LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR UKRAINOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL BENDRADARBIAVIMO IŠSIMOKSLINIMO, MOKSLO IR KULTŪROS SRITYJE

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Ukrainos Vyriausybė (toliau vadinama – Susitariančiosios Šalys),

remdamosi istorines šaknis turinčia abiejų šalių tautų draugyste,

siekdamos padėti viena kitai turtinti, puoselėti ir ugdyti Lietuvos Respublikos ir Ukrainos tautų nacionalinę kultūrą,

būdamos suinteresuotos plėsti ir gilinti bendradarbiavimą bei keitimąsi pasiekimais išsimokslinimo, mokslo ir kultūros srityje,

įgyvendindamos 1975 metų rugpjūčio 1 dienos Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo Baigiamąjį aktą ir 1990 metų gruodžio 31 dienos Paryžiaus Chartijos naujajai Europai nuostatas,

susitarė dėl šių dalykų:

 

1 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys, vadovaudamosi galiojančiais savo šalies įstatymais ir tarptautinės teisės normomis bei lygiateisiškumo ir abipusės pagarbos principais, plėtos ir rems savo valstybių atitinkamų organizacijų ir įstaigų bendradarbiavimą išsimokslinimo, mokslo, kultūros, sporto, turizmo, jaunimo politikos, leidybos ir spaudos, radijo ir televizijos, kinematografijos srityse.

 

2 straipsnis

 

Šalys, laikydamosi tarptautinių principų ir normų, susijusių su tautinių mažumų teisių apsauga, atskiru susitarimu aptars tautinio identiteto išsaugojimo, tikėjimo laisvių užtikrinimo prielaidas, taip pat lietuvių tautybės piliečių, gyvenančių Ukrainos teritorijoje, ir ukrainiečių tautybės piliečių, gyvenančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, etninių, kalbos, kultūros bei tautinių tradicijų savitumo puoselėjimo garantijas.

 

3 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys plėtos bendradarbiavimą išsimokslinimo ir mokslo srityje. Tuo tikslu numatoma:

keistis studentais, aspirantais, doktorantais, dėstytojais, mokslininkais ir specialistais;

skatinti ir remti tiesioginius ryšius tarp abiejų valstybių išsimokslinimo valdymo organų, mokymo, mokslo įstaigų, įmonių, atskirų mokslininkų ir specialistų;

skatinti ir remti bendrus mokslo tiriamuosius projektus, keistis tyrimų rezultatais, moksline informacija ir dokumentacija, taip pat įranga ir įtaisais, kurių reikia bendriems darbams atlikti;

skatinti ir remti bendras mokslines konferencijas, simpoziumus, seminarus, parodas, taip pat kviestis mokslininkus ir specialistus į mokslines konferencijas, kurių rengėjomis yra Susitariančiųjų Šalių institucijos;

skatinti sudaryti bendras mokslo tyrimų programas ir kūrybinius kolektyvus.

 

4 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys pripažįsta viena kitos bendrojo vidurinio išsilavinimo dokumentus.

Šalys keisis informacija ir nagrinės klausimus, susijusius su vidurinio profesinio techninio išsilavinimo arba atitinkamų tipų ir lygių pažymėjimų, taip pat aukštojo mokslo liudijimų bei diplomų, mokslo laipsnių ir vardų tarpusavio pripažinimu.

 

5 straipsnis

 

Mokslinio bendradarbiavimo pagrindais sukuriamos pramoninės ir intelektinės nuosavybės apsaugos klausimus Susitariančiosios Šalys spręs vadovaudamosi tarptautinėmis normomis ir abiejose valstybėse galiojančiais įstatymais.

 

6 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys plėtos bendradarbiavimą kultūros srityje. Tuo tikslu numatoma:

rengti kultūros ir meno dienas, liaudies kūrybos festivalius, kino, teatrų savaites ir pan.;

sudaryti sąlygas, kad muzikos ir teatro įstaigos tiesiogiai bendradarbiautų, organizuodamos gastroles, festivalius ir šventes;

keistis dirigentais, režisieriais, aktoriais ir kitais kultūros bei meno veikėjais;

organizuoti bendrus renginius, skirtus abiejų šalių tautų istorijos ir kultūrinio gyvenimo datoms minėti;

skatinti tiesioginį kultūros valdymo organų ir įstaigų bendradarbiavimą.

 

7 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys ypatingai globos jų teritorijoje esančias kultūros vertybes ir vietoves, liudijančias apie kitos šalies istorinius įvykius ir kultūrines tradicijas, stengsis jas atrasti, o taip pat užtikrins, kad jomis būtų galima laisvai ir nevaržomai naudotis.

 

8 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys rems bendrai rengiamus archeologinius, etnografinius, folkloro tyrimus ir ekspedicijas, taip pat plėtos abiejų valstybių muziejų bendradarbiavimą.

 

9 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys padės grąžinti dvasines ir religines vertybes, istorijos ir kultūros požiūriu priklausančias vienai šaliai ir įvairiais istorijos laikotarpiais atsidūrusias kitos šalies teritorijoje.

Šalys padės išvengti neteisėto kultūros ir istorinių vertybių gabenimo per savo valstybių teritoriją.

 

10 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatins keistis archyvų medžiaga ir dokumentais, taip pat dirbti archyvuose mokslo tiriamąjį darbą, laikantis abiejose valstybėse galiojančių įstatymų.

 

11 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatins kino studijų ir kino darbuotojų bendradarbiavimą, įskaitant bendrų kino filmų kūrimą, keitimąsi filmais, videoprodukcija, reklamos medžiaga, žurnalais ir pan. bei jų pirkimą.

 

12 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys sieks, kad radijo ir televizijos kompanijos plėtotų tarpusavio ryšius, rengdamos bendras programas, transliuodamos ir retransliuodamos radijo ir televizijos laidas.

 

13 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys rems pastangas plėsti bendradarbiavimą kūno kultūros ir sporto, turizmo srityse, o taip pat skatins glaudesnius atitinkamų organizacijų ir specialistų ryšius.

 

14 straipsnis

 

Susitariančiosios Šalys skatins keitimąsi jaunimo atstovais, taip pat darbo su jaunimu specialistų ir organizacijų bendradarbiavimą.

 

15 straipsnis

 

Vadovaudamosi šiuo Susitarimu, suinteresuotos abiejų valstybių ministerijos, žinybos, įstaigos, visuomeninės ir kitos organizacijos pasirašys tarpusavyje tiesioginius susitarimus ir bendradarbiavimo programas, taip pat prireikus sudarys bendras komisijas atskirų bendradarbiavimo sričių klausimams spręsti.

 

16 straipsnis

 

Šis Susitarimas pasirašomas penkeriems metams ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Jo galiojimas savaime pratęsiamas tolesniam penkerių metų laikotarpiui, jeigu nė viena iš Šalių ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki galiojimo pabaigos raštiškai nepraneša kitai Šaliai ketinanti Susitarimą nutraukti.

Daryti šiame Susitarime pakeitimus ir papildymus galima esant raštiškam Šalių sutikimui.

 

Pasirašyta Kijeve 1993 m. rugpjūčio 4 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas jų lietuvių ir ukrainiečių kalbomis, abu tekstai yra lygiaverčiai.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

UKRAINOS

VYRIAUSYBĖS VARDU

______________