LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1757

Vilnius

(Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Žemės įsigijimo nuosavybėn būdai žemės reformos metu

Vykdant žemės reformą, žemės įsigijimo nuosavybėn būdai yra:

1) nuosavybės teisių į žemę atkūrimas grąžinant ją natūra arba perduodant ar suteikiant žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą;

2) valstybinės žemės suteikimas nuosavybėn neatlygintinai;

3) valstybinės žemės pardavimas;

4) civiliniai piliečių sandoriai dėl žemės.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio papildymas

7 straipsnį papildyti 4 punktu:

4) činšo teise naudojantiems žemę miestuose.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimas

8 straipsnio 1 dalyje po žodžio „Piliečiams“ įrašyti žodžius „žemės reformos metu“, išbraukti žodžius „žemės ūkio paskirties“ ir „kaimo vietovėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Piliečiams žemės reformos metu žemė, miškas ir vandens telkiniai parduodami laikantis šio įstatymo 10 straipsnyje nurodytos eilės ir pagal žemės reformos žemėtvarkos projektus. Piliečiai, pirkdami iš valstybės žemę, gali įsigyti ją iš karto arba išsimokėtinai, bet ne ilgiau kaip per 10 metų laikotarpį Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas 8, 9 dalimis

1. Iš 9 straipsnio 1 dalies išbraukti žodžius „žemės ūkio veiklai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Piliečiams, įsigyjantiems žemę (įskaitant miškus ir vandens telkinius), žemės reformos metu galima parduoti tiek valstybinės žemės, kad bendras vienai šeimai sugrąžintos natūra, perduotos, suteiktos nuosavybėn neatlygintinai ir pirktos iš valstybės žemės plotas sudarytų ne daugiau kaip 150 ha.“

2. 9 straipsnį papildyti 8 ir 9 dalimis:

8. Kovo 11-osios akto signatarams ne aukciono būdu parduodamas vienas žemės sklypas gyvenamojo namo statybai jų pageidaujamame mieste (išskyrus Neringos miestą) Vyriausybės patvirtinto dydžio, bet ne didesnis kaip 0,2 ha Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Palangoje, Birštone ir ne didesnis kaip 0,3 ha kituose miestuose.

9. Ne žemės ūkio paskirties žemės sklypai parduodami pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinį įstatymą.“

 

5 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 10 straipsnio 1 dalį:

1) pirmajame sakinyje iki dvitaškio išbraukti žodžius „kaimo vietovėje esantys“, po žodžių „žemėtvarkos projektuose“ įrašyti žodžius „arba kituose teritorijų planavimo projektuose“ ir sakinį iki dvitaškio išdėstyti taip:

1. Vykdant žemės reformą, žemė, miškas ir vandens telkiniai sugrąžinami natūra ar perduodami arba suteikiami nuosavybėn neatlygintinai pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą bei šį įstatymą, taip pat parduodami pagal šį įstatymą piliečiams žemės reformos žemėtvarkos projektuose arba kituose teritorijų planavimo projektuose nustatytų ribų šia eilės tvarka:“;

2) 3 punkte po žodžių „žemės sklypai“ įrašyti žodžius „tos apskrities teritorijoje“, po žodžių „skirtą teritoriją“ įrašyti žodžius „ir yra toje apskrityje, kurioje buvo nuosavybės teise turėta žemė“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems (padidinti iki 100 procentų) žemės sklypai tos apskrities teritorijoje piliečiams, kurie yra 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariai savanoriai, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, politiniai kaliniai, tremtiniai, Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti asmenys, taip pat jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), jeigu jų norima susigrąžinti žemė patenka į asmeniniam ūkiui ar valstiečio ūkiui skirtą teritoriją ir yra toje apskrityje, kurioje buvo nuosavybės teise turėta žemė;“;

3) 4 punkte po žodžių „žemės sklypai“ įrašyti žodžius „toje pat kadastrinėje vietovėje“, šį punktą laikyti 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

5) perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems (padidinti iki 30 procentų) žemės sklypai toje pat kadastrinėje vietovėje piliečiams, kurių norima susigrąžinti žemė patenka į asmeniniam ūkiui ar valstiečio ūkiui skirtą teritoriją;“;

4) buvusį 5 punktą laikyti 4 punktu;

5) 8 punkte po žodžių „vandens telkiniai neišliko“ įrašyti žodžius „taip pat perduodami nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai piliečiams, kurių šeimos po 1939 metų buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją iš nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritorijose ir gyvenantiems rajono savivaldybės seniūnijos, kurioje yra perduodamas žemės sklypas, teritorijoje, jeigu jų žemės sklypai, į kuriuos šios šeimos buvo įkeldintos, priskirti valstybės išperkamai žemei“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems žemės sklypai, miškas ir vandens telkiniai piliečiams, gyvenantiems rajono savivaldybės seniūnijos, kurioje yra perduodamas sklypas, teritorijoje, jeigu jų turėti žemė, miškas, vandens telkiniai priskirti valstybės išperkamiems pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą arba jeigu jų turėtas miškas ar vandens telkiniai neišliko, taip pat perduodami nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypai piliečiams, kurių šeimos po 1939 metų buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją iš nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritorijose ir gyvenantiems rajono savivaldybės seniūnijos, kurioje yra perduodamas žemės sklypas, teritorijoje, jeigu jų žemės sklypai, į kuriuos šios šeimos buvo įkeldintos, priskirti valstybės išperkamai žemei;“;

6) 9 punkte vietoj žodžio „suteikiami“ įrašyti žodį „perduodami“, vietoj skaičiaus ir žodžio „2 punktą“ įrašyti skaičius ir žodžius „2 ir 8 punktus“, po žodžio „punktus“ įrašyti žodžius „taip pat perduodami nuosavybėn neatlygintinai padidinti iki 100 procentų žemės sklypai piliečiams, kurie yra 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariai savanoriai, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, politiniai kaliniai, tremtiniai, Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti asmenys, taip pat jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), jeigu jų norima natūra susigrąžinti žemė yra kitos apskrities teritorijoje ir užimta asmeninio ūkio ar valstiečio ūkio“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiai turėtiesiems žemės sklypai, miškas ir vandens telkiniai kitiems, šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nenurodytiems, piliečiams, kurių turėti žemė, miškas, vandens telkiniai pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą priskirti valstybės išperkamiems arba kurių turėtas miškas ar vandens telkiniai neišliko; perduodami nuosavybėn neatlygintinai piliečiams, kurių šeimos po 1939 metų buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją iš nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritorijose, - tokio pat ploto žemės sklypai, kokius nuosavybės teise jie turėjo Lenkijos ir Vokietijos teritorijose, išskaičius tą žemės sklypo plotą, kurį jie gavo pagal šio straipsnio 1 dalies 2 ir 8 punktus, taip pat perduodami nuosavybėn neatlygintinai padidinti iki 100 procentų žemės sklypai piliečiams, kurie yra 1918–1920 m. nepriklausomybės kovų kariai savanoriai, pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, politiniai kaliniai, tremtiniai, Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanoti asmenys, taip pat jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), jeigu jų norima natūra susigrąžinti žemė yra kitos apskrities teritorijoje ir užimta asmeninio ūkio ar valstiečio ūkio;“;

7) 11 punkte išbraukti žodžius „žemės ūkio veiklai“, po žodžio „piliečiams“ įrašyti žodžius „gyvenantiems toje kadastrinėje vietovėje, arba piliečiams“, po žodžio „kurie“ įrašyti žodžius „toje kadastrinėje vietovėje“ ir šį punktą išdėstyti taip:

11) parduodama žemė piliečiams, gyvenantiems toje kadastrinėje vietovėje, arba piliečiams, kurie toje kadastrinėje vietovėje įsigijo nuosavybėn gamybinius pastatus iš buvusių žemės ūkio įmonių;“;

8) 12 punkte po žodžio „žemė“ įrašyti žodžius „miškas ar vandens telkiniai“ ir šį punktą išdėstyti taip:

12) parduodama žemė, miškas ar vandens telkiniai kitiems piliečiams.“

 

6 straipsnis. 13 straipsnio papildymas

1. 13 straipsnio 3 punkte po žodžių „veislininkystės ūkiams“ įrašyti žodžius „ir specialios paskirties veislininkystės bendrovėms“, papildyti 10 ir 11 punktais ir šiuos punktus išdėstyti taip:

3) suteikta mokslo ir mokymo, valstybinėms socialinės globos bei rūpybos įstaigoms, valstybinėms įstaigoms ir organizacijoms; perduota valstybiniams specializuotiems sėklininkystės, veislininkystės ūkiams ir specialios paskirties veislininkystės bendrovėms;“

10) užimta pramoninių žuvininkystės tvenkinių (išskyrus grąžinamus natūra);

11) yra valstybinės reikšmės vandens telkiniuose esančios salos (išskyrus natūra grąžinamas salas).“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

14 straipsnio 4 punktą pripažinti netekusiu galios, 5 ir 6 punktus laikyti 4 ir 5 punktais.

 

8 straipsnis. 15 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 15 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Į susigrąžinamos žemės plotą įskaitomas tokio pat dydžio žemės sklypas, nustatyta tvarka skirtas piliečio asmeniniam ūkiui, išskyrus atvejus, kai grąžintina žemė yra toje kadastrinėje vietovėje, kurioje yra naudojama asmeninio ūkio žemė ir naudojamas namų valdos žemės sklypas. Piliečių, kuriems sugrąžinta žemė arba kurie turi teisę susigrąžinti didesnį kaip 3 ha žemės ūkio naudmenų plotą toje kadastrinėje vietovėje, kurioje yra jų naudojama asmeninio ūkio žemė, naudojamas asmeninio ūkio žemės sklypas gali būti mažinamas iki apskrities viršininko sprendimu nustatyto dydžio ir įskaitomas į jiems sugrąžinamos žemės plotą.“

 

9 straipsnis. 16 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti ir papildyti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Žemės reformą įgyvendina ir sprendimus grąžinti, perduoti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar kaimo vietovėje nuomoti valstybinę žemę priima apskričių viršininkai. Valstybinė žemė miestuose bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu miestams priskirtose teritorijose išnuomojama Žemės nuomos įstatymo nustatyta tvarka.“

2. 16 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Žemės ir miškų ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimui ir žemės privatizavimo darbams kaimo vietovėse ir miestuose metodiškai vadovauja ir juos kontroliuoja Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos. Žemės reformos žemėtvarkos projektų sudarymo techninių instrukcijų, normatyvų ir standartų parengimą, projektų autorių aprūpinimą žemėtvarkos, dirvožemių bei kitų tyrinėjimų kartografine ir geodezine medžiaga, taip pat žemės reformos informacijos kaupimą organizuoja Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos.“

 

10 straipsnis. 17 straipsnio 1, 2 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Iš 17 straipsnio 1 dalies išbraukti antrąjį sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pageidaujantys įsigyti privačion nuosavybėn žemę, prašymus pateikia Vyriausybės nustatyta tvarka jos įgaliotai institucijai.“

2. 17 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „ar suteikti“, po žodžių „parduoti ar“ įrašyti žodžius „kaimo vietovėje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Piliečių prašymus susigrąžinti nuosavybėn, perduoti nuosavybėn neatlygintinai, parduoti ar kaimo vietovėje išnuomoti žemę, mišką bei vandens telkinius nagrinėja ir sprendimus priima apskričių viršininkai.“

 

11 straipsnis. 18 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 18 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Žemės ir miškų ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo bei žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams nagrinėja apskričių viršininkai ir Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos. Žemėtvarkos ir teisės departamentas prie Žemės ūkio ministerijos nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų piliečių prašymų ir skundų.“

2. 18 straipsnio 3 dalyje po žodžių „įstatymų nustatyta tvarka“ įrašyti žodžius „ir jei dėl to neiškyla ginčų, sprendimą patikslina apskrities viršininkas, o jei kyla ginčų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu institucijos, atliekančios žemės reformos kontrolę, nustato, kad sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ar žemės įsigijimo priimti pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką ir jei dėl to neiškyla ginčų, sprendimą patikslina apskrities viršininkas, o jei kyla ginčų, sprendimą priėmusios ar žemės reformą kontroliuojančios institucijos privalo inicijuoti priimto sprendimo panaikinimą teismine tvarka.“

 

12 straipsnis. 19 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 19 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Žemės ir miškų ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Žemės reformai reikalingi žemės reformos žemėtvarkos projektai rengiami ir tvirtinami Vyriausybės nustatyta tvarka pagal Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintą metodiką.“

2. 19 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Žemės ir miškų ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Žemės sklypų, įsigytų bendrosios nuosavybės teise, padalinimo projektai rengiami šios žemės savininkų lėšomis Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.“

 

13 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

21 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Žemės ir miškų ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos“, 2 dalį pripažinti netekusia galios, 3 dalį laikyti 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

21 straipsnis.     Žemės sklypų ženklinimas ir žemės nuosavybės bei žemės naudojimo teisės dokumentų išdavimas

1. Žemės reformos žemėtvarkos projektuose ir kituose teritorijų planavimo dokumentuose suprojektuoti žemės sklypai, numatomi įsigyti nuosavybėn ar naudojimuisi, vietovėje ženklinami, matuojami ir jų plotai apskaičiuojami pagal Žemėtvarkos ir teisės departamento prie Žemės ūkio ministerijos patvirtintą metodiką.

2. Žemės savininkams ir žemės naudotojams išduodami žemės nuosavybę ir žemės naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai. Šie dokumentai parengiami ir išduodami Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

14 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

22 straipsnyje vietoj žodžių „Miestų (rajonų) savivaldybės“ įrašyti žodžius „Savivaldos institucijos“, vietoj datos „1999 m. sausio 1 d.“ įrašyti datą „2001 m. sausio 1 d.“ ir žodį „savo“, išbraukti žodžius „ir Vyriausybės nustatyta tvarka šias teritorijas įrengia“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Specialiosios nuostatos

Savivaldos institucijos iki 2001 m. sausio 1 d. savo biudžeto lėšomis parengia miestų vietovių, kuriose numatoma už nuosavybės teise turėtą žemę suteikti žemės sklypus individualiai statybai ar kitai paskirčiai, teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius planus).“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________