LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. d1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO pakeitimo

 

2015 m. kovo 30 d. Nr. D1-252

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. papildau 2.13 papunkčiu:

2.13. jeigu pagal 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedą išduotas TIPK leidimas keliems įrenginiams ar jų dalims, eksploatuojamiems vieno veiklos vykdytojo, esantiems ne toje pačioje vietoje, keičiant TIPK leidimą Taisyklėse nustatyta tvarka, taršos leidimas (ar leidimai) išduodami atsižvelgiant į Taisyklių 9 punkto nuostatas. Tokiu atveju taršos leidimo (ar leidimų) titulinio lapo (viršelio) rekvizitai surašomi vadovaujantis Taisyklių 5 priedo (informacinio) reikalavimais;“;

1.2. papildau 2.14 papunkčiu:

2.14. Taisyklės netaikomos įrenginiams, kurie atitinka 2002 m. TIPK taisyklių 2 priedo kriterijus ir kurių eksploatavimui išduotas TIPK leidimas, tačiau kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, nuo 2015 m. liepos 7 d. privaloma turėti pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles išduotą leidimą.“;

1.3. papildau 2.15 papunkčiu:

2.15. TIPK leidimai, išduoti vadovaujantis 2002 m. TIPK taisyklėmis, keičiami taršos leidimais šia tvarka:

2.15.1. paraiška leidimui pakeisti teikiama ir nagrinėjama Taisyklėse nustatyta tvarka;

2.15.2. paraiškos derinimo metu AAA turi teisę motyvuotai paprašyti papildyti paraišką informacija, kurios trūksta taršos leidimo sąlygoms pagal Taisyklių reikalavimus nustatyti;

2.15.3. jei keičiama daugiau kaip 50 proc. leidimo duomenų arba jei keičiama mažiau kaip 50 proc., bet veiklos vykdytojas teikdamas paraišką raštu paprašo, leidimas turi būti pakeičiamas visa apimtimi. Tokiu atveju AAA turi teisę motyvuotai pareikalauti papildyti paraišką;

2.15.4. keičiamo leidimo titulinio lapo (viršelio) rekvizitai surašomi vadovaujantis Taisyklių 5 priedo (informacinio) reikalavimais, įskaitant keičiamo TIPK leidimo registracijos numerį, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimą, išdavimo, visų atliktų atnaujinimų ir (ar) koregavimų (jeigu tokie buvo) datas;

2.15.5. taršos leidimui numeris suteikiamas nurodant keičiamo TIPK leidimo numerį ir naują numerį AAA nustatyta tvarka;

2.15.6. jei leidimas keičiamas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 6 dalies 4 punkte nurodytu atveju, pakeičiami tik leidimo titulinio lapo (viršelio) rekvizitai vadovaujantis Taisyklių 5 priedo (informacinio) reikalavimais;

2.15.7. keičiant TIPK leidimą šio įsakymo 2.15.1–2.15.6 papunkčiuose nustatyta tvarka, visi iki tol atlikti TIPK leidimo atnaujinimai ir (ar) koregavimai lieka galioti kaip neatsiejama taršos leidimo dalis, jei jie nebuvo panaikinti keičiant TIPK leidimą taršos leidimu ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“;

2. Šiuo įsakymu patvirtintose Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (toliau – Taisyklės):

2.1. pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklėmis privalo vadovautis veiklos vykdytojai, eksploatuojantys Taisyklių 4.4 papunktyje apibrėžtus įrenginius, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), išduodanti leidimus, peržiūrinti leidimų sąlygas, keičianti leidimus ir panaikinanti leidimų galiojimą ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD), teikiantys pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl paraiškų leidimams gauti ar pakeisti ir kontroliuojantys leidimų sąlygų laikymąsi. Taisyklės netaikomos mokslinių tyrimų, jų plėtros veiklai arba naujų produktų ir procesų bandymui, veiklos rūšims, nurodytoms Taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje.“;

2.2. pripažįstu netekusiu galios 4.2 papunktį;

2.3. pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, privalo turėti leidimą.“

2.4. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Vienas leidimas gali būti išduodamas vienam arba keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), esantiems toje pačioje vietoje (t. y. sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose ar tik inžinerinės infrastruktūros atskirtuose sklypuose). Veiklos vykdytojo prašymu, keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), atitinkantiems Taisyklių 1 priedo 1.1 kriterijų ir esantiems vienos savivaldybės teritorijoje, gali būti išduotas vienas leidimas.“;

2.5. pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

11. Leidimas gali būti išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūras (atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimas), kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas) tokios procedūros yra privalomos. Kai pagal PAV įstatymą poveikio aplinkai vertinimo procedūros neprivalomos, o veiklos vykdytojas pagal šių Taisyklių reikalavimus turi gauti ar pakeisti leidimo specialiąją dalį nuotekų tvarkymas ir išleidimas arba aplinkos oro taršos valdymas, veiklos vykdytojas turi įrodyti AAA, kad:“;

2.6. pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. veiklos vykdymo metu į aplinkos orą išmetami teršalai neviršija jiems nustatytos aplinkos oro kokybės normos, nustatytos Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąraše ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąraše ir ribinėse aplinkos oro užterštumo vertėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Dėl to turi būti atliktas išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimas (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimai), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (toliau – foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarka) nustatytus reikalavimus.“;

2.7. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Paraišką sudaro bendroji paraiškos dalis, specialioji (-iosios) paraiškos dalis (-ys). Su paraiška Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka teikiami kiti dokumentai.“;

2.8. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Paraiškai rengti gali būti naudojami duomenys ir informacija (planai, schemos, ištraukos, išrašai ir kt.) iš teritorijų planavimo dokumentų, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, parengtų vadovaujantis PAV įstatymu, iš techninio ar statybos projekto, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos (toliau – Inventorizacijos ataskaita), parengtos vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340, jeigu tokie dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus buvo rengti.“;

2.9. pakeičiu 18.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas;“;

2.10. pakeičiu 18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.2. trumpa aprašomojo pobūdžio informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą (išleidimą), nurodant jų eksploatacijos pradžią, įrenginių techninius parametrus, nepriklausomai nuo to, ar tie įrenginiai atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas technologijas, jų pajėgumus, juose vykdomą veiklą, naudojamas medžiagas ir mišinius; išmetamų (išleidžiamų) teršalų šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus;“;

2.11. pakeičiu 18.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.3. įrenginio eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yra pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis;“;

2.12. pripažįstu netekusiu galios 18.4 papunktį;

2.13. pakeičiu 18.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.7. įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms);“;

2.14. pakeičiu 18.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai. Ši informacija neteikiama, jei yra pateikta specialiosiose paraiškos dalyse „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ ir (ar) „Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių“.“;

2.15. pripažįstu netekusiais galios 18.10 ir 18.11 papunkčius;

2.16. papildau 181 punktu:

181. Jei veiklos vykdytojas nori gauti leidimą kelių įrenginių ar jų dalių eksploatavimui, Taisyklių 18.5–18.9 papunkčiuose nurodytą informaciją paraiškoje turi pateikti atskirai (t. y. atskirose lentelėse) apie kiekvieną įrenginį, kurio eksploatavimui reikia turėti leidimą.“;

2.17. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Pareiškėjas rengia bendrąją paraiškos dalį ir tą (-as) specialiąją (-ąsias) paraiškos dalį (-is), pagal kurią (-as) turi būti išduotas ar pakeistas leidimas. Kriterijai, kuriuos atitinkančių įrenginių eksploatavimui reikalinga konkreti Taisyklių 38 punkte nurodyta specialioji leidimo dalis, nurodyti Taisyklių 1 priede. Kiekviena specialioji paraiškos dalis rengiama pagal Taisyklių 2 priedo atitinkamame priedėlyje pateiktą formą.“;

2.18. pakeičiu 21.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.3. kartu su šia dalimi pateikiami išleidžiamų į aplinką teršalų inventorizacijos ir (ar) poveikio nuotekų priimtuvui apskaičiavimo dokumentai, parengti pagal Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), reikalavimus;“;

2.19. papildau 21.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

21.5. papildoma informacija dėl paviršinių nuotekų išleidimo, nurodyta Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.“;

2.20. pakeičiu 22.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.6.2. išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimo dokumentai.“;

2.21. pripažįstu netekusiu galios 24.1 papunktį;

2.22. papildau 24.7.8 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

24.7.8. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma atliekų šalinimo sąvartynuose veikla – papildomi duomenys pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse nustatytus reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“;“;

2.23. papildau 24.7.9 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

24.7.9. paraiškoje leidimui eksploatuoti įrenginį, kuriame bus vykdoma pavojingųjų atliekų maišymo su kitomis pavojingosiomis atliekomis ar medžiagomis, įskaitant pavojingųjų medžiagų skiedimą, operacijos – papildomi duomenys pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas sąlygas;“;

2.24. pakeičiu 24.8 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

24.8. kartu su šia specialiąja dalimi teikiami dokumentai:“;

2.25. pakeičiu 24.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.8.1. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas, parengtas pagal Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-111 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas);“;

2.26. pakeičiu 26.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.2. ūkio subjektų aplinkos monitoringo programa, parengta vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“;“;

2.27. pripažįstu netekusiu galios 26.3 papunktį;

2.28. pakeičiu 26.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.4. užpildyta Taisyklių 2 priedo 6 priedėlyje pateikta deklaracija;“;

2.29. papildau 26.5 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

26.5. užpildyta Taisyklių 2 priedo 7 priedėlyje pateikta deklaracija. Šią deklaraciją pildo veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, kuriame vykdoma ūkinė veikla atitinka Taisyklių 1 priedo 5 dalyje nurodytą kriterijų.“;

2.30. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti su pagal Taisykles reikalaujamais kartu pateikti dokumentais ir paraiškos (su kitais kartu teikiamais dokumentais) įrašu skaitmeninėje laikmenoje pateikiama AAA. Paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje turi būti pateiktas vienu iš šių formatų: *.doc, *.docx, *.odt; kiti kartu pateikiami dokumentai turi būti pateikti *.pdf, *.doc; *.docx; *.xls. *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai). Pateikiamas 1 paraiškos egzempliorius. Paraiška leidimui gauti arba pakeisti taip pat gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti.“;

2.31. pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti, AAA ją vertina ir derina šia tvarka:

30.1. užregistruoja ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ir ar pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymą, leidimo sąlygoms nustatyti;

30.2. gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:

30.2.1. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užregistravimo dienos teikia šios paraiškos (su kartu pateiktais dokumentais) elektroninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla, pastaboms ir (ar) pasiūlymams, kuriuos RAAD turi pateikti AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos. Jeigu RAAD per nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;

30.2.2. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų ir (ar) RAAD pateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams, jei nepakanka dokumentų ar informacijos, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, AAA raštu pateikia apibendrintas savo ir RAAD pastabas pareiškėjui, nurodydama jam apie prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu su paraiška pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką;

30.2.3. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, RAAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams arba per Taisyklių 30.2.1 papunktyje nustatytą laikotarpį nepateikia pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir (ar) kartu su paraiška pateiktiems dokumentams ir jei pakanka dokumentų ar informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį;

30.3. gavusi paraišką leidimui gauti arba pakeisti be specialiosios paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:

30.3.1. jei paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus ir pakanka duomenų leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, ir išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška yra priimta;

30.3.2. jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti neatitinka Taisyklių reikalavimų, nepakanka dokumentų ar informacijos, kurių reikia leidimo sąlygoms nustatyti, AAA raštu pateikia savo pastabas pareiškėjui, nurodydama jam apie prievolę patikslinti paraišką ir (ar) kartu pateiktus dokumentus – pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją arba pateikti paaiškinimus, kartu grąžindama paraišką.“;

2.32. pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos ir (ar) paaiškinimų pateikimo dienos:

31.1. patikslintą paraišką leidimui gauti arba pakeisti su specialiąja paraiškos dalimi „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“:

31.1.1. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos teikia šios paraiškos (su kartu pateiktais dokumentais) elektroninę versiją RAAD, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla. RAAD ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos paraiškos gavimo iš AAA dienos įvertina paraišką ir kartu su paraiška pateiktus dokumentus ir pateikia pastabas ir (ar) pasiūlymus AAA, kuriuos prireikus AAA aptaria su RAAD ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos priima sprendimą dėl paraiškos. Esant reikalui, prieš priimant sprendimą dėl paraiškos priėmimo, institucijų pastabos gali būti aptartos su veiklos vykdytoju. Jeigu RAAD per šiame papunktyje nustatytą terminą neatsako, laikoma, kad jis paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams pastabų ir (ar) pasiūlymų neturi;

31.1.2. jei patikslinta paraiška leidimui gauti ar pakeisti atitinka Taisyklių reikalavimus, RAAD neturi pastabų ir (ar) pasiūlymų paraiškai ir kartu su paraiška pateiktiems dokumentams arba per Taisyklių 31.2.1 papunktyje nustatytą laikotarpį RAAD neatsako ir jei pakanka dokumentų ar informacijos leidimo sąlygoms nustatyti, AAA priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, išskyrus Taisyklių 311 punkte nurodytą atvejį;

31.2. gavusi patikslintą paraišką be specialiosios paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ – įvertina patikslintą paraišką ir (ar) pateiktus paaiškinimus ir priima sprendimą priimti paraišką, kurį surašo ant AAA blanko, arba grąžina ją, nurodydama grąžinimo priežastis.“;

2.33. papildau 311 punktu:

311. Jei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti laidavimo draudimo sutartį arba banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytu atveju (toliau – Garantija), AAA, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka informuodama veiklos vykdytoją apie sprendimą dėl Taisyklių 24.8.2 papunktyje nurodyto dokumento suderinimo nurodo, kad sprendimas priimti paraišką leidimui gauti ar pakeisti bus priimtas tada, kai veiklos vykdytojas AAA pateiks Garantiją.“;

2.34. papildau 312 punktu:

312. Kai Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytais atvejais veiklos vykdytojas privalo turėti Garantiją, AAA priima sprendimą priimti paraišką ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Garantijos pateikimo AAA dienos.“;

2.35. papildau 313 punktu:

313. Nagrinėjant patikslintą paraišką, negali būti teikiamos pastabos dėl paraiškos atitikties Taisyklių reikalavimams, reikalaujama informacijos ir (arba) duomenų, kurių AAA nenurodė ir (ar) neprašė nagrinėdama pirminę paraišką, tačiau galėjo pareikalauti. Ši nuostata netaikoma, jei patikslintoje paraiškoje pasikeitė kiti duomenys ar informacija arba atsirado kitų duomenų ar informacijos, dėl kurių gali kilti neaiškumų, nors dėl jų nebuvo pateiktos pastabos nagrinėjant pirmą kartą pateiktą paraišką.“;

2.36. pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI. REIKALAVIMAI LEIDIMUI AR JO PAKEITIMUI RENGTI“;

2.37. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Leidimui rengti arba pakeisti naudojami veiklos vykdytojo paraiškoje pateikti duomenys ir kartu su paraiška pateikti dokumentai, aplinkos ministro įsakymu patvirtinti teisės aktai, kuriuose nustatyti reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai (kai tokie reikalavimai nustatyti), planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba informacijos atrankai ir atrankos išvados duomenys (jei buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros).“;

2.38. pakeičiu 36.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.3. leidimo priedai, kuriuose gali būti nustatytos leidimo sąlygos Taisyklių 50 punkte nustatyta tvarka ir kurie gali būti skaitmeninėje laikmenoje:

36.3.1. AAA priimta paraiška leidimui gauti arba pakeisti;

36.3.2. ŠESD stebėsenos planas;

36.3.3. ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa;

36.3.4. atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;

36.3.5. AAA sprendimas (ar sprendimai) dėl leidimo pakeitimo, nurodytas Taisyklių 50 punkte;

36.3.6. leidimo priedų sąrašas, kuris gali būti koreguojamas pakeitus priedus ar AAA priėmus sprendimą dėl leidimo pakeitimo (3 priedo 8 priedėlis).“.

2.39. pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Leidimo tituliniame lape pasirašo AAA atsakingi asmenys ir nurodomas veiklos vykdytojo pavadinimas, adresas, ūkinės veiklos objekto pavadinimas, leidimą sudarančios specialiosios dalys, leidimo išdavimo ir keitimų datos.“

2.40. papildau 38.1.3 papunkčiu:

38.1.3. kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti, nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“;

2.41. papildau 38.2.21 papunkčiu:

38.2.21. įrenginio eksploatavimo reglamentavimas neįprastomis (neatitiktinėmis) veiklos sąlygomis, apie kurias veiklos vykdytojas pateikė informaciją pagal Taisyklių 18.9 papunktį, ir įrenginio eksploatavimo reglamentavimas, atsižvelgiant į paraiškoje pagal Taisyklių 18.5 papunktį pateiktą informaciją apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius;“;

2.42. papildau 38.4.5 papunkčiu:

38.4.5. kitos sąlygos atliekų apdorojimui ir laikymui, nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“;

2.43. papildau 38.5.3 papunkčiu:

38.5.3. kitos sąlygos vandens išgavimui iš paviršinių vandens telkinių nustatomos pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“;

2.44. pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII. LEIDIMO IŠDAVIMAS, LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR LEIDIMO PAKEITIMAS“;

2.45. pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas, arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ar pakeisti AAA sprendimu, kuris surašomas ant AAA blanko. Leidimas ar jo pakeitimas rengiamas pagal veiklos vykdytojo parengtą ir AAA priimtą paraišką.“;

2.46. pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Leidimas išduodamas, pakeičiamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti arba pakeisti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo sprendimo priimti paraišką priėmimo AAA dienos. Dėl objektyvių priežasčių AAA motyvuotu sprendimu, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, gali ne ilgiau kaip 10 darbo dienų pratęsti terminą sprendimui dėl leidimo išdavimo arba pakeitimo priimti. Veiklos vykdytojui apie leidimo išdavimo ar pakeitimo termino pratęsimą pranešama raštu, nurodant pratęsimo priežastis.“;

2.47. pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. AAA parengia 3 leidimo ar jo pakeitimo egzempliorius (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis AAA, 3-iasis Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD). Kiekvienas egzempliorius patvirtinamas AAA spaudu, leidimui suteikiamas registracijos numeris. Pakeitus leidimą, jo registracijos numeris nekeičiamas.“;

2.48. pripažįstu netekusiu galios VIII skyriaus pavadinimą;

2.49. IX–XII skyrius atitinkamai laikau VIII–XI skyriais;

2.50. pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Leidimui pakeisti veiklos vykdytojas pateikia AAA paraišką leidimui pakeisti ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Keičiant leidimą, pakeičiama visa specialioji dalis, kurioje pasikeitė duomenys ir surašomas naujas leidimo titulinis lapas (viršelis). Jeigu keičiami tik Taisyklių 36.3.2–36.3.4 papunkčiuose nurodyti leidimo priedai, nekeičiant leidimo sąlygų, paraiška neteikiama. Šie dokumentai keičiami pagal šių dokumentų rengimui ir (ar) keitimui nustatytus reikalavimus.“;

2.51. papildau 461 punktu:

461. Veiklos vykdytojas privalo raštu pranešti AAA apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio ar veikimo pakeitimus ar išplėtimą, kurie gali daryti poveikį aplinkai arba apie bet kokius planuojamus atliekų tvarkymo veiklos pakeitimus. Pranešime veiklos vykdytojas pateikia informaciją remdamasis atliktų PAV procedūrų dokumentais, jei tokios procedūros atliktos, arba išsamią informaciją apie planuojamus pakeitimus.“;

2.52. pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Siekdama, kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas ir leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, AAA privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais:

47.1. kai veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša yra didelė ir įrenginys eksploatuojamas pažeidžiant leidime nustatytas sąlygas;

47.2. pasikeitus teisės aktų reikalavimams, pagal kuriuos nustatomos leidimo sąlygos;

47.3. atlikus aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją (toliau – inventorizacijos ataskaita) pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;

47.4. veiklos vykdytojo prašymu, kai leidime nustatytos sąlygos tam tikram laikotarpiui;

47.5. gavusi Taisyklių 461 punkte nurodytą informaciją;

47.6. veiklos vykdytojo prašymu, kai RAAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustatė, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas;

47.7. veiklos vykdytojo prašymu, jeigu per metus laiko (bet ne mažiau kaip 5 laboratoriniai tyrimai (bent vienas iš jų valstybės laboratorinės kontrolės) iš eilės) išleidžiamose nuotekose nebuvo nustatytos pavojingos medžiagos, nurodytos Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytos ribinės koncentracijos viršijimas arba tokia medžiaga nebuvo aptikta (jeigu pavojinga medžiaga nenurodyta Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede arba jai nenustatyta ribinė koncentracija);

47.8. kai leidime nustatytos pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede ir (ar) 2 priedo A dalyje ir (ar) B dalies B1 sąraše ribinės vertės ir sąlygos šioms medžiagoms išleisti su nuotekomis.“;

2.53. pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Leidimo sąlygos Taisyklių 47.8 papunktyje nurodytu atveju turi būti peržiūrimos ne rečiau kaip kas ketveri metai, skaičiuojant nuo pirmojo pagal Taisykles išduoto ar pakeisto leidimo išdavimo ar pakeitimo datos. Peržiūrint leidimo sąlygas, vadovaujamasi Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytais reikalavimais.“;

2.54. papildau 491 punktu:

491. Kai leidimo sąlygos peržiūrimos vadovaujantis Taisyklių 47.3 papunkčiu, dėl leidimo pakeitimo sprendžiama įvertinant šiuos kriterijus:

491.1. kai veiklai taikomi PAV įstatymo reikalavimai ir inventorizacijos ataskaitoje nustatoma:

491.1.1. naujas leidime nenurodytas taršos šaltinis – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymo reikalavimus;

491.1.2. naujas teršalas leidime nurodytame taršos šaltinyje – dėl leidimo pakeitimo sprendžiama pagal veiklos vykdytojo kartu su inventorizacijos ataskaita pateikto išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimo (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo) rezultatus;

491.1.3. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra ne daugiau kaip 15 proc. didesnė už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas nekeičiamas;

491.1.4. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra 15–25 proc. didesnė už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka;

491.1.5. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra didesnė daugiau kaip 25 proc. už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymo reikalavimus;

491.1.6. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra mažesnė už nustatytą leidimo sąlygose – veiklos vykdytojas gali prašyti pakeisti leidimo sąlygas Taisyklėse nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis.

491.2. jeigu veiklai netaikomi PAV įstatymo reikalavimai ir inventorizacijos ataskaitoje nustatoma:

491.2.1. naujas leidime nenurodytas taršos šaltinis – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka;

491.2.2. naujas teršalas leidime nurodytame taršos šaltinyje – dėl leidimo pakeitimo sprendžiama pagal veiklos vykdytojo kartu su inventorizacijos ataskaita pateikto išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimo (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimo) rezultatus;

491.2.3. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra ne daugiau kaip 15 proc. didesnė už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas nekeičiamas;

491.2.4. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra didesnė daugiau kaip 15 proc. už nustatytą leidimo sąlygose – leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka;

491.2.5. iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra mažesnė už nustatytą leidimo sąlygose – veiklos vykdytojas gali prašyti pakeisti leidimo sąlygas Taisyklėse nustatyta tvarka pagal inventorizacijos ataskaitos duomenis.“;

2.55. pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Leidimo sąlygas AAA privalo peržiūrėti per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 47.1 ir 47.3–47.8 papunkčiuose nurodytos informacijos gavimo dienos arba per 40 darbo dienų nuo 47.2 papunktyje nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos. AAA, atlikusi leidimo sąlygų peržiūrą, priima sprendimą, kurį surašo ant AAA blanko, dėl leidimo pakeitimo, kuris pridedamas prie leidimo, įtraukiamas į leidimo priedų sąrašą ir pateikiamas veiklos vykdytojui ir atitinkamam RAAD. Jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma, kad leidimą reikia pakeisti, AAA sprendime nurodo, kokias leidimo dalis ir kokiu pagrindu reikia pakeisti, ir nustato terminą pateikti paraišką leidimui pakeisti (ne trumpesnį kaip 20 darbo dienų). Jeigu atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nustatoma, kad pagrindo keisti leidimą nėra, AAA sprendime nurodo pagrindą, kuriuo vadovaudamasi atliko leidimo sąlygų peržiūrą, motyvus, kuriais vadovaudamasi priėmė šį sprendimą, ir, jei reikia, nurodo įrenginio pavadinimą, leidimo specialiosios dalies lentelės numerį ir pavadinimą, galiojančias sąlygas, kurias reikia tikslinti, ir kaip jos tikslinamos. Šiomis patikslintomis sąlygomis turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo sąlygų laikymosi kontrolę.“;

2.56. pakeičiu 51.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

51.1. leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo raštu informuoti AAA apie pasikeitusius duomenis ir pateikti prašymą pakeisti leidimą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis ir (ar) įrodančius apie perimtas teises ir atsakomybės pasidalijimą, atitinkamai pakeistus Taisyklių 23.3, 24.8, 26.2–26.5 papunkčiuose nuodytus dokumentus ar kitus Taisyklėse reikalaujamus dokumentus, kuriuose nurodyta šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija, jei jie buvo teikti su paraiška leidimui gauti ar pakeisti;“;

2.57. pakeičiu 51.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

51.3. sprendimas pakeisti leidimą surašomas ant AAA blanko. Sprendime turi būti nurodyta, koks asmuo (-ys) nuo sprendimo priėmimo dienos laikomas (-i) asmeniu (-imis), eksploatuojančiu (-iais) įrenginį, kuriam išduotas leidimas. Pakeičiant leidimą, pakeičiamas leidimo titulinis lapas. Leidimo registracijos numeris nekeičiamas.“;

2.58. papildau 511 punktu:

511. AAA apie leidimo pakeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja atitinkamą RAAD ir pateikia pakeistą leidimo titulinį lapą ir pakeistas leidimo dalis.“;

2.59. pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Leidimo galiojimas panaikinamas AAA motyvuotu sprendimu. Sprendimas surašomas ant AAA blanko, jame nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarką. AAA sprendimas pateikiamas veiklos vykdytojui ir atitinkamam RAAD.“;

2.60. papildau 551 punktu:

551. Taisyklių 50 punkte nurodytu sprendimu (-ais) turi vadovautis veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, (-ius), kuriam (kuriems) išduotas leidimas, ir RAAD, vykdantis leidimo sąlygų laikymosi kontrolę.“;

2.61. pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Neplaniniai aplinkosauginiai tikrinimai atliekami kuo skubiau, kai reikia ištirti su aplinkosauga susijusius skundus, ekologines avarijas, incidentus ir pažeidimus ir, kai reikia – prieš leidimo išdavimą, peržiūrėjimą arba pakeitimą.“;

2.62. papildau 561 punktu:

561. Po kiekvieno RAAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo, kai nustatoma, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas, RAAD privalo nedelsiant raštu informuoti AAA apie nustatytą leidimo sąlygų pažeidimą.“;

2.63. pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. AAA savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paskelbia išduotų leidimų ar jų pakeitimų (be priedų, išskyrus nurodytus Taisyklių 36.3.5 ir 36.3.6 papunkčiuose) elektronines versijas ir informaciją apie leidimų galiojimo panaikinimą.“;

2.64. papildau 581 punktu:

581. Leidimuose klaidos ištaisomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje nustatytais teisiniais pagrindais ir sąlygomis šia tvarka:

581.1. AAA, išdavusi ar pakeitusi leidimą ir pastebėjusi ar gavusi iš veiklos vykdytojo ar kontrolę vykdančios institucijos raštu pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, kurios gali turėti esminės įtakos leidime nustatytų sąlygų laikymuisi ar institucijų atliekamai leidimų sąlygų laikymosi kontrolei, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti;

581.2. klaidos pripažinimo technine klaida būtina sąlyga yra fakto konstatavimas, kad toks ištaisymas nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Gali būti patikslinti ir ištaisyti netikslūs ir klaidingi duomenys, jeigu į išduotą ar pakeistą leidimą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kuriais remiantis buvo įrašyti;

581.3. AAA, baigusi administracinę procedūrą dėl klaidų ištaisymo, per 3 darbo dienas raštu informuoja veiklos vykdytoją ir atitinkamą RAAD apie klaidas, jas nurodo ir kartu išsiunčia pataisytą arba naują leidimą, ir paskelbia informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą ar naują leidimą savo interneto svetainėje.“;

2.65. pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuriame yra kietuoju kuru kūrenamas katilas, kurio nominalus šiluminis našumas lygus 0,5 MW arba didesnis, bet nesiekia 20 MW;“;

2.66. pakeičiu 1 priedo 2.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie:

2.3.3.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tirpiklių tvarka), turi būti registruojami, t. y. patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant pasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklio suvartojimo riba;

2.3.3.2. nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytą veiklą nepasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba.“;

2.67. pakeičiu 1 priedo 3 dalies pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI IR ŠALINTI) IR LAIKYMUI“;

2.68. pakeičiu 1 priedo 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą;“;

2.69. pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio lentelės pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VEIKLOS RŪŠYS, KURIOMS NETAIKOMAS REIKALAVIMAS TURĖTI LEIDIMO DALĮ „ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

 

(ĮMONĖMS, KURIOS GAMYBOS VIETOJE NAUDOJA ARBA ŠALINA, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI ARBA ŠALINTI, TIK SAVO ŪKINĖS VEIKLOS METU SUSIDARIUSIAS NEPAVOJINGAS ATLIEKAS)“;

2.70. pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio lentelės 7 eilutę ir ją išdėstau taip:

 

7.

 

 

Pastatų statyba (F41)

Statybos ir griovimo atliekos

17 01 01

17 01 02

17 01 03

≤ 100

R5

Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas (atnaujinimas)

 

Susmulkintos statybos ir griovimo atliekos, kelių remonto atliekos naudojamos keliams tiesti“

Kelių skalda

17 05 08

≤ 100

R5

Bituminiai mišiniai

17 03 02

≤ 100

R5

 

2.71. pakeičiu 2 priedo formos 1 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„(Paraiškos formos pavyzdys)“;

2.72. pakeičiu 2 priedo formos 5 pastraipą ir ją išdėstau taip:

„(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)“;

2.73. pakeičiu 2 priedo 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

 

Eil. Nr.

Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas

Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)

Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.74. pakeičiu 2 priedo 2 lentelės pavadinimą ir išdėstau jį taip:

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai“;

2.75. pakeičiu 2 priedo 1 priedėlio 1 lentelę ir išdėstau ją taip:

1 lentelė. Informacija apie paviršinį vandens telkinį (priimtuvą), į kurį planuojama išleisti nuotekas.

 

Eil. Nr.

Vandens telkinio pavadini-mas, kategori-ja ir kodas

80% tikimybės sausiausio mėnesio vidutinis debitas, m3/s (upėms)

Vandens telkinio plotas, ha

(stovinčio vandens telki-niams)

 

Vandens telkinio būklė

Rodik-lis

Esama (foninė) būklė

Leistina vandens telkinio apkrova

mato vnt.

reikš-mė

Hidrau-linė, m3/d.

teršalais

mato vnt.

reikšmė

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.76. pakeičiu 2 priedo 1 priedėlio 2 lentelės pavadinimą ir išdėstau jį taip:

2 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą, į kurį planuojama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupti sukaupimo rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.“;

2.77. pakeičiu 2 priedo 1 priedėlio 4 lentelės pavadinimą ir išdėstau jį taip:

4 lentelė. Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas.“;

2.78. pakeičiu 2 priedo 1 priedėlio 6 lentelės pavadinimą ir išdėstau jį taip:

6 lentelė. Pramonės įmonių ir kitų abonentų, iš kurių planuojama priimti nuotekas sąrašas ir planuojamų priimti nuotekų savybės.“;

2.79. pakeičiu 2 priedo 1 priedėlio 6 lentelės 1 eilutę ir išdėstau ją taip:

„Abonentai, iš kurių numatoma priimti nuotekas (išskyrus paviršines), užterštas prioritetinėmis ir (ar) prioritetinėmis pavojingomis medžiagomis:“;

2.80. pakeičiu 2 priedo 3 priedėlio lentelę ir ją išdėstau taip:

„Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

 

Eilės Nr.

ŠESD (anglies dioksido (CO2)) išmetimo šaltiniai

1

2

 

 

 

 

 

2.81. pakeičiu 2 priedo 7 priedėlį ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

2.82. papildau 2 priedą 8 priedėliu (pridedama);

2.83. pakeičiu 3 priedą (priedėliai nekeičiami) ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

2.84. pakeičiu 3 priedo 1 priedėlio 1 lentelės pavadinimą ir išdėstau jį taip:

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.“;

2.85. pakeičiu 3 priedo 1 priedėlio 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

 

Nr.

Teršalo pavadini-mas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

Minimalus išvalymo efektyvumas, %

mom.,

mg/l

Vidut.,

mg/l

t/metus

DLK mom.,

mg/l

DLK vidut.,

mg/l

DLT paros,

t/d.

DLT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.86. papildau 3 priedo 1 priedėlį 3 lentele:

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui.

Nr.

Teršalo pavadinimas

Nuotekų užterštumas prieš valymą

Didžiausias pageidaujamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką

mom.,

mg/l

vidut.,

mg/l

t/metus

LLK mom.,

mg/l

LLK vidut.,

mg/l

LLT paros,

t/d.

LLT metų,

t/m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.87. papildau 3 priedo 1 priedėlį 4 lentele:

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

 

 

 

 

 

2.88. papildau 3 priedo 2 priedėlį 3 lentele:

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

 

 

 

 

 

2.89. pakeičiu 3 priedo 3 priedėlio lentelę ir ją išdėstau taip:

„Išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos (toliau – ŠESD) iš kurą deginančių įrenginių, kurių bendras nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginiuose, skirtuose pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti)

 

Eilės Nr.

ŠESD (anglies dioksido (CO2)) išmetimo šaltiniai

1

2

 

 

 

 

 

2.90. papildau 3 priedo 5 priedėlį 2 lentele:

2 lentelė. Kitos sąlygos vandens išgavimui iš paviršinių vandens telkinių pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.

Sąlygos

1

2

 

 

 

 

 

2.91. pripažįstu 3 priedo 7 priedėlį netekusiu galios;

2.92. papildau 3 priedą 8 priedėliu (pridedama);

2.93. pakeičiu Taisyklių 4 priedo 3 dalies 1 lentelės pildymo reikalavimų 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. 8–10 grafose nurodomi teisės aktų nustatyta tvarka atlikto leistino poveikio vandens telkiniui planuojamoje nuotekų išleidimo vietoje rezultatai. Leistino poveikio skaičiavimai (pagrindimas) pridedami prie paraiškos (gali būti išrašas iš PAV ataskaitos).“;

2.94. papildau 5 priedu (informaciniu) (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Kęstutis Trečiokas

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo

panaikinimo taisyklių

2 priedo 7 priedėlis

 

(Deklaracijos forma)

 

 

deklaracija

 

Teikiu paraišką Taršos leidimui gauti.

 

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

 

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.

 

 

Parašas: _____________________________________           Data: ____________

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis))

 

 

___________________

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo

panaikinimo taisyklių

2 priedo 8 priedėlis

 

(Deklaracijos forma)

 

 

deklaracija

 

 

Įsipareigoju nustatytais terminais deklaruoti per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestą ŠESD kiekį, teikti ataskaitas ir kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. atsisakyti tokio ŠESD apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui.

 

Parašas: _____________________________________           Data: ____________

(veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos (pildoma didžiosiomis raidėmis))

 

 

___________________________

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedas

 

(Taršos leidimo formos pavyzdys)

 

 

_____________________________________________________________

(leidimą išduodančios ar keičiančios institucijos pavadinimas (didžiosiomis raidėmis))

 

TARŠOS LEIDIMAS

 

Nr.________________

 

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

 

 

 

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

 

 

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys):.........................................................................................

 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: ............................................................

 

3. Leidimo priedai.

 

 

Išduotas .................. m. ..................................... d.

 

Pakeistas ................. m. ..................................... d.

 

 

 

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________ _______________

(Vardas, pavardė)                              (parašas)

A. V.

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo

ir galiojimo panaikinimo taisyklių

3 priedo 8 priedėlis

 

TARŠOS LEIDIMO NR. .......................... PRIEDAI

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

______________ m. __________________. d.

(Priedų sąrašo sudarymo data)

 

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo ___________________________ _______________

(Vardas, pavardė)                               (parašas)

A. V.

 

__________________

 

 

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir

galiojimo panaikinimo taisyklių

5 priedas (informacinis)

 

TARŠOS LEIDIMO TITULINIO LAPO (VIRŠELIO) PILDYMO TVARKA

 

 

Taršos leidimas išduodamas ar keičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka

TIPK leidimas, išduotas vadovaujantis 2002 m. TIPK taisyklėmis, keičiamas taršos leidimu įsakyme „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka

(Taršos leidimo formos pavyzdys)

 

 

_____________________________________________________________

(leidimą išduodančios ar keičiančios institucijos pavadinimas (didžiosiomis raidėmis))

 

TARŠOS LEIDIMAS

 

Nr.________________

 

 

 

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

 

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

 

 

 

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

 

 

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys):.........................................

 

 

 

 

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Leidimo priedai.

 

 

 

 

Išduotas ........................ m. ..................................... d.

 

 

 

Pakeistas ...................... m. ..................................... d.

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius ar jo įgaliotas asmuo _____________________ ______________

(Vardas, pavardė)                              (parašas)

A. V.

 

 

 

Įrašomas pilnas AAA pavadinimas

 

 

 

Išduodant - suteikiamas naujas Nr. AAA nustatyta tvarka, keičiant – paliekamas tas pats Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodomos visos po leidimo išdavimo ar keitimo galiojančios specialiosios dalys

 

 

 

Nepildoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodoma taršos leidimo išdavimo AAA data

 

 

Atskiroje eilutėje nurodoma kiekvieno AAA atlikto pakeitimo data

Pvz.,

Pakeistas 2015 m. sausio 1 d.;

Pakeistas 2015 m. liepos 1 d.;

Pakeistas 2015 m. spalio 1 d.;

(ir t. t.)

 

 

Įrašomas pilnas AAA pavadinimas

 

 

 

Suteikiamas registracijos numeris, sudarytas iš RAAD suteikto Nr. ir naujo AAA Nr.

Pvz., Nr. XXX/YYY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodomos visos specialiosios leidimo dalys, išduotos (pakeistos) pagal Taisyklių reikalavimus

 

 

Nurodomas TIPK leidimą išdavusio RAAD pavadinimas, TIPK leidimo išdavimo data, registracijos Nr. ir visų atliktų TIPK leidimo atnaujinimų ir (ar) koregavimų datos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepildoma

 

 

 

Nurodoma data, kada TIPK leidimas buvo pakeistas taršos leidimu ir visos vėliau AAA pagal Taisyklių reikalavimus atliktų pakeitimų datos

Pvz.,

Pakeistas 2015 m. sausio 1 d.;

Pakeistas 2015 m. liepos 1 d.;

Pakeistas 2015 m. spalio 1 d.;

(ir t. t.)