LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ ĮSTATYMO 26, 39, 40 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 38 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2000 m. birželio 15 d. Nr. VIII-1738

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 8-120, Nr. 89-1713)

 

1 straipsnis. 26 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 1 ir 2 dalis ir jas išdėstyti taip:

„Kai patento objektas yra gaminys, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą gaminį.

Kai patento objektas yra gaminio gamybos būdas, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo naudoti tą būdą bei naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tuo būdu gautą gaminį.“

 

2 straipsnis. 38 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

38 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Išradimo naudojimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimu

Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali priimti nutarimą leisti valstybės ar savivaldybės institucijai, fiziniam arba juridiniam asmeniui, taip pat įmonei, neturinčiai juridinio asmens teisių, be patento savininko sutikimo naudoti patentuotą išradimą Lietuvos Respublikos rinkoje, jeigu:

1) patentu saugomas išradimas yra susijęs su visuomenės poreikiais, nacionaliniu saugumu bei visuomenės sveikatos apsauga, ekonomiškai svarbių sektorių plėtra;

2) teismas nusprendžia, kad patento savininko ar licenciato išradimo naudojimo būdas riboja konkurenciją.

Išradimas gali būti naudojamas tik tam tikslui, dėl kurio buvo priimtas nutarimas. Už išradimo naudojimą patento savininkui turi būti teisingai atlyginama, atsižvelgiant į išradimo ekonominę vertę.

Jei patento savininkas ar asmuo, kuriam leista naudoti patentuotą išradimą, prašo, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į jų argumentus, gali pakeisti patentuoto išradimo naudojimo sąlygas bei leidimo galiojimo laiką.

Kai leidimas naudoti patentuotą išradimą duodamas patento, kuris patobulina jau anksčiau patentuotą išradimą (antrojo patento), savininkui ir tai gali pažeisti pirmojo patento savininko išimtines teises, Lietuvos Respublikos Vyriausybė prieš priimdama šį nutarimą atsižvelgia į papildomas sąlygas:

1) išradimas, patentuotas antruoju patentu, reiškia didelę techninę pažangą bei turi svarią ekonominę reikšmę palyginti su pirmuoju patentuotu išradimu;

2) pirmojo patento savininkas turi teisę į abipusę licenciją (leidimą vienas kitam naudotis patentuotais išradimais), kad galėtų naudoti antruoju patentu patentuotą išradimą;

3) leidimu suteikta teisė naudoti pirmuoju patentu patentuotą išradimą negali būti perleidžiama, išskyrus atvejus, kai perleidžiamas antrasis patentas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali pripažinti nutarimą netekusiu galios, jeigu aplinkybės, dėl kurių buvo leista naudoti patentuotą išradimą, išnyko arba jeigu valstybės ar savivaldybės institucija, fizinis arba juridinis asmuo, taip pat įmonė, neturinti juridinio asmens teisių, naudoja patentuotą išradimą ne tuo tikslu, kuriam buvo priimtas nutarimas.

Leidimas naudoti išradimą turi būti neišimtinis, t.y. patento savininkas nepraranda teisės pats naudoti patentuotą išradimą ir neuždraudžia patento savininkui sudaryti licencines sutartis dėl patentuoto išradimo naudojimo bei toliau naudoti patentuotą išradimą ar kitaip įgyvendinti savo teises.

Leidimas naudoti patentuotą išradimą negali būti perleistas, išskyrus, kai įstatymų nustatyta tvarka yra perleidžiama įmonė (jos dalis), kurioje naudojamas patentuotas išradimas.

Prie prašymo leisti naudoti patentuotą išradimą turi būti pridedami įrodymai, patvirtinantys, kad leidimo siekiantis asmuo prašė, bet negavo patento savininko leidimo naudoti patentuotą išradimą. Ši nuostata netaikoma ekstremalių situacijų ar kitų ekstremalių įvykių šalyje atvejais arba naudojant patentuotą išradimą nekomerciniais tikslais visuomenės poreikiams. Patento savininkas apie rengiamą nutarimą leisti naudoti patentuotą išradimą bei apie ketinimą naudoti patentuotą išradimą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytais tikslais turi būti informuotas raštu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai dėl leidimo be patento savininko sutikimo naudoti patentuotą išradimą gali būti skundžiami teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Valstybinis patentų biuras, gavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl leidimo naudoti išradimą, informaciją apie leidimą skelbia savo oficialaus biuletenio artimiausiame numeryje.“

 

4 straipsnis. 40 straipsnio 2 punkto pakeitimas ir straipsnio papildymas 2 dalimi

1. Pakeisti 40 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) Vilniaus apygardos teismas ginčus dėl:

Valstybinio patentų biuro Apeliacinio skyriaus sprendimo atsisakyti išduoti patentą;

patentinės paraiškos ar patento nuosavybės teisės pripažinimo kitam asmeniui;

išduoto patento pripažinimo visiškai ar iš dalies negaliojančiu;

paskelbtos patentinės paraiškos, kuriai suteikta laikina apsauga, pažeidimo;

išduoto patento pažeidimo;

patento pažeidimo fakto nebuvimo nustatymo;

patento panaikinimo.“

2. Papildyti 40 straipsnį 2 dalimi:

„Ginčai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl leidimo naudoti patentuotą išradimą suteikimo, patentuoto išradimo naudojimo su Vyriausybės leidimu sąlygų pakeitimo, atlyginimo patentuoto išradimo savininkui už tokio patento naudojimą dydžio nustatymo bei leidimo panaikinimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS