LIETUVOS RESPUBLIKOS

VANDENS ĮSTATYMO 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2000 m. liepos 5 d. Nr. VIII-1807

Vilnius

 

(Žin., 1997, Nr. 104-2615)

 

1 straipsnis. 21 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybinio vidaus vandenų fondo paviršinio vandens telkinių naudojimo žuvininkystei tvarką nustato bei nenuomotinų vandens telkinių sąrašą tvirtina Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS