LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NR. XII-2604 19, 20 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIII-3313 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-847

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas rengiant 2024 ir vėlesnių metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektus ir 2024 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkinius. Rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2024 metų ataskaitų rinkiniams taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo nuostatos.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda