NidosHerbas

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS NERINGOS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. T1-52

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 12 ir 132 straipsniais, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus (pridedama).

2. Panaikinti Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus, patvirtintus Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T1-111 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą“ (su visais vėlesniais pakeitimais).

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis

 

 

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d.

sprendimu Nr. T1-52

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS NERINGOS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą (toliau – Vietinė rinkliava) dydžius, apskaičiavimo, mokėjimo ir grąžinimo tvarką, lengvatas Vietinės rinkliavos mokėtojams ir atleidimo nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo atvejus, Vietinės rinkliavos rinkimo kontrolę.

2. Vietinės rinkliava yra privaloma Neringos savivaldybės tarybos nustatyta įmoka, kurią sumoka fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti leidimą organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose (toliau – Leidimas).

3. Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarką reglamentuoja Neringos savivaldybės tarybos patvirtintas Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas).

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Tvarkos apraše.

5. Vietinė rinkliava nerenkama už komercinius renginius, kurie organizuojami fizinių ir juridinių asmenų teisėtu pagrindu valdomose teritorijose.

 

II SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI, JOS APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

6. Nustatomi tokie Vietinės rinkliavos dydžiai:

 

Eil. Nr.

Renginio vieta

Vietinės rinkliavos dydis (Eurais)

Vietinės rinkliavos rinkimo laikotarpis

(mėnesiais)

Nedidelis komercinis renginys

Didelis komercinis renginys

1 val.

Para

Savaitė

1 val.

Para

Savaitė

6.1.

Nidos aerodromas (Purvynės g. 28, Neringa)

200

800

3200

400

1600

6400

Sausio–gruodžio

6.2.

Teritorija prie Nidos keleivinio uosto (Naglių g. 14, Neringa), teritorija greta Kuršių marių krantinės ir automobilių stovėjimo aikštelės Juodkrantėje (L. Rėzos g. 1, Neringa), teritorija prie žemės sklypo, adresu Nidos–Smiltynės pl. 9 (buvęs stadionas), Neringa bei paplūdimiai

50

200

800

200

800

3200

Gegužės–spalio

6.3.

Tylos slėnis Nidoje

50

200

-

-

-

-

6.4.

Kitos viešojo naudojimo teritorijos*

50

200

800

100

400

1600

* išskyrus teritoriją greta Rašytojo Thomo Manno memorialinio muziejaus (Skruzdynės g. 17, Neringa), kitaip vadinamą „Itališku vaizdeliu“; teritoriją prie Saulės laikrodžio ant Parnidžio kopos Nidoje; teritoriją greta Nidos švyturio (Taikos g. 36A, Neringa) – šiose teritorijose leidimai komerciniams renginiams neišduodami.

 

7. Komercinio renginio laikas nustatomas Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme, kuriuo įforminamas sprendimas išduoti leidimą organizuoti renginį, ir Leidime. Vietinės rinkliavos mokestis skaičiuojamas valandomis, paromis arba savaitėmis.

8. Vadovaujantis Nuostatais, Vietinę rinkliavą apskaičiuoja už Leidimo išdavimą atsakingas Neringos savivaldybės administracijos darbuotojas.

9. Neringos savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali indeksuoti Vietinės rinkliavos dydį kartą per metus, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

III SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS IR ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO ATVEJAI

 

10. Vietinės rinkliavos lengvatos už Leidimo išdavimą nesuteikiamos.

11. Nuo Vietinės rinkliavos už Leidimo išdavimą atleidžiami:

11.1. renginiai, skirti vaikams, labdarai;

11.2. renginiai, kurių pagrindinis organizatorius yra valstybės institucija, jos struktūriniai padaliniai, biudžetinė ar viešoji įstaiga, kurios savininkė (dalininkė) yra Neringos savivaldybė;

11.3. renginiai, kurie yra dalinai finansuojami iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų;

11.4. renginiai, kurių globėja ar partnerė yra Neringos savivaldybė.

 

IV SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

12. Vietinė rinkliava sumokama prieš išduodant leidimą. Vietinė rinkliava mokama į Neringos savivaldybės sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį „Už leidimo organizuoti komercinį renginį išdavimą“.

13. Sumokėta Vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama šiais atvejais:

13.1. kai sumokėta daugiau, negu nustatyta Vietinės rinkliavos nuostatuose (grąžinama permokėta Vietinės rinkliavos suma);

13.2. sumokėta Vietinės rinkliava, tačiau Leidimas neišduotas ir pareiškėjui pateiktas motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą (grąžinama visa sumokėta Vietinės rinkliavos suma);

13.3. dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų pasikeitimo arba nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio Vietinės rinkliavos mokėtojas negali pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis (grąžinama už tiek laiko, kiek Vietinės rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti Leidimo išduotomis teisėmis).

14. Nuostatų 13 punkte numatytais atvejais asmuo Neringos savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pateikia prašymą. Prašyme privaloma nurodyti Vietinės rinkliavos arba jos dalies grąžinimo priežastį, prašomą grąžinti Vietinės rinkliavos dydį ir banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedamos lėšos, numerį. Su prašymu turi būti pateikti dokumentai, pagrindžiantys Vietinės rinkliavos ar jos dalies grąžinimo priežastį.

15. Prašymas grąžinti Vietinę rinkliavą Administracijai turi būti pateiktas (tiesiogiai arba elektroninėmis ryšio priemonėmis) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo grąžinti prašomos Vietinės rinkliavos sumokėjimo datos (Nuostatų 13.1 ir 13.2 papunkčiuose numatytais atvejais). Jei Vietinę rinkliavą prašoma grąžinti 13.3 papunktyje numatytu atveju, prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo laikotarpio, kuriuo Vietinės rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis, pabaigos.

16. Administracijai nustačius, kad prašyme nurodyta Vietinės rinkliavos grąžinimo priežastis atitinka vieną iš Nuostatų 13 punkte išvardytų atvejų, Vietinė rinkliava grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po rašytinio prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

17. Panaikinus Leidimo galiojimą už Tvarkos aprašo pažeidimus, sumokėta Vietinė rinkliava negrąžinama.

18. Jei Vietinės rinkliavos mokėtojas nesumoka Vietinės rinkliavos iki Leidimo išdavimo dienos, Neringos savivaldybės administracija atsisako išduoti Leidimą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Vietinės rinkliavos surinkimą kontroliuoja Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

20. Vietinė rinkliava įskaitoma į Neringos savivaldybės biudžetą.

21. Vietinės rinkliavos delspinigiai nėra taikomi.

22. Vietinės rinkliavos nuostatų papildymus, pakeitimus ir (ar) naują redakciją tvirtina Neringos savivaldybės taryba.

_________________________