LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 5 IR 9 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1907

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2000, Nr. 45-1297)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 27 punktu:

27) tyrimo poligrafu išvada ir tyrimo metu padaryti garso ir (ar) vaizdo įrašai.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 3 dalies papildymas

9 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje po žodžio „prireikus“ įrašyti žodžius „jei šis asmuo sutinka, patikrinti poligrafu arba“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Leidimus dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija išduoda paslapčių subjektas, asmenų kandidatūras patikrinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka bei suderinus, išskyrus slaptuosius operatyvinės veiklos dalyvius, su Valstybės saugumo departamentu. Prieš priimdamos galutinį sprendimą, asmens kandidatūrą tikrinančios institucijos asmenį gali iškviesti pokalbio ir prireikus, jei šis asmuo sutinka, patikrinti poligrafu arba pareikalauti raštiškų asmens paaiškinimų. Paslapčių subjektui draudžiama išduoti asmeniui leidimą dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija, jeigu Valstybės saugumo departamentas, vadovaudamasis šio straipsnio 5 dalimi, tam prieštarauja.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________