HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-933 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.06.04:2014 „GATVĖS IR VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 22 d. Nr. D1-103

Vilnius

 

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014“ „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato automobilių stovėjimo vietų, visų nuosavybės formų gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto  projektavimo techninius reikalavimus.“

2Pakeičiu 5.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.6. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.  Pakeičiu 5.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.11. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo.“

4.  Pakeičiu 5.33 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.33. Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-487 „Dėl pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo“.

5.  Papildau 5.35 papunkčiu:

5.35. statybos techninį reglamentą STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo.“

6.  Pripažįstu netekusiu galios 6.1 papunktį.

7Pripažįstu netekusiu galios 6.2 papunktį.

8.  Pakeičiu 6.25 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.25. Kitos šiame reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Statybos įstatyme [5.1], Teritorijų planavimo įstatyme [5.3], Kelių įstatyme [5.2], Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme [5.4], Želdynų įstatyme [5.5], kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ [5.8], Kelių eismo taisyklėse [5.19], Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijose R PDTP 12 [5.22], statybos techniniame reglamente STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas.“

9.  Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Sankryžos ir sankirtos tarp įvairių kategorijų gatvių turi būti planuojamos tik 5 lentelėje nurodytu būdu.

5 lentelė. Sankryžų ir sankirtų įrengimo būdai

Eil.

Nr.

 

A

B

C

D

DS

1.

A

2

2/0

0

0

0

2.

B

2/0

1

1

1*

0

3.

C

0

1

1

1

1

4.

D

0

1*

1

1

1

5.

DS

0

0

1

1

1

0 – sankirtos; 1 – vieno lygio sankryžos; 1* sankryžos įrengimo būdas esamų sankryžų vietoje urbanizuojamoje ar urbanizuotoje teritorijose atlikus srautų pagrindimą. 2 – skirtingų lygių sankryžos;

Pastaba. Kitoks sankryžų įrengimo būdas įmanomas jį pagrindžiant nepakankamu pralaidumu arba sudėtingo reljefo sąlygomis.

10. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Dangų konstrukcijos, skirtos viešojo transporto eismui, parenkamos vadovaujantis 17 lentele.

17 lentelė. Minimalūs reikalavimai dangų konstrukcijoms, skirtoms viešojo transporto eismui ir stovėjimui

Eil. Nr.

Važiuojamosios dalies juostos, skirtos maršrutiniam transportui, dangos

Projektinė apkrova A, skirta

Dangos konstrukcijų klasės

1.

Važiuojamosios dalies juostos, kuriomis kartu su automobiliu eismu, vyksta ir reguliarusis viešojo transporto eismas

Viešojo transporto eismui

DK 31)

2.

Viešojo transporto juostos

Viešojo transporto eismui

DK 102)

3.

Viešojo transporto stotelės įvažoje

Viešojo transporto sustojimui

DK 102)3)4)

4.

Viešojo transporto stotelės eismo juostoje

Viešojo transporto sustojimui

DK 32)4)

5.

Viešojo transporto galiniai punktai

Viešojo transporto eismui

Viešojo transporto stovėjimui

DK 32)

DK 3

6.

Autobusų stotys

Viešojo transporto eismui

Viešojo transporto stovėjimui

DK 102)

DK 3

1) reikia patikrinti, ar šioms dangoms taikytinos ypatingosios apkrovos;

2) kai eismo intensyvumas didesnis kaip 150 viešojo transporto priemonių per parą, reikia parinkti aukštesnę dangų konstrukcijų klasę;

3) kai eismo intensyvumas mažesnis kaip 15 viešojo transporto priemonių per parą, reikia parinkti žemesnę dangos konstrukcijos klasę

4) gali būti tikslinga parinkti dangos konstrukcijos klasę, tokią pat kaip gretimo važiuojamosios dalies juostos“.

11Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius ir (ar) keičiant jų paskirtį privalomos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lentelėje nurodytam padidėjusiam plotui, naujiems kambariams (numeriams), butams, kabinetams, gyventojų, įrenginių, remonto vietų, mokinių, studentų, vaikų skaičiui) šio statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose, išskyrus šio skyriaus 112 punkte nurodytus atvejus. Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas vadovaujantis 30 lentele.

 

30 lentelė Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius

Eil. Nr.

Pastatų

Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

 

1.1.

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 1 vieta;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos;

Pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.2.

gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2 vietos;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.3.

gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai

1 vieta vienam butui

1.4.

gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) pastatai

0,4 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

1.5.

gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (bendrabučiai) pastatai  

0,8 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

2.

Viešbučių paskirties pastatai

 

2.1.

viešbučiai

1 vieta 2 kambariams (numeriams)

2.2.

moteliai

1 vieta kambariui (numeriui)

2.3.

svečių namai

1 vieta 2 kambariams. (numeriams)

3.

Poilsio paskirties pastatai

 

3.1.

poilsio namai

1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui)

3.2.

jaunimo nakvynės namai

1 vieta 6 kambariams (numeriui)

4.

Administracinės paskirties pastatai

1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto

5.

Prekybos paskirties pastatai

 

5.1.

maisto produktų parduotuvės

1 vieta 20 m2 prekybos salės ploto

5.2.

prekybos centrai

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

5.3.

ne maisto produktų parduotuvės

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

5.4.

Specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės

1 vieta 60 m2 prekybos salės ploto

6.

Paslaugų paskirties statiniai

 

6.1.

automobilių plovyklos

1 vieta 1 plovimo įrenginiui

6.2.

automobilių remonto įmonės

1 vieta 1 remonto vietai

7.

Maitinimo paskirties pastatai

1 vieta 15 m2 salės ploto

8.

Kultūros paskirties pastatai

 

8.1.

teatrai, konferencijų, koncertų salės, kino teatrai

1 vieta 10 m2 salės ploto

8.2

muziejai, meno galerijos, parodų rūmai

1 vieta 40 m2 salės ploto

8.3.

bibliotekos

1 vieta 40 m2 salės ploto

9.

Mokslo paskirties pastatai

 

9.1

aukštosios mokyklos

1 vieta 10 studentų

9.2

profesinės mokyklos

1 vieta 30 mokinių

9.3

bendrojo lavinimo mokyklos

1 vieta 30 mokinių

9.4

vaikų darželiai, lopšeliai

1 vieta 40 vaikų

10.

Gydymo paskirties pastatai

 

10.1.

ligoninės, klinikos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

10.2.

poliklinikos

3 vietos konsultaciniam kabinetui

10.3.

sanatorijos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

10.4

veterinarijos gydyklos

2 vietos konsultaciniam kabinetui

11.

Sporto paskirties statiniai

 

11.1.

stadionai, arenos, aikštelės

1 vieta 10 m2 tribūnų ploto

11.2.

sporto klubai, baseinai

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

12.

Religinės, paskirties pastatai

1 vieta 15 m2 salės ploto

13.

Kapinės

1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 10 vietų

14.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto

15.

Sandėliavimo paskirties pastatai

1 vieta 200 m2 sandėlių ploto

Pastaba. Nustatant automobilių vietų skaičių šio punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytais atvejais garažo patalpų plotas neįskaičiuojamas į naudingąjį plotą.

12.  Pakeičiu 112.1.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

112.1.2. iki 30 % gatvių, išskyrus valstybinės reikšmės keliuose, nurodytuose 4 punkte, raudonųjų linijų ribose – savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.“

13.  Pakeičiu 120 punktą ir jį išdėstau taip:

120. Prie visų viešojo naudojimo pastatų ir daugiabučių gyvenamųjų namų turi būti įrengtos neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [5.11] reikalavimus.“

14Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:

123. Atstumai nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų, taip pat įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki 32lentelėje nurodytų pastatų ar patalpų varstomų langų / vėdinimo sistemos oro ėmimo angų turi būti ne mažesni už nurodytus:

 

 

321 lentelė. Atstumai nuo  uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų

Eil. Nr.

 

Pastatų ar patalpų, iki kurių nustatomi atstumai, naudojimo paskirtis

Atstumai (metrais)

nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų ir garažų, kai automobilių skaičius*

nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių skaičius**

5–10

11–20

21–50

51–100

101–300

daugiau kaip 300

5–10

11–20

21–50

51–100

101–300

daugiau kaip 300

1.

Gyvenamosios paskirties (vienbučių ir dvibučių, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai), įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai

5

7

10

15

x

x

5

7

10

20

35

50

2.

Mokslo paskirties (bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo, vaikų darželiai, lopšeliai)

5

7

10

15

20

30

5

7

10

20

35

x

3.

Ligoninės su stacionarais, sanatorijos, reabilitacijos centrai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai

5

7

10

15

20

30

5

7

10

x

x

x

123.1. elektromobilių stovėjimo vietoms su įrengta įkrovimo stotele, pažymėtoms specialiu ženklinimu, 123 punkto nuostatos netaikomos;

123.2. atstumai nustatomi tiesioginiu vektoriumi. Nustatant atstumą, turi būti įvertinamas aklinų kliūčių (aklinų tvorų, sienų ir kitų priemonių) aukštis;

123.3. x atstumas nustatomas parengus triukšmo ir taršos sklaidos modeliavimo dokumentą, pagrindžiantį neigiamo triukšmo ar taršos poveikio nebuvimą ar poveikį, neviršijantį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų ribinių verčių ir suderinus jį su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

123.4. * atstumas matuojamas nuo įvažiavimo / išvažiavimo vartų ir vėdinimo sistemos oro šalinimo angų iki patalpų varstomų langų ir vėdinimo sistemos oro ėmimo angų;

123.5. ** atstumas matuojamas nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų dangos krašto iki patalpų varstomų langų ir vėdinimo sistemos oro ėmimo angų;

123.6. jei gretimame sklype nėra pastatų, atstumas matuojamas iki sklypo ribos, išskyrus atvejus kai besiribojančiuose žemės sklypuose numatoma statyti statinius, nenurodytus 321 lentelėje, arba dėl atstumo mažinimo su gretimo sklypo savininku (valdytoju) pasirašytas ir notaro patvirtintas susitarimas;

123.7. pateiktas atstumas, jei gretimame sklype nėra pastatų, tačiau šio sklypo atžvilgiu yra galiojantis detalusis planas, matuojamas iki šiame detaliajame plane numatytos statinių statybos zonos ribos, išskyrus atvejus kai besiribojančiuose žemės sklypuose numatoma statyti statinius, nenurodytus 321 lentelėje arba dėl atstumo mažinimo su gretimo sklypo savininku (valdytoju) yra pasirašytas ir notariškai patvirtintas susitarimas

123.8. 321 lentelėje nustatyti atstumai gali būti mažinami iki 5 m, jei projektuojama tam statiniui ar statinių grupei priklausanti automobilių saugykla. Atstumas matuojamas iki langų be savaiminio užsidarymo mechanizmo;

123.9. nustatyti atstumai netaikomi, jei statinys ir jo priklausinys (automobilių saugykla) projektuojami teritorijose, kur istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas ir (ar) toks užstatymas numatytas teritorijų planavimo dokumentuose;

 

123.10. nustatyti atstumai gali būti neišlaikomi nuo tų automobilių stovėjimo vietų, kurios įrengiamos gatvių raudonųjų linijų ribose;

123.11. nustatyti atstumai gali būti mažinami, jeigu su daugiabučio namo patalpų (iki kurių varstomų langų neišlaikomas 321 lentelėje reglamentuotas atstumas) ar su 321 lentelėje nurodytų kitokių paskirčių pastatų savininku (valdytoju) pasirašytas ir notaro patvirtintas susitarimas, nurodant sumažintą atstumą;

123.12. nustatyti atstumai gali būti neišlaikomi iki lentelėje nurodytos paskirties pastatų bendro naudojimo (koridoriai, holai, laiptinės, bendrieji sanitariniai mazgai ir kt.), pagalbinių, techninių patalpų langų;

123.13. nustatyti atstumai gali būti mažinami, jeigu parengtas triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumentas, pagrindžiantis neigiamo triukšmo ar oro taršos poveikio nebuvimą ar poveikį, neviršijantį Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų ribinių verčių – iki triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumente pagrįsto atstumo, bet ne daugiau kaip 30 proc. lentelėje nustatyto atstumo. Triukšmo ir oro taršos sklaidos modeliavimo dokumentas turi būti suderintas su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikiant jį kartu su teritorijų planavimo dokumentu arba statinio(-ių ) projektu ar jo projektiniais pasiūlymais;

123.14. projektuojant automobilių saugyklą, 321 lentelėje nustatyti atstumai atvirojo tipo antžeminėms automobilių saugykloms (jei saugykla padalinta į atskiras automobilių stovėjimo vietų grupes, atskirtas nuo kitų automobilių stovėjimo vietų grupių 3 m pločio daugiamečių želdinių (krūmų, ne žemesnių kaip 1,5 m aukščio) zonomis) matuojami vertinant kiekvienos atskirtos automobilių stovėjimo vietų grupės vietų skaičių.“

15.  Pripažįstu netekusiu galios 124 punktą.

16.  Pripažįstu netekusiu galios 125 punktą.

17.  Pakeičiu 137 punktą ir jį išdėstau taip:

137. Pandusai įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [5.11] reikalavimais.“

18.  Pakeičiu 142 punktą ir jį išdėstau taip:

142. Pėsčiųjų perėjos per kelius ir gatves projektuojamos „Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis“ [5.33].“

19.  Pakeičiu 182 punktą ir jį išdėstau taip:

182. Projektuojant gatvių želdinius, būtina vadovautis Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu [5.6], Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis [5.31], Sodmenų kokybės reikalavimais [5.32], Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis [5.27], Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis [5.26]; Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis [5.25]; Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijomis [5.22];“.

20Pakeičiu 212 punktą ir jį išdėstau taip:

212. Stotelės su peronais, keleivių paviljonais ir požeminėmis perėjomis turi būti pritaikytos žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                         Simonas Gentvilas