LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 504 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 9 d. Nr. D1-340

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 6 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                   Kęstutis Mažeika

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-340

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ GYVŪNŲ, AUGALŲ IR GRYBŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

GYVŪNAI

 

Žieduotosios kirmėlės – Annelida

 

Medicininė dėlė – Hirudo medicinalis L.

 

Moliuskai – Molusca

 

Ovalioji geldutė – Unio crassus Philipsson

Didysis arionas – Arion ater L.

Slapioji šiurpenė – Isognomostoma isognomostomos Schr.

Mažoji suktenė – Vertigo angustior Jeff.

Keturdantė suktenė – Vertigo geyeri Lindh.

Pūstoji suktenė – Vertigo moulinsiana Dupuy

 

Vėžiagyviai – Crustacea

 

Pavasarinis skydvėžis – Lepidurus apus L.

Vasarinis skydvėžis – Triops cancriformis Bosc

Reliktinė mizidė – Mysis relicta Lovén

Keturspyglė šoniplauka – Pallaseopsis quadrispinosa G. O. Sars

Plačiažnyplis vėžys – Astacus astacus L.

 

Voragyviai – Arachnida

 

Boružinis storagalvis – Eresus kollari Rossi

 

Vabzdžiai – Insecta

 

Reliktinis lašalas – Neoephemera maxima Joly

Mažoji ankstyvė – Capnopsis schilleri Rostock

Šarvuotoji strėliukė – Coenagrion armatum  Charp.

Johansono strėliukė – Coenagrion johanssoni Wallengren

Mažoji išnura – Ischnura pumilio Charp.

Mažoji nehalenija – Nehalennia speciosa Charp.

Šiaurinis laumžirgis – Aeshna crenata Hagen

Žaliasis laumžirgis – Aeshna viridis Eversm.

Geltonkojis žirgelis – Gomphus flavipes Charp.

Pleištinis žirgelis – Ophiogomphus cecilia Fourc.

Geltonžiedis kordulegastras – Cordulegaster boltonii Don.

Baltakaktė skėtė – Leucorrhinia albifrons Burm.

Grakščioji skėtė – Leucorrhinia caudalis Charp.

Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia pectoralis Charp.

Rudajuostė skėtė – Sympetrum pedemontanum Müller

Juostakaktis svirplys – Modicogryllus frontalis Fieber

Kalninis spragtukas – Montana montana Kollar

Margasis tarkšlys – Bryodemella tuberculata Fabr.

Besparnis skėriukas – Podisma pedestris L.

Kopinis tarkšlys – Sphingonotus caerulans L.

Smėlinė auslinda – Labidura riparia Pall.

Kalninė cikada Cicadetta montana Scop.

Žiaurusis puikiažygis – Calosoma inquisitor L.

Didysis puošniažygis – Carabus coriaceus L.

Grakštusis puošniažygis – Carabus intricatus L.

Žalvarinis puošniažygis – Carabus nitens L.

Pajūrio šoklys – Cicindela maritima Latr. & Dej.

Plačioji dusia – Dytiscus latissimus L.

Dvijuostė nendriadusė – Graphoderus bilineatus De Geer

Keturtaškis maitvabalis – Dendroxena quadrimaculata Scop.

Geltonkailis trumpasparnis – Emus hirtus L.

Šiaurinis elniavabalis – Ceruchus chrysomelinus Hoch.

Smailiaragis mėšlavabalis – Copris lunaris L.

Aštuoniataškis auksavabalis – Gnorimus variabilis L.

Niūriaspalvis auksavabalis – Osmoderma barnabita Motsch.

Margasis grambuolys – Polyphylla fullo L.

Marmurinis auksavabalis – Protaetia lugubris Herbst

Liepinis blizgiavabalis – Ovalisia rutilans F.

Raudonasis pievasprakšis – Anostirus purpureus Poda

Rūdiškasis drevėspragšis – Elater ferrugineus L.

Didysis sprakšis – Stenagostus rufus De Geer

Ąžuolinis skaptukas – Xestobium rufovillosum De Geer

Didysis skydvabalis – Peltis grossa L.

Purpurinis plokščiavabalis – Cucujus cinnaberinus Scop.

Pušinis plokščiavabalis – Cucujus haematodes Erich.

Šneiderio kirmvabalis – Boros schneideri Panz.

Ūsenis dailidė – Ergates faber L.

Didysis lapuotininkas – Necydalis major L.

Pjūklaūsis kelmagraužis – Prionus coriarius L.

Mėlynsparnė apsiuva – Semblis phalaenoides L.

Pietinis marguolis – Zygaena angelicae Och.

Raudonžiedis marguolis – Zygaena ephialtes L.

Esparcetinis marguolis – Zygaena loti D. & S.

Ąžuolinis stiklasparnis – Synanthedon conopiformis Esp.

Juodalksninis stiklasparnis – Synanthedon mesiaeformis H.S.

Didžioji anchinija – Anchinia daphnella D. & S.

Machaonas – Papilio machaon L.

Juodasis apolonas – Parnassius mnemosyne L.

Rudmargė hesperija – Carterocephalus palaemon Pall.

Juodoji hesperija – Erynnis tages L.

Smiltyninė hesperija – Pyrgus serratulae Ramb.

Šiaurinis perlinukas – Boloria frigga Thnbg.

Pietinis perlinukas – Brenthis daphne Bergstr.

Stepinis perlinukas – Brenthis hecate D. & S.

Rudakis satyriukas – Coenonympha hero L.

Pievinis satyriukas – Coenonympha tullia Müll.

Auksuotoji šaškytė – Euphydryas aurinia Rtt.

Baltamargė šaškytė – Euphydryas maturna L.

Juodasis satyras – Hipparchia hermione L.

Pietinis satyras – Hipparchia statilinus Hfh.

Akiuotasis satyras – Lopinga achine Scop.

Mažoji šaškytė – Melitaea aurelia Nick.

Tamsioji šaškytė – Melitaea diamina Lang

Pelkinis satyras – Oeneis jutta Hbn.

Baltajuostis melsvys – Eumedonia eumedon Esp.

Žalsvasis melsvys – Glaucopsyche alexis Poda

Didysis auksinukas – Lycaena dispar Hw.

Šiaurinis auksinukas – Lycaena helle D. & S.

Gencijoninis melsvys – Phengaris alcon D. & S.

Taškuotasis melsvys – Phengaris arion L.

Kraujalakinis melsvys – Phengaris teleius Bergstr.

Stepinis melsvys – Lysandra coridon Poda

Smiltyninis melsvys – Polyommatus dorylas D. & S.

Baltajuostis juodsprindis – Baptria tibiale Esp.

Spalvotasis pelkiasprindis – Chariaspilates formosaria Eversm.

Estinė cidarija – Epirrhoe tartuensis Möels

Vingirinis sprindytis – Eupithecia thalictrata Püng.

Juodmargis pelkinukas – Macaria carbonaria Cl.

Smilčiasprindis – Phibalapteryx virgata Hfn.

Pušinis keliaujantis kuoduotis – Thaumethopoea pinivora Tr.

Geltonmargė meškutė – Arctia aulica L.

Raudonsparnė meškutė – Tyria jacobaeae L.

Pajūrinis dirvinukas – Agrotis ripae Hb.

Pajūrinė kukulija – Cucullia balsamitae Bsd.

Pajūrinis stiebinukas – Mesoligia literosa Hw

Gauruotoji skolija – Scolia hirta Schrank

Didžioji auksavapsvė – Parnopes grandior Pall.

Kopinė smiltvapsvė – Podalonia luffii Saund.

Ilgažandis bembiksas – Bembix rostrata L.

Stepinė gauruotakojė bitė – Dasypoda argentata Panz.

Sieninė gaurabitė – Anthophora plagiata Illiger

Dedešvinė tetralonija – Tetralonia malvae Rossi

Katilėlinė smėliabitė – Andrena curvungula Thomson

Ilganosė smėliabitė – Andrena nasuta Giraud

Raukšlėtoji smėliabitė – Andrena rugulosa Stoeckhert

Šverino smėliabitė – Andrena suerinensis Friese

Baltijos šilkabitė – Colletes caspicus Morawitz

 

Apskritažiomeniai – Cephalaspidomorphi

 

Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus L.

 

Žuvys – Chondrostei Teleostei

 

Aštriašnipis eršketas – Acipenser oxyrhynchus Mitchill

Ežerinis sykas – Coregonus maraena Bloch

Skersasnukis – Chondrostoma nasus L.

Ežerinė rainė – Rhynchocypris percnurus Pallas

Vijūnas – Misgurnus fossilis L.

Baltijinis kirtiklis – Sabanejewia baltica Witk.

 

Varliagyviai – Amphibia

 

Skiauterėtasis tritonas – Triturus cristatus Laur.

Raudonpilvė kūmutė – Bombina bombina L.

Žalioji rupūžė – Bufotes viridis Laur.

Nendrinė rupūžė – Epidalea calamita Laur.

Europinė medvarlė – Hyla arborea L.

 

Ropliai – Reptilia

 

Balinis vėžlys – Emys orbicularis L.

Lygiažvynys žaltys – Coronella austriaca Laur.

 

Paukščiai – Aves

 

Juodakaklis naras – Gavia arctica L.

Raguotasis kragas – Podiceps auritus L.

Rudakaklis kragas – Podiceps grisegena Bodd.

Juodakaklis kragas – Podiceps nigricollis Brehm

Didysis baublys – Botaurus stellaris L.

Mažasis baublys – Ixobrychus minutus L.

Juodasis gandras – Ciconia nigra L.

Smailiauodegė antis – Anas acuta L.

Šaukštasnapė antis – Anas clypeata L.

Dryžagalvė kryklė – Anas querquedula L.

Pilkoji antis – Anas strepera L.

Mažoji žąsis – Anser erythropus L.

Rudagalvė antis – Aythya ferina L.

Paprastoji rudė – Aythya nyroca Gul.

Ledinė antis – Clangula hyemalis L.

Paprastoji nuodėgulė – Melanitta fusca L.

Vidutinis dančiasnapis – Mergus serrator L.

Sibirinė gaga – Polysticta stelleri Pall.

Urvinė antis – Tadorna tadorna L.

Paprastasis startsakalis – Falco columbarius L.

Sakalas keleivis – Falco peregrinus Tunst.

Eurazinis sketsakalis – Falco subbuteo L.

Paprastasis pelėsakalis – Falco tinnunculus L.

Paprastasis vištvanagis – Accipiter gentilis L.

Kilnusis erelis – Aquila chrysaetos L.

Paprastasis gyvatėdis – Circaetus gallicus Gm.

Pievinė lingė – Circus pygargus L.

Didysis erelis rėksnys – Clanga clanga Pall.

Mažasis erelis rėksnys – Clanga pomarina Brehm

Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla L.

Juodasis peslys – Milvus migrans Bodd.

Rudasis peslys – Milvus milvus L.

Vakarinis vapsvaėdis – Pernis apivorus L.

Erelis žuvininkas – Pandion haliaetus L

Pilkoji kurapka – Perdix perdix L.

Eurazinis tetervinas – Tetrao tetrix L.

Vakarinis kurtinys – Tetrao urogallus L

Paprastoji griežlė – Crex crex L.

Paprastoji švygžda – Porzana porzana L.

Eurazinė jūršarkė – Haematopus ostralegus L.

Paprastoji avocetė – Recurvirostra avosetta L.

Jūrinis kirlikas – Charadrius hiaticula L.

Dirvinis sėjikas – Pluvialis apricaria L.

Juodakrūtis bėgikas – Calidris alpina L.

Paprastasis stulgys – Gallinago media Lath.

Paprastasis griciukas – Limosa limosa L.

Didžioji kuolinga – Numenius arquata L.

Gaidukas – Calidris pugnax L.

Miškinis tikutis – Tringa glareola L.

Raudonkojis tulikas – Tringa totanus L.

Mažasis kiras – Larus minutus Pall.

Baltaskruostė žuvėdra – Chlidonias hybrida Pall.

Baltasparnė žuvėdra – Chlidonias leucopterus Temm.

Juodoji žuvėdra – Chlidonias niger L.

Mažoji žuvėdra – Sterna albifrons Pall.

Paprastasis uldukas – Columba oenas L.

Paprastasis purplelis – Streptopelia turtur L.

Liepsnotoji pelėda – Tyto alba Scop.

Paprastoji lututė – Aegolius funereus L.

Balinė pelėda – Asio flammeus Pontopp.

Paprastoji pelėdikė – Athene noctua Scop.

Didysis apuokas – Bubo bubo L.

Žvirblinė pelėda Glaucidium passerinum L.

Uralinė pelėda – Strix uralensis Pall.

Paprastasis tulžys – Alcedo atthis L.

Europinis žalvarnis – Coracias garrulus L.

Kukutis – Upupa epops L.

Baltanugaris genys – Dendrocopos leucotos Bechst.

Tripirštis genys – Picoides tridactylus L.

Pilkoji meleta – Picus canus Gmel.

Žalioji meleta – Picus viridis L.

Dirvoninis kalviukas – Anthus campestris L.

Geltongalvė kielė – Motacilla citreola Pall.

Paprastoji mėlyngurklė – Luscinia svecica L.

Meldinė nendrinukė – Acrocephalus paludicola Vieill.

Sodinė starta – Emberiza hortulana L.

Pilkoji starta – Miliaria calandra L.

 

Žinduoliai – Mammalia

 

Europinis plačiaausis – Barbastella barbastellus Schreber

Vėlyvasis šikšnys – Eptesicus serotinus Schreber

Branto pelėausis – Myotis brandtii Eversmann

Kūdrinis pelėausis – Myotis dasycneme Boie

Natererio pelėausis – Myotis nattereri Kuhl

Dvispalvis plikšnys – Vespertilio murinus L.

Miškinė miegapelė – Dryomys nitedula Pallas

Didžioji miegapelė – Glis glis L.

Baltasis kiškis – Lepus timidus L.

Rudasis lokys – Ursus arctos L.

Šermuonėlis – Mustela erminea L.

Lūšis – Lynx lynx L.

Ilgasnukis ruonis – Halichoerus grypus Fabricius

Stumbras – Bison bonasus L.

 

II SKYRIUS

AUGALAI

 

Dumbliai

 

Maurabragūnai – Charophyta

 

Baltijinis maurabragis – Chara baltica (Hartman) Bruzelius

Pilkšvasis maurabragis – Chara canescens Loisel.

Šiurpinis žvakidumblis – Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonh.

Kurklinis menturdumblis – Nitella confervacea (Bréb.) A. Braun

Lizdiškasis dumblabragis – Tolypella nidifica (O. F. Müll.) A. Braun

 

Samanos

 

Maršantijūnai – Marchantiophyta

 

Barzdotoji barzdenė – Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) Loeske

Helerio kryžmataurė – Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.

Lieknoji statplaukė – Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L. Söderstr.

Kirptalapė tritomarija – Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex Loeske

Kvapioji žemtaurė – Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees

Pelkinė džiugma – Mesoptychia rutheana (Limpr.) L. Söderstr. & Váňa

Tridantė bazanija – Bazzania trilobata (L.) Gray

Pūkuotoji apuokė – Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.

Tįsioji frulanija – Frullania tamarisci (L.) Dumort.

Paprastoji plojenė – Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.

Plačialapė plikūnė – Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

Vingrioji rikardija – Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle

Šiaurinė merkija – Moerckia hibernica (Hook.) Gottsche

Durpyninė žvynutė – Pallavicinia lyellii (Hook.) Gray

 

Brijūnai – Bryophyta

 

Skiauterėtasis kiminas – Sphagnum austinii Sull.

Tankusis kiminas – Sphagnum compactum Lam. & DC.

Minkštasis kiminas – Sphagnum molle Sull.

Plačialapis kiminas – Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.

Žvilgusis kiminas – Sphagnum subnitens Russow & Warnst.

Vulfo kiminas – Sphagnum wulfianum Girg.

Žaliasis sėmainis – Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.

Lygioji seligerija – Seligeria donniana (Sm.) Müll. Hal.

Arnoldo skeltadantė – Fissidens arnoldii R. Ruthe

Smailioji kuplė – Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp.

Ilgakaklė driušė – Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch.

Vaiskioji uolenė – Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.

Plunksninė švitrelė – Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

Raukšlėtoji dvyndantė – Dicranum drummondii Müll. Hal.

Žalioji dvyndantė – Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Ilgalapė sukutė – Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske

Menturinė skylenė – Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp.

Brijinė kapšutė – Protobryum bryoides (Dicks.) J. Guerra & M. J. Cano

Pūpsninė žilutė – Pterygoneurum subsessile (Brid.) Jur.

Lieknoji teilorija – Tayloria tenuis (Dicks.) Schimp.

Tribriaunė mezija – Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ảngstr.

Tikroji didšepšė – Pulvigera lyellii (Hook. & Taylor) Plášek, Sawicki & Ochyra

Velėninė versmenė – Philonotis caespitosa Jur.

Funko brija – Bryum funckii Schwägr.

Šleicherio brija – Bryum schleicheri DC.

Mažoji nertvė – Fontinalis dalecarlica Schimp.

Patisinė nertvė – Fontinalis hypnoides C. Hartm.

Pataisinė dygva – Pseudocalliergon lycopodioides (Brid.) Hedenäs

Vingiastiebė dygva – Pseudocalliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Loeske

Ričardsono dygė – Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb.

Žvilgančioji riestūnė – Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs

Tundrinė liūnsamanė – Warnstorfia tundrae (Arnell) Loeske

Smulkioji tujinėlė – Pelekium minutulum (Hedw.) Touw

Smailiašakis tensmenis – Pterigynandrum filiforme Hedw.

Šikšninė kerėža – Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst.

Vingialapė pažulnė – Buckiella undulata (Hedw.) Ireland.

Karoklinė skliautenė – Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.

Dantytoji skomenė – Thamnobryum subserratum (Hook. ex Harv.) Nog. & Z. Iwats.

 

Induočiai augalai – Tracheophyta

 

Patvankinis pataisiukas – Lycopodiella inundata (L.) Holub

Ežerinė slepišerė – Isoetes lacustris L.

Didysis asiūklis – Equisetum telmateia Ehrh.

Šakotasis varpenis – Botrychium matricariifolium W. D. J. Koch

Daugiaskiltis varpenis – Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.

Mažasis varpenis – Botrychium simplex E. Hitchc.

Virgininis varpenis – Botrychium virginianum (L.) Sw.

Šerinė kalnarūtė – Asplenium trichomanes L.

Miškinis spyglainis – Polystichum aculeatum (L.) Roth

Mažažiedė lūgnė – Nuphar pumila (Timm) DC.

Taurinė pudmė – Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

Širdžialapė kaldezija – Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Lankstusis plukenis – Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt

Mažasis plukenis – Najas minor All.

Pajūrinė narytžolė – Triglochin maritima L.

Smailialapė plūdė – Potamogeton acutifolius Link

Siūlinė plūdė – Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl.

Baltasis čemerys – Veratrum album L.

Pievinė vištapienė – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.

Mažasis anakamptis – Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Kardalapis garbenis – Cephalanthera longifolia (L.) R. M. Fritsch

Raudonasis garbenis – Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Nariuotoji ilgalūpė – Corallorhiza trifida Châtel.

Plačialapė klumpaitė – Cypripedium calceolus L.

Raiboji gegūnė – Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó

Dėmėtoji gegūnė – Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Plačialapė gegūnė – Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.

Gelsvoji gegūnė – Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub

Siauralapė gegūnė – Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó

Žalioji gegūnė – Dactylorhiza viridis (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Tamsialapis skiautalūpis – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Belapė antbarzdė – Epipogium aphyllum Sw.

Pievinis plauretis – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Kvapusis plauretis – Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

Pelkinė laksva – Hammarbya paludosa (L.) Kuntze

Vienagumbis medauninkas – Herminium monorchis (L.) R. Br.

Dvilapis purvuolis – Liparis loeselii (L.) Rich.

Širdinė dviguonė – Listera cordata (L.) R. Br.

Vienalapis gedutis – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

Smulkiažiedė svila – Neotinea ustulata (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase

Miškinė plikaplaiskė – Neottianthe cuculata (L.) Schltr.

Musinis ofris – Ophrys insectifera L.

Vyriškoji gegužraibė – Orchis mascula (L.) L.

Šalmuotoji gegužraibė – Orchis militaris L.

Paprastasis kardelis – Gladiolus imbricatus L.

Sibirinis vilkdalgis – Iris sibirica L.

Kampuotasis česnakas – Allium angulosum L.

Porinis česnakas – Allium scorodoprasum L.

Dirvinis česnakas – Allium vineale L.

Siauralapis šiurpis – Sparganium angustifolium Michx.

Galvinis vikšris – Juncus capitatus Weigel

Druskinis vikšris – Juncus gerardi Loisel.

Pelkinis vikšris – Juncus stygius L.

Pievinė viksva – Carex buxbaumii Wahlenb.

Protarpinė viksva – Carex distans L.

Gauruotoji viksva – Carex filiformis L.

Liūninė viksva – Carex heleonastes L. f.

Raistinė viksva – Carex magellanica Lam.

Palaipinė viksva – Carex pediformis C. A. Mey.

Šakotoji ratainytė – Cladium mariscus (L.) Pohl

Lieknasis švylys – Eriophorum gracile Roth

Rusvoji saidra – Rhynchospora fusca (L.) W. T. Aiton

Rusvasis vikšrenis – Schoenus ferrugineus L.

Ankstyvoji smilgenė – Aira praecox L.

Juosvavarpis pašiaušėlis – Alopecurus arundinaceus Poir.

Miškinė dirsuolė – Bromopsis benekenii (Lange) Holub

Stačioji dirsuolė – Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.

Miškinis eraičinas – Festuca altissima All.

Smėlyninis eraičinas – Festuca psammophila (Čelak.) R. M. Fritsch

Lietuvinė monažolė – Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski

Pievinė avižaitė – Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco

Europinis miežvienis – Hordelymus europaeus (L.) Harz

Retažiedė miglė – Poa remota Forselles

Eraičininė nendrūnė – Scolochloa festucacea (Willd.) Link

Melsvasis mėlitas – Sesleria caerulea (L.) Ard.

Tuščiaviduris rūtenis – Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte

Tarpinis rūtenis – Corydalis intermedia (L.) Mérat

Trilapė bligna – Isopyrum thalictroides L.

Vėjalandė šilagėlė – Pulsatilla patens (L.) Mill.

Pelkinė uolaskėlė – Saxifraga hirculus L.

Pražangiažiedė plunksnalapė – Myriophyllum alterniflorum DC.

Juodadantė kulkšnė – Astragalus danicus Retz.

Geltonžiedis pelėžirnis – Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren.

Žirnialapis pelėžirnis – Lathyrus pisiformis L.

Penkialapis dobilas – Trifolium lupinaster L.

Ilgagalvis dobilas – Trifolium rubens L.

Pavasarinis vikis – Vicia lathyroides L.

Žirnialapis vikis – Vicia pisiformis L.

Kvapioji dirvuolė – Agrimonia procera Wallr.

Dygioji slyva – Prunus spinosa L.

Pajūrinis sotvaras – Myrica gale L.

Liekninis beržas – Betula humilis Schrank

Beržas keružis – Betula nana L.

Plaukuotoji jonažolė – Hypericum hirsutum L.

Kalninė jonažolė – Hypericum montanum L.

Griovinė našlaitė – Viola stagnina Schult.

Liūninė našlaitė – Viola uliginosa Besser

Laplandinis karklas – Salix lapponum L.

Mėlynialapis karklas – Salix myrtilloides L.

Gulsčiasis karklas – Salix repens L.

Lininė žarotūnė – Radiola linoides Roth

Smiltyninis laibenis – Alyssum gmelinii Jord. & Fourr.

Svogūninė kartenė – Cardamine bulbifera (L.) Crantz

Paprastasis rėžiukas – Nasturtium officinale W. T. Aiton

Plikažiedis linlapis – Thesium ebracteatum Hayne

Pūslėtoji aldrūnė – Aldrovanda vesiculosa L.

Dirvinė raugė – Agrostemma githago L.

Siauralapė smiltė – Arenaria procera Spreng.

Smiltyninis gvazdikas – Dianthus arenarius L.

Gauruotasis gvazdikas – Dianthus armeria L.

Borbašo gvazdikas – Dianthus borbasii Vandas

Puošnusis gvazdikas – Dianthus superbus L.

Žalsvoji naktižiedė – Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

Lietuvinė naktižiedė – Silene lituanica Zapał.

Smiltyninė druskė – Salsola kali L.

Mėlynasis palemonas – Polemonium caeruleum L.

Mažasis progailis – Anagallis minima (L.) E. H. L. Krause

Laiboji vyrskydė – Androsace filiformis Retz.

Pajūrinė pienažolė – Glaux maritima L

Raktažolė pelenėlė – Primula farinosa L.

Tyrulinė erika – Erica tetralix L.

Plačialapis lipikas – Galium rubioides L.

Trižiedis lipikas – Galium triflorum Michx.

Pajūrinė širdažolė – Centaurium littorale (Turner) Gilmour

Melsvasis gencijonas – Gentiana cruciata L.

Siauralapis gencijonas – Gentiana pneumonanthe L.

Pievinė gencijonėlė – Gentianella amarella (L.) Börner

Pelkinė gencijonėlė – Gentianella uliginosa (Willd.) Börner

Daugiametis patvenis – Swertia perennis L.

Vaistinis kietagrūdis – Lithospermum officinale L.

Siauralapė plautė – Pulmonaria angustifolia L.

Vaistinė raitinytė – Gratiola officinalis L.

Baltijinė linažolė – Linaria loeselii Schweigg.

Paprastoji tuklė – Pinguicula vulgaris L.

Stačioji vaisgina – Ajuga pyramidalis L.

Miškinė žiomenė – Dracocephalum ruyschiana L.

Melisalapė medumėlė – Melittis melissophyllum L.

Didžiažiedė juodgalvė – Prunella grandiflora (L.) Scholler

Pievinis šalavijas – Salvia pratensis L.

Stačioji notra – Stachys recta L.

Raudonžiedis berutis – Teucrium scordium L.

Didžioji džioveklė – Orobanche elatior Sutton

Blyškioji džioveklė – Orobanche reticulata Wallr.

Karališkoji glindė – Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Miškinė glindė – Pedicularis sylvatica L.

Boloninis katilėlis – Campanula bononiensis L.

Ežerinė lobelija – Lobelia dortmanna L.

Vandeninė plaumuonė – Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze

Kalninė arnika – Arnica montana L.

Juodgalvė bajorė – Centaurea phrygia L.

Įvairialapė usnis – Cirsium heterophyllum (L.) Hill

Gelsvasis palėnas – Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev

Šiurkščioji vanagutė – Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz & Sch. Bip.

Gauruotoji žilstė – Tephroseris palustris (L.) Rchb.

Gorskio pūtelis – Tragopogon gorskianus Rchb. f.

Druskinis astruolis –Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.

Balandinė žvaigždūnė – Scabiosa columbaria L.

Pelkinis ratenas – Succisella inflexa (Kluk) Beck

Gebenė lipikė – Hedera helix L.

Pelkinė raistenė – Hydrocotyle vulgaris L.

Plaukuotasis gurgždis – Chaerophyllum hirsutum L.

Totorinė maludė – Conioselinum tataricum Hoffm.

Pajūrinė zunda – Eryngium maritimum L.

Plačialapis begalis – Laserpitium latifolium L.

Prūsinis begalis – Laserpitium prutenicum L.

Pelkinis kalnasargis – Selinum dubium (Schkuhr) Leute

Pievinis auksveitis – Seseli annuum L.

 

III SKYRIUS

GRYBAI

 

Aukšliagrybūnai – Ascomycota

(įskaitant kerpes)

 

Kimininis žemlielys – Geoglossum sphagnophilum Ehrenb.

Šiurkštusis grybliežuvis – Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud.

Ryškioji gražiataurė – Caloscypha fulgens (Pers.) Boud.

Apskritasporis bobausis – Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc.

Puslaisvis briedžiukas – Morchella semilibera DC.

Bohemiškasis aukšliavarpis – Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt.

Pirštuotasis aukšliavarpis – Verpa conica (O. F. Müll.) Sw.

Smiltyninis ausūnis – Peziza ammophila Durieu & Lév.

Paprastasis taukius – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp.

Krateriškasis taurūnis – Urnula craterium (Schwein.) Fr.

Baltasis godūnas – Choiromyces meandriformis Vittad.

Baltakraštė artonija – Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch & G. Thor

Ąžuolinė baktrospora – Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

Žaliagalvė taurenė – Calicium adspersum Pers.

Ąžuolinė taurenė – Calicium quercinum Pers.

Pilkoji miltpuodė – Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis.

Geltonoji miltpuodė – Cyphelium tigillare (Ach.) Ach.

Žalsvoji kežytė – Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C. F. Culb.

Skėtrioji briedragė – Evernia divaricata (L.) Ach.

Kislioji briedragė – Evernia mesomorpha Nyl.

Alksninė hipotrachina – Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale

Smulkialakštis juodkežis – Montanelia panniformis (Nyl.) Divakar & al.

Skylėtoji menegacija – Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

Mužo auksakežis – Xanthoparmelia mougeotii (Schaer. ex D. Dietr.) Hale

Kupstinė šiurė – Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke

Parazitinė šiurė – Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.

Glebioji gleiviakerpė – Collema flaccidum (Ach.) Ach.

Upinis gleivytis – Leptogium rivulare (Ach.) Mont.

Gauruotasis gleivytis – Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

Kerpiškasis gleivytis – Scytinium lichenoides (L.) Otálora & al.

Latakinis gleivytis – Scytinium palmatum (Huds.) Gray

Adatiškasis gleivytis – Scytinium teretiusculum (Wallr.) Otálora & al.

Kraujaspalvis mikoblastas – Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman

Plonašakė ramalina – Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

Plačioji platužė – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Miltuotoji nefroma – Nephroma parile (Ach.) Ach.

Riestalakštė nefroma – Nephroma resupinatum (L.) Ach.

Baltagyslė meškapėdė – Peltigera degenii Gyeln.

Gulsčioji meškapėdė – Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

Šilinė puvėseklė – Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.

Flotovo gialekta – Gyalecta flotowii Körb.

Guobinė gialekta – Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Dantytoji telotrema – Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach.

Gūbriuotoji pūsliakerpė – Lasallia pustulata (L.) Mérat

Suodinoji saitakerpė – Umbilicaria deusta (L.) Baumg.

Daugialakštė saitakerpė – Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.

Upinė odkerpė – Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon

Melsvoji žiovenė – Chaenotheca cinerea (Pers.) Tibell

Grakščioji žiovenė – Chaenotheca gracilenta (Ach.) J. Mattsson & Middelb.

Lieknoji žiovenė – Chaenotheca gracillima (Vain.) Tibell

Šeriuotoji žiovenė – Chaenotheca hispidula (Ach.) Zahlbr.

Tamsioji brylytė – Sclerophora coniophaea (Norman) J. Mattsson & Middelb.

Miltuotoji brylytė – Sclerophora farinacea (Chevall.) Chevall.

Šviesiagalvė brylytė – Sclerophora peronella (Ach.) Tibell

Juodžalis rizokarpas – Rhizocarpon viridiatrum (Wulfen) Körb.

 

Papėdgrybūnai – Basidiomycota

 

Didysis pievagrybis – Agaricus langei (F. H. Møller) F. H. Møller

Pelkinė vilktabokė – Bovista paludosa Lév.

Kalkiamėgė dygiabudė – Echinoderma calcicola (Knudsen) Bon

Baltoji žvynabudėlė – Lepiota erminea (Fr.) P. Kumm.

Rausvarudė žvynabudėlė – Lepiota fuscovinacea F. H. Møller & J. E. Lange

Lazdyninis nuosėdis – Cortinarius moënne-loccozii Bidaud

Žalsvoji gijabudė – Entoloma incanum (Fr.) Hesler

Ąžuolinė kepena – Fistulina hepatica (Schaeff.) With.

Juosvoji guotė – Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H. Haas & R. Haller Aar. ex Bon

Geltonžvynė guotė – Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.

Kietoji guotė – Hygrophorus penarius Fr.

Ūmėdinė guotė – Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman

Gyslotoji kremzliabudė – Rhodotus palmatus (Bull.) Maire

Stambioji karteklė – Gymnopilus junonius (Fr.) P. D. Orton

Gumbuotasis baltnuosėdis – Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer

Melsvakotė stirnabudė – Lepista personata (Fr.) Cooke

Salierinis baltikas – Tricholoma apium Jul. Schäff.

Bronzinis baravykas – Boletus aereus Bull.

Dėmėtasis baravykas – Boletus erythropus Pers.

Blyškusis baravykas – Boletus impolitus Fr.

Fechtnerio baravykas – Butyriboletus fechtneri (Velen.) D. Arora & J. L. Frank

Kartusis baravykas – Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini

Tikrasis juodbaravykis – Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert

Tikrasis žvynbaravykis – Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.

Raudonkepuris aksombaravykis – Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél.

Pilkoji voveraitė – Cantharellus cinereus Pers.

Keturskiautis žvaigždinas – Geastrum quadrifidum Pers.

Didysis žvaigždinas – Geastrum triplex Jungh.

Piestinis pirštūnis – Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk

Auksaspalvis šakočius – Ramaria aurea (Schaeff.) Quél.

Ąžuolinis skylenis – Inonotus dryophilus (Berk.) Murrill

Tamsiarudė kempinė – Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin

Šuniškoji poniabudėlė – Mutinus caninus (Huds.) Fr.

Hadriano poniabudė – Phallus hadriani Vent.

Rausvoji pintainė – Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.

Kuokštinė grifolė – Grifola frondosa (Dicks.) Gray

Ąžuolinis pintenis – Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.

Dvisluoksnis vingiaporis – Abortiporus biennis (Bull.) Singer

Plunksninis raukšliagrybis – Phlebia centrifuga P. Karst.

Obelinis minkštadyglis – Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl.

Kietasis laibadyglis – Steccherinum robustius (J. Erikss. & S. Lundell) J. Erikss.

Geltonoji plutpintenė – Stereopsis vitellina (S. Lundell) D. A. Reid

Rausvoji šeriapintė – Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden

Lazdyninis kelmenis – Dichomitus campestris (Quél.) Dom. & Orlicz

Krokinis minkštenis – Hapalopilus croceus (Pers.) Donk

Vientisasis skylutis – Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk

Šakotoji skylėtbudė – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.

Kvapioji ragapintė – Skeletocutis odora (Peck ex Sacc.) Ginns

Putlioji odapintė – Spongipellis spumeus (Sowerby) Pat.

Kvapnioji kempė – Trametes suaveolens (L.) Fr.

Korališkasis trapiadyglis – Hericium coralloides (Scop.) Pers.

Aitriakvapis piengrybis – Lactarius acerrimus Britzelm.

Juodasis piengrybis – Lactarius lignyotus Fr.

Kislusis piengrybis – Lactarius repraesentaneus Britzelm.

Gelsvasis piengrybis – Lactarius resimus (Fr.) Fr.

Piengrybis jautakis – Lactarius volemus (Fr.) Fr.

Auksaviršė ūmėdė – Russula aurea Pers.

Kvapioji ūmėdė – Russula grata Britzelm.

Kurapkinis storplutis – Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin

Pilkšvarudė bankera – Bankera fuligineoalba (J. C. Schmidt) Coker & Beers ex Pouzar

Pilkoji baravykpintė – Boletopsis grisea (Peck) Bondartsev & Singer

Plonakotis dyglutėlis – Hydnellum gracilipes (P. Karst.) P. Karst.“.

___________________