TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL nekilnojamojo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašo patvirtinimo

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-346

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr.T1-108 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2015 metų mokestiniam laikotarpiui“ 2 punktu, Nekilnojamojo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr.T1-370 „Dėl nekilnojamojo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti nekilnojamojo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį sąrašą (pridedama).

2. Taikyti nekilnojamojo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąraše nurodytiems nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojams 1,0 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 2015 metų mokestiniam laikotarpiui.

3. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Kleiva


 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.

sprendimu Nr. T1-346

 

nekilnojamojo turto, kuris yra netvarkomas arba apleistas, nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, sąrašas

 

Pastatas

Pastato adresas

Pastato unikalus Nr.

Pastato savininkas

Pastato savininko: fizinio asmens gimimo data arba įmonės kodas

Pastatas kavinė

Pagermančio k. , Gadūnavo sen., Telšių r.

7897-4016-9017

UAB „Langustas“

180197443

Pastatas jaunimo centras

Saulėtekio g. 1,

Telšiai

7899-4007-1014

Irena Razmienė

1941-11-22

Pastatas vaikų stovykla

Ilgio g. 42, Kegų k., Žarėnų sen.

7896-7011-6010

Edvardas Grigorevičius

1963-04-20

Pastatas sandėlis

S. Daukanto g. 6E, Varniai, Telšių r.

7874-6000-1247

Laurynas Vėdaras

1979-10-24

Pastatas kiaulidė

Sodų g. 7, Kaunatavos k., Upynos sen., Telšių r.

7899-6005-2017

Akvilė Jančauskaitė

1987-03-28

____________________________