LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIŲ UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. spalio 12 d. Nr. VIII-2028

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 11-274)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Lėšos už ekonomines sankcijas išieškomos iš mokėtojui liekančio pelno į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Išieškotos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatyme numatytiems tikslams.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS