LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS“ 4 IR 6 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. birželio 8 d. Nr. VIII-1722

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 4 straipsnį 4 dalimi:

„Lietuvos Respublikos įstatymas, kuriuo Lietuvos Respublikos Seimas įveda karo ar nepaprastąją padėtį, įsigalioja po to, kai jį pasirašo Respublikos Prezidentas ir jis oficialiai paskelbiamas per visuomenės informavimo priemones.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio papildymas 2 dalimi

Papildyti 6 straipsnį 2 dalimi:

„Respublikos Prezidento dekretas dėl karo ar nepaprastosios padėties įvedimo įsigalioja po jo paskelbimo per visuomenės informavimo priemones.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                             VALDAS ADAMKUS