LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. rugpjūčio 31 d. Nr. VIII-1909

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio papildymas

Papildyti 16 straipsnį 7 dalimi:

7. Statinio, skirto valstybės rezervo materialinių išteklių atsargoms saugoti, projektavimo techninės ir specialios sąlygos privalo atitikti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus, būtinus saugomų valstybės rezervo materialinių išteklių kokybei, saugumui bei panaudojimo galimybėms užtikrinti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Šis įstatymas pradedamas įgyvendinti nuo 2001 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________