LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARO PADĖTIES ĮSTATYMO 2 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. spalio 10 d. Nr. VIII-2003

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1482)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „pasienio policija ir kiti“ įrašyti žodžius „Valstybės sienos apsaugos tarnyba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Ginkluotosios pajėgos – Lietuvos kariuomenė ir karo padėties metu priskirtos kitos ginkluotosios pajėgos: Valstybės sienos apsaugos tarnyba, specializuoti policijos daliniai, Lietuvos šaulių sąjungos koviniai būriai bei kiti koviniai piliečių ir jų organizacijų ginkluoto pasipriešinimo (partizanų) vienetai, pavaldūs ginkluotųjų pajėgų vadui.“

 

2 straipsnis. 21 straipsnio 2 dalies pakeitimas

21 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Pasienio policijos“ įrašyti žodžius „Valstybės sienos apsaugos tarnybos“, išbraukti žodžius „ir kiti“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybės sienos apsaugos tarnybos, o prireikus specializuoti policijos padaliniai karo padėties metu ginkluotųjų pajėgų vado įsakymu priskiriami ginkluotosioms pajėgoms.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2000 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________