LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO 2 DALIES PRIPAŽINIMO NETEKUSIA GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. birželio 6 d. Nr. VIII-1713

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019)

 

1 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

14 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________