LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2050

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131)

 

1 straipsnis. 29 straipsnio 1 dalies pakeitimas

29 straipsnio 1 dalies 12 punktą pripažinti netekusiu galios, šio straipsnio 1 dalies 13, 14 punktus laikyti atitinkamai 12, 13 punktais ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje yra šios ministerijos:

1) Aplinkos ministerija;

2) Finansų ministerija;

3) Krašto apsaugos ministerija;

4) Kultūros ministerija;

5) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

6) Susisiekimo ministerija;

7) Sveikatos apsaugos ministerija;

8) Švietimo ir mokslo ministerija;

9) Teisingumo ministerija;

10) Ūkio ministerija;

11) Užsienio reikalų ministerija;

12) Vidaus reikalų ministerija;

13) Žemės ūkio ministerija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________