KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO, VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2018 m. gegužės       d. Nr.  A-

Kelmė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu:

1. T v i r t i n u  Vykdomo vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k e l b i u  šį įsakymą Kelmės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt ir Teisės aktų registre.

3. Į p a r e i g o j u  darbuotoją, atsakingą už Įstaigos asmens duomenų apsaugą, supažindinti su Vykdomo vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašu administracijos darbuotojus, kurie pasirašo Savivaldybės administracijos informacinės sistemos naudotojų supažindinimo su saugos dokumentais žurnale.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorė                                                                    Irena Sirusienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PATVIRTINTA 

        Kelmės rajono savivaldybės   

        administracijos direktoriaus

         2018 m. gegužės        d. įsakymu    

         Nr. A-

 

 

                  

VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO, VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS IR PATEIKIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Šis Vykdomo vaizdo stebėjimo, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą pateikimo tvarką, vaizdo stebėjimo apimties, vaizdo įrašų priežiūros ir pateikimo tvarkas, prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarką, duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarką bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo tvarkas Kelmės rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Įstaiga).

2.        Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas – Įstaigos administracijos pastato prieigose, patalpose vaizdo stebėjimą vykdyti siekiant užtikrinti Įstaigos darbuotojų bei patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumą, Kelmės miesto kapinėse vaizdo stebėjimą vykdyti siekiant racionaliai ir taupiai naudoti biudžeto lėšas.  

3.        Aprašas parengtas vadovaujantis:

3.1.  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);

3.2.  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAI);

3.3.  Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais saugų asmens duomenų valdymą ir jų tvarkymo teisėtumą. 

4.        Apraše vartojamos sąvokos:   

4.1.  Duomenų valdytojas – vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų valdytoja yra Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, buveinės adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė. 

4.2.  Duomenų tvarkytojas – Įstaigos vadovo paskirtas darbuotojas.

4.3.  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio pobūdžio požymiai.

4.4.  Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR  ir ADTAI. 

 

 

II SKYRIUS

PRANEŠIMO APIE VYKDOMĄ VAIZDO STEBĖJIMĄ PATEIKIMO TVARKA

 

5.    Pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir Duomenų apsaugos priemonių aprašą, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai parengia Įstaigos įgaliotas darbuotojas, atsakingas už Įstaigos asmens duomenų apsaugą (toliau – Saugos įgaliotinis).

6.    Pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir Duomenų apsaugos priemonių aprašą pasirašo Administracijos direktorius.

7.    Pasikeitus Pranešime apie vykdomą vaizdo stebėjimą nurodytai informacijai, Saugos įgaliotinis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos pasikeitimo dienos privalo pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai atnaujintą pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą.

 

 

III SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TVARKA IR APIMTIS

 

8.         Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą ir duomenų tvarkymą Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato prieigose ir patalpose atsakingas Turto valdymo skyriaus specialistas (jo nesant – Bendrojo priėmimo skyriaus vyriausiasis kompiuterininkas). 

9.         Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą ir duomenų tvarkymą Kelmės miesto kapinėse atsakingas Kelmės miesto seniūnas (jo nesant – Bendrojo priėmimo skyriaus vyriausiasis kompiuterininkas). 

10.     Aprašo 8 ir 9 punktuose paskirti darbuotojai pasirūpina, kad Įstaigos pastato prieigose, patalpose, Kelmės miesto kapinėse, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija: 

10.1.   vaizdo stebėjimo ženklas su užrašu: Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato prieigose „Teritorija stebima vaizdo kameromis“, savivaldybės administracijos patalpose  „Patalpos stebimos vaizdo kameromis“ ir Kelmės miesto kapinėse „Aikštelė stebima vaizdo kameromis“; 

10.2.    kontaktinė informacija: telefonai, elektroninio pašto adresai.

11.    Vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato prieigų (6 kamerų išdėstymas Savivaldybės administracijos pastato prieigose pridedamas) ir patalpų dalyje (1 kamera antro aukšto koridoriuje, prie 219 kabineto), negu tai yra būtina Įstaigos darbuotojų bei patalpų ir jose esančio turto bei dokumentų saugumui užtikrinti. Kelmės miesto kapinėse, esančiose S. Neries gatvėje, vaizdo stebėjimas vykdomas tik  prie komunalinių mišrių atliekų aikštelės Nr. 18 (pagal Kelmės rajono kolektyvinių mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų konteinerinių aikštelių išdėstymo schemą, pridedama).

12.     Apie vaizdo stebėjimą Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmėje ir S. Neries gatvėje esančiose kapinėse, prie komunalinių mišrių atliekų aikštelės Nr. 18, informuojama 10.1. punkte nurodytais užrašais (t. y. patekus į stebėjimo lauką).

13.     Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą Įstaigos patalpose, kuriose duomenų subjektas tikisi privatumo ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose ir pan.). 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

TEISIŲ IR ĮGALIOJIMŲ TVARKYTI VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOJE ESANČIUS ASMENS DUOMENIS SUTEIKIMO, NAIKINIMO IR KEITIMO TVARKA

 

14.     Darbuotojai tvarkyti vaizdo kamerų užfiksuotus asmens duomenis gali tik po to, kai jiems suteikiama tokia teisė.

15.     Teisė dirbti su asmens duomenimis suteikiama tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti. 

16.     Teisės dirbti su asmens duomenimis suteikiamos, keičiamos ir panaikinamos tik Įstaigos direktoriaus įsakymu, kuriame turi būti nurodoma: darbuotojo vardas, pavardė ir kokios teisės turi būti suteiktos ar panaikintos. 

17.     Teisės dirbti su asmens duomenimis darbuotojui gali būti suteiktos pasirašytinai susipažinus su šiuo Aprašu ir informavus, kaip tinkamai laikytis asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. 

18.     Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojui teisės dirbti su asmens duomenimis panaikinamos.

 

V SKYRIUS

VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS TVARKA

 

19.     Vaizdo duomenų skaitmeninėse laikmenose saugojimo laikas Kelmės rajono savivaldybės administracijos patalpose – 30 kalendorinių dienų. 

20.     Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodyti atsakingi asmenys, pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, užtikrina, kad vaizdo duomenys automatiniu būdu būtų užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis. 

21.     Įstaigos direktorius užtikrina, kad neįgalioti asmenys neturėtų galimybės prieiti prie tvarkomų asmens vaizdo duomenų: visi vaizdo stebėjimo valdymo įrenginiai užrakinti atskirose patalpose, gamintojo suteikti standartiniai prisijungimo vardai ir slaptažodžiai turi būti pakeisti. Patekti į patalpą, kurioje yra vaizdo stebėjimo valdymo įranga, turi teisę 8 ir 9 punktuose nurodyti asmenys.

 

VI SKYRIUS

VAIZDO ĮRAŠO DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA

 

22.    Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą ir duomenų tvarkymą atsakingas Įstaigos darbuotojas, Saugos įgaliotinis ar kitas Įstaigos darbuotojas, pastebėjęs, kad tvarkomi asmens duomenys tapo prieinami (kėsinamasi prie jų prieiti) asmenims, kurie neturi teisės tvarkyti tvarkomų asmens duomenų, turi: 

22.1.   nedelsdamas imtis visų įmanomų priemonių neteisėtai prieigai prie tvarkomų asmens duomenų nutraukti; 

22.2. nedelsdamas apie tai informuoti Įstaigos direktorių.

23.    Jeigu paaiškėja, kad tvarkomi asmens duomenys tapo prieinami asmenims, kurie neturi teisės tvarkyti asmens duomenų, paskirtas duomenų valdytojo darbuotojas turi nedelsdamas apie įvykį informuoti Saugos įgaliotinį, kuris privalo užregistruoti įvykį „Saugumo incidentų žurnale“. 

24.    Praradus asmens duomenis dėl force majeure aplinkybių, asmuo (asmenys), atsakingas (atsakingi) už įrangos, kurioje saugomi ir tvarkomi asmens duomenys, priežiūrą ir techninį aptarnavimą, turi imtis priemonių per kiek įmanoma trumpesnį laiką atkurti prarastus asmens duomenis. 

 

VII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

25.         Duomenų subjektai turi šias BDAR ir ADTAI  įtvirtintas teises: 

25.1.    teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą Įstaigoje; 

25.2.   teisę susipažinti su savo Įstaigoje tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

25.3.   teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

25.4.   teisę reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);

25.5.   teisę apriboti duomenų tvarkymą;

25.6.   teisę į duomenų perkeliamumą;

25.7.   kitas Duomenų subjektui suteiktas teises, įtvirtintas BDAR ir ADTAI.

26.         Aprašo 25 punkte numatyta Duomenų subjektų teisė įgyvendinama informaciją duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiant: 

26.1.   Įstaigos interneto svetainėje www.kelme.lt; 

26.2.   užklijuojant informacinio pobūdžio lipdukus apie vaizdo stebėjimą Įstaigos prieigose, patalpose bei Kelmės miesto kapinėse; 

26.3.   bendravimo su Duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu Duomenų subjektas kreipiasi į Kelmės rajono savivaldybės administraciją, išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus. 

27.         Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, numatytas Aprašo                  25 punkte, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau –Prašymas) Įstaigai.

28.         Vadovaujantis BDAR ir ADTAI bei šiuo Aprašu, duomenų subjektui turi būti suteikta teisė peržiūrėti vaizdo įrašus.

29.         Duomenų subjekto Prašymu vaizdo įrašo nuotraukos, vaizdo įrašas gali būti pateikti duomenų subjekto (t. y. pareiškėjo) arba Įstaigos laikmenoje. 

30.         Pateikdamas Prašymą, Duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę šiais būdais:

30.1.   jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Įstaigą – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją;

30.2.   jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją;

30.3.   jei prašymas įteikiamas per atstovą pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).

31.         Gavus Duomenų subjekto Prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Duomenų subjekto, užfiksuoti ir tretieji asmenys, duomenų valdytojas vaizdo įrašą pateikia duomenų tvarkytojui, kuris, naudodamas programinę įrangą, vaizdo įraše matomus trečiuosius asmenis nuasmenina (užtušuoja). 

32.         Siekiant užtikrinti tinkamą vaizdo įraše užfiksuotų trečiųjų asmenų konfidencialumą ir duomenų apsaugą, duomenų tvarkytojas vaizdo įrašą turi įkelti į Įstaigos failų serverio katalogą. Duomenų tvarkytojui nustatyta tvarka turi būti suteiktos prieigos prie šio katalogo teisės. 

33.         Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos institucijoms. Tokiu vienkartinio teikimo atveju duomenų gavėjo Prašymas turi būti parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

34.         Vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje patalpoje. Peržiūroje turi teisę dalyvauti: 

34.1.   Duomenų subjektas; 

34.2.   Įstaigos duomenų tvarkytojas;

34.3.   Saugos įgaliotinis;

34.4.   teisėsaugos institucijų atstovai. 

 

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

35.         Įstaiga, gavusi Duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 25 punkte nustatytos teisės įgyvendinimo, privalo: 

35.1.   Prašymą išnagrinėti ir atsakymą Duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos; 

35.2.   atsakyme Duomenų subjektui pateikti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutines 30 kalendorinių dienų;

35.3.   ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos patikrinti pateikusio Prašymą Duomenų subjekto asmens duomenis ir ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą;

35.4.   sustabdžiusi Duomenų subjekto Prašymu jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugoti tol, kol jie bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti ar Duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis, ar reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus; 

35.5.   ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu būdu pranešti Duomenų subjektui apie jo Prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą; 

35.6.   prašymą įvykdyti, jeigu Duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju Įstaiga nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais; 

36.         Prašymas gali būti netenkinamas įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti: 

36.1.   valstybės saugumą ar gynybą; 

36.2.   viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;  

36.3.   svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus; 

36.4.   tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą; 

36.5.   Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

37.         Įstaiga, atsisakydama tenkinti Duomenų subjekto Prašymą įgyvendinti Aprašo         25 punkte nustatytas teises, Duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus bei nurodo atsisakymo pateikti informaciją apskundimo tvarką. 

38.         Duomenų subjektas turi teisę skųsti Įstaigos veiksmus (neveikimą) administracinėmis arba teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, taip pat turi teisę pateikti pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą priežiūros institucijai BDAR nustatyta tvarka per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Įstaigos gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi Aprašo 35 punkte nurodytas terminas pateikti atsakymą. 

39.         Įstaiga, įgyvendindama Duomenų subjekto teises, privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. 

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40.     Visi Įstaigos darbuotojai su šiuo Aprašu privalo susipažinti pasirašytinai.

41.     Įstaigos darbuotojai, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako BDAR arba ADTAI nustatyta tvarka.

42.    Duomenų subjektų teisės Įstaigoje įgyvendinamos neatlygintinai. 

43.    Duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.

 

_______________________