LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. V-997 „DĖL DARBO ORGANIZAVIMO VŠĮ KAUNO MIESTO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYJE ĮSTEIGTOJE „KARŠTOJOJE LINIJOJE 1808““ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 10 d. Nr. V-1057

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. V-997 „Dėl darbo organizavimo VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje įsteigtoje „Karštojoje linijoje 1808“:

1.1. Pakeičiu 1.8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.8.3. jei PGR tyrimo rezultatas yra nevertintinas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašas) priedo 17.3 papunktyje, siunčiama trumpoji žinutė, kad reikia tyrimą pakartoti ir registruotis jam elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808;“.

1.2. Papildau 1.8.4 papunkčiu:

1.8.4. jei PGR tyrimo rezultatas yra įtariamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis, kaip apibrėžta COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo priedo 17.4 papunktyje, siunčiama trumpoji žinutė apie pareigą izoliuotis ir tyrimą pakartoti ne ankščiau kaip 24 val. ir ne vėliau kaip 72 val. nuo PGR tyrimo rezultato gavimo, registruotis į pakartotinį PGR tyrimą elektroniniu būdu Karštosios linijos 1808 interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 17 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys