LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 5 IR 6 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. liepos 17 d. Nr. VIII-1862

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2000, Nr. 45-1297; 2000 m. liepos 11 d. Nr. VIII-1829)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies papildymas

Papildyti 5 straipsnio 1 dalį 25 ir 26 punktais:

25) žvalgybos informacija, taip pat informacija apie žvalgybos veiklą, jos priemonių ir metodų naudojimą, žvalgybos veiklos užduotis ir rezultatus, žvalgybos tarnautojus bei žvalgybos bendradarbius, žvalgybos tarnybų finansavimą ir materialinį bei techninį aprūpinimą;

26) duomenys apie specialias socialines garantijas žvalgybos tarnautojams ir žvalgybos bendradarbiams.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies papildymas

Papildyti 6 straipsnio 5 dalies trečiąjį sakinį žodžiais „bei įslaptintus žvalgybos tarnautojus ir žvalgybos bendradarbius“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Tais atvejais, kai valstybės saugumo interesams tam tikros informacijos įslaptinimo terminas turi būti ilgesnis, nei numatyta šio straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose, šį klausimą paslapčių subjekto teikimu sprendžia bei įslaptinimo terminą pratęsia Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisija. Įslaptinimo terminas gali būti pratęsiamas iki 10 metų. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau bendras informacijos įslaptinimo terminas negali būti ilgesnis nei 95 metai, išskyrus informaciją apie slaptuosius operatyvinės veiklos dalyvius bei įslaptintus žvalgybos tarnautojus ir žvalgybos bendradarbius.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________