konturas

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS individualiŲ nuotekų valymo įrenginiŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ DALIES TVARKOS aprašo PATVIRTINIMO

 

2021 m. birželio 25 d. Nr. T-211

Šakiai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 ir 30 punktais bei 16 straipsnio 4 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 ir 3 dalimis bei 18 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šakių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

patvirtinti Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Edgaras Pilypaitis

 

PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-211

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS individualiŲ nuotekų valymo įrenginiŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ DALIES TVARKOS aprašAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – INVĮ) įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų prašymų teikimo, vertinimo ir lėšų skyrimo tvarką Šakių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė).

2. Įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“, bei Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

3. INVĮ įrengimo išlaidos iš dalies kompensuojamos Savivaldybės biudžeto ir (arba) Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

4. Aprašas taikomas tik Savivaldybės teritorijos gyvenamuosiuose būstuose susidarančių buitinių nuotekų tvarkymui.

5. Prašymus kompensacijai iš dalies gauti (toliau – Prašymas) gali teikti gyventojai (toliau – Pareiškėjai), turintys nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą arba teisę į žemės sklypo nuomą bei savo gyvenamąją vietą deklaravę Savivaldybėje ir Savivaldybės teritorijoje atlikę INVĮ įrengimo darbus bei visiškai juos užbaigę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.  Kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt dienos iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.

7. Aprašo nuostatos yra privalomos Savivaldybės administracijai bei asmenims, pretenduojantiems gauti kompensaciją.

 

II SKYRIUS

PRIVALOMOS KOMPENSAVIMO SĄLYGOS

 

8. Kompensacijos už INVĮ įrengimą mokamos tik tuomet, kai nėra techninės galimybės nuotekų šalinimą užtikrinti prijungiant prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos ir tokios galimybės Savivaldybės viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas uždaroji akcinė bendrovė „Šakių vandenys“ (toliau – Bendrovė) neplanuoja sudaryti artimiausius 12 mėnesių, o turimi INVĮ neatitinka Nuotekų tvarkymo reglamento, šio Aprašo ir (ar) kitų privalomų teisės aktų reikalavimų arba INVĮ nėra įrengti.

9. Kompensacijos išmokamos tik jų gavėjams patvirtinus, kad atlikti darbai, priklausomai nuo jų pobūdžio, atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento, Aprašo ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimus, keliamus INVĮ ir sudarius INVĮ priežiūros ir (arba) aptarnavimo sutartis.

10. Kompensuojamos tik tos INVĮ įsirengimo sąnaudos, kurios yra tiesiogiai susijusios su Nuotekų tvarkymo reglamento, Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento, Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimais.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

11. Nustatytos formos prašymai (forma pateikiama šio Aprašo priede) priimami ir registruojami Šakių rajono savivaldybės administracijos priimamajame nuo kvietimo teikti prašymus paskelbimo avivaldybės interneto svetainėje dienos iki einamųjų metų rugsėjo 30 d.

12. Su Prašymu pateikiami šie dokumentai:

12.1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti INVĮ, kopija;

12.2. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinis sutikimas (-ai), kad neprieštarauja INVĮ įrengimo darbams;

12.3. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, kai pastatų savininkui atstovauja įgaliotas asmuo;

12.4. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šakių skyriaus rašytinis sutikimas dėl INVĮ įrengimo darbų atlikimo (taikoma valstybinio žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);

12.5. INVĮ statybą leidžiantis dokumentas, išduotas vadovaujantis Statybos techninių reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo;

12.6. tiekėjo (gamintojo) ar įrengimo darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų INVĮ paleidimo–derinimo darbų aktas;

12.7. INVĮ atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija. Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos butinės nuotekos negali viršyti Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;

12.8. Pareiškėjo vardu išrašyti medžiagų, įrenginių įsigijimo, INVĮ įrengimo darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.).

12.9. INVĮ priežiūros ir (arba) aptarnavimo sutartis;

12.10. Bendrovės raštas dėl Pareiškėjo techninių galimybių prijungimo prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų.

13. Įsigyjami INVĮ turi turėti Europos Sąjungos CE ženklinimą.

14. Pareiškėjas atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą.

15. Prašymus vertina Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta 5 narių komisija. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas.

16. Komisijos posėdžius protokoluoja komisijos posėdžio sekretorius, o jam nedalyvaujant − vienas iš komisijos narių, paskirtas komisijos pirmininko.

17. Komisijos posėdžiai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių.

18. Komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma, atviru vardiniu balsavimu, posėdžio eiga ir sprendimai įforminami protokolu.

19. Pasibaigus kvietime nurodytam terminui teikti Prašymus, komisijos narys, kuriam pavesta koordinuoti Prašymų priėmimą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų patikrina gautų dokumentų tinkamumą, ir, nustatęs pateiktų dokumentų trūkumus, informuoja Pareiškėjus. Pareiškėjai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pašalinti pateiktų dokumentų trūkumus.

20. Prašymai vertinami ir eilė kompensacijai gauti sudaroma einamiesiems metams.

21. Pareiškėjų, kurie turi arba turėjo technines galimybes prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 12 mėnesių), prašymai atmetami.

22. Visi nustatytus reikalavimus atitinkantys prašymai yra įtraukiami į prašymų kompensacijai iš dalies gauti sąrašą.

23. Jei einamaisiais metais apskaičiuota kompensacijų suma viršija Savivaldybės biudžete ir (arba) Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje kompensacijoms numatytas lėšas, kompensacijų mokėjimas perkeliamas į kitus metus ir kompensacijos kitais metais išmokamos pirmumo tvarka, Savivaldybės tarybai patvirtinus Savivaldybės biudžetą ar Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą.

24. Apie numatytas skirti (neskirti) lėšas Pareiškėjai informuojami per 30 darbo dienų nuo prašymų pateikimo termino pasibaigimo.

25. Sudarius Pareiškėjų, kuriems siūloma skirti kompensaciją iš dalies, prašymų sąrašą, parengiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo.

26. Kompensuojama 25 procentai INVĮ įsigijimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 600 (šeši šimtai) eurų.

27. Išlaidos kompensuojamos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl lėšų skyrimo įsigaliojimo dienos, pinigai pervedami į Pareiškėjo nurodytą  banko sąskaitą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos BDAR ir Savivaldybės administracijos, į kurią kreipiamasi, nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi Savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

30. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar į kompensaciją pretenduojantis asmuo turi teisę į ją pagal Aprašo nuostatas, administruoti su kompensacijų teikimu susijusią informaciją ir kontroliuoti lėšų panaudojimo tinkamumą.

31. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar naikinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

__________________________

 

Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo

priedas

 

(Prašymo forma)

 

______________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

(Pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono Nr.)

 

Šakių rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

DĖL individualiŲ nuotekų valymo įrenginiŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ DALIES

_____________

(pateikimo data)

 

 

Aš,___________________________________________________________________ ,

(Vardas, pavardė)

20___metais adresu _______________________________________________________________

įsirengiau individualius nuotekų valymo įrenginius.

 

Prašau nustatyta tvarka iš dalies kompensuoti patirtas išlaidas ir pervesti skirtas lėšas į ___________________ banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. _________________________________.

 

Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami svarstant mano Prašymą dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies.

 

Esu informuotas (-a), kad:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti, ar į kompensaciją pretenduojantis asmuo turi teisę į ją pagal Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo nuostatas, administruoti su kompensacijų teikimu susijusią informaciją ir kontroliuoti lėšų panaudojimo tinkamumą.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento ir savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Dokumentai (įskaitant asmens duomenis) saugomi ir tvarkomi savivaldybės administracijoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.    

 

Patvirtinu, kad prašyme pateikta informacija ir dokumentai (jų kopijos) yra teisingi ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašu ir atlikti darbai, priklausomai nuo jų pobūdžio, atitinka Nuotekų tvarkymo reglamento, Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ , ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimus, keliamus individualiųjų nuotekų tvarkymo sistemų įsirengimui.

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (ne senesnio kaip vieno mėnesio) apie nuosavybės teise įregistruotą gyvenamosios paskirties pastatą ir žemės sklypą, kuriame įrengti INVĮ, kopija;

Bendraturčių sutikimai, kai nekilnojamasis turtas priklauso bendros jungtinės nuosavybės teise arba žemės sklypas yra nuomojamas bendrai su kitais asmenimis (jei taikoma);

Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, kai pastatų savininkui atstovauja įgaliotas asmuo (jei taikoma);

Žemės nuomos sutartis, kai žemės sklypas yra nuomojamas ir žemės savininko ar jo įgalioto asmens sutikimas, jei jis numatytas nuomos sutartyje (jei taikoma);

statybą leidžiantis dokumentas Nr.__________________________________.

tiekėjo (gamintojo) ar įrengimo darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų INVĮ paleidimo–derinimo darbų aktas  (data)                                   Nr._______________.

atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracija (data)                          Nr._______________.

medžiagų, įrenginių įsigijimo, įrengimo darbų atlikimo ir kitas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.):

1.______________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________

4.______________________________________________________________________

......

UAB „Šakių vandenys“ raštas dėl Pareiškėjo techninių galimybių prijungimo prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų;

Kiti dokumentai __________________________________________________________

 

 

 

Pareiškėjas __________________                                                      __________________           

 

(parašas)                                                                                         (vardas, pavardė)