LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

 

2000 m. gegužės 31 d. Nr. 301

Vilnius

 

 

Siekdamas reglamentuoti profilaktinių sveikatos tikrinimų vykdymą ir kokybę bei apmokėjimo už juos tvarką bei vykdydamas Žmonių saugos darbe įstatymą (Žin., 1993, Nr. 55 – 1064), Sveikatos sistemos įstatymą (Žin.,1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Profesinės sveikatos priežiūros įstatymą (Žin., 1999, Nr. 32-902), Radiacinės saugos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 11-239), LR Vyriausybės 1999 05 07 nutarimą Nr. 544 (Žin., 1999, Nr. 41-1294) „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“,

1. Tvirtinu:

1.1. Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšis ir apmokėjimo tvarką (1 priedas);

1.2. Nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai, sveikatos tikrinimo tvarką (2 priedas);

1.3. Vaikų ir paauglių sveikatos tikrinimo tvarką (3 priedas);

1.4. Stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių sveikatos tikrinimo tvarką (4 priedas);

1.5. Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką (5 priedas);

1.6. Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarką (6 priedas);

1.7. Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarką (7 priedas);

1.8. Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimo tvarką (8 priedas);

1.9. Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimo tvarką (9 priedas);

1.10. Aviacijos darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarką (10 priedas);

1.11. Laivyno darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarką (11 priedas);

1.12. Geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarką (12 priedas);

1.13. Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarką (13 priedas);

1.14. Asmenų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sveikatos tikrinimo tvarką (14 priedas);

1.15. Gydytojų, norinčių gauti licenciją gydytojo veiklai, sveikatos tikrinimo tvarką (15 priedas);

1.16. Asmenų, norinčių būti advokatais, sveikatos tikrinimo tvarką (16 priedas);

1.17. Asmenų, norinčių susituokti, sveikatos tikrinimo tvarką (17 priedas);

1.18. Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas (18 priedas).

2. Pavedu:

2.1. Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos visuomenės sveikatos centrų direktoriams užtikrinti, kad būtų atrinkti privalomo sveikatos tikrinimo kontingentai pagal šio įsakymo 7, 10, 11, 12, 13, 14 priedus;

2.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovams užtikrinti šio įsakymo vykdymą.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymą Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“;

3.2. Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 12 13 įsakymą Nr. 432 „Dėl 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos papildymo“ (Žin., 1994, Nr. 99-1992);

3.3. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 05 įsakymą Nr. 131 „Dėl asmenų, dirbančių kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis, privalomo sveikatos tikrinimo ir apmokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 23-613);

3.4. Sveikatos apsaugos ministerijos 1995 05 16 įsakymą Nr. 260 „Dėl valdininkų sveikatos patikrinimo“;

3.5. Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 06 12 įsakymą „Dėl sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros ir medicinos priežiūros sporto renginių metu tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 57-1368);

3.6. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 10 28 įsakymą Nr. 541 „Dėl 1992 04 21 sveikatos apsaugos ministerijos įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 2 priedo ir 4 priedo 3 skyriaus pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 109-2493);

3.7. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 10 29 įsakymą Nr. 544 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nustatytų draudžiamųjų sveikatos profilaktinių tikrinimų tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 109-2494);

3.8. Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 11 14 įsakymą Nr. 575 „Dėl ketinančiųjų susituokti sveikatos tikrinimo tvarkos“;

3.9. sveikatos apsaugos ministro 1998 01 30 įsakymą Nr. 55 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 10 priedo pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 20-526);

3.10. sveikatos apsaugos ministro 1999 03 18 įsakymą Nr. 125 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 01 30 įsakymo Nr. 55 „Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1992 04 21 įsakymo Nr. 144 „Dėl gyventojų sveikatos tikrinimo tvarkos“ 10 priedo pakeitimo“ dalinio pakeitimo“.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrei R. Vaitkienei.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                   RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

1 priedas

 

PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

I. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ RŪŠYS

 

1. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.1. nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai (2 priedas);

1.2. vaikų ir paauglių (3 priedas);

1.3. stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių (4 priedas);

1.4. stojančiųjų į krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų nustatyta tvarka;

1.5. sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas (išskyrus profesionalus) (5 priedas);

1.6. neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės (6 priedas);

1.7. dispanserizuotųjų (atskira tvarka);

1.8. vairuotojų mėgėjų (7 priedas);

1.9. norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą (8 priedas);

1.10. vykstančiųjų į užsienį (9 priedas);

1.11. aviatorių mėgėjų (10 priedas);

1.12. išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodiniai (darbo metu ar kai veikla tęsiama) profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.12.1. laivyno darbuotojų (11 priedas);

1.12.2. geležinkelio darbuotojų (12 priedas);

1.12.3. aviacijos darbuotojų (10 priedas);

1.12.4. vairuotojų (7 priedas);

1.12.5. asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus) (13 priedas);

1.12.6. darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų (14 priedas);

1.13. kiti profilaktiniai sveikatos tikrinimai:

1.13.1. gydytojų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, norinčių gauti licenciją ar perregistruoti jos galiojimą (15 priedas);

1.13.2. asmenų, norinčių būti advokatais (16 priedas);

1.13.3. asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai (tarp jų – asmenų, norinčių susituokti (17 priedas));

1.14. profilaktinių sveikatos tikrinimų kainos (18 priedas).

 

II. PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

2. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.1–1.3 ir 1.5–1.7 ir 1.13 punktuose, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau vadinami – apdraustaisiais), apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos – iš nustatytos metinės vieno gyventojo pirminės sveikatos priežiūros bazinės kainos, specialistų konsultacijos, reglamentuojamos šiuo įsakymu – pagal specialistų profilaktinio tikrinimo kainą, patvirtintą šiuo įsakymu. Jeigu specialistų, nesant bendrosios praktikos gydytojo (BPG), konsultacijos suteikiamos pagal Lietuvos medicinos normoje MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1999, Nr. 109-3196) nurodytą kompetenciją, jos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos).

Sporto medicinos centruose profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami pagal šio įsakymo 5 priedą „Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas“, ir tokių tikrinimų išlaidos dengiamos iš lėšų, skirtų šiems centrams išlaikyti.

3. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.4 punkte, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos sveikatos priežiūros įstaigose apmokamos iš lėšų, skirtų šioms įstaigoms išlaikyti. Šiais atvejais asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurią pacientai yra pasirinkę, išduoda išrašą (F Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos (F Nr. 025/a) ar asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a), ne trumpesnę kaip paskutinių 5 metų (F Nr. 025/a išduodama tik prašant asmens sveikatos priežiūros įstaigai).

4. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus, nurodytus 1.8–1.11 punktuose, apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sveikatos apsaugos ministro 1999 07 30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 67-2175) patvirtintas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas.

5. Išankstinių (prieš pradedant darbą) ir periodinių profilaktinių 1.12 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų paslaugos apmokamos šia tvarka:

5.1. įsidarbinant (1.12 papunktis) numatytos šios tvarkos prieduose pirminės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (nustatytos pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), 1.12.1–1.12.5 papunkčiuose nurodytų sveikatos tikrinimų antrinės sveikatos priežiūros paslaugos ir pirminės sveikatos priežiūros specializuotos darbo medicinos paslaugos apmokamos iš darbdavio lėšų pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą;

1.12. 6 papunktyje nurodytų sveikatos tikrinimų (darbų ir veiklos sričių, kuriems privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų) antrinės sveikatos priežiūros paslaugas apmoka pats pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal šiuo įsakymu patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą;

5.2. periodinių sveikatos tikrinimų (1.12 papunktis) išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

6. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal profilaktinių tikrinimų ar paslaugų kainas, nustatytas Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 03 26 įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (Žin.,1996, Nr. 35-892).

7. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

8. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems šios tvarkos numatytais atvejais apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), kai apdraustiesiems šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie nustatyta tvarka yra pasirinkę. Jei apdraustieji dėl šių paslaugų kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, už paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Pirminės sveikatos priežiūros profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

9. Pacientas gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitus gydytojus specialistus (nenurodytus šio įsakymo prieduose), jei profilaktinio sveikatos tikrinimo metu nustatomos medicininės indikacijos. Šios konsultacijos apmokamos pagal patvirtintą gydytojo specialisto konsultacijos bazinę kainą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

10. Atvykusių savo noru profilaktinių sveikatos tikrinimų (1.13.3 papunktis), jei teisės aktai nenumato kitaip, periodiškumą, siuntimą atlikti tyrimus ir konsultuotis nustato pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas. Šios sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos). Pas specialistus konsultuotis siunčiama tik esant medicininių indikacijų.

 

III. MEDICININĖS DOKUMENTACIJOS PILDYMAS ATLIKUS PROFILAKTINIUS SVEIKATOS TIKRINIMUS

 

11. Profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenys įrašomi į paciento asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a) ar vaiko sveikatos raidos istoriją (F Nr. 025-112 a) ir kitus reikiamus dokumentus.

12. Atlikus profilaktinį tikrinimą, pacientui išduodama nustatytos formos pažyma.

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

2 priedas

 

NĖŠČIŲJŲ IR MOTINŲ, IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI, SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

Eil. Nr.

 

Tikrinamųjų kontingentai

Tikrintojas

Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai

 

 

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros gydytojai

Privalomos antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijos

1.

Ambulatorinė nėščiųjų priežiūra

Akušeris-ginekologas arba BPG (pagal Lietuvos medicinos normą MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 1999, Nr. 109-3196) arba kvalifikuota akušerė

Privaloma:

• Stomatologo konsultacija • BPG ar apylinkės terapeuto konsultacija, jei tikrina akušeris-ginekologas

Oftalmologo

Kitų specialistų, jei yra indikacijų

Sveikatos apsaugos ministro 1999 03 15 įsakymas Nr. 117 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-811)

2.

Motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai, sveikatos tikrinimas

Akušerės patronažas

Akušerio-ginekologo (arba BPG) apžiūra 6-8 savaitę po gimdymo

Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas

Kitų specialistų konsultacijos ir tyrimai, jei yra indikacijų

Sveikatos apsaugos ministro 1999 03 15

įsakymas Nr. 117 „Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 28-811)

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

3 priedas

 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

Amžius

Sveikatos tikrintojai ir tikrinimo periodiškumas

Atkreipti ypatingą dėmesį į

 

Pirminis lygis

Antrinis lygis

Naujagimiai

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras per 3 dienas po išvykimo iš gimdymo skyriaus ir 2-3 savaičių naujagimį, slaugos personalas per 3 dienas po išvykimo iš gimdymo skyriaus pakartotinai lanko naujagimį (iki 1 mėnesio) 1 kartą per savaitę

Oftalmologas ir neurologas gimdymo stacionare apžiūri rizikos grupės naujagimius,

oftalmologas ir neurologas ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros

įstaigoje apžiūri rizikos grupės 1 mėnesio amžiaus naujagimius, neapžiūrėtus

gimdymo stacionare

Rizikos veiksnius nėštumo ir gimdymo metu, neurologinius refleksus, bambutės gijimą, motinos krūtų būklę, jos savijautą, priežiūros kokybę

Pirmieji gyveni-

mo metai:

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras kartą per mėnesį bei

Pediatras apžiūri 6 mėnesių amžiaus

(jei tikrina BPG),

Psichomotorinį vystymąsi, maitinimą, rachito specifinę, nespecifinę profilaktiką, klausą,

1–6 mėn.

chirurgas 1 kartą per 3 mėnesius,

slaugos personalas 1 kartą per mėnesį

apžiūri namuose

traumatologas-ortopedas esant indikacijų

regėjimą, alergines reakcijas

6–12 mėn.

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras kartą per 3 mėnesius

Pediatras (jei tikrina BPG), esant indikacijų, 12 mėnesių amžiaus

Psichomotorinį vystymąsi, atramos-judamąjį aparatą, klausą, regėjimą

Antrieji gyvenimo metai

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras iki 1,5 metų kartą per 3 mėnesius,

stomatologas – 1,5 metų amžiaus, slaugos personalas – iki 2 metų kartą per 3 mėnesius namuose

 

Psichomotorinį vystymąsi (ypač į kalbą),

atramos-judamojo aparato būklę, klausą, regėjimą, traumatizmo profilaktiką

Tretieji gyvenimo metai

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras kartą per metus,

stomatologas,

slaugos personalas – kartą per pusmetį namuose, jei vaikas nelanko ugdymo

įstaigos – kartą per 3 mėnesius namuose

Pediatras (jei tikrina BPG) – esant indikacijų,

logopedas, oftalmologas (3 metų amžiaus)

Psichomotorinį vystymąsi (ypač į kalbą), regėjimo ir klausos aštrumą, dantų sąkandį, traumatizmo profilaktiką, plantogramas

4-5-ieji gyvenimo metai

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras kartą per metus,

slaugos personalas – kartą per metus, jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos - kartą per pusmetį namuose

 

Psichomotorinį vystymąsi, atramos ir judamojo aparato būklę, regos ir klausos aštrumą

6-ieji gyvenimo metai

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras bei chirurgas,

stomatologas (burnos higienistas), slaugos personalas – kartą per pusmetį namuose

Oftalmologas, pediatras (jei tikrina BPG) prieš mokyklą,

traumatologas-ortopedas, neurologas esant indikacijų

Mokyklinę brandą, arterinį kraujo spaudimą

7-15-ieji gyvenimo metai

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras kartą per metus,

slaugos personalas – kartą per metus namuose

Pediatras – (jei tikrina BPG) esant indikacijų – 12 metų amžiaus

Lytinį brendimą, arterinį kraujo spaudimą, dantų sąkandį

16-ieji gyvenimo metai

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės pediatras kartą per metus,

stomatologas

Traumatologas-ortopedas, oftalmologas, neurologas esant indikacijų

Lytinio ir fizinio brendimo įvertinimą, psichikos sveikatą

17-18-ieji gyvenimo metai

Bendrosios praktikos gydytojas arba apylinkės terapeutas kartą per metus

 

Lytinio ir fizinio brendimo įvertinimą, psichikos sveikatą

 

1. Pas kitus antrinio lygio gydytojus specialistus konsultuoti ir tirti siunčiama esant indikacijų

2. Vaikai skiepijami pagal bazinį privalomų profilaktinių skiepijimų kalendorių

3. Tuberkuliozės ir kitų ligų profilaktika atliekama pagal metodinius nurodymus

4. Pediatro konsultacija reikalinga tais atvejais, kai vaiką prižiūri bendrosios praktikos gydytojas

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

4 priedas

 

ŽEMĖS ŪKIO STOJANČIŲJŲ Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS IR ĮDARBINAMŲ NEPILNAMEČIŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Tikslas – nustatyti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali, užbaigęs profesinio mokymo programą, dirbti pagal pasirinktą specialybę vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 04 11 nutarimu Nr. 1055 „Dėl asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašo ir asmenų nuo13 iki 14 metų, nuo 14 iki 16 metų ir nuo 16 iki 18 metų darbo sąlygų ir įdarbinimo tvarkos“ (Žin., 1996, Nr. 87-2065).

1. Asmenys, stojantys mokytis į profesinio mokymo mokyklas, ir norintys įsidarbinti nepilnamečiai privalo tikrintis sveikatą.

2. Sveikatą tikrina pirminės sveikatos priežiūros įstaigos bendrosios praktikos gydytojas (BPG) arba apylinkės pediatras (terapeutas).

3. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 04 11 nutarimu Nr. 1055 patvirtintu „Asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašu“ (Žin., 1996, Nr. 87-2065).

4. BPG ar apylinkės pediatras (terapeutas), tikrindamas sveikatą, turi teisę esant medicininių parodymų siųsti pas kitus specialistus, skirti papildomus tyrimus.

5. Sveikatos tikrinimo duomenys įrašomi asmens sveikatos istorijoje (F 025/a), išvada apie tinkamumą mokytis ar dirbti pagal pasirinktą specialybę – į „Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą“ (F086/a).

 

II. LIGOS, KURIOMIS SERGANT DRAUDŽIAMA STOTI Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS

 

6. Bet kokios lokalizacijos tuberkuliozė, kuria sergant išskiriamos mikobakterijos.

7. Ūmios užkrečiamosios ligos (sprendžiama ligoniui pasveikus).

 

III. PAPILDOMI LIGŲ IR BŪKLIŲ PRIEŠPARODYMAI STOJANT Į PROFESINIO MOKYMO MOKYKLAS

 

Eil. Nr.

Mokymo programa

Kenksmingi veiksniai

Papildomi medicininiai priešparodymai

1.

Meno dirbinių gamintojų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant plaštakos

1.

Dažnai paūmėjančios rankų odos ligos dirbant su

 

Mokymosi kodas

ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza,

 

dirginančiomis medžiagomis

 

(M kodas) 31812

pasilenkimai, įtampa, dėmesys, regos analizatorius

2.

Plaštakos funkcijos sutrikimai (nykščio deformacija ar trijų

 

 

 

 

dirbamosios rankos pirštų nebuvimas), trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

 

 

 

3.

Spalvų jutimo sutrikimas

 

 

 

4.

Miopija daugiau kaip 8,0 D

 

 

 

5.

Regėjimas su korekcija 0,7 viena ir 0,4 kita akimi

 

 

 

 

(graveriui – 0,8 viena ir 0,7 – kita akimi. Vertinti be

 

 

 

 

korekcijos, nes dirba su apsauginiais akiniais)

 

 

 

6.

Alergija cheminėms medžiagoms

2.

2.1. Fotografų ir interjero

Cheminės medžiagos, darbo poza (stovint),

Dažnai paūmėjančios rankų odos ligos ar alergija dirbant su

 

 

apipavidalintojų

regos analizatorius

cheminėmis medžiagomis

 

 

M kodas 31899

 

 

 

 

2.2. Baleto artistų

Stereotipiniai darbo judesiai, darbo poza,

1.

Plokščiapėdystė, kitos skeleto-raumenų sistemos ligos ir

 

M kodas 31899

pasilenkimai, įtampa, monotonija

 

defektai, trukdantys judėjimui

 

 

 

2.

Kojų venų išsiplėtimas

 

 

 

3.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

4.

Širdies ydos

 

 

 

5.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

 

 

6.

CNS susirgimų ar traumų padariniai su judesių

 

 

 

 

sutrikimais, trukdančiais profesinei veiklai

 

 

 

7.

Vestibulinės funkcijos sutrikimai

3.

Sekretorės

Įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,2 – kita

 

 

M kodas 33404

priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

akimi

 

4.

Apskaitininkės –

Dėmesys, regos analizatorius, dėmesio koncentra-

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,3 – kita

 

 

kasininkės

vimo trukmė į stebimus objektus

akimi

 

 

M kodas 33432

 

 

 

5.

Verslo organizatorių

Darbo įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir

 

 

 

M kodas 33439

pranešimų priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

 

 

6.

Socialinių slaugytojų

Judėjimo atstumas, krovinio pernešimas, darbo

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

M kodas 35012

įtampa, dėmesys, informacinių signalų ir pranešimų

 

profesinei veiklai

 

 

priėmimas, regos ir klausos analizatoriai

2.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

 

 

 

3.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų bei intelekto pakitimų,

 

 

 

 

trukdančių profesinei veiklai

7.

Ortopedų – protezuotojų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei

 

 

M kodas 35099

pirštų, pečių juostos raumenims, darbo poza,

veiklai

 

 

 

liemens palenkimai, regos analizatorius

 

 

8.

Maisto pramonės ir mais-

Judėjimo atstumas, stereotipiniai darbo judesiai,

1.

Grybelinės, pūlingos plaštakų odos ligos su dažnais

 

to ruošimo specialisto

dalyvaujant rankų pirštų ir plaštakos raumenims,

 

paūmėjimais

 

M kodas 35212

dėmesys, regos ir klausos analizatoriai,

2.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

 

mėsininkui – darbo poza, pasilenkimai,

 

 

 

 

virėjui – aukšta temperatūra

 

 

9.

Statybininkų, pastatų res-

Oro temperatūra, apšvita, judrus darbas, krovinio

1.

Skeleto -raumenų sistemos defektai, trukdantys

 

tauratorių, elektromontuo-

kėlimas, pernešimas, stereotipiniai darbo judesiai,

 

profesinei veiklai

 

tojų, mūro montuotojų ir

dalyvaujant rankų, pečių juostos raumenims,

2.

Rankų plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai. trukdantys

 

betonuotojų, santechnikų

statinis krūvis, darbo poza, liemens palenkimai,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 35216

judėjimo atstumas, įtampa, dėmesys, regos ir

3.

Epilepsija ir kiti sąmonės netekimai dirbant aukštyje

 

 

klausos analizatoriai, monotonija

4.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų, trukdančių profesinei veiklai

 

 

 

5.

Miopija didesnė kaip 8,0 D (esant fizinei įtampai)

 

 

 

6.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir

 

 

 

 

0,3 – kita akimi

 

 

 

7.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

 

 

 

sutrikimu

 

 

 

8.

Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos su ryškiu

 

 

 

 

kraujotakos nepakankamumu

 

 

 

9.

Vestibulinės funkcijos ryškus sutrikimas (dirbant

 

 

 

 

aukštyje)

10.

Elektromechanikų,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Miopija didesnė nei 6,0 D

 

elektros įrenginių, radijo

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,8 viena ir

 

ir televizijos aparatūros

darbo poza, pasilenkimai, darbo įtampa, dėmesys,

 

0,7 – kita akimi

 

taisytojų

regos ir klausos analizatoriai, informacinių signalų

3.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

M kodas 35222

priėmimas, monotonija

4.

Plaštakos funkcijos ryškus sutrikimai, trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

11.

Kalvių, metalo apdirbimo

Aukšta temperatūra, apšvita, judrus darbas,

1.

Regėjimas be korekcijos silpnesnis kaip 0,8 viena ir

 

staklininkų, suvirintojų,

stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

 

0,7 – kita akimi (suvirintojas dirba su apsauginiais akiniais)

 

šaltkalvių

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims,

2.

Epilepsija

 

M kodas 35232

darbo poza, liemens palenkimai, jonizuojančioji

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

spinduliuotė, aerozoliai, metalų dulkės

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Lėtinės plaučių ligos su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

 

 

 

sutrikimu

12.

Automechanikų automo-

Oro temperatūra, apšvieta, judrus darbas, krovinio

1.

Miopija didesnė kaip 6,0

 

bilių kėbulų remontininkų,

kėlimas, pernešimas, stereotipiniai darbo judesiai,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

lengvosios pramonės

darbo poza, liemens palenkimas, judėjimo atstumas,

 

0,2 – kita akimi

 

mašinų mechanikų,

dėmesys, regos ir klausos analizatoriai, informacinių

3.

Klausos susilpnėjimas (tikrinant šnabždesiu iki 3 m)

 

žemės ūkio technikos

signalų priėmimas, monotonija

4.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

mechanikų,

 

 

profesinei veiklai

 

ryšių įrenginių

 

 

 

 

mechanikų

 

 

 

 

M kodas 35242

 

 

 

 

Lėktuvų mechaniko

 

Vadovautis aviacijos darbuotojų tikrinimo tvarka

 

13.

13.1. Baldžių, stalių

Stereotipiniai darbo judesiai, judrus darbas,

1.

Miopija didesnė nei 6,0 (esant fizinei įtampai)

 

 

krovinio kėlimas, pernešimas, statinis krūvis,

2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

 

darbo poza, liemens palenkimai, judėjimo atstumas,

 

0,2 – kita akimi

 

 

medienos dulkės, lakios medžiagos,

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

aerozoliai

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Lėtinės plaučių ligos su ryškiu funkcijos sutrikimu

 

13.2. Miško ruošos ir

Vibracija, oro temperatūra, stereotipiniai darbo

5.

Cukrinis (nekompensuotas) diabetas – miško ruošos

 

medienos apdirbėjų

judesiai, dalyvaujant rankų plaštakos ir pirštų,

 

specialistams

 

 

pečių juostos raumenims, darbo įtampa, dėmesys,

6.

Epilepsija su dažnais paroksizmais (miško ruošos

 

 

regos ir klausos analizatoriai, medienos dulkės

 

specialistams)

 

 

 

7.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų (miško ruošos specialistams)

 

 

 

 

 

 

13.3. Pynėjų iš vytelių

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys profesinei

 

 

 

plaštakos ir pirštų, pečių juostos raumenims, darbo

veiklai

 

 

M kodas 35262

įtampa, dėmesys, regos analizatoriai

 

 

14.

Ventiliacijos, oro kondicionavimo

Judrus darbas, krovinio kėlimas, pernešimas,

1.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

sistemų

darbo poza, liemens palenkimai

 

0,2 – kita akimi

 

gamintojų

 

2.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

M kodas 35264

 

 

profesinei veiklai

15.

Avalynės gamintojų,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Odos lėtinės ligos su dažnais paūmėjimais

 

avalynininkų

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

2.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

M kodas 35274

darbo poza, pasilenkimas, regos ir klausos

 

sutrikimu

 

 

analizatoriai, monotonija, cheminės medžiagos

3.

Regos korekcija mažesnė kaip 05/02

 

 

(dažai, klijai)

 

 

16.

Audėjų, audinių gamybos

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Bronchinė astma su ryškiu funkcijos sutrikimu

 

įrenginių operatorių, ver-

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

2.

Miopija didesnė kaip 6,0D. Regos korekcija iki 07/04

 

pėjų, verpinių gamybos

darbo poza, pasilenkimas, regos ir klausos

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai

 

įrenginių operatorių

analizatoriai, monotonija, dulkės

4.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai

 

M kodas 35274

 

 

su judesių sutrikimais, trukdančiais profesinei veiklai

 

 

 

5.

Epilepsija, dirbant su judančiais mechanizmais

 

 

 

6.

Alergija dulkėms, vilnai, sintetinėms ir kt. medžiagoms

 

 

 

7.

Klausos susilpnėjimas (šnabždesiu iki 3 m) – audėjui

17.

Mezgėjų, mezgimo maši-

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

nų operatorių, siuvėjų, su-

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis,

 

profesinei veiklai

 

kirpėjų – konstruktorių

darbo poza, pasilenkimai, judėjimo atstumas,

2.

Odos ligos su dažnais paūmėjimais

 

M kodas 35276

dėmesys, regos analizatorius, monotonija, besi-

3.

Alergija vilnai, dulkėms

 

 

kartojančios operacijos

4.

Miopija daugiau kaip 6,0 D. Regos korekcija mažesnė

 

 

 

 

kaip 07/04

 

 

 

5.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

6.

Epilepsija su dažnais paroksizmais mezgimo mašinų

 

 

 

 

operatoriams

 

 

 

7.

Klausos susilpnėjimas (tikrinant šnabždesiu iki 3 m) -

 

 

 

 

mezgimo mašinų operatoriams

18.

Plokščiosios ir ofsetinės

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai trukdantys

 

spaudos spaudėjų, tekstų

plaštakos ir pirštų raumenims, statinis krūvis, darbo

 

profesinei veiklai

 

rinkėjų, archyvarų,

poza, liemens pasilenkimai, judėjimo atstumas,

2.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

knygrišių

dėmesys, regos analizatorius, monotonija, besikartojančios operacijos

 

sutrikimu

 

M kodas 35278

 

3.

Miopija daugiau kaip 6,0D

 

 

 

4.

Regos korekcija mažesnė kaip 07/04 – tekstų rinkėjui

19.

Cheminio pluošto, naftos

Cheminės medžiagos, oro temperatūra, darbo

1.

Bronchinė astma su ryškiu kvėpavimo funkcijos

 

perdirbimo, chemijos ir

poza, judėjimo atstumas, regos analizatorius

 

sutrikimu

 

naftos produktų gamybos

 

2.

Odos ligos su dažnais paūmėjimais kontaktuojant su

 

operatorių

 

 

cheminėmis medžiagomis

 

M kodas 35299

 

3.

Alergija cheminėms medžiagoms

 

 

 

4.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija mažesnė

 

 

 

 

kaip 06/03

20.

Žemės matininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, dėmesys,

 

 

 

M kodas 35402

informacinių pranešimų skaičius, regos analizatorius,

 

 

 

 

monotonija

 

 

21.

Braižytojų ir kompiuterinės

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankų,

1.

Miopija didesnė kaip 6,0D

 

įrangos operatorių

plaštakų, pirštų raumenims, poza, dėmesys,

2.

Regos korekcija mažesnė kaip 05/02

 

M kodas 35406

regos analizatorius, monotonija

3.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

 

 

profesinei veiklai

 

 

 

4.

Binokulinio matymo sutrikimas

22.

Kelių statytojų

Oro temperatūra, judrus darbas, krovinio kėlimas,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 35416

stereotipiniai darbo judesiai, statinis krūvis, darbo

2.

Cukrinis diabetas (nekompensuotas)

 

 

poza, pasilenkimai, judėjimo atstumas, regos,

3.

Lėtinės dažnai paūmėjančios sąnarių ligos

 

 

klausos analizatoriai, dulkės, cheminės medžiagos

4.

Lėtinės dažnai paūmėjančios inkstų ligos

 

 

 

5.

Širdies kraujagyslių ligos su ryškiu kraujotakos sutrikimu

23.

Ūkininkų

Judėjimo atstumas, oro temperatūra, darbo poza,

 

 

 

M kodas 36201

judrus darbas, regos, klausos analizatorius

 

 

24.

Arklininkų

 

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 36203

 

2.

Alergija arklio šeriams

25.

Sodininkų, želdinių

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

tvarkytojų

liemens palenkimai, stereotipiniai darbo judesiai,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 36206

krovinio kėlimas, pernešimas

2.

Polinozė

26.

Bitininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

Alergija bičių nuodams

 

 

M kodas 36249

regos analizatorius

 

 

27.

Miškininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 36262

regos analizatorius

2.

Cukrinis diabetas esant komplikacijų

28.

Žuvininkų

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Epilepsija

 

M kodas 36272

regos analizatorius

2.

Cukrinis diabetas esant komplikacijų

29.

Namų ūkio ekonomės,

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, judrus

 

 

 

pagalbininkės, meistro,

darbas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant

 

 

 

komunalinio ūkio meistro

pečių, rankų, plaštakų, pirštų raumenims, darbo

 

 

 

M kodas 36606

poza, pasilenkimai, informacinių signalų priėmimas

 

 

 

 

regos, klausos analizatoriai

 

 

30.

Jūreivių, laivų motoristų,

Oro temperatūra, judėjimo atstumas, judrus

Vadovautis jūrininkų sveikatos tikrinimo tarka

 

 

korpusų remontininkų,

darbas, stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant

 

 

 

suvirintojų, sistemų

pečių, rankų, plaštakų, pirštų raumenims, darbo

 

 

 

surinkėjų

poza, pasilenkimai, informacinių signalų priėmimas,

 

 

 

 

regos, klausos analizatoriai

 

 

 

Nekeleivinių laivų

Aplinkos temperatūra, darbo judesiai, dalyvaujant

Vadovautis jūrininkų sveikatos tikrinimo tvarka

 

 

jūreivių, virėjų

rankos, plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza,

 

 

 

M kodas 37004

judėjimo atstumas

 

 

31.

Lokomotyvo mašinistų,

Oro temperatūra, judrus darbas, informacinių

Vadovautis geležinkelio darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka

 

 

padėjėjų, keleivinių trauki-

signalų priėmimas, regos, klausos analizatoriai

 

 

 

nių vagonų palydovų,

 

 

 

 

stoties budėtojų, SCB ir

 

 

 

 

kontaktinio tinklo elektro-

 

 

 

 

montuotojų, riedmenų

 

 

 

 

vagonų remontininkų,

 

 

 

 

automotoristų, drezinų,

 

 

 

 

geležinkelio kranų mašinistų ir remontininkų

 

 

 

 

 

 

 

 

M kodas 37006

 

 

 

32.

Pašto operatorių, teletaipo,

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Klausos susilpnėjimas (tiriant šnabždesiu – iki 3m)

 

telefakso, kompiuterio

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, dėmesys

2.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 05/02

 

operatorių

regos ir klausos analizatoriai, informacinių

3.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

M kodas 37026

signalų priėmimas

 

ligai sparčiai progresuojant

33.

Kirpėjų, kosmetikų

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 37812

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza, dėmesys

2.

Alergija cheminėms medžiagoms

 

 

regos analizatorius, informacinių signalų

3.

Rankų odos lėtinės ligos

 

 

priėmimas, klausos analizatorius, monotonija,

4.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 08/07

 

 

cheminės medžiagos

5.

Binokulinio matymo sutrikimas

 

 

 

6.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

 

 

 

7.

Centrinės nervų sistemos susirgimų ar traumų padariniai,

 

 

 

 

kai yra funkcijos sutrikimų

34.

Padavėjų, barmenų, virėjų

Oro temperatūra, judrus darbas, krovinio kėlimas,

1.

Epilepsija su dažnais paroksizmais

 

M kodas 37822

statinis krūvis, darbo poza, judėjimo atstumas,

2.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

 

dėmesys, informacinių signalų priėmimas, klausos

 

profesinei veiklai

 

 

analizatorius, aukšta temperatūra – virėjams

3.

Miopija daugiau kaip 6,0D. Regos korekcija 07/04

 

 

 

4.

Ryškūs kalbos defektai (padavėjui, barmenui)

 

 

 

5.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

35.

Pardavėjų ir prekių žinovų

Judrus darbas, darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Klausos susilpnėjimas (tiriant šnabždesiu -iki 3 m)

 

M kodas 37862

plaštakos, pirštų raumenims, darbo poza,

2.

Centrinės nervų sistemos ar traumų padariniai su ženkliu

 

 

dėmesys, regos, klausos analizatoriai

 

judesių sutrikimu, trukdantys profesinei veiklai

 

 

 

3.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

 

 

 

ligai sparčiai progresuojant

36.

Viešbučių ir turizmo kompleksų

Judrus darbas, judėjimo atstumas, darbo poza,

1.

Šizofrenija, esant rezistentiškų gydymui sutrikimų bei

 

darbuotojų

dėmesys, regos, klausos, analizatoriai, darbo

 

ligai sparčiai progresuojant

 

M kodas 378872

judesiai, dalyvaujant rankos, plaštakos, pirštų

 

 

 

 

raumenims

 

 

37.

Drabužių priežiūros

Stereotipiniai darbo judesiai, dalyvaujant rankos,

1.

Plaštakos funkcijos ryškūs sutrikimai, trukdantys

 

meistrų, floristų

plaštakos, pirštų raumenims, judrus darbas,

 

profesinei veiklai

 

M kodas 37899

darbo poza, dėmesys, regos analizatorius

2.

Alergija cheminėms medžiagoms arba žiedadulkėms

 

 

 

 

 

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

5 priedas

 

SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TikrinimO TVARKA

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenys, lankantys bet kokias organizuotas kūno kultūros ir sporto pratybas bei dalyvaujantys varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą.

2. Sveikata tikrinama:

2.1. sportininkų, kurie sistemingai ir nuolat treniruojasi, dalyvauja sporto varžybose, – sporto medicinos centrų sporto medicinos gydytojai, o kur jų nėra – pirminės sveikatos priežiūros įstaigos bendrosios praktikos gydytojas (BPG) ar apylinkės terapeutas, pediatras;

2.2. sportuotojų, kurie laikosi sveikos gyvensenos principų, reguliariai mankštinasi arba sportuoja savo malonumui, – BPG, apylinkės terapeutas ar pediatras. Pageidautina, kad pastarieji gydytojai turėtų minimalių sporto medicinos žinių;

2.3. Lietuvos olimpinės ir atskirų sporto šakų rinktinių narių – sporto medicinos centrų gydytojai;

2.4. neįgalieji sportininkai su amputuotomis galūnėmis, stuburo smegenų pažeidimais ar dėl cerebrinio paralyžiaus, silpnaregiai ar kurtieji tikrinami bendra tvarka. Papildomai jiems, išskyrus kurčiuosius, turi būti nustatoma medicininė ir funkcinė klasifikacija pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 11 22 įsakymą Nr. 598 „Dėl sportuojančių asmenų su negalia medicininio ištyrimo“ (Žin., 1996, Nr. 115-2684) bei metodinėmis rekomendacijomis „Neįgaliųjų žmonių sporto organizacijos. Neįgaliųjų sportininkų medicininė ir funkcinė klasifikacija“.

Medicininei ir funkcinei klasifikacijai tinkamai atlikti neįgaliuosius patartina siųsti į sporto medicinos centrus.

3. Sportininkų ir sportuotojų sveikatą tikrinantis BPG, apylinkės terapeutas ar pediatras:

3.1. įvertina tiriamo asmens tyrimus;

3.2. įvertina tiriamojo sveikatos bei funkcinę būkles;

3.3. nustato fizinį išsivystymą, sveikatos potencialo rodiklius, organizmo adaptaciją pasirinktai sportinei veiklai bei fiziniams krūviams;

3.4. nukreipia, esant indikacijų, pas kitus specialistus, tarp jų ir sporto medicinos, konsultuotis ir tirtis;

3.5. daro išvadą apie tiriamojo asmens galimybes lankyti pasirinktos sportinės veiklos pratybas ir dalyvauti varžybose („sveikas“, „gali dalyvauti pasirinktos sporto šakos treniruotėse ir varžybose“), teikia atitinkamas rekomendacijas dėl fizinio krūvio, intensyvumo, traumų profilaktikos, nurodo pakartotinio pasitikrinimo datą.

4. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi į sportuojančio asmens sveikatos tikrinimo kortelę F Nr. 061/a bei pažymimi asmens sveikatos istorijoje F Nr. 025a ir vaiko sveikatos raidos istorijoje F Nr. 025-112a.

5. Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais BPG, apylinkės terapeutas, pediatras siunčia sportuojančius asmenis į artimiausius sporto medicinos centrus.

6. Už sportininkų treniravimąsi ir dalyvavimą sporto varžybose be gydytojo leidimo atsako treneriai, varžybų vyr. teisėjai.

 

II. KONTRAINDIKACIJOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO UŽSIĖMIMAmS

 

7. Ūmios infekcinės ligos.

8. Lėtinės ligos paūmėjimo periodu.

9. Endogeniniai psichikos sutrikimai.

10. Centrinės nervų sistemos organinės ligos: epilepsija su dažnais paroksizmais, neuroraumeninės, demielinizuojančios, degeneracinės ligos, po hemoraginių smegenų kraujotakos sutrikimų, vertebrogeninės ligos sporto šakoms, susijusioms su stuburo apkrovimu.

11. Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų ligos: įvairios etiologijos deformuojamieji poliartritai, pasireiškiantys žymiais sąnarių funkcijos sutrikimais ar skausmais.

12. Kvėpavimo sistemos ligos: bronchinė astma su dažnais, sunkiais ir ilgais priepuoliais, dažnai paūmėjantis lėtinis pūlingas ar su bronchospazminiu komponentu bronchitas, dažnos pneumonijos.

13. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos: širdies ydos, širdies vožtuvų prolapsai su ryškiu hemodinamikos sutrikimu, kardiomiopatijos (hipertrofinės, diliatacinės), širdies ir aortos aneurizmos, sunkūs ritmo, laidumo sutrikimai, dažnos ekstrasistolės, paroksizminė tachikardija, virpamoji aritmija, WPW bei Morgan-Adam-Stokso sindromai, Hiso pluošto kojyčių pilnos blokados, įtampos stenokardija, ankstyvas poinfarktinis periodas, sunkios eigos, nekoreguojama arterinė hipertenzija.

14. Būklė po širdies įgimtų ar įgytų ligų operacijų (sprendžiama individualiai).

15. Inkstų ir šlapimo takų sistemos lėtinės ligos su inkstų funkcijos nepakankamumu.

16. Virškinamojo trakto ligos: dažnai recidyvuojanti arba komplikuota opaligė, kepenų cirozė, lėtinis aktyvus hepatitas, lėtinis cholangitas su kepenų funkcijos nepakankamumu.

17. Endokrininės sistemos ligos: subkompensuotos ir dekompensuotos eigos cukrinis diabetas, hipotirozė, tirotoksikozė, necukrinis diabetas.

18. Medžiagų apykaitos sutrikimai esant komplikacijų, tarp jų: podagra paūmėjimo metu, endogeninės kilmės nutukimas.

19. Dažnai pasikartojančios odos ligos, norint užsiimti sporto šakomis, susijusiomis su uždarais vandens telkiniais.

20. Onkohematologinės ligos.

21. Krešėjimo sistemos sutrikimai.

22. Ryški trumparegystė, anamnezėje – tinklainės atšoka, norint užsiimti sporto šakomis, susijusiomis su fizine įtampa.

 

III. SPORTUOJANČIŲ ASMENŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS

 

Sportininkai

Tikrinimų periodiškumas

Tikrinantys specialistai

Tyrimai

Pastabos

Pirminio lygio

Antrinio lygio

1. Reguliariai sportuojantys asmenys, lankantys treniruotes ir dalyvaujantys varžybose (sporto mokyklų, centrų auklėtiniai, sporto klubų nariai)

1 kartą

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

- ūgio, kūno svorio matavimas

kiekvienos apžiūros metu

per

praktikos

ir kiti specialistai –

- regėjimo aštrumo tyrimas

kiekvienos apžiūros metu

4 – 6 mėn.

gydytojas

pagal indikacijas

- plaučių funkcijos mėginiai

kiekvienos apžiūros metu

 

 

 

- bendras kraujo tyrimas

esant indikacijų

 

Terapeutas,

Otorinolaringologas,

- šlapimo tyrimas

kartą per metus

 

(pediatras),

oftalmologas,

- EKG ramybėje arba su fizine

kartą per metus

 

 

chirurgas

neurologas (pirmą kartą);

apkrova (ergometrija)

 

 

 

 

sporto medicinos gydyto-

- krūtinės ląstos rentgenologiniai tyrimai

esant indikacijų

 

 

 

jas ir kiti specialistai –

- testavimas dozuota fizine apkrova:

kiekvienos apžiūros metu

 

 

 

pagal indikacijas

20 pritūpimų vietoje per 30 sek.;

pirmą kartą atvykus

 

 

 

 

15 sek. maksimalus bėgimas

 

 

 

 

 

vietoje aukštai keliant kelius -

 

 

 

 

 

ugdantiems jėgos ir greičio savybes;

 

 

 

 

 

2 min. bėgimas vietoje (180 žingsnių

kiekvienos kitos apžiūros metu

 

 

 

 

per min.) – ugdantiems ištvermę

 

2. Bokso, kikbokso, pankrationo, tailando bokso,

1 kartą

Bendrosios

Oftalmologas, kiti specialistai

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti 1 skiltyje

 

per

praktikos

(sporto medicinos

Galimi papildomi tyrimai (kaukolės

pareikalavus Sporto federacijai

karatė, taekvondo, jėgos

4 mėn.

gydytojas,

gydytojas neurologas,

rentgenologinis, encefalograma ir kiti)

 

trikovės, kultūrizmo,

 

 

otorinolaringologas) -

 

 

sunkiosios atletikos

 

 

pagal indikacijas

 

 

sporto šakų

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Oftalmologas, neurologas,

 

 

 

 

(pediatras),

otorinolaringologas,

 

 

 

 

chirurgas

pagal indikacijas – sporto

 

 

 

 

 

medicinos gydytojas

 

 

Bokso, kikbokso, pankra-

Prieš

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

Bendra gydytojo apžiūra

 

tiono, tailando bokso,

kiekvienas varžybas

praktikos

kiti specialistai

Tyrimai tik pagal indikacijas

 

taekvondo sporto šakų

gydytojas

(otorinolaringologas,

 

 

 

 

oftalmologas, neurologas) -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos gydytojas, otorinolaringologas,

 

 

 

 

(pediatras),

 

 

 

 

chirurgas

oftalmologas, neurologas -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

 

3. Triatlono, labai ilgų

1 kartą

Bendrosios

Sporto medicinos

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti

 

nuotolių (maratono -

per

praktikos

gydytojas,

1 skiltyje

 

42,125 km ir ilgesnių)

4 mėn.

gydytojas

kardiologas ir kiti specialistai – pagal indikacijas

 

 

bėgikai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos

 

 

 

 

 

gydytojas, kardiologas ir

 

 

 

 

 

kiti specialistai – pagal

 

 

 

 

 

indikacijas

 

 

Triatlono, labai ilgų

Prieš

Bendrosios

Sporto medicinos

Bendra gydytojo apžiūra,

 

nuotolių (maratono -

kiekvienas

praktikos

gydytojas

EKG su fizine apkrova

 

42,125 km ir ilgesnių)

varžybas

gydytojas

 

 

 

bėgikai

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos

 

 

 

 

 

gydytojas

 

 

4. Povandeninio

 

1 kartą

Bendrosios

Sporto medicinos gydy-

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti

plaukimo

per

praktikos

tojas ir kiti specialistai

1 skiltyje, papildomai – ortostatinis

 

 

4 mėn.

gydytojas

(oftalmologas, neurologas

mėginys, Štangė kvėpavimo

 

 

 

 

otorinolaringologas) –

sulaikymo arba Serkino mėginiai

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

kiekvieno tyrimo metu

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas,

Sporto medicinos

 

 

 

 

chirurgas

gydytojas, oftalmologas,

 

 

 

 

 

neurologas, otorinolaringologas

 

 

 

 

 

-pagal indikacijas

 

 

Povandeninio plaukimo

Prieš

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

Bendra gydytojo apžiūra, papildomai -

 

 

kiekvienas

praktikos

ir kiti specialistai (oftalmologas, neurologas,

ortostatinis mėginys, Štangė kvėpavimo

 

 

varžybas

gydytojas

sulaikymo arba Serkino mėginiai

 

 

 

 

otorinolaringologas) -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas,

Sporto medicinos gydyto-

 

 

 

 

chirurgas

jas – pagal indikacijas,

 

 

 

 

 

oftalmologas, neurologas,

 

 

 

 

 

otorinolaringologas

 

 

5. Neįgalieji sportininkai,

1 kartą

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti

Sveikatos apsaugos ministerijos

aklųjų sportininkų

per

praktikos

ir kiti specialistai

1 skiltyje.

1996 11 22 įsakymas Nr. 598 „Dėl

(bėgikų) „lyderiai“

6 mėn.

gydytojas

(neurologas) – pagal

Ūgis ir kūno svoris matuojamas

sportuojančių asmenų su negalia

 

 

 

indikacijas

be protezų.

medicininio ištyrimo“ (Žin., 1996,

 

 

 

 

Testavimas dozuota fizine apkrova

Nr. 115-2684);

 

 

Terapeutas,

Sporto medicinos gydytotojas

neatliekamas.

metodinės rekomendacijos „Neįgaliųjų

 

 

chirurgas

ir kiti specialistai

EKG tik ramybės būsenoje.

žmonių sporto organizacijos. Neįgaliųjų

 

 

 

(neurologas) – pagal

Papildomai jiems būtina nustatyti

sportininkų medicininė ir funkcinė

 

 

 

indikacijas

medicininę ir funkcinę klasifikaciją

klasifikacija“

6. Techninių sporto šakų

1 kartą

Bendrosios

Kiti specialistai –

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti 1 skiltyje

 

 

per

praktikos

pagal indikacijas

 

 

 

6 mėn.

gydytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas,

Kiti specialistai -

 

 

 

 

chirurgas

pagal indikacijas

 

 

7. Aviacijos sporto

Žiūrėti šio įsakymo priedą „Aviacijos darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarka“

 

 

 

 

8. Lietuvos olimpinės

Kartą per

 

Sporto medicinos gydytojas,

Išsamesni tyrimai – pagal patvirtintą LTOK

Kas 2 – 3 mėn. atliekami papildomi tyrimai

rinktinės nariai

6 mėn.

 

neurologas,

Medicinos tarnybos ir Lietuvos sporti-

 

 

 

 

otorinolaringologas,

ninkų rengimo tarybos programą,

 

 

 

 

oftalmologas,

echoskopija,

 

 

 

 

traumatologas,

audiometrija;

pagal indikacijas

 

 

 

stomatologas,

stuburo, kaukolės rentgenologiniai

 

 

 

 

ginekologas – kiekvieno

tyrimai – pagal indikacijas

 

 

 

 

tyrimo metu,

 

 

 

 

 

kiti specialistai – pagal

 

 

 

 

 

indikacijas

 

 

9. Lietuvos sporto

Kartą per

 

Sporto medicinos

Išsamesni tyrimai atliekami pagal atskiras

Kas 2 – 3 mėn. atliekami papildomi tyrimai

rinktinių nariai

6 mėn.

 

gydytojas,

tyrimo programas, sudarytas sportininkams

 

 

 

 

neurologas,

ugdantiems greičio, jėgos, greičio-

 

 

 

 

otorinolaringologas,

jėgos, ištvermės, ištvermės-jėgos savybes

 

 

 

 

oftalmologas,

 

 

 

 

 

traumatologas,

 

 

 

 

 

stomatologas,

 

 

 

 

 

ginekologas – kiekvieno

 

 

 

 

 

tyrimo metu,

 

 

 

 

 

kiti specialistai – pagal

 

 

 

 

 

indikacijas

 

 

10. Sporto teisėjai, treneriai

Ne rečiau

Bendrosios

Sporto medicinos

- ūgio, kūno svorio matavimas,

 

 

kaip 1 kartą

praktikos

gydytojas ir kiti

- regėjimo aštrumo tyrimas,

 

 

per metus

gydytojas

specialistai -

- plaučių funkcijos mėginiai,

 

 

 

 

pagal indikacijas

- bendras kraujo tyrimas,

 

 

 

 

 

- šlapimo tyrimas,

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos gydytojas

- EKG su fizine apkrova,

 

 

 

 

ir kiti specialistai -

- testavimas dozuota fizine apkrova:

 

 

 

 

pagal indikacijas

20 pritūpimų vietoje per 30 sek.,

 

 

 

 

 

rentgenologiniai tyrimai -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

11. Sportuotojai

kartą per

Bendrosios

Sporto medicinos gydytojas

Tokie patys tyrimai, kaip išvardyti 1 skiltyje

 

 

6 mėn.

praktikos

ir kiti specialistai -

 

 

 

 

gydytojas

pagal indikacijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas

Sporto medicinos gydytotopjas

 

 

 

 

 

ir kiti specialistai -

 

 

 

 

 

pagal indikacijas

 

 

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

6 priedas

 

NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS TVARKA (ATLIEKA BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJAS, JO NESANT – PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TEIKIANTI GYDYTOJŲ KOMANDA)

 

Eil. Nr.

Atliekami tyrimai

Tikrinimų dažnis pagal amžiaus grupes

iki 18 metų

19-40 m.

41-65 m.

nuo 65 metų

1.

Odos ir matomų

1 kartą per 2 metus, jei

1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos

1 kartą per 2 metus, jei nėra

1 kartą per 2 metus, jei nėra rizikos

 

gleivinių apžiūra

nėra rizikos veiksnių,

veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus

rizikos veiksnių, jei yra – 2 kar-

veiksnių, jei yra – 2 kartus per metus

 

 

jei yra – 2 kartus per metus

 

tus per metus

 

2.

Burnos apžiūra

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

3.

Periferinių limfmazgių

Kiekvieno profilaktinio

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo

Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu

 

apčiuopa

tikrinimo metu

metu

metu

 

4.

Krūtų apžiūra ir

1 kartą per 2 metus

Nuo 35 metų 1 kartą per metus

Nuo 40 metų bei prieš

Atsižvelgiant į rizikos veiksnius ir

 

apčiuopa

 

 

pakaitinę hormonų terapiją –

indikacijas.

 

 

 

 

mamografija (pagal onkolo-

Jei yra rizikos faktoriai – 1 kartą

 

 

 

 

ginių ligų profilaktikos

per metus

 

 

 

 

programą).

 

 

 

 

 

Jei yra rizikos faktoriai -

 

 

 

 

 

1 kartą per metus

 

5.

Ginekologinė apžiūra

Esant indikacijų

Nuo 20 m. 1 kartą per metus, esant

1 kartą per metus, esant

1 kartą per metus, esant indikacijų -

 

 

 

indikacijų – profilaktinis citologinis

indikacijų – diagnostinis cito-

diagnostinis citologinis tyrimas

 

 

 

tyrimas

loginis tyrimas

 

6.

Digitalinis tiesiosios

Esant indikacijų

1 kartą per 2 metus

41-50 m. – 1 kartą per 2 metus,

1 kartą per metus

 

žarnos tyrimas

 

 

nuo 50 m. – 1 kartą per metus

 

7.

Plaučių rentgenologi-

Esant indikacijų, 1 kartą per

Esant indikacijų, 1 kartą per

Esant indikacijų, 1 kartą per

Esant indikacijų, 1 kartą per metus,

 

nis ištyrimas

metus, jeigu yra kontaktuojama

metus, jeigu yra kontaktuojama

metus, jeigu yra kontaktuojama

jeigu yra kontaktuojama su

 

 

su sergančiais aktyvia

su sergančiais aktyvia tuberkulioze,

su sergančiais aktyvia tuber-

sergančiais aktyvia tuberkulioze,

 

 

tuberkulioze, ŽIV nešiotojams

ŽIV nešiotojams bei sergantiems

kulioze, ŽIV nešiotojams bei

ŽIV nešiotojams bei sergantiems

 

 

bei sergantiems AIDS

AIDS

sergantiems AIDS

AIDS

8.

Svorio, ūgio

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

 

matavimas

 

 

 

 

 

Esant antsvoriui

2 kartus per metus

2 kartus per metus

2 kartus per metus

2 kartus per metus

9.

EKG

Esant indikacijų

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

10.

Arterinis kraujospūdis

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

11.

Regėjimo aštrumas

1 kartą per metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

12.

Klausos aštrumas

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

13.

Akispūdis

Pagal parodymus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

14.

Bendras kraujo tyrimas

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

15.

Bendras šlapimo tyrimas

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

16.

Gliukozės kiekis kraujyje

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per 2 metus

1 kartą per metus

17.

Cholesterolis

Esant indikacijų

1 kartą per metus

1 kartą per metus

1 kartą per metus

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

7 priedas

 

VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar dėl sveikatos būklės tikrinamas asmuo gali vairuoti atitinkamos kategorijos mechanines transporto priemones.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenys, norintys įsigyti ar turintys vairuotojo pažymėjimą, privalo tikrintis sveikatą prieš vairuotojo teisių įsigijimą bei vėliau periodiškai, nustatyta tvarka.

2. Vairuotojų sveikatą tikrina asmens sveikatos priežiūros įstaigų bendrosios praktikos gydytojai (toliau – BPG) ar apylinkės gydytojai (terapeutai, pediatrai), kurie siunčia pas kitus reikiamus specialistus, paskiria tyrimus, nustato jų dažnumą, vadovaudamiesi šiuo įsakymu.

3. Tikrinimų periodiškumas ir mastas pateiktas 1 lentelėje:

3.1. psichiatro ir priklausomybės ligų psichiatro išvados iš gyvenamosios vietos;

3.2. jei tikrina BPG – privaloma oftalmologo konsultacija, jei apylinkės terapeutai (pediatrai) – oftalmologo, otorinolaringologo, neurologo, akušerio-ginekologo (moterims) konsultacijos;

3.3. privalomi tyrimai: akipločio, regėjimo aštrumo, regėjimo naktį, klausos, vestibulinės funkcijos, reakcijos ištyrimas, kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas, jei nėra žymos pase, psichologinis ištyrimas psichiatro sprendimu, kiti tyrimai – esant indikacijų.

4. Asmenys, besikreipiantys dėl specialaus (rankinio valdymo) automobilio įsigijimo, esant medicininių indikacijų, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka nukreipiami į medicininės ir socialinės ekspertizės komisiją (MSEK).

5. Asmenys, norintys pasitikrinti sveikatą, asmens sveikatos priežiūros įstaigai nurodo, kokių kategorijų transporto priemones nori vairuoti, ir pateikia:

5.1. pasą;

5.2. psichiatro ir priklausomybės ligų psichiatro (pagal gyvenamąją vietą) išvadą;

5.3. invalidai – profesinių dirbtuvių (protezavimo įmonių) pažymą apie kontrolinį protezo tikrinimą po galūnės ar jos dalies protezavimo;

5.4. vairuotojo pažymėjimą (tikrinantis pakartotinai);

5.5. fotonuotrauką.

6. Tikrinant vairuotojus, kuriems privalomas sveikatos tikrinimas prieš pradedant dirbti ir periodinis dirbant, vadovaujamasi 13 priedu „Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomas sveikatos tikrinimas“ (1 lentelės 2 dalyje).

7. Vairuotojų, kurių darbas susijęs su keleivių vežimu (autobusų, mikroautobusų ir kt.), sveikatos tikrinimo tvarka nurodyta 1 lentelės 3 dalyje.

8. Vairuotojų, turinčių dar galiojančias medicinines pažymas (F Nr. 083-1/a), sveikata gali būti tikrinama anksčiau, nukreipus kelių policijai, darbovietės administracijai, nurodžius priešlaikinio tikrinimo priežastį.

9. Tikrinimo duomenis ir išvadas apie tai, kokias transporto priemones gali vairuoti tikrinamasis, bendrosios praktikos ar apylinkės gydytojas (terapeutas ar pediatras) ir kiti tikrinantys gydytojai įrašo:

9.1. į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę – F Nr. 025/a) bei patvirtina asmeniniu antspaudu ir parašu. Kortelė saugoma vairuotojų sveikatos tikrinimo archyve;

9.2. į vairuotojų sveikatos tikrinimo žurnalą, kuriame turi būti žymima: tikrinimo data, vairuotojo vardas, pavardė, adresas, tikrinimo išvada;

9.3. į vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a), kurioje žymima:

9.3.1. užbraukiant ženklu „X“, tų kategorijų transporto priemonės (3 lentelė), kurias vairuoti yra medicininių indikacijų,

9.3.2. kraujo grupė ir Rh faktorius,

9.3.3. jei reikia korekcijos:

9.3.3.1. regos – akiniai (kontaktiniai lęšiai),

9.3.3.2. klausos – klausos arba susikalbėjimo priemonė,

9.3.3.3. judesių – galūnių protezavimo arba korekcijos įtaisas,

9.3.4. kiti apribojimai, rekomendacijos;

9.4. galutinę išvadą į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę – F Nr. 025/a) ir vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083-1/a) įrašo įstaigos vadovo įsakymu paskirtas už vairuotojų sveikatos tikrinimus atsakingas asmuo (komisijos pirmininkas);

9.5. išvada apie tinkamumą vairuoti formuluojama taip: „vairuoti gali“, „vairuoti negali“, „vairuoti gali su apribojimais“; patvirtinama komisijos pirmininko ir sekretoriaus parašais, asmens sveikatos priežiūros įstaigos apvaliu antspaudu; įrašoma į vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 083 1/a), kurioje turi būti vairuotojo nuotrauka, patvirtinta asmens sveikatos priežiūros įstaigos apvaliu antspaudu;

9.6. vairuotojams, dirbantiems galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), išvada įrašoma ir į asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a), įsidarbinant – į privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 047/a);

9.7. mokymo įstaigų, kuriose papildomai mokoma vairuoti traktorius bei automobilius, moksleiviams, jaunesniems, negu nurodyta šio įsakymo „Transporto priemonių kategorijų“ priede (2 lentelė), išduodama stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicinos pažyma (F Nr. 086/a), o vėliau, baigus mokyklą arba sulaukus atitinkamo amžiaus, po pakartotinio sveikatos tikrinimo, išduodama vairuotojo sveikatos tikrinimo pažyma (F Nr. 083-1/a).

10. Išvada apie tinkamumą vairuoti transporto priemones daroma atsižvelgiant į šios tvarkos IV skyriuje išvardytas medicinines kontraindikacijas.

11. Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais apie tinkamumą vairuoti sprendžia įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

12. Asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės vairuoti neleidžiama, medicininė pažyma (F Nr. 083 1/a) neišduodama. Apie tai reikia informuoti kelių policiją pagal tikrinamojo gyvenamąją vietą, nurodant tikrinamojo asmens kodą, vardą, pavardę, adresą, medicininę priežastį.

Jeigu sveikatos tikrinti siuntė kelių policija, darbovietė, tai medicininė pažyma per 5 dienas išsiunčiama asmenį siuntusiai įstaigai.

13. Tikrinimo metu paaiškėjus, jog yra medicininių kontraindikacijų, tolesnis sveikatos tikrinimas dėl tinkamumo vairuoti neatliekamas.

14. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis bei odos-venerinėmis ligomis, užkrečiamuoju laikotarpiu arba esant lėtinių ligų paūmėjimų, sveikata dėl tinkamumo vairuoti transporto priemones netikrinama.

15. Vairuotojai invalidai gali vairuoti tik A1, A, B1, B, BE kategorijų transporto priemones išimties tvarka ir individualiu sprendimu.

16. Darbdavių iniciatyva gali būti organizuoti vairuotojų priešreisiniai sveikatos tikrinimai. Tokio tikrinimo metu medicinos darbuotojas surenka tiriamojo anamnezę, pamatuoja kraujo spaudimą, temperatūrą, tikrina pulsą, ar nėra alkoholio tiriamojo iškvėpiamame ore. Tikrinimo rezultatai registruojami žurnale, žymimi kelionės lape. Nustačius girtumo ar laikino nedarbingumo požymių, sutarto pavyzdžio žyma kelionės lape nedaroma. Apie tai informuojama administracija.

17. Esant galimybių, asmens sveikatos priežiūros įstaiga vairuotojo sveikatos tikrinimo pažymą (F 083-1/a) laminuoja patikrinto asmens lėšomis. Tokiu atveju pažyma gali būti perpus mažesnė (10,5 cm x 14,8 cm). Medicininėje pažymoje įrašai turi būti įskaitomi, negalima jų taisyti. Jei daroma pataisa (išimties atvejais), tai turi būti pažymėta „taisymu tikėti“ar kitaip, gydytojo parašas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos antspaudas.

 

II. TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO MASTAS IR PERIODIŠKUMAS

1 lentelė

 

 

Darbo pobūdis

Tikrinimų periodiškumas

Tikrina specialistai

Tyrimai

Pirminio lygio

Antrinio lygio

1. Atitinkamos kategorijos transporto priemonių

 

Bendrosios praktikos

Oftalmologas

Regėjimo aštrumo

vairavimas:

 

gydytojas, psichiatras,

 

Akipločio

1.1. asmenims iki 59 metų

1 kartą per 5 metus

priklausomybės ligų

 

Akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.)

 

 

psichiatras

 

Spalvinio jutimo ištyrimas (įsigyjant vairuotojo pažymėjimą)

 

 

 

 

Klausos – šnabždesiu

 

 

Terapeutas (pediatras),

Oftalmologas,

Vestibulinės funkcijos

 

 

psichiatras, priklauso-

otorinolaringologas,

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (jei nėra žymos pase)

 

 

mybės ligų psichiatras

neurologas,

Esant medicininių indikacijų – plaučių rentgenologinis ištyrimas,

 

 

 

akušeris-ginekologas

EKG, reakcijos, adaptacijos tamsai, psichologinės atrankos ir kiti

 

 

 

(moterims)

tyrimai

1.2. asmenims nuo 60 metų amžiaus

1 kartą per 3 metus

 

 

 

1.3. asmenims nuo 70 metų amžiaus

1 kartą per 2 metus

 

 

 

1.4. asmenims nuo 80 metų amžiaus

1 kartą per 1 metus

 

 

 

2. Kenksmingos sveikatai darbo sąlygos:

1 kartą per metus

Bendrosios praktikos

Oftalmologas

Vadovaujamasi šio įsakymo priedu „Asmenų, dirbančių galimos

2.1. automobilių ir vikšrinių kranų kranininkų –

 

gydytojas, psichiatras,

 

profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir

vairuotojų

 

priklausomybės ligų

 

pavojinguose darbuose), privalomo sveikatos tikrinimo tvarka“:

2.2. darbai kitomis kenksmingomis sveikatai

 

psichiatras

 

Regėjimo aštrumo

sąlygomis (triukšmas, vibracija, oro ir darbo

 

 

 

Akipločio

aplinkos temperatūra, kiti veiksniai)

 

Terapeutas (pediatras),

Oftalmologas, otorinola-

Akispūdžio (asmenims nuo 40 m.) ištyrimas

 

 

psichiatras, priklauso-

ringologas, neurologas,

Adaptacijos tamsai (įsidarbinant)

 

 

mybės ligų psichiatras

akušeris-ginekologas

Spalvinio jutimo (įsigyjant vairuotojo pažymėjimą, įsidarbinant)

 

 

 

(moterims)

Klausos – audiograma

 

 

 

 

Vestibulinės funkcijos

 

 

 

 

Reakcijos (įsidarbinant)

 

 

 

 

Plaučių rentgenologinis (jei nėra atliktas per dvejus metus)

 

 

 

 

EKG – esant indikacijų

 

 

 

 

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (jei nėra žymos pase)

3. Darbai, susiję su padidinta grėsme žmonių

1 kartą per

Bendrosios praktikos

Oftalmologas, otorinolarin-

Regėjimo aštrumo

sveikatai ir gyvybei:

2 metus

gydytojas, psichiatras,

gologas, neurologas,

Akipločio

3.1. automobilių, skirtų keleiviams vežti –

 

priklausomybės ligų

akušeris-ginekologas

Akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.)

autobusų, mikroautobusų, autofurgonų su

 

psichiatras

(moterims)

Adaptacijos tamsai (įsidarbinant)

krovinių automobilių važiuokle ir turinčių dau-

 

 

 

Spalvinio jutimo (įsigyjant vairuotojo pažymėjimą, įsidarbinant)

giau kaip aštuonias sėdimas vietas,

 

Terapeutas, psichiatras,

Neurologas, oftalmologas,

Klausos – šnabždesiu

be vairuotojo, vairavimas

 

priklausomybės ligų

otorinolaringologas,

Vestibulinės funkcijos

3.2. transporto priemonių su priekabomis,

 

psichiatras

akušeris-ginekologas

Reakcijos (įsidarbinant)

kurios su kroviniu sveria daugiau kaip 750 kg,

 

 

(moterims)

EKG

jų kategorijoms priskiriamų vilkikų vairavimas

 

 

 

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas (jei nėra žymos pase)

3.3. troleibusų vairavimas

 

 

 

Plaučių rentgenologinis – esant indikacijų

 

 

 

 

Psichologinės atrankos ir kiti tyrimai – esant medicininių indikacijų

 

III. TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJOS, AMŽIAUS CENZAS

 

2 lentelė

 

Transporto priemonių kategorija

Pagrindiniai duomenys

Minimalus amžius vairuotojo pažymėjimui išduoti

A1

Lengvieji motociklai, kurių darbinis tūris yra nuo 50 iki 125 kubinių cm ir jų galia neviršija 11 kW (15 AG)

16 metų

A

Motociklai su šonine priekaba arba be jos

18 metų

B1

B kategorijos transporto priemonės trimis ar keturiais ratais, kurių maksimalus konstrukcinis greitis didesnis

16 metų

 

kaip 45 km/h arba variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 kubinių cm. Nepakrautos transporto priemonės

 

 

svoris turi būti ne didesnis kaip 550 kg. Į nepakrautų elektrinių transporto priemonių svorį neįskaičiuojamas

 

 

akumuliatorių baterijų svoris

 

B

Motorinės transporto priemonės, kurių leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 3500 kg ir turinčios ne

18 metų

 

daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas, be vairuotojo vietos; šios kategorijos transporto priemonės gali būti

 

 

sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kg

 

BE

B kategorijos transporto priemonių vilkiko ir priekabos junginiai, kurie nepriskiriami B kategorijai

19 metų

C1

Motorinės transporto priemonės, kurios nepriskiriamos D kategorijai ir jų leidžiamas maksimalus svoris yra

18 metų

 

nuo 3500 kg iki 7500 kg; šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios

 

 

leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kg

 

C

Motorinės transporto priemonės, kurios nepriskiriamos D kategorijai ir jų leidžiamas maksimalus svoris didesnis

19 metų

 

kaip 3500 kg; šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas

 

 

maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kg

 

C1E

C1 kategorijos transporto priemonių vilkiko junginys su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris didesnis

19 metų

 

kaip 750 kg; šio junginio leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 12000 kg ir priekabos leidžiamas

 

 

maksimalus svoris ne didesnis už nepakrauto vilkiko svorį

 

CE

C kategorijos transporto priemonių vilkiko junginys su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris didesnis

20 metų

 

kaip 750 kg

 

D1

Motorinės transporto priemonės, skirtos vežti keleivius ir turinčios daugiau kaip aštuonias, bet ne daugiau

21 metai

 

kaip šešiolika sėdimų vietų, be vairuotojo vietos; šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos

 

 

su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kg

 

D

Motorinės transporto priemonės, skirtos vežti keleivius ir turinčios daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas,

22 metai

 

be vairuotojo vietos; šios transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus

 

 

svoris ne didesnis kaip 750 kg

 

D1E

D1 kategorijos transporto priemonių vilkiko junginys su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris didesnis

22 metai

 

kaip 750 kg; šio junginio leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 12000 kg ir priekabos leidžiamas

 

 

maksimalus svoris ne didesnis už nepakrauto vilkiko svorį ir ji nenaudojama žmonėms vežti

 

DE

D kategorijos transporto priemonių vilkiko junginys su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris didesnis

23 metai

 

kaip 750 kg

 

T

Troleibusai

21 metai

 

 

 

 

 

IV. LIGOS IR KITI SUTRIKIMAI, DĖL KURIŲ NEGALIMA VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ (MEDICININĖS KONTRAINDIKACIJOS)

 

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Medicininės kontraindikacijos

Transporto priemonės, kurias vairuoti draudžiama

1.

Akies dangalų lėtinės ligos su regėjimo funkcijos sutrikimu, stabilūs vokų ir jų gleivinės pakitimai, vokų raumenų parezės,

Visos transporto priemonės

 

trukdantys regėjimui arba ribojantys akies obuolio judesius

 

 

PASTABA.

 

 

Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, vairuoti leidžiama

 

2.

Lėtinės ašarų maišelio ligos, fistulės, taip pat neišgydomas ašarojimas

Visos transporto priemonės

 

PASTABA.

 

 

Jeigu po chirurginio gydymo rezultatai geri, vairuoti leidžiama

 

3.

Diplopija ir žvairumas

Visos transporto priemonės

4.

Bet kurio meridiano akipločio (periferinio regėjimo) susiaurėjimas daugiau kaip 200, absoliuti ar reliatyvi centrinė skotoma

Visos transporto priemonės

 

PASTABA.

 

 

Jei yra skotoma, bet regėjimas ne silpnesnis, kaip nurodyta 5.2 punkte, vairuoti leidžiama

 

5.

Regėjimo susilpnėjimas dėl nuolatinio šviesos laužiamųjų skaidrių terpių drumstumo arba akių dugno pakitimų, refrakcijos

 

 

anomalijų ir kitų organinio pobūdžio priežasčių

 

5.1.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi

Visos transporto priemonės

5.2.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,2 – kita akimi. Korekcija, esant trumparegystei ir toliaregystei,

Visos transporto priemonės

 

didesnė kaip 8,0 D (įskaitant ir kontaktines linzes), astigmatizmui didesniam kaip 3,0 D (sferos ir cilindro suma didesnė kaip 8,0 D)

 

 

Abiejų akių linzių skirtumas didesnis kaip 3,0 D

 

5.3.

Regėjimas su korekcija silpnesnis kaip 0,8 viena ir 0,4 – kita akimi (korekcija – kaip nurodyta 5.2 punkte)

B kategorijos specialus

 

 

transportas (greitoji medicinos

 

 

pagalba, taksi, operatyvinės

 

 

mašinos), C, D, E kategorijos,

 

 

troleibusai

5.4.

Vienos akies aklumas, kai kitos akies regėjimas silpnesnis kaip 0,8 (be korekcijos) ir sumažėjus akipločiui

 

5.5.

Vienos akies aklumas (regėjimas 0,1 ir mažiau), kai kitos akies regėjimas (be korekcijos) ne silpnesnis kaip 0,8 ir

A, B, C, D, E kategorijos,

 

nesumažėjus akipločiui

troleibusai

 

PASTABA.

 

 

Išimties tvarka gydytojų komisija gali leisti vairuoti B kategorijos transporto priemones, traktorių, neleidžiant užsiimti transporto

 

 

ūkine veikla, t. y. dirbti vairuotoju. Pakartotinis tikrinimas skiriamas po 1 metų

 

5.6.

Būklė po ragenos refrakcinių operacijų (keratotomijos, keratomilezės, keratokoaguliacijos, refrakcinės keratoplastikos)

Visos transporto priemonės

5.6.1.

Leidžiama vairuoti praėjus 3 mėnesiams po operacijos, kai regėjimas (su korekcija) ne silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,2 – kita

 

 

akimi (motorinių vežimėlių vairuotojams- kai regėjimas ne silpnesnis kaip 0,5 viena ir 0,2 – kita akimi) ir refrakcija (iki operacijos)

 

 

nuo +8,0 iki 8,0 D. Nesant duomenų apie ikioperacinę refrakciją, gali vairuoti tie, kurių akies ašis nuo 21,5 iki 27,0 mm

 

5.7.

Dirbtinis lęšiukas (nors vienoje akyje)

A, B, C, D, E kategorijos,

 

PASTABA.

troleibusai, traktoriai, rankinio

 

Su dirbtiniu lęšiuku vienoje akyje leidžiama vairuoti A, B kategorijos automobilius, troleibusą, traktorių, jeigu regėjimas

valdymo (specialūs) automobiliai

 

(su korekcija) ne silpnesnis kaip 0,6 viena ir 0,2 – kita akimi, nesant komplikacijų po operacijos (pusės metų), turint ne mažesnį

 

 

kaip 3 metų vairavimo stažą. Leidžiama vairuoti motorinį vežimėlį, jeigu regėjimas su korekcija ne silpnesnis kaip 0,5 viena ir

 

 

0,2 – kita akimi

 

6.

Dichromazijos tipo spalvų jutimo sutrikimas

 

 

PASTABA.

 

 

Esant spalvų jutimo sutrikimų, leidžiama vairuoti B kategorijos transporto priemones (be teisės užsiimti transporto ūkine veikla)

B, C, D, E kategorijos, troleibusai

7.

Tinklainės ir regimojo nervo ligos (pigmentinis retinitas, regimojo nervo atrofija, tinklainės atšokimas ir kt.)

Visos transporto priemonės

8.

Glaukoma, nekompensuotas akispūdis

Visos transporto priemonės

9.

Glaukoma, kompensuotas akispūdis

Visos transporto priemonės

 

PASTABA.

 

 

Esant pradinei kompensuotai glaukomos stadijai, kai akies dugnas normalus, regėjimas ne silpnesnis (su korekcija) kaip 0,6 viena

 

 

ir 0,2 – kita akimi, nesumažėjus akipločiui, leidžiama vairuoti A ir B kategorijų (be teisės užsiimti transporto ūkine veikla)

 

 

transporto priemones, rankinio valdymo (specialų) automobilį

 

10.

Klausos susilpnėjimas (vienos arba abiejų ausų), kai kalba girdima ne didesniu kaip 3 m, šnabždesys – 1 m atstumu, arba abiejų

B, C, D, E kategorijos, troleibusai

 

ausų klausos susilpnėjimas, kai kalba girdima mažesniu kaip 2 m atstumu

 

 

PASTABA.

 

 

Vairuotojų, turinčių didelį stažą, klausimas sprendžiamas individualiai

 

11.

Kurtumas viena ausimi ir klausos susilpnėjimas kita ausimi, kai kalba girdima mažesniu kaip 3 m atstumu arba šnabždesys –

Visos transporto priemonės

 

1 m atstumu

 

11.1.

A ir B kategorijų vairuotojams, turintiems didelį stažą, individualiu sprendimu leidžiama vairuoti (be teisės užsiimti transporto

 

 

priemonių ūkine veikla)

 

11.2.

Esant visiškam kurtumui, kurčnebylumui, išimties tvarka, individualiu sprendimu, gydytojų komisija gali leisti vairuoti A ir B kategorijų

 

 

(be teisės užsiimti transporto ūkine veikla) transporto priemones, rankinio valdymo (specialų) automobilį

 

12.

Lėtinis vienos arba abiejų ausų uždegimas, komplikuotas cholestestomos, granuliacijų, polipų, labirinto fistulės, taip pat

Visos transporto priemonės

 

nesant efekto po operacijos

 

 

PASTABA.

 

 

Po chirurginio gydymo, kai rezultatai geri, nėra svaigimo ir kontraindikacijų, nurodytų 10 ir 11 punktuose, sprendžiama individualiai

 

13.

Vestibulinės funkcijos sutrikimai, galvos svaigimo sindromas, nistagmas (Menjero liga, labirintitas, vestibulinės krizės ir kt.)

Visos transporto priemonės

 

PASTABA.

 

 

Sergant liga, kurios metu būna vestibulinės funkcijos sutrikimų, esant ilgai remisijai, dėl leidimo vairuoti rankinio valdymo

 

 

automobilį sprendžiama individualiai

 

14.

Spontaninis nistagmas, vyzdžiams nukrypstant 700 nuo vidurio

Visos transporto priemonės

15.

Gerybiniai navikai, randai, trukdantys rankų, kojų ir kaklo judesiams, stambiųjų sąnarių pakenkimai, neteisingai sugiję lūžimai,

Visos transporto priemonės

 

netikri sąnariai, trukdantys kojų ir rankų judesiams, negrįžtami stuburo pakitimai, ribojantys jo lankstumą

 

15.1.

Tokie pat kaip 15 p., tik dėl leidimo vairuoti traktorių, motorinį vežimėlį sprendžiama individualiai

 

15.2.

Po chirurginio gerybinių navikų, randų, trukdančių rankų judesiams, kaklo judrumo apribojimų gydymo, esant geriems rezultatams,

 

 

leidžiama vairuoti rankinio valdymo automobilį

 

16.

Rankos, kojos, plaštakos, pėdos ar abiejų plaštakų, pėdų trūkumas, žymios deformacijos su funkcijos sutrikimu,

Visos transporto priemonės,

 

trukdančios judesiams

išskyrus 16.1 punkte numatytus

 

 

atvejus

16.1.

Išimties tvarka gali būti leidžiama vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones asmenims su viena amputuota blauzda,

 

 

jeigu nepakenkta kelio sąnario funkcija ir išlikusi ne mažesnė kaip 1/3 blauzdos bigė

 

16.2.

Individualiu sprendimu galima leisti vairuoti traktorių esant kairės plaštakos trūkumui arba ryškiai jos deformacijai.

 

 

Galima leisti vairuoti traktorių ir esant vienos plaštakos deformacijai, tačiau išlikus pakankamai sugriebimo funkcijai

 

16.3.

Vienos kojos ar jos segmento ir kartu vienos rankos trūkumas nėra kontraindikacija vairuoti rankinio valdymo automobilį,

 

 

specialiai skirtą invalidams, turintiems vieną ranką ir vieną koją, tačiau likusi ranka turi būti funkciškai pilnavertė

 

16.4.

Vienos arba abiejų kojų (arba jų segmentų) trūkumas, esant sveikoms rankoms, nėra kontraindikacija vairuoti rankinio

 

 

valdymo automobilį

 

17.

Abiejų rankų trūkumas arba abiejų rankų plaštakų, pirštų kontraktūros, ankilozės, nejudrumas, trukdantys sugriebti ir išlaikyti

Visos transporto priemonės

 

daiktą; abiejų pečių, alkūnių, riešų sąnarių ankilozės, kontraktūros (net ir fiziologiškai patogios padėties); abiejų rankų pirmojo

 

 

ir antrojo pirštų trūkumas

 

18.

Pirmojo ir antrojo pirštų abiejų plaštakų trūkumas arba nors vieno iš jų visiška abiejų rankų kontraktūra (netinkamos padėties)

Visos transporto priemonės

19.

Dešinės rankos pirmojo piršto nebuvimas. Dešinės rankos dviejų ir daugiau pirštų nebuvimas arba jų visiška kontraktūra.

A, B, C, D, E kategorijos,

 

Kairės rankos trijų pirštų trūkumas arba dviejų pirštų visiška kontraktūra

troleibusai, traktoriai

 

PASTABA.

 

 

Gali būti leista vairuoti traktorių, kai nejudrūs du arba trys vienos rankos pirštai arba jų trūksta, bet su sąlyga, kad būtų išlikęs

 

 

pirmasis pirštas, yra sugriebimo funkcija ir plaštaka gali išlaikyti vairą

 

20.

Dešinės arba kairės rankos pirmojo piršto dviejų falangų trūkumas. Dviejų ir daugiau dešinės rankos pirštų trūkumas arba

A, B, C, D, E kategorijos,

 

nejudrumas arba nors vieno piršto visiška kontraktūra. Trijų ir daugiau kairės rankos pirštų trūkumas arba nejudrumas arba

troleibusai

 

nors vieno piršto visiška kontraktūra

 

 

PASTABA.

 

 

Kontraindikacijos tokios pačios, kaip nurodyta 20 punkte. Jeigu išlikusi sugriebimo funkcija ir plaštakos jėga, apie teisę

 

 

vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones sprendžiama individualiai

 

21.

Kaukolės kaulų defektai ir trauminės deformacijos su neurologine simptomatika

A, B, C, D, E kategorijos,

 

PASTABA.

troleibusai, traktoriai, rankinio

 

Esant nedidelių kaukolės kaulų defektų arba deformacijų be neurologinės simptomatikos, dėl leidimo vairuoti A ir B kategorijų

valdymo automobiliai

 

transporto priemones arba rankinio valdymo automobilį sprendžiama individualiai. Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas

 

 

po 2 metų

 

22.

Koja trumpesnė daugiau kaip 10 cm

Visos transporto priemonės,

 

PASTABA.

išskyrus rankinio valdymo

 

Individualiu sprendimu gali būti leista vairuoti traktorių (atsižvelgus į vairuotojo ūgį ir bendrą fizinį išsivystymą)

automobilius

23.

Koja trumpesnė daugiau kaip 6 cm

A, B, C, D, E kategorijos,

 

PASTABA.

troleibusai

 

Gali vairuoti, jeigu kojos ilgis ne mažesnis kaip 75 cm, nėra kojos kaulų, sąnarių ir minkštųjų audinių defektų, išlikę judesiai,

 

 

o koja trumpesnė už kitą ne daugiau kaip 10 cm

 

24.

Išvaržos, fistulės, tiesiosios žarnos iškritimas, hemorojus, kiaušinėlio ar sėklinio maišelio vandenė ir kiti susirgimai, trukdantys

Visos transporto priemonės,

 

kojoms judėti ar judant sukeliantys skausmą

išskyrus rankinio valdymo

 

 

automobilius

25.

Kraujagyslių ligos: aortos, galvos smegenų, šlaunies, pakinklio, poodyje esančių arterijų aneurizmos, obliteruojamojo endarterijito

Visos transporto priemonės,

 

I-III stadija, Takajasu liga, varikozinis venų išsiplėtimas su trofikos sutrikimu, dramblialigė ir kt.

išskyrus rankinio valdymo

 

PASTABA.

automobilius

 

Įtariant aneurizmą, sprendžiama individualiai, pagal specializuotos gydymo įstaigos išvadą. Pakartotinis sveikatos tikrinimas

 

 

skiriamas po 1 metų

 

26.

Ryklės, gerklų, trachėjos pakenkimai, žymiai apsunkinantys kvėpavimą. Krūtinės ląstos ir stuburo deformacijos su ryškiu krūtinės

Visos transporto priemonės

 

ertmės organų funkcijos sutrikimu

 

 

PASTABA.

 

 

Esant krūtinės ląstos stuburo deformacijų, individualiu sprendimu galima leisti vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones,

 

 

traktorius, rankinio valdymo automobilius

 

27.

Įvairios etiologijos įgimtos bei įgytos širdies ir kraujagyslių ydos

Visos transporto priemonės,

 

PASTABA.

išskyrus 27 punkto pastaboje

 

Esant kompensacijai, galima individualiai spręsti dėl leidimo vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones, troleibusą, rankinio

numatytus atvejus

 

valdymo automobilį. Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 1 metų

 

28.

Būklė po širdies ir magistralinių operacijų, su implantuotu širdies ritmo stimuliatoriumi

Visos transporto priemonės

 

PASTABA.

 

 

Esant kompensacijai, pagal specializuotos gydymo įstaigos išvadą individualiai galima leisti vairuoti A ir B kategorijų transporto

 

 

priemones, troleibusą, rankinio valdymo automobilį. Negalima leisti vairuoti troleibuso asmenims su implantuotu širdies ritmo

 

 

stimuliatoriumi

 

29.

Įvairios etiologijos širdies ligos (endokarditas, miokarditas ir kt.). Lėtinė išeminė širdies liga (įskaitant stenokardijos priepuolius,

Visos transporto priemonės

 

persirgtą miokardo infarktą)

 

 

PASTABA.

 

 

Sergant lėtine išemine širdies liga, įskaitant persirgtą miokardo infarktą, dėl leidimo vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones

 

 

(be teisės užsiimti transporto ūkine veikla), rankinio valdymo automobilį sprendžiama individualiai (išskyrus asmenis, kuriems

 

 

būna ramybės stenokardijos priepuolių). Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 1 metų

 

30.

Vidutinė ir sunki arterinė hipertenzija

Visos transporto priemonės

 

PASTABA.

 

 

Sergantiems vidutinio laipsnio arterine hipertenzija, kai sureguliuotas kraujospūdis ir nebūna ritmo ir laidumo sutrikimų bei

 

 

stenokardijos priepuolių, individualiu sprendimu gali būti leista vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones, rankinio valdymo

 

 

automobilį. Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 1 metų

 

31.

Sunkios lėtinės plaučių ligos II ir III laipsnio pulmokardinis nepakankamumas

Visos transporto priemonės

32.

Bronchinė astma, būklė po plaučių rezekcijos, bronchektazinė liga ir kitos lėtinės plaučių ligos(įskaitant ir tuberkuliozinės

Visos transporto priemonės

 

etiologijos)

 

 

PASTABA.

 

 

Galima leisti vairuoti individualiu sprendimu, skiriant pakartotinį sveikatos tikrinimą po 1 metų (išskyrus A kategorijos

 

 

transporto ir rankinio valdymo automobilių vairuotojus, kuriems pakartotinio sveikatos tikrinimosi terminą nustato gydytojų komisija)

 

33.

Kraujo ir kraujo gamybos organų ligos

Visos transporto priemonės

 

PASTABA.

 

 

Nesant pagrindinio susirgimo paūmėjimo ir aneminio sindromo, gali būti sprendžiama individualiai

 

34.

Endokrininės ligos su ryškiais funkcijos sutrikimais

Visos transporto priemonės

35.

Cukrinis diabetas

B, C, D, E kategorijos, troleibusai

 

PASTABA.

 

 

Individualiu sprendimu gali būti leista vairuoti B kategorijos transporto priemones (be teisės užsiimti transporto ūkine veikla),

 

 

vadovaujantis endokrinologo išvada. Jei būna sąmonės sutrikimų ir komos būsenų, vairuoti neleidžiama

 

36.

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Visos transporto priemonės

36.1.

Visų etiologijų demencijos

 

36.2.

Organinės psichozės

 

36.3.

Organiniai asmenybės ir elgesio sutrikimai – sprendžiama individualiai, įvertinus kompleksinio tyrimo duomenis, kompensacijos

 

 

stabilumą, adaptacijos kokybę

 

36.4.

Psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichotropines medžiagas (remisijų metu sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į remisijų

 

 

trukmę, stabilumą, adaptaciją)

 

36.5.

Šizofrenija, šizotipinis ir kliedesinis sutrikimas – paūmėjimų metu, esant produktyviai psichopatologijai ar ryškių negatyvių

 

 

pakitimų. (Esant remisijai ar ribinio lygio rezidualinei simptomatikai, galimybės vairuoti klausimas sprendžiamas individualiai,

 

 

atsižvelgiant į kompleksinio tyrimo duomenis – remisijos trukmę, kokybę, rezidualinę simptomatiką, adaptacijos kokybę.)

 

36.6.

Afektiniai sutrikimai paūmėjimų metu, kai reikalingas gydymas psichotropiniais vaistais. (Remisijų metu klausimas sprendžiamas

 

 

individualiai, atsižvelgiant į remisijos trukmę, stabilumą, adaptaciją.)

 

36.7.

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sutrikimus, adaptacijos, ilgalaikio

 

 

psichotropinių vaistų naudojimo būtinumą

 

36.8.

Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais bei somatiniais veiksniais – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į sutrikimus,

 

 

adaptaciją, ilgalaikio psichotropinių vaistų naudojimo būtinumą

 

36.9.

Suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai – sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į dekompensacijų dažnumą, laipsnį,

 

 

adaptacijos kokybę, ilgalaikio psichotropinių vaistų naudojimo būtinumą

 

36.10.

Protinis atsilikimas, kai IQ mažiau negu 70. (Esant IQ 68-70, sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į praktinius įgūdžius bei

 

 

adaptacijos kokybę.)

 

36.11.

Epilepsija su įvairaus pobūdžio paroksizmais nepriklausomai nuo lydinčių psichikos, elgesio, intelekto pakitimų laikoma

 

 

absoliučia kontraindikacija vairuoti visų kategorijų transporto priemones

 

36.12.

Esant išreikštų ribinių neuropsichinių sutrikimų, protiniam atsilikimui ar sulėtėjus protiniam vystymuisi, dėl leidimo vairuoti

 

 

A ir B kategorijų transporto priemones (be teisės užsiimti transporto ūkine veikla), traktorių ir rankinio valdymo automobilį,

 

 

remiantis psichiatro išvada, sprendžiama individualiai. Pakartotinis sveikatos tikrinimas skiriamas po 3 metų

 

 

PASTABOS:

 

 

Psichozinio lygio sutrikimų atveju kokybiška remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 3 metus.

 

 

Nepsichozinio registro psichikos sutrikimų atveju remisija turėtų trukti ne trumpiau kaip 1 metus

 

37.

Lėtinis alkoholizmas, narkomanija ir toksikomanija

Visos transporto priemonės

 

PASTABOS: Po sėkmingo gydymo sprendžiama individualiai. Vadovaujantis narkologijos įstaigos (kabineto) gydytojų

 

 

komisijos (gydytojo narkologo) išvada, gali būti leista vairuoti.

 

 

Sergantiems narkomanija ar toksikomanija turi būti ne trumpesnė kaip 3 metų remisija

 

38.

Lėtinės recidyvinės periferinės nervų sistemos ligos ir liekamieji reiškiniai po stambių nervų kamienų traumų ir persirgtų ligų

Visos transporto priemonės

 

(išlikus judesių, jautros ir trofikos sutrikimų)

 

 

PASTABA.

 

 

Apie galimybę vairuoti rankinio valdymo automobilį sprendžiama individualiai

 

39.

Gimdos ir makšties iškritimai, rektovaginalinės ir cistovaginalinės fistulės (tarpvietės plyšimai su tiesiosios žarnos

Visos transporto priemonės

 

sfinkterio pakenkimu)

 

 

PASTABA.

 

 

Po sėkmingo chirurginio gydymo dėl teisės vairuoti sprendžiama individualiai

 

40.

Ar galima vairuoti A ir B kategorijų transporto priemones, traktorių, rankinio valdymo automobilį, dirbti C, D, E kategorijų

 

 

transporto priemonių profesionaliu vairuotoju, turintiems ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą, sprendžiama individualiai

 

41.

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė, lėtinės kepenų, tulžies latakų, kasos ligos su dažnais paūmėjimais,

C, D, E kategorijos, troleibusai,

 

operuoto skrandžio liga

traktoriai

 

PASTABA.

 

 

Ar galima vairuoti, gali būti sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į ligos eigą ir bendrą sveikatos būklę

 

42.

Lėtinės inkstų ligos, vieno inksto trūkumas

C, D, E kategorijos, troleibusai,

 

PASTABA.

traktoriai

 

Ar galima vairuoti, gali būti sprendžiama individualiai, atsižvelgiant į ligos eigą ir bendrą sveikatos būklę

 

43.

Kitos ligos ar būklės, kurių nėra šiame sąraše, tačiau dėl kurių gydytojų komisijos sprendimu asmuo negali vairuoti atitinkamos

 

 

transporto priemonės. Sprendimą priima įstaigos gydytojų konsultacinė komisija, jį būtina argumentuoti

 

 

 

 

1. Vairuotojai, turintys stažą, – tai vairuotojai, turintys didesnį kaip 3 metų vairavimo stažą iki pastarojo sveikatos tikrinimo.

2. „Sprendžiama individualiai“, „individualiu sprendimu“ reiškia, kad asmuo, atsakingas už vairuotojų sveikatos tikrinimus, o 43 punkte nurodytais atvejais – gydytojų konsultacinė komisija gali priimti individualų sprendimą, leidžiantį asmeniui vairuoti atitinkamos kategorijos transporto priemonę, atsižvelgdami į susirgimą, kompensaciją, patologinio proceso grįžtamumą, jo progresavimą, tęsiant vairuotojo (atsižvelgiant į darbo krūvį, konkrečias pareigas) darbą, tiriamojo psichikos ir charakterio ypatumus, vadovaujantis ir specializuotų gydymo įstaigų, specialistų išvadomis ir rekomendacijomis.

3. Apie būtinybę vairuoti su akiniais, kontaktiniais lęšiais, klausos aparatu, protezu, draudimą dirbti vairuotoju (užsiimti transporto ūkine veikla) privaloma įrašyti vairuotojo sveikatos tikrinimo pažymos (F Nr. 083/a-1) specialių įrašų skiltyje. Čia įrašomi ir psichologinio tyrimo rezultatai (blogai ir gerai atliktų užduočių santykis), atliekant vairuotojų profesinę atranką (D kategorijos, troleibuso).

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

8 priedas

 

Sveikatos tikrintojas

Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuojantys teisės aktai

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Bendrosios praktikos gydytojas,

Neurologas,

Sveikatos apsaugos ministerijos 1997 04 24 įsakymas Nr. 221 „Dėl ligų ir sveikatos

psichiatras

oftalmologas,

problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašo ir asmenų,

 

otorinolaringologas

norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 42-1039)

Apylinkės terapeutas,

Neurologas,

 

psichiatras,

oftalmologas,

Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 03 02 įsakymas Nr. 107 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti

chirurgas

otorinolaringologas

civilinį ginklą, medicininio patikrinimo tvarkos (Žin., 1998, Nr. 25-654)

 

 

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas (Žin., 1996, Nr. 69-1665)

 

 

Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 12 17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti

 

 

civilinį ginklą, schematizuotos apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos

 

 

patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 112-3118)

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

9 priedas

 

VYKSTANČIŲJŲ Į UŽSIENĮ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

Tikrinimo tikslas – nustatyti ir įvertinti asmens, vykstančio į užsienį, sveikatos būklę.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenys, vykstantys į užsienį dirbti ar mokytis, privalo tikrintis sveikatą atsižvelgdami į šalies, į kurią išvykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus. Vykstantieji gyventi ar turistiniais tikslais sveikatą tikrinasi, jeigu reikalauja šalis, į kurią vykstama, ar kelionės organizatoriai.

2. Sveikatos tikrinimą organizuoja bendrosios praktikos gydytojas (BPG) arba apylinkės terapeutas (pediatras).

3. Vykstantysis gydytojui pateikia dokumentus, gautus iš Užsienio reikalų ministerijos, užsienio šalies ambasados ar išvykos organizatorių, į kuriuos reikia įrašyti duomenis apie išvykstančiojo sveikatos būklę, atliktus tyrimus ir skiepijimus.

4. Įvedus vykstančių į užsienį privalomą sveikatos draudimą, tikrinant išvykstančiųjų sveikatą reikia vadovautis draudimo dokumentais nustatyta tvarka.

5. Tikrinantis sveikatą, reikia turėti asmens dokumentą su fotonuotrauka.

6. Tikrinant sveikatą atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, keliamus reikalavimus ir medicinines indikacijas arba darbą, kurį rengiamasi dirbti, gali būti atliekami tyrimai, imunoprofilaktikos ir kitos sveikatinimo priemonės (žr. lentelę).

7. Bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas ar pediatras, esant indikacijų, gali siųsti pas kitus specialistus.

8. Sveikatą tikrinantis gydytojas turi teisę gauti informaciją iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, o šios privalo tokią informaciją teikti.

9. Prireikus vadovaujamasi vairuotojų, geležinkelininkų, jūreivių ir kt. sveikatos tikrinimo tvarka.

10. Vykstant į epidemiologiškai pavojingas šalis, reikalingas sertifikatas (pažyma) apie skiepus. Siuntimą skiepyti (F 027/a), būtinai nurodant, kad nėra kontraindikacijų, išduoda sveikatą tikrinantis gydytojas.

11. Vykstant į kai kurias užsienio šalis, būtina turėti ŽIV antikūnų tyrimo sertifikatą, kurį išduoda Lietuvos AIDS profilaktikos centras (Liubarto g. 20, Vilnius, tel. 75 12 49) ar kitos šiuos tyrimus atliekančios laboratorijos.

12. Tikrinimų duomenys įrašomi į asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) (F 025/a). Galutinę išvadą pateikia sveikatą tikrinantis bendrosios praktikos gydytojas, apylinkės terapeutas ar pediatras ir įrašo į vykstančiojo į užsienį medicininę pažymą (F 082/a). Išduotos pažymos registruojamos.

13. Gali būti užpildomi ir kiti dokumentai, pateikti užsienio šalies ambasados, Lietuvos darbo biržos, draudimo ar kitų įstaigų.

14. Išduotą pažymą-sertifikatą ar kitą dokumentą, kuriame pateikti duomenys apie išvykstančiojo sveikatos būklę (diagnozuotas ligas, atliktus tyrimus ir skiepijimus) gydytojas tvirtina asmeniniu antspaudu, parašu ir gydymo įstaigos antspaudu.

15. Pažymos (sertifikato) galiojimo terminas priklauso nuo šalies, į kurią išvykstama, reikalavimų.

Pažymos konsuliniam jų legalizavimui, išduodamos asmenims, vykstantiems į užsienį, privalo būti patvirtintos žodžiu „tvirtinu“, įgalioto asmens parašu ir įstaigos antspaudu tvirtinamojo dokumento apatiniame kairiajame kampe (kiekvienas pažymos lapas tvirtinamas atskirai).

16. Asmenų, sergančių ūmiomis, užkrečiamosiomis infekcinėmis, venerinėmis ar odos ligomis, užkrečiamuoju laikotarpiu sveikata dėl išvykimo į užsienį netikrinama.

17. Asmenims, kuriems dėl sveikatos būklės pagal nurodytą specialybę dirbti negalima, vykstančiojo į užsienį medicininė pažyma neišduodama.

Sudėtingus ir neaiškius sveikatos tikrinimo klausimus sprendžia bei galutinę išvadą konfliktinių situacijų atveju pateikia asmens sveikatos įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

18. Informacija apie ligas, nuo kurių reikia pasiskiepyti išvykstant į užsienio šalį, teikiama:

Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos aplinkos skyriuje (Vilniaus g. 33, Vilnius, tel. (8 22) 61 07 59);

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centre (Rožių al. 4a, Vilnius, tel.: (8 22) 22 73 63, 22 76 73);

Alytaus visuomenės sveikatos centre (Savanorių g. 4, Alytus, tel. (8 235) 5 11 82);

Kauno visuomenės sveikatos centre (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 27) 73 44 03);

Klaipėdos visuomenės sveikatos centre (Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 26) 21 22 22);

Marijampolės visuomenės sveikatos centre (Žemaitės g. 14, Marijampolė, tel. (8 243) 5 05 15);

Panevėžio visuomenės sveikatos centre (Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 25) 46 10 81);

Šiaulių visuomenės sveikatos centre (Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel. (8 21) 42 09 03);

Tauragės visuomenės sveikatos centre (Prezidento g. 38, Tauragė, tel. (8 246) 5 24 54);

Utenos visuomenės sveikatos centre (S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, tel. (8 239) 5149);

Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centre (Vytauto g. 87, Trakai, tel. (8 238) 5 25 73);

Vilniaus visuomenės sveikatos centre (Vilniaus g. 16, Vilnius, tel. (8 22) 22 40 98).

 

Lentelė

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMAS VYKSTANT Į UŽSIENĮ

 

Sveikatos tikrintojas

Tyrimai

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai

Bendrosios praktikos gydytojas, psichiatras – esant indikacijų

Gydytojai specialistai, atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus arba pagal medicinines indikacijas

Bendras (klinikinis) kraujo tyrimas pagal šalies, į kurią vykstama, reikalavimus bei medicinines indikacijas

Kraujo tyrimas dėl ŽIV infekcijos (žmogaus imunodeficito viruso) tik tada, kai to reikalauja šalis, į kurią vykstama (sertifikatas apie neigiamą tyrimo rezultatą galioja ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jo išdavimo dienos)

Apylinkės terapeutas, psichiatras – esant indikacijų

Gydytojai specialistai, atsižvelgiant į šalies, į kurią vykstama, ar išvykos organizatorių keliamus reikalavimus arba pagal medicinines indikacijas

Kraujo grupės ir Rh faktoriaus nustatymas, jei nėra žymos pase.

Kraujo tyrimas dėl sifilio (sertifikatas apie neigiamą tyrimo rezultatą galioja ne ilgiau kaip 30 dienų nuo jo išdavimo dienos) Šlapimo tyrimas

Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas pagal šalies, į kurią vykstama, reikalavimus ar medicinines indikacijas

EKG pagal medicinines indikacijas

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministerijos

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

10 priedas

 

Aviacijos darbuotojų sveikatos tikrinimO TVARKA

 

Tikslas – nustatyti, ar tikrinamasis asmuo gali dirbti aviacijoje ar mokytis atitinkamos specialybės

 

Sveikatos tikrintojas

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros gydytojai

Privalomos antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijos

Bendrosios praktikos gydytojas arba terapeutas tikrina ir daro išrašą iš asmens

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos 1996 12 13 įsakymu

sveikatos istorijos (F 025/a) ir pateikia jį civilinės aviacijos specialistų

Nr. 652/394 „Dėl civilinės aviacijos specialistų medicinos ekspertizių atlikimo tvarkos

medicinos ekspertizei

nustatymo“ (Žin., 1997, Nr. 7-131)

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301

 

11 priedas

 

LAIVYNO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Tikslas – nustatyti, ar tikrinamas asmuo dėl sveikatos būklės gali dirbti laivyne.

1. Asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys laivyne, privalo pasitikrinti sveikatą įsidarbindami ir periodiškai – dirbdami.

Sveikatos tikrinimai atliekami pagal patvirtintus privalomo tikrinimo kontingentus.

2. Privalomus sveikatos tikrinimus atlieka pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendrosios praktikos gydytojas (BPG) ar apylinkės terapeutas, vadovaudamasis šia tvarka ir medicininėmis kontraindikacijomis, pasitelkę šio įsakymo prieduose nurodytų specialybių gydytojus.

3. Sveikatą tikrinantis gydytojas tikrinamąjį gali siųsti (esant medicininių indikacijų) konsultuotis pas kitus specialistus, atlikti specialius tyrimus (ir nenumatytus tvarkoje), skiepyti vadovaujantis šio įsakymo 9 priedu „Vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimas“.

4. Tikrinantis sveikatą gydytojas turi teisę gauti informaciją iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei privačiai dirbančių gydytojų, o pastarieji tokią informaciją privalo teikti.

5. Tikrinant sveikatą tų laivyno darbuotojų, kurie dirba sveikatai kenksmingomis sąlygomis, pavojingą darbą, mitybos padaliniuose ir kitą darbą, kurį dirbant periodinis sveikatos tikrinimas yra privalomas ir lemia profesinį tinkamumą dėl sveikatos būklės, reikia atsižvelgti į Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (kenksmingų veiksnių poveikyje ir pavojingą darbą), privalomo sveikatos tikrinimo tvarką (13 priedas) bei Asmenų, dirbančių darbą, kurį leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai besitikrinant sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, sveikatos tikrinimo tvarką (14 priedas).

6. Šio priedo II skyriuje išvardytiems laivyno darbuotojams sveikatą privalu tikrintis kas 12 mėnesių.

6.1. Sveikatos tikrinimo ir tyrimų duomenys įrašomi asmens sveikatos istorijoje (F 025/a), o išvada apie darbuotojo profesinį tinkamumą dirbti laivyne: „dirbti gali,“ „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip), „dirbti negali“ (t. y. eiti konkrečias pareigas konkrečiomis nurodytomis sąlygomis) – asmens sveikatos istorijoje (F 025/a), įsidarbinančiojo – privalomo sveikatos tikrinimo medicininėje pažymoje (F 047/a), dirbančiojo – asmens medicininėje knygelėje (F 048/a).

6.2. Gydytojai išvadose nurodo, ar asmuo gali dirbti jūrų ir upių laivyne, uoste; pažymi konkrečią specialybę ir apribojimus (plaukiojimo klimato zoną, reiso ilgumą), ar gali dirbti su individualia deguonies dujokauke (IDD).

6.3. Galutinę išvadą daro Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) pirmininkas ir įrašo ją medicininėje jūrininko knygelėje, jūrininko knygelėje, medicininėje privalomojo sveikatos tikrinimo pažymoje (F 047/a), tvirtina parašu, asmeniniu bei gydymo įstaigos antspaudu, nurodo kitą sveikatos tikrinimo datą.

7. Išaiškėjus kontraindikacijų, išimties tvarka leidžiama dirbti tik po darbo medicinos gydytojo išvados, tačiau ne ilgiau kaip 1 metus.

Neaiškiais atvejais apie tinkamumą dirbti laivyne – atsižvelgiant į patologiją, bendrą organizmo būklę, amžių, profesinį tikrinamojo pasirengimą, reiso sunkumą ir trukmę – sprendžia tikrinančios įstaigos GKK, patvirtinta asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo įsakymu.

8. Asmenis, kurie dėl sveikatos būklės laivyne dirbti negali, Gydytojų konsultacinė komisija įrašo į specialų žurnalą ir informuoja raštu apie tai uosto karantino tarnybą bei laivų savininkus.

9. Laivyno, žvejų ir jūrų transporto įmonės ar organizacijos administracija, laivo gydytojas, aptarnaujanti kontingentą gydymo įstaiga gali siųsti asmenį tikrintis sveikatos anksčiau, negu nustatyta, nurodydami tikrinimo priežastį (pvz., po sunkių susirgimų, traumų ar kitų išryškėjusių kontraindikacijų).

10. Už sveikatos nepasitikrinusių asmenų (kuriems tikrintis privaloma) priėmimą į darbą laivyne, taip pat už periodinio sveikatos tikrinimo terminų pažeidimus pagal galiojančius įstatymus ir darbo sutartis atsako laivyno (žvejų bei jūrų ir upių transporto) organizacijos ar įmonės administracija ir patys darbuotojai.

11. Gydytojas arba asmuo, atsakingas už medicininę priežiūrą laive, kontroliuoja laivo įgulos narių sveikatos tikrinimosi terminus, informuoja laivo administraciją apie asmenis, nepasitikrinusius sveikatos, ir tiems, kuriems atsirado medicininių kontraindikacijų, rekomenduoja laikinai pakeisti darbo profilį.

12. Asmenims, sergantiems ūminėmis, infekcinėmis, odos ir veneros ligomis, užkrečiamuoju laikotarpiu, o asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis, – paūmėjimo ir gydymosi laikotarpiu ar nėštumo atveju sveikata dėl tinkamumo dirbti laivyne netikrinama.

13. Medicininėje jūrininko knygelėje turi būti: nurodyta profesija, asmens nuotrauka, patvirtinta laivo savininko antspaudu.

14. Jūrininkai, dirbantys užsienio laivuose, bei užsienio jūrininkai, dirbantys Lietuvos Respublikos laivuose, privalo turėti medicininį jūrininko sertifikatą. Šį sertifikatą užpildo medicininės komisijos pirmininkas.

 

II. LAIVYNO DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS

 

Darbo pobūdis

Tikrinimų periodiškumas

Tikrina specialistai

Tyrimai

Pirminio lygio

Antrinio lygio

1. I-VII laivyno darbuotojų profesinės

1 kartą per metus

Bendrosios praktikos gydytojas,

——

Kraujo (Hb, leukocitai, ENG),

grupės

 

stomatologas, psichiatro,

kiti specialistai –

kraujo – dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV);

 

 

priklausomybės ligų psichiatro

pagal indikacijas

kraujo grupei ir Rh faktoriui nustatyti (pažymima

 

 

išvados (įsidarbinančiam –

 

piliečio pase ir medicininėje jūrininko knygelėje);

 

 

iš tikrinamojo gyvenamosios vietos)

 

gliukozės kiekio kraujyje (įsidarbinant, pagal

 

 

 

 

medicinines indikacijas ir asmenims nuo 50 metų

 

 

Terapeutas, stomatologas, chirur-

Neurologas, oftalmo-

amžiaus),

 

 

gas, psichiatras, priklausomybės

logas, otorinolarin-

šlapimo,

 

 

ligų psichiatro išvados (įsidarbinančiam

gologas

plaučių rentgenologinis,

 

 

– iš tikrinamojo gyvenamosios

 

akispūdžio – asmenims nuo 40 m.(1 kartą per

 

 

vietos)

 

3 metus), EKG (asmenims nuo 40 metų ir esant

 

 

 

 

indikacijų);

Moterims nuo 35 metų (papildomai)

1 kartą per metus

Bendrosios praktikos gydytojas

 

vestibulinės funkcijos ištyrimas;

 

 

arba akušeris-ginekologas

 

urogenitalinių išskyrų – dėl lytiškai plintančių ligų;

 

 

 

 

kraujo – dėl lytiškai plintančių ligų (serologinės

 

 

 

 

reakcijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onkocitologinis tyrimas,

 

 

 

 

kolposkopija esant indikacijų

2. Narai, mechanikos ir radionavigacijos tarnybos darbuotojai

1 kartą per metus

Bendrosios praktikos gydytojas,

Oftalmologas, otori-

Kraujo (Hb, leukocitai, ENG),

 

stomatologas, psichiatras,

nolaringologas,

kraujo – dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV);

 

 

priklausomybės ligų psichiatras

kiti specialistai – pagal

kraujo grupei ir Rh faktoriui nustatyti (pažymima

 

 

(turi būti išvados iš tikrinamojo

indikacijas

piliečio pase ir medicininėje jūrininko knygelėje);

 

 

gyvenamosios vietos)

 

gliukozės kiekio kraujyje (įsidarbinant, pagal

 

 

 

 

medicinines indikacijas ir asmenims nuo 50 metų

 

 

Terapeutas,

Oftalmologas, otori-

amžiaus),

 

 

chirurgas, stomatologas, psichiatras,

nolaringologas, neuro-

šlapimo,

 

 

priklausomybės ligų psichiatras

logas, kiti specialistai –

plaučių rentgenologinis,

 

 

(įsidarbinant – iš tikrinamojo gyvenamosios vietos)

pagal indikacijas

akispūdžio – asmenims nuo 40 m.(1 kartą per

 

 

 

3 metus),

 

 

 

 

EKG,

 

 

 

 

regėjimo aštrumo,