Mazeikiai

 

Mažeikių rajono SAVIVALDYBĖS taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T1-108

Mažeikiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Mažeikių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. T1-302 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299, Šiauliai) arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298, Šiauliai) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vidmantas Macevičius

 

 

Patvirtinta

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-108

 

mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo (toliau – Ugdymo) įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo bei ugdymo paslaugų mokesčių nustatymo, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimo savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

Mokesčio už maitinimo ir ugdymo paslaugas nustatymas

 

4. Tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą dieną 100 % Savivaldybės tarybos nustatytos dienos (paros) maitinimo kainos.          

5. Tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko Ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes bei gyvenvietėse esančias Ugdymo įstaigas, moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus, Aprašo 4 punkte numatytą mokesčio dydį.

6. Ugdymo įstaigų vadovai, nepažeisdami dienos (paros) maitinimo normų, gali koreguoti atskirų maitinimų mokesčių dydį.

7. Už ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą taikomas 11 eurų per mėn. Savivaldybės tarybos nustatytas ugdymo aplinkos išlaikymo mokestis (ugdymo priemonėms, patalynei bei higienos reikmenims, trumpalaikiam turtui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusiomis priemonėms įsigyti).

 

III SKYRIUS

mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas

 

8. mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas jeigu:

8.1. vaikas auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos (pateikus Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos pažymą);

8.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

8.3. vaikas lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę 4 val. per dieną ir nesinaudoja maitinimo paslauga.

9. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse neskaičiuojamas jeigu vaikas lanko specialiojo ugdymo grupę ir maitinimo paslauga nesinaudoja dėl sveikatos sutrikimų (remiantis statistinėje apskaitos formoje Nr.027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ ( su vėlesniais pakeitimais) ugdymo įstaigai pateikta rekomendacija)).

10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:

10.1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimo kopiją);

10.1.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus pažymą iš teisėsaugos institucijos).

Visais 10.1. punkte išvardintais atvejais pateikiama vaiko (vaikų) gimimo liudijimo kopija.

10.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus vaikų gimimo liudijimo kopijas, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose ne ilgiau kaip iki 24 m. amžiaus);

10.3. vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą (pateikus tai patvirtinančią pažymą);

10.4. vaikas auga Mažeikių bendruomeniniame pagalbos vaikui centre ir jam reikalinga švietimo pagalba (pateikus įstaigos vadovo prašymą ir vaiko gimimo liudijimo kopiją);

10.5. vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas (pateikus vaiko didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ar neįgalumą patvirtinančius dokumentus).

11. Aprašo 7 p. numatytas mokestis už įstaigos ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybei šalyje paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną jeigu įstaigoje nevykdomas ugdymo procesas arba vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

12. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Ugdymo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

13. Lengvata taikoma nuo prašymo bei dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą, pateikimo kitos dienos. už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

14. Lengvatos taikymas įforminamas Ugdymo įstaigos direktoriaus įsakymu.

15.Tėvams (globėjams) laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

16. Pasikeitus šeimos finansinei situacijai, tėvai (globėjai) raštu informuoja ugdymo įstaigos direktorių dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Ugdymo įstaigoje perskaičiavimo.

17. Tėvai ( globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Užmokestis už vaiko išlaikymą savivaldybės Ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, turi būti sumokėtas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 d.

19. Už mokesčių surinkimą laiku atsakingas savivaldybės Ugdymo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų.

20. Už mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo įgyvendinimą atsakingas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

_________________________

 

Mažeikių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T1-108

Priedas

 

vaiko išlaikymo kainos savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose ugdymo įstaigose

 

 

Eil. Nr.

Grupės pavadinimas

 

Maitinimo kaina ( Eurais ir procentais už 1 d.)

 

 

Pusryčiai

Pietūs

 

Vakarienė

Naktipiečiai

Iš viso:

1.

Lopšelio grupė

0.50 (25 %)

0,90 (45 %)

0,60 (30 %)

-

2,00

 

2.

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupė

0.62 (25 %)

1,13 (45 %)

0,75 (30 %)

-

2,50

3.

Specialiojo ugdymo grupė

0,62 (25 %)

1,13 (45 %)

0,75 (30 %)

 

-

2,50

 

4.

24 val. grupė

0,58 (21.5 %)

1,04 (38.5 %)

0,69 (25,6 %)

0,39 (14,4 %)

2,70

 

______________________________