LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 254 „DĖL REIKALAVIMŲ ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) DARBO VIETAI BEI DARBO LAIKUI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 23 d. Nr. 1R-228

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 254 „Dėl Reikalavimų antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) DARBO VIETAI BEI DARBO LAIKUI PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Reikalavimus antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui (pridedama).“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Elvinas Jankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 254

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1R-228

redakcija)

 

REIKALAVIMAI ANTSTOLIO (ANTSTOLIŲ) DARBO VIETAI BEI DARBO LAIKUI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Reikalavimai antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui nustato antstolio (antstolių) kontoros (toliau – kontora) (kontoros skyriaus) įkūrimo tvarką, reikalavimus kontoros (kontoros skyriaus) patalpoms, jų įrangai, kontoros (kontoros skyriaus) darbo ir interesantų priėmimo laiką, taip pat antstoliui ir jo darbuotojams darbo vietoje keliamus reikalavimus.

2. Kontora (kontoros skyrius) yra antstolio darbo vieta.

3. Kontora (kontoros skyrius) kuriama antstolio laimėto viešo konkurso veiklos teritorijoje. Kontorą (kontoros skyrių) gali įkurti keli antstoliai, veikiantys toje pačioje veiklos teritorijoje.

4. Antstolis savo aptarnaujamoje teritorijoje gali įkurti kontoros skyrių.

5. Kontora (kontoros skyrius) turi būti įkurta laikantis nustatytų reikalavimų, užtikrinant tinkamas antstolio veiklos ir interesantų priėmimo sąlygas. 

6. Antstolis apie savo veiklos pradžią, kontoros (kontoros skyriaus) patalpų perkėlimą į kitas patalpas, kontoros skyriaus uždarymą raštu informuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, teismą (teismus), kurio (kurių) veiklos teritorijoje vykdo veiklą, ir Lietuvos antstolių rūmus (toliau – Antstolių rūmai).

 

II SKYRIUS

KONTOROS (KONTOROS SKYRIAUS) ĮKŪRIMAS 

 

7. Kontora (kontoros skyrius) įkuriama, perkeliama į kitas patalpas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu. 

8. Antstolis (antstoliai), ketinantis (ketinantys) kurti kontorą (kontoros skyrių), perkelti kontorą (kontoros skyrių) į kitas patalpas, ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki numatomos kontoros (kontoros skyriaus) darbo pradžios datos pateikia Teisingumo ministerijai šiuos dokumentus:

8.1. prašymą leisti įkurti kontorą (kontoros skyrių) arba perkelti kontorą (kontoros skyrių) į kitas patalpas. Prašyme nurodomi:

8.1.1. antstolio vardas, pavardė, jei kontorą (kontoros skyrių) kuria keli antstoliai, – jų vardai ir pavardės;

8.1.2. kontoros (kontoros skyriaus) adresas;

8.1.3. numatoma kontoros (kontoros skyriaus) darbo pradžios data;

8.2. Antstolių rūmų motyvuotą nuomonę dėl kuriamos kontoros (kontoros skyriaus) vietos, kontoros (kontoros skyriaus) patalpų atitikties nustatytiems reikalavimams;

8.3. kontoros (kontoros skyriaus) patalpų paskirties, nuosavybės ar naudojimosi jomis teisę patvirtinančių dokumentų kopijas;

8.4. kontoros (kontoros skyriaus) patalpų plano kopiją ir paaiškinimą dėl patalpų išdėstymo;

8.5. darbų saugos pažymėjimo kopiją.

9. Jei kontorą kuria keli antstoliai, pateikiama sutartis dėl bendro kontoros darbo organizavimo ir veiklos. Antstoliams įkūrus bendrą kontorą, kontoros skyriui įkurti užtenka sutarties dėl bendro kontoros darbo organizavimo ir veiklos.

10. Jei iš pateiktų dokumentų nėra aišku, ar patalpos, kuriose įkuriama kontora (kontoros skyrius) arba į kurias perkeliama kontora (kontoros skyrius), atitinka nustatytus reikalavimus, Teisingumo ministerijos darbuotojai gali paprašyti antstolio, Antstolių rūmų pateikti papildomus dokumentus, taip pat turi teisę nuvykti į vietą ir patikrinti patalpų atitiktį nustatytiems reikalavimams.

11. Teisingumo ministro įsakymas dėl leidimo įkurti kontorą (kontoros skyrių) arba perkelti kontorą (kontoros skyrių) į kitas patalpas priimamas per 10 darbo dienų nuo visų įsakymui priimti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

 

III SKYRIUS

KONTOROS (KONTOROS SKYRIAUS) PATALPOS

 

12. Kontoros (kontoros skyriaus) patalpose turi būti sudarytos sąlygos kultūringai aptarnauti interesantus, užtikrinti bendravimo su jais ir procesinių veiksmų konfidencialumą.

13. Neįgaliems asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, privalo būti užtikrintas patekimas į patalpas, kuriose įkurta kontora (kontoros skyrius).

14. Prie įėjimo į pastatą, kuriame yra kontora (kontoros skyrius), aiškiai matomoje vietoje turi būti pakabinta teisingumo ministro nustatytos formos kontoros (kontoros skyriaus) iškaba. Jeigu kontora (kontoros skyrius) įkurta pastate, kuriame įsikūrę keletas organizacijų, turi būti nurodyti ženklai, žymintys kontoros (kontoros skyriaus) patalpas.

15. Prie įėjimo į kontoros (kontoros skyriaus) patalpas turi būti pateikta informacija dėl kontoros (kontoros skyriaus) darbo ir interesantų priėmimo laiko.

16. Kontoros (kontoros skyriaus) patalpoms nustatomi šie reikalavimai:

16.1. kontora (kontoros skyrius) įkuriama tik administracinės, paslaugų ar kitos paskirties negyvenamosiose patalpose;

16.2. kontora (kontoros skyrius) turi būti įkurta pastato pirmajame aukšte, išskyrus atvejus, kai pastate yra liftas, pritaikytas neįgaliesiems. Jei kontora (kontoros skyrius) įkuriama per kelis aukštus pastate, kuriame nėra lifto, pritaikyto neįgaliesiems, būtina užtikrinti interesantų priėmimą pirmajame aukšte;

16.3. kontoroje turi būti įrengtos šios patalpos: antstolio kabinetas (jeigu antstolių kontoroje dirba du ir daugiau antstolių, kiekvienas iš jų privalo turėti po atskirą kabinetą), patalpa kontoros personalui, laukiamasis. Kontoros skyriuje antstolio ir kontoros skyriaus personalo darbo vietos gali būti įrengtos vienoje patalpoje;

16.4. kontoros laukiamasis negali būti įrengtas bendrojo naudojimo patalpoje: koridoriuje, laiptinėje;

16.5. kontoros laukiamajame turi būti įrengtos ne mažiau kaip 3 vietos atsisėsti;

16.6. kontoros laukiamajame turi būti informacinė lenta, kurioje nurodomi: kontoros telefono numeriai, antstolio (antstolių) vardai, pavardės, telefono numeriai, antstolio (antstolių) padėjėjų vardai, pavardės, telefonų numeriai, vykdymo išlaidų dydžiai, informacija apie vykdymo proceso šalių ir suinteresuotų asmenų teises ir pareigas.

17. Kontoros (kontoros skyriaus) patalpos privalo atitikti priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimus. Kontoros (kontoros skyriaus) patalpose turi būti įrengta apsaugos signalizacija.

 

IV SKYRIUS

KONTOROS (KONTOROS SKYRIAUS) ĮRANGA

 

18. Kontoroje (kontoros skyriuje) antstolio funkcijoms vykdyti turi būti:

18.1. kompiuteris;

18.2. spausdintuvas;

18.3. kopijavimo aparatas;

18.4. interneto ryšys;

18.5. laidinis, mobilusis telefonai (jei kontoroje, kontoros skyriuje dirba keli antstoliai, kiekvienas antstolis turi turėti po atskirą laidinį ir mobilųjį telefoną);

18.6. seifas (jei kontoroje, kontoros skyriuje dirba keli antstoliai, kiekvienas antstolis turi turėti po atskirą seifą).

19. Kontoroje (kontoros skyriuje) turi būti sudarytos sąlygos interesantams susipažinti su elektronine vykdomąja byla.

20. Kontoroje (kontoros skyriuje) teisės aktų nustatyta tvarka gali būti daromi garso ir (ar) vaizdo įrašai. Informacija apie tai, kad kontoros (kontoros skyriaus) patalpose daromi garso ir (ar) vaizdo įrašai, pateikiama aiškiai matomoje vietoje.

 

V SKYRIUS

KONTOROS (KONTOROS SKYRIAUS) DARBO IR INTERESANTŲ

PRIĖMIMO LAIKAS

 

21. Kontora, kontoros skyrius (jei antstolio veiklos teritorijoje yra tik kontoros skyrius) dirba darbo dienomis, taip pat gali dirbti ir kitomis dienomis, bet ne daugiau kaip šešias dienas per septynias paeiliui einančias dienas. Kontoros (kontoros skyriaus) darbo valandomis turi būti užtikrintas interesantų priėmimas. Kontoroje antstolis asmeniškai interesantams priimti turi skirti ne mažiau kaip dvi darbo dienas ir ne mažiau kaip aštuonias valandas per savaitę. Jei kontora įkurta ne antstolio veiklos teritorijoje, kontoroje antstolis asmeniškai interesantams priimti turi skirti ne mažiau kaip vieną darbo dieną ir ne mažiau kaip keturias valandas per savaitę.

22. Kontoros skyriaus darbo laiką nustato antstolis. Kai kontoros skyriuje dirba keli antstoliai, darbo laikas nustatomas jų susitarimu. Kontoros skyriuje antstolis asmeniškai interesantams priimti turi skirti ne mažiau kaip vieną darbo dieną ir ne mažiau kaip keturias valandas.

23. Jei antstolio veiklos teritorijoje yra tik kontoros skyrius, antstolis asmeniškai interesantams priimti turi skirti ne mažiau kaip dvi darbo dienas ir ne mažiau kaip aštuonias valandas per savaitę.

24. Jei dėl objektyvių priežasčių kontora (kontoros skyrius) nedirba, prie įėjimo į kontoros (kontoros skyriaus) patalpas pateikiama informacija apie artimiausiu metu numatomą kontoros (kontoros skyriaus) darbo laiką. 

25. Jei antstolio priėmimo valandomis antstolis atlieka procesinius veiksmus ne kontoros (kontoros skyriaus) patalpose, vyksta į teismo posėdį ar dalyvauja savivaldos veikloje, antstolis privalo paskirti kitą kontoros (kontoros skyriaus) darbuotoją, kuris galėtų priimti interesantus.

26.  Apie nustatytą kontoros (kontoros skyriaus) darbo ir interesantų priėmimo laiką antstolis raštu informuoja Teisingumo ministeriją ir Antstolių rūmus. Informacija dėl kontoros (kontoros skyriaus) darbo ir interesantų priėmimo laiko skelbiama Antstolių rūmų interneto svetainėje.

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI ANTSTOLIUI IR KONTOROS (KONTOROS SKYRIAUS) DARBUOTOJAMS

 

27. Antstoliui, kontoros (kontoros skyriaus) darbuotojams draudžiama darbo vietoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

28. Antstolis, kontoros (kontoros skyriaus) darbuotojai darbo vietoje turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga – dalykinio stiliaus.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Reikalavimai antstolio (antstolių) darbo vietai bei darbo laikui gali būti netaikomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba jos dalyje gresiant ar susidarius valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai, kai dėl paskelbtų apribojimų jų laikytis neįmanoma. Tokiu atveju turi būti vadovaujamasi ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ar kito už ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio valdymą atsakingo subjekto sprendimais ir rekomendacijomis, taip pat teisingumo ministro įsakymu dėl antstolių darbo ekstremaliosios situacijos ar ekstremaliojo įvykio atveju, jeigu jis priimamas.

 

––––––––––––––––