkaraštį ir įsigaliojo tarifai, nustatyti pagal šio Susitarimo 11 straipsnį.

 

5 STRAIPSNIS

LEIDIMO ATŠAUKIMAS ARBA GALIOJIMO SUSTABDYMAS

 

1. Kiekviena Susitarianti Šalis turės teisę anuliuoti leidimą skrydžiams vykdyti arba laikinai neleisti kitos Susitariančios Šalies paskirtajai aviakompanijai naudotis teisėmis, nurodytomis šio Susitarimo 3 straipsnyje, arba

pareikalauti vykdyti tokias sąlygas, kurių, jos manymu, reikia naudojantis šiomis teisėmis:

a) bet kuriuo atveju, kai ji neįsitikinusi, kad didžioji šios aviakompanijos nuosavybės dalis arba veiksminga kontrolė priklauso Susitariančiai Šaliai, paskyrusiai šią aviakompaniją, arba jos piliečiams;

b) kai ši aviakompanija nesilaiko šias teises suteikusios Susitariančios Šalies įstatymų ir norminių aktų;

c) kai aviakompanija kaip nors kitaip nesilaiko šio Susitarimo sąlygų.

2. Jeigu, siekiant užkirsti kelią tolesniam įstatymų ir norminių aktų pažeidinėjimui, nebūtina nedelsiant anuliuoti, sustabdyti arba reikalauti vykdyti sąlygas, numatytas šio straipsnio 1 punkte, tai teise, apie kurią kalbama šiame punkte, pasinaudojama tik po Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybių konsultacijų. Tokios aeronautikos vadovybių konsultacijos turi įvykti kuo skubiau nuo užklausimo dienos.

 

6 STRAIPSNIS

ĮSTATYMŲ IR NORMINIŲ AKTŲ TAIKYMAS

 

1. Vienos Susitariančios Šalies įstatymai ir norminiai aktai, reguliuojantys orlaivių, vykdančių tarptautinius skrydžius, atvykimą ir išvykimą iš jos teritorijos arba šių orlaivių eksploatavimą bei navigaciją jos teritorijoje, bus taikomi kitos Susitariančios Šalies paskirtosios aviakompanijos orlaiviams.

2. Vienos Susitariančios Šalies įstatymai ir norminiai aktai, reguliuojantys keleivių, įgulų, krovinio ir pašto atvykimą, buvimą ir išvykimą iš jos teritorijos, įskaitant formalumus, susijusius su pasų, muitinės, valiutos ir sanitarijos taisyklėmis, bus taikomi kitos Susitariančios Šalies paskirtosios aviakompanijos orlaivių keleiviams, įguloms, kroviniui ir paštui, jiems būnant minėtoje teritorijoje.

 

7 STRAIPSNIS

RINKLIAVOS

 

Rinkliavos ir kiti mokėjimai imami už naudojimąsi kiekvienu aerouostu, jo statiniais, techninėmis ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis, taip pat kiti mokėjimai už naudojimąsi aeronavigacinėmis ir ryšių priemonėmis bei paslaugomis bus imami pagal kiekvienos Susitariančios Šalies tarifus ir nustatytą dydį.

 

8 STRAIPSNIS

PAŽYMĖJIMAI IR LIUDIJIMAI

 

1. Tinkamumo skraidyti pažymėjimai ir kvalifikacijos pažymėjimai bei liudijimai, kuriuos išdavė arba pripažino galiojančiais viena Susitarianti Šalis, pripažins galiojančiais ir kita Susitarianti Šalis su sąlyga, kad reikalavimai, pagal kuriuos išduoti arba patvirtinti šie pažymėjimai ir liudijimai, atitinka Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos nustatytas normas.

2. Kiekviena Susitarianti Šalis pasilieka teisę skrydžiams virš savo teritorijos nepripažinti galiojančiais pažymėjimus bei liudijimus, kuriuos jos piliečiams išdavė kita Susitarianti Šalis.

 

9 STRAIPSNIS

TIESIOGINIS TRANZITAS

 

Keleiviai, bagažas ir krovinys, vykstantys tiesioginiu tranzitu per vienos Susitariančios Šalies teritoriją ir nepaliekantys šiam tikslui skirto aerouosto rajono, praeina tik

 

supaprastintą kontrolę. Bagažas ir krovinys, gabenami tiesioginiu tranzitu, neapdedami muitais ir kitais panašiais mokesčiais.

 

10 STRAIPSNIS

APIMTYS IR SKRYDŽIŲ TVARKARAŠTIS

 

1. Susitariančių Šalių paskirtosioms aviakompanijoms suteikiamos teisingos ir lygios sąlygos sutartam susisiekimui apibrėžtais maršrutais tarp jų atitinkamų teritorijų vykdyti.

2. Susitariančių Šalių paskirtųjų aviakompanijų vykdomas sutartas susisiekimas turi atitikti visuomeninius poreikius vežimams apibrėžtais maršrutais, o kiekvienos aviakompanijos pagrindinis uždavinys – suteikti tokią talpą, kuri, esant pagrįstam apkrovimo koeficientui, atitiktų esamus ir pagrįstai numatomus poreikius keleiviams, kroviniui ir paštui vežti tarp jų atitinkamų teritorijų.

3. Prieš pradėdamos skrydžius sutartu susisiekimu paskirtosios aviakompanijos tarpusavy suderina skrydžių tvarkaraštį, kuriame nurodomi duomenys apie skrydžių dažnį, naudojamų orlaivių tipą, jų komponuotę, atvykimo ir išvykimo laiką.

4. Paskirtųjų aviakompanijų suderintas skrydžių tvarkaraštis ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki numatyto jo įsigaliojimo termino pateikiamas tvirtinti Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybėms. Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybėms susitarus, šis trisdešimties dienų terminas gali būti sumažintas.

5. Jei paskirtosios aviakompanijos nesusitaria dėl skrydžių tvarkaraščio, šį klausimą tiesiogiai sprendžia Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybės.

6. Skrydžių tvarkaraštis įsigalioja tik Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybėms jį patvirtinus. Bet kokie vėlesni patvirtinto tvarkaraščio pakeitimai turi būti pateikiami tvirtinti Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybėms.

7. Suderintas ir patvirtintas skrydžių tvarkaraštis galioja jame nurodytą laiką.

 

11 STRAIPSNIS

TARIFAI

 

1. Bet kurio sutarto susisiekimo tarifai turi būti nustatomi pagrįsto dydžio, atsižvelgiant į visus atitinkamus faktorius, įskaitant eksploatavimo išlaidas, pagrįstą pelną, susisiekimo pobūdį (pavyzdžiui, greitis ir patogumai) ir kitų aviakompanijų tarifus bet kuriai apibrėžto maršruto daliai. Šie tarifai turi būti nustatyti pagal šio straipsnio sąlygas ir ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki jų įsigaliojimo.

2. Šio straipsnio 1 punkte nurodytus tarifus, taip pat šių tarifų agentų komisinio mokesčio dydį esant galimybei kiekvienam apibrėžtam maršrutui turi suderinti paskirtosios aviakompanijos. Tokiu būdu suderintus tarifus tvirtina Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybės.

3. Jei paskirtosios aviakompanijos nesusitars dėl kokio nors iš šių tarifų arba dėl kokių nors priežasčių tarifas nesuderinamas pagal šio straipsnio 2 punkto sąlygas, Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybės bandys nustatyti tarifą tarpusavio susitarimu.

4. Jei aeronautikos vadovybės nesusitars dėl kokio nors tarifo, pateikto joms pagal šio straipsnio 2 punktą, patvirtinimo arba dėl kokio nors tarifo nustatymo pagal šio straipsnio 3 punktą, šis ginčas turi būti išspręstas pagal šio Susitarimo 19 straipsnio reikalavimus.

5. Nė vienas tarifas neįsigalioja, jei jo nepatvirtina vienos iš Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybė.

6. Tarifai, nustatyti pagal šio straipsnio reikalavimus, galioja tol, kol pagal šio straipsnio reikalavimus bus nustatyti nauji tarifai.

 

12 STRAIPSNIS

ATLEIDIMAS NUO MUITŲ

 

1. Vienos Susitariančios Šalies paskirtosios aviakompanijos orlaiviai, vykdantys sutartą susisiekimą, taip pat jų nuolatinė įranga, kuro atsargos ir tepalai, orlaivio atsargos (įskaitant maistą, gėrimus ir rūkalus), esančios tokiuose orlaiviuose, bus atleidžiamos nuo visų muitų, muitinės rinkliavų ir kitų panašių rinkliavų jiems atvykus į kitos Susitariančios Šalies teritoriją su sąlyga, kad šis turtas, medžiagos ir atsargos lieka orlaivyje iki jų išgabenimo atgal.

2. Taip pat nuo tokių muitų ir rinkliavų, išskyrus rinkliavas už suteiktas paslaugas, bus atleidžiama:

a) orlaivio atsargos, paimtos vienos Susitariančios Šalies teritorijoje, limitų, kuriuos nustato minėtos Susitariančios Šalies valdžia, ribose ir skirtos naudoti orlaivyje, kurį kitos Susitariančios Šalies paskirtoji aviakompanija naudoja sutartame susisiekime;

b) atsarginės dalys, įvežtos į vienos Susitariančios Šalies teritoriją orlaivio, kurį kitos Susitariančios Šalies paskirtoji aviakompanija naudoja sutartame susisiekime, techniniam aptarnavimui arba remontui;

c) kuras ir tepalai, skirti naudoti orlaivyje, kurį vienos Susitariančios Šalies paskirtoji aviakompanija naudoja sutartame susisiekime, net jei šios atsargos bus naudojamos dalyje maršruto, esančio kitos Susitariančios Šalies, kurioje jos buvo paimtos, teritorijoje;

d) atstovybių įrengimui ir funkcionavimui skirtos medžiagos ir įranga (statybinės medžiagos, baldai, elektroninė rezervavimo ir ryšių įranga, org. technikos daiktai, autobusai, jų atsarginės dalys), kuriuos naudoja Susitariančios Šalies paskirtoji aviakompanija, dokumentai (bilietai, važtaraščiai) bei reklaminė medžiaga.

3. Šio straipsnio 2 punkte nurodytos medžiagos, įranga, atsargos, atsarginės dalys bei dokumentai pareikalavus turi būti pateikti muitinės kontrolei arba priežiūrai.

4. Nuolatinė orlaivio įranga, medžiagos, atsargos ir atsarginės dalys, esančios orlaivyje, kurį vienos Susitariančios Šalies paskirtoji aviakompanija naudoja sutartam susisiekimui, gali būti iškrautos kitos Susitariančios Šalies teritorijoje tik šios Susitariančios Šalies muitinei leidus. Šiuo atveju jos gali būti pateiktos nurodytos muitinės priežiūrai tol, kol bus išvežtos atgal ir (arba) kitaip panaudotos pagal muitinės taisykles.

 

13 STRAIPSNIS

PAJAMŲ PERVEDIMAS

 

Kiekviena Susitarianti Šalis suteikia kitos Susitariančios Šalies paskirtajai aviakompanijai teisę laisvai pervesti išlaidas viršijančias pajamų sumas, kurias ši aviakompanija gavo vykdydama sutartą susisiekimą. Toks pervedimas atliekamas laisvai konvertuojama valiuta pagal oficialų tarptautinį keitimo kursą, galiojantį pervedimo dieną, ir pagal valiutos keitimo taisykles, kurias taiko Susitariančios Šalys. Jei Susitariančios Šalys sudarys finansinį susitarimą dėl atsiskaitymų ir mokėjimų, jos vadovausis tuo susitarimu.

 

14 STRAIPSNIS

ATLEIDIMAS NUO MOKESČIŲ

 

Pajamas, kurias vienos Susitariančios Šalies paskirtoji aviakompanija gavo kitos Susitariančios Šalies teritorijoje vykdant sutartą susisiekimą, pastaroji Susitarianti Šalis atleis nuo mokesčių, kurie turi būti arba gali būti imami pagal jos norminius aktus.

 

15 STRAIPSNIS

ATSTOVYBĖS

 

1. Sutartam susisiekimui vykdyti vienos Susitariančios Šalies paskirtajai aviakompanijai suteikiama teisė įkurti kitos Susitariančios Šalies teritorijoje savo atstovybes su būtinu administraciniu, komerciniu ir techniniu personalu.

2. Kiekvienos Susitariančios Šalies paskirtoji aviakompanija gali kitos Susitariančios Šalies teritorijoje pardavinėti oro vežimus tiesiogiai arba per savo paskirtus agentus pagal šios kitos Susitariančios Šalies įstatymus arba norminius aktus.

3. Jei vienos Susitariančios Šalies įmonių komercinę veiklą, įskaitant vežimų pardavimą kitos Susitariančios Šalies teritorijoje, reguliuoja specialus Susitariančių Šalių susitarimas, bus taikomas šis susitarimas.

 

16 STRAIPSNIS

AVIACIJOS SAUGUMAS

 

1. Pagal savo teises ir įsipareigojimus, kylančius iš tarptautinės teisės, Susitariančios Šalys patvirtina, kad jų įsipareigojimas viena kitai ginti civilinės aviacijos saugumą nuo neteisėtų veiksmų yra sudėtinė šio Susitarimo dalis. Neribodamos savo teisių ir įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, Susitariančios Šalys veikia pagal Konvencijos dėl nusikaltimų ir tam tikrų kitų veiksmų, padarytų orlaivyje, pasirašytos 1963 m. rugsėjo 14 d. Tokijyje; Konvencijos dėl kovos su neteisėtu orlaivių pagrobimu, pasirašytos 1970 m. gruodžio 16 d. Hagoje; Konvencijos dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš civilinės aviacijos saugumą, pasirašytos 1971 m. rugsėjo 23 d. Monrealyje, ir Protokolo dėl kovos su neteisėtais veiksmais tarptautiniuose aerouostuose, pasirašyto 1988 m. vasario 24 d. Monrealyje, reikalavimus; taip pat reikalavimus galiojančių dvišalių susitarimų, sudarytų tarp Susitariančių Šalių, bei tų susitarimų, kurie bus sudaryti tarp jų vėliau.

2. Susitariančios Šalys paprašius suteikia viena kitai reikiamą pagalbą neteisėtam orlaivių pagrobimui ir kitiems neteisėtiems veiksmams, nukreiptiems prieš orlaivių, jų keleivių ir įgulų, aerouostų ir aeronavigacinės įrangos saugumą, bei bet kokiai kitai grėsmei civilinės aviacijos saugumui išvengti.

3. Susitariančios Šalys veikia pagal Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos nustatytas ir Tarptautinės Civilinės Aviacijos Konvencijos Prieduose numatytas aviacijos saugumo sąlygas ir techninius reikalavimus, kiek šios sąlygos ir reikalavimai taikytini Susitariančioms Šalims; jos reikalaus, kad jų registro orlaivių naudotojai, naudotojai orlaivių, kurių pagrindinė veiklos arba nuolatinė buvimo vieta yra jų teritorijoje, ir jų teritorijoje esančių tarptautinių aerouostų naudotojai veiktų pagal šias aviacijos saugumo sąlygas ir reikalavimus.

4. Kiekviena Susitarianti Šalis sutinka, kad kita Susitarianti Šalis gali reikalauti, jog tokių orlaivių naudotojai laikytųsi šio straipsnio 3 punkte minimų aviacijos saugumo sąlygų ir reikalavimų, kuriuos pastaroji Susitarianti Šalis taiko atvykimui, išvykimui ir buvimui jos teritorijoje. Kiekviena Susitarianti Šalis garantuos, kad jos teritorijoje bus taikomos reikiamos priemonės orlaiviams apsaugoti ir keleiviams, įgulai, rankiniam bagažui, bagažui, kroviniui ir orlaivio atsargoms patikrinti prieš įlaipinimą arba pakrovimą ir jo metu. Kiekviena Susitarianti Šalis taip pat palankiai atsižvelgs į bet kokį kitos Susitariančios Šalies prašymą imtis specialių saugumo priemonių kilus konkrečiai grėsmei.

5. Kai įvyksta incidentas, susijęs su neteisėtu civilinių orlaivių pagrobimu, arba kyla tokio incidento grėsmė, taip pat grėsmė, susijusi su kitokiais neteisėtais veiksmais prieš orlaivių, jų keleivių ir įgulų, aerouostų arba aeronavigacinės įrangos saugumą, Susitariančios Šalys suteikia viena kitai pagalbą palengvindamos ryšį ir naudodamos atitinkamas priemones, įgalinančias greitai ir saugiai likviduoti tokį incidentą arba jo grėsmę.

 

17 STRAIPSNIS

STATISTINĖ INFORMACIJA

 

Vienos Susitariančios Šalies aeronautikos vadovybė, kitos Susitariančios Šalies aeronautikos vadovybei paprašius, periodiškai pateikia statistinę informaciją, kuri gali būti pagrįstai pareikalauta, siekiant nustatyti pirmosios Susitariančios Šalies paskirtosios aviakompanijos sutartu susisiekimu vykdomų vežimų apimtis.

 

18 STRAIPSNIS

KONSULTACIJOS

 

Siekiant garantuoti glaudų bendradarbiavimą visais klausimais, susijusiais su šio Susitarimo vykdymu, Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybės gali periodiškai konsultuotis.

 

19 STRAIPSNIS

GINČŲ SPRENDIMAS

 

1. Bet koks ginčas, kilęs dėl šio Susitarimo arba jo Priedo aiškinimo ar taikymo, sprendžiamas tiesioginėmis abiejų Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybių derybomis. Jei minėtos vadovybės nesusitaria, ginčas sprendžiamas diplomatiniais kanalais.

2. Jei Susitariančios Šalys nesusitaria derybų keliu, ginčas gali būti perduotas arbitražui. Šiuo atveju kiekviena Susitarianti Šalis paskiria po vieną arbitrą. Paskirtieji arbitrai išrenka trečiąjį arbitrą, kuriam suteikiamos arbitražo pirmininko pareigos. Šalys paskiria savąjį arbitrą per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pranešimo apie pasiūlymą išspręsti ginčytinus klausimus arbitraže gavimo diplomatiniais kanalais. Arbitražo pirmininkas paskiriamas per sekančias 60 (šešiasdešimt) dienų. Jei viena Susitarianti Šalis nepaskiria savojo arbitro arba per nustatytą laiką nepaskiriamas trečiasis arbitras, Susitariančios Šalys gali prašyti Tarptautinės Civilinės Aviacijos Organizacijos Tarybos pirmininko paskirti arbitrą ir(arba) arbitražo pirmininką.

3. Susitariančios Šalys įsipareigoja vykdyti arbitražo sprendimus, priimtus pagal šio straipsnio 2 punktą.

4. Jei viena Susitarianti Šalis nevykdo arbitražo sprendimo, kita Susitarianti Šalis turi teisę atšaukti šiuo Susitarimu kitai Susitariančiai Šaliai suteiktas teises ir lengvatas.

5. Kiekviena Susitarianti Šalis kompensuoja išlaidas, susijusias su savo paskirtojo arbitro darbu. Arbitražo pirmininko honorarą ir išlaidas, taip pat išlaidas, susijusias su arbitražu, abi Susitariančios Šalys apmoka po lygiai.

 

20 STRAIPSNIS

SUSITARIMO PAKEITIMAI

 

Jei viena Susitarianti Šalis pasiūlys pakeisti šio Susitarimo arba jo Priedo sąlygas, Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybės konsultuojasi dėl numatomo pakeitimo. Konsultacijos turi prasidėti per 60 (šešiasdešimt)dienų nuo paklausimo apie jų atlikimą dienos, jei Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybės nesusitars pratęsti šį laiką. Susitarimo pakeitimai įsigalioja po to, kai jie patvirtinami diplomatiniais kanalais pasikeičiant notomis. Pakeitimai Priede gali būti padaryti Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybių susitarimu.

 

21 STRAIPSNIS

SUSITARIMO REGISTRAVIMAS

 

Šis Susitarimas ir bet kokios jo pataisos bus įregistruotos Tarptautinėje Civilinės Aviacijos Organizacijoje.

 

22 STRAIPSNIS

SUSITARIMO NUTRAUKIMAS

 

1. Šis Susitarimas sudarytas neribotam laikui.

2. Kiekviena Susitarianti Šalis gali bet kada diplomatiniais kanalais pranešti kitai Susitariančiai Šaliai apie ketinimą nutraukti šį Susitarimą. Šiuo atveju Susitarimo galiojimas nutrūksta per 12 (dvylika) mėnesių nuo tos dienos, kai šį pranešimą gavo kita Susitarianti Šalis, jei nurodytą pranešimą apie Susitarimo nutraukimą neatšauks abipusiu susitarimu iki šio termino pabaigos.

 

23 STRAIPSNIS

ĮSIGALIOJIMAS

 

Šis Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai Susitariančios Šalys praneš viena kitai apie savo konstitucinių formalumų, susijusių su tarptautinių sutarčių sudarymu ir įsigaliojimu, įvykdymą.

 

Pasirašyta Vilniuje 1993 m. lapkričio mėn. 18 d. dviem autentiškais egzemplioriais, kiekvienas lietuvių ir rusų kalbomis. Abu tekstai turi vienodą galią.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

RUSIJOS FEDERACIJOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

______________


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL ORO SUSISIEKIMO

PRIEDAS

 

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskirtoji aviakompanija turi teisę vykdyti reguliarų sutartą susisiekimą šiais maršrutais:

 

Išvykimo punktai

Tarpiniai punktai

Atvykimo punktai

Punktai už Rusijos Federacijos ribų

punktai Lietuvos Respublikoje

punktai trečiosiose šalyse

Maskva, S. Peterburgas, kiti punktai Rusijos Federacijoje, atviri tarptautiniams skrydžiams, bus suderinti papildomai

punktai Afrikos, Europos, Azijos šalyse*

 

2. Rusijos Federacijos Vyriausybės paskirtoji aviakompanija turi teisę vykdyti reguliarų sutartą susisiekimą šiais maršrutais:

 

Išvykimo punktai

Tarpiniai punktai

Atvykimo punktai

Punktai už Lietuvos Respublikos ribų

punktai Rusijos Federacijoje

punktai trečiosiose šalyse

Vilnius, Kaunas, kiti punktai Lietuvos Respublikoje, atviri tarptautiniams skrydžiams, bus suderinti papildomai

punktai Europos, Afrikos, Amerikos šalyse

 

3. Vienos Susitariančios Šalies paskirtosios aviakompanijos teisė vykdyti keleivių, krovinio ir pašto vežimus tarp kitos Susitariančios Šalies punktų ir trečiųjų šalių punktų yra atskiras Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybių susitarimo objektas.

4. Čarteriniai, specialūs ir papildomi reisai gali būti atliekami paskirtajai aviakompanijai pateikus išankstinę paraišką; paraiška paduodama likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki orlaivio išskridimo (išeiginės ir šventinės dienos neskaičiuojamos).

5. Paskirtųjų aviakompanijų orlaivių tipai ir skrydžių dažnis nustatomas Susitariančių Šalių aeronautikos vadovybių susitarimu.

______________* Skrydžiai transsibiro maršrutu gali būti vykdomi pagal specialaus susitarimo sąlygas.