LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO 33 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2029

Vilnius

 

(Žin., 1998, Nr. 61-1726)

 

1 straipsnis. 33 straipsnio 3 punkto pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________