LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-2934 „DĖL
PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 19  d. Nr. V-336

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.1.5.2.6, 2.2.9.2, 2.2.9.21 ir 2.2.9.6 papunkčiais bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, nusprendžiu:“.

2. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Įpareigoti specialiųjų mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose įsteigtose specialiosiose klasėse mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą) programas, kitų bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą kontaktiniu ar mišriu būdu Nutarime nustatytais atvejais (toliau – švietimo įstaiga), vadovus organizuoti švietimo įstaigų darbą laikantis šių reikalavimų:“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys