RC_logo_b

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 15 d. Nr. v-24

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 11 straipsnio 4 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo“:

1. Tvirtinu Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. v-294 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

L. e. direktoriaus pavaduotojo

Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai pareigas,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                                      Ieva Tarailienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus

2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24

 

 

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos gyventojų – Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių, užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės (toliau – asmuo) gyvenamosios vietos deklaravimo, išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo, gyvenamosios vietos deklaracijų ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų (toliau – deklaracija) pildymo, pateikimo ir priėmimo, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų (toliau – deklaravimo duomenys) teikimo, taisymo, keitimo ir naikinimo, gyvenamąją vietą patvirtinančio dokumento išdavimo, deklaravimo duomenų naudojimo, užsienio valstybėse gyvenančių asmenų išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse (toliau – konsulinės įstaigos), deklaracijų pateikimą elektroniniu būdu, deklaracijų saugojimo tvarką.

2. Gyvenamoji vieta deklaruojama, deklaravimo duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir kitais teisės aktais.

3. Gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos privalo deklaruoti šie asmenys:

3.1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

3.2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

3.3. užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

3.4. asmenys, kurie įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus.

4. Gyvenamosios vietos nedeklaruoja asmenys, nurodyti Įstatymo 5 straipsnyje.

5. Nepilnamečio gyvenamąją vietą šių Taisyklių nustatyta tvarka deklaruoja jo tėvai (įtėviai), globėjai ar kiti teisėti atstovai, o jei nepilnametis gyvena su vienu iš tėvų (įtėvių), globėju (rūpintoju), tai jo gyvenamąją vietą deklaruoja tas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) , su kuriuo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta.

6. Asmenų, kuriems yra nustatyta globa ar rūpyba, gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai (rūpintojai), socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms pavesta eiti globėjų (rūpintojų) pareigas, administracija.

7. Asmenys gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoja šiose deklaravimo įstaigose:

7.1. seniūnijose arba savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu seniūnijose ir kituose savivaldybės administracijos padaliniuose, o savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, kituose savivaldybės administracijos padaliniuose;

7.2. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybėse ir konsulinėse įstaigose šių Taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka, jei užsienio valstybėse gyvenantys asmenys prieš išvykdami iš Lietuvos Respublikos deklaracijos apie išvykimą į užsienį nepateikė.

8. Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais. Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis (jie) taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą.

9. Per vieną dieną galima pateikti tik vieną gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją.

10. Deklaravimo įstaigos šių Taisyklių 61 punkte nurodytus deklaravimo duomenis teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui (toliau – Gyventojų registras) šių Taisyklių IV skyriuje bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teikimą Gyventojų registrui ir jų atnaujinimą, nustatyta tvarka. Šie duomenys įrašomi į Gyventojų registrą.

11. Jeigu yra techninės sąlygos, šių Taisyklių prieduose nustatytų formų dokumentai ir registrai rengiami (formuojami) ir šių Taisyklių nustatyta tvarka pildomi elektroniniu būdu, naudojantis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis (toliau – GVDIS). Esant techninėms galimybėms, deklaravimo įstaigos darbuotojai duomenis apie asmens nekilnojamąjį turtą (adresą, unikalų numerį, bendraturčius) tikrina Nekilnojamojo turto registre. Tokiu atveju, asmuo nuosavybę patvirtinančio dokumento gali nepateikti.

 

II SKYRIUS

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TVARKA

 

12. Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje.

13. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.

14. Asmuo deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.

15. Gyvenamosios vietos iš naujo deklaruoti nereikia asmenims, nurodytiems Įstatymo 4 straipsnio 10 ir 12 dalyse. Įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodyti asmenys, pasikeitus jų gyvenamajai vietai ar nutrūkus ryšiams su ankstesne gyvenamąja vieta, privalo deklaruoti naują gyvenamąją vietą.

16. Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys. Deklaraciją deklaravimo įstaigai asmeniškai pateikia:

16.1. asmuo, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą;

16.2. nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų, o jeigu nepilnamečio tėvai (įtėviai) išsituokę – tas iš tėvų (įtėvių), su kuriuo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta (tėvų (įtėvių) susitarimu arba teismo sprendimu), arba globėjas (rūpintojas) ar teisėtas atstovas;

16.3. nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;

16.4. nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo;

16.5. užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, kuriems patvirtinta ar suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje, pirmą gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia valstybės institucijai ar įstaigai, išduodančiai dokumentus, suteikiančius ar patvirtinančius teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą. Deklaracijos priimamos šių Taisyklių nustatyta tvarka ir perduodamos deklaravimo įstaigai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pagal deklaruoto adreso priklausomybę. Deklaravimo įstaiga gautų deklaracijų duomenis  nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną,  įrašo į Gyventojų registrą;

16.6. asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), deklaraciją pateikia globėjas (rūpintojas), socialinės paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas (toliau – socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaiga), atstovas.

17. Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos, deklaravimo įstaigai pateikia:

17.1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją (1 ir 2 priedai);

17.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai;

17.3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

17.4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

17.5. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;

17.6. gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašąkai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Vienas iš dokumentų, nurodytų šių Taisyklių 17.3–17.5 papunkčiuose, – kai deklaruojama nepilnamečio užsienio piliečio ar asmens be pilietybės gyvenamoji vieta. Jei deklaruojamas nepilnamečio išvykimas į užsienį, nepilnametis privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, (įtėvių), globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar tapatybės kortelė;

17.7. globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksniam asmeniui) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;

17.8. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į patalpą ar pastatą, kuriame asmuo gyvena (toliau – būstas arba gyvenamoji patalpa);

17.9. atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, patvirtintą šių Taisyklių 45 punkte nustatyta tvarka (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos bendraturčiai), kai savininkas, jo atstovas ar bendraturtis neatvyksta į deklaravimo įstaigą;

17.10. vietoje 17.9 papunktyje nurodyto sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;

17.11. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus. Deklaravimo įstaiga negali reikalauti pateikti kitus dokumentus, kurių duomenis gali pati pasitikrinti valstybės registruose.

18. Deklaravimo duomenys turi atitikti juos patvirtinančių dokumentų ir valstybės registrų duomenis.

19. Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.

20. Jei asmuo nėra gyvenamosios patalpos savininkas ar bendraturtis, reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas. Savininko sutikimas nereikalingas:

20.1. kai nepilnamečio gyvenamąją vietą deklaruoja vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir su juo yra nustatyta nepilnamečio gyvenamoji vieta savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu;

20.2. kai gyvenamąją vietą deklaruoja patalpos savininkas (bendraturtis).

21. Tam tikrais atvejais (pvz., jeigu dėl negalios asmuo negali atvykti į deklaravimo įstaigą ar kt.) klausimą dėl deklaracijos priėmimo (deklaravimo įstaigos darbuotojo nuvykimo į gyvenamąją vietą) sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas arba jo pareigas vykdantis deklaravimo įstaigos darbuotojas.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJŲ PILDYMAS, PATEIKIMAS IR PRIĖMIMAS

 

22. Asmuo, pakeitęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykęs gyventi į Lietuvos Respubliką, pildo ir asmeniškai pateikia deklaravimo įstaigai šių Taisyklių 1 priede nustatytos formos deklaraciją.

23. Asmuo, išvykstantis iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, pildo ir pateikia deklaravimo įstaigai asmeniškai ar paštu šių Taisyklių 2 priede nustatytos formos deklaraciją. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija.

24. Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.

25. Deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų). Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priimdamas iš asmens išvykimo ar atvykimo deklaraciją, informuoja asmenį, kad nepilnamečių vaikų turintis asmuo privalo pateikti kartu su juo išvykstančių ar atvykstančių vaikų deklaracijas. Asmuo, deklaruojantis išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir turintis nepilnamečių vaikų, kurių išvykimo nedeklaruoja, deklaracijos laukelyje „Pastabos“ nurodo asmens, su kuriuo lieka gyventi jo nepilnamečiai vaikai, duomenis – vardą, pavardę, gimimo metus, giminystės ryšį, adresą.

26. Asmenų, kuriems yra nustatyta globa ar rūpyba, gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai (rūpintojai), socialinės globos, sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms pavesta eiti globėjų (rūpintojų) pareigas, administracija. Deklaracija pildoma asmens, kuriam nustatyta globa ar rūpyba, vardu.

27. Deklaracijos pildomos aiškia rašysena, didžiosiomis raidėmis, užpildant visas privalomas eilutes ir pažymint (ženklu „x“) tinkamą langelį.

28. Asmens kodas įrašomas į deklaracijos 1 eilutėje nurodytus vienuolika langelių. Jeigu asmens kodas Lietuvos Respublikoje asmeniui nėra suteiktas, atitinkamoje vietoje įrašoma tik gimimo data.

29. Deklaracijos eilutėje „Lytis“ asmuo pažymi lytį atitinkantį langelį.

30. Deklaracijos atitinkamose eilutėse asmens vardas (vardai) ir pavardė rašomi pagal pateiktą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

31. Deklaracijos eilutėje „Pilietybė“ asmuo nurodo savo pilietybę, o jeigu neturi pilietybės, įrašo „asmuo be pilietybės“. Deklaracijos eilutėje „Pateiktas asmens dokumentas“ asmuo pažymi pateikto asmens dokumento rūšį, įrašo šio dokumento numerį, išdavimo ir galiojimo datas, dokumentą išdavusią įstaigą.

32. Deklaruojamos gyvenamosios vietos adresą asmuo nurodo pagal galiojantį Lietuvos Respublikos administracinį teritorinį suskirstymą. Asmuo įrašo savivaldybės pavadinimą, seniūnijos pavadinimą, miestelio, kaimo ar viensėdžio pavadinimą, gatvės pavadinimą, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerį. Mieste užtenka nurodyti miesto ir gatvės pavadinimus, namo, korpuso (jei yra) bei buto (jei yra) numerius.

33. Deklaracijos eilutėje „Gyvenamosios vietos, iš kurios išvykstama, adresas“ spausdinami Gyventojų registre esantys duomenys. Jei dėl techninių kliūčių deklaravimo įstaiga negali atspausdinti deklaracijos ir asmuo pildo popierinę deklaracijos formą, 10 eilutėje jis gali įrašyti adresą ranka, tačiau šie duomenys į elektroninę deklaracijos formą neperkeliami.

34. Jeigu asmuo išvyksta (išvyko) iš Lietuvos Respublikos, šių Taisyklių 2 priede nustatytos formos deklaracijos eilutėje „Numatoma gyvenamoji vieta užsienyje“ nurodo valstybės, į kurią išvyksta (kurioje gyvena) pavadinimą.

35. Deklaracijoje asmuo nurodo išvykimo iš Lietuvos Respublikos datą. Deklaracija galios nuo nurodytos išvykimo datos tik tuo atveju, jei deklaracija pateikta prieš išvykstant. Visais kitais atvejais deklaracijos galioja nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.

36. Deklaracijos eilutėje „Deklaracija pateikta“ asmuo pažymi atitinkamą langelį, nurodydamas, kas pateikė deklaraciją, įrašo datą, vardą, pavardę ir pasirašo, patvirtindamas pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu deklaraciją užpildo ir pateikia šių Taisyklių 16.2 ar 16.6 papunkčiuose nurodytas asmuo, jis pažymi atitinkamą langelį, nurodo savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo, patvirtindamas pateiktų duomenų teisingumą.

37. Jeigu asmuo pageidauja gauti dokumentą, patvirtinantį deklaruotą gyvenamąją vietą, pažymi deklaracijos 12 eilutės langelį „Pageidauju gauti pažymą“.

38. Asmuo, deklaruodamas gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, 12 eilutėje pažymi langelį, ar yra patalpos savininkas (bendraturtis).

39. Jeigu deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) savo adresu, tai deklaracijos 12 eilutės langelis „Esu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis)“ nežymimas.

40. Jeigu į deklaravimo įstaigą kartu su asmeniu, deklaruojančiu gyvenamąją vietą, atvyksta gyvenamosios patalpos savininkas ar jo įgaliotas asmuo, jis turi pateikti dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą ar šių Taisyklių 94 punkte nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gyvenamosios patalpos savininko įgaliotas asmuo papildomai turi pateikti šių Taisyklių 45 punkte nustatyta tvarka patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko įgaliojimą.

41. Jei gyvenamąją vietą deklaruoja asmuo, kuris nėra gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčio) sutikimo patvirtinimas įrašomas deklaracijos 13 eilutėje. Įrašomi šie savininko (bendraturčio) duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas. Eilutės pabaigoje savininkas (bendraturtis) savo parašu patvirtina sutikimą. Jei gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčtis) ar jo įgaliotas asmuo neatvyksta kartu su nuomininku, nuomininkas gali pateikti raštu surašytą savininko sutikimą apsigyventi nurodytam asmeniui ar asmenims jam priklausančioje patalpoje arba abiejų šalių pasirašytą nuomos ar kito teisėto patalpos naudojimo sutartį. Sutikimas, kaip vienašalio sandorio dokumentas, turi būti patvirtintas šių Taisyklių 45 punkte nustatyta tvarka. Sutarties, įgaliojimo ar sutikimo kopija, patvirtinta šių Taisyklių 94 punkte nustatyta tvarka, prisegama prie deklaracijos.

42. Jei deklaravimo įstaigai pateikiamas juridinio asmens įgaliojimas atstovauti įmonei (įstaigai) patvirtinant sutikimą gyventi juridiniam asmeniui priklausančioje patalpoje, deklaracijos 13 eilutėje įrašomas juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas, kitoje eilutėje – įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir parašas. Jei atvyksta įmonės vadovas, jis savo parašą patvirtina įmonės spaudu. Jei pateikiamas įgaliojimas ar sutikimas apsigyventi konkrečiam asmeniui ar asmenims, įgaliojimo ar sutikimo kopija, patvirtinta šių Taisyklių 94 punkte nustatyta tvarka, prisegama prie deklaracijos.

43. 11 deklaracijos eilutėje iš nuosavybę patvirtinančio dokumento ar Nekilnojamojo turto registro įrašomas unikalus pastato (patalpos) numeris. 11A ir 11B eilutės nepildomos.

44. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) 13 eilutėje „Deklaracija galioja iki“ gali įrašyti datą, iki kurios leidžia nuomininkui gyventi jam priklausančiame būste. Tokiu atveju, atėjus nurodytai datai, nuomininko gyvenamoji vieta tampa nedeklaruota, o nuomininkas turi pareigą per vieną mėnesį deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą. Jei nuomininkas, atėjus nurodytai datai, ir toliau gyvena tuo pačiu adresu, savininkas (bendraturtis) turi pareigą atvykti į deklaravimo įstaigą kartu su nuomininku ir patvirtinti savo sutikimą naujam terminui arba nuomininkas turi pateikti nuomos (ar kito teisėto naudojimo) sutartį naujam terminui (ar be termino). Nurodomas terminas negali būti trumpesnis negu vienas mėnuo. Jei toks terminas yra nurodytas nuomininko pateiktoje nuomos ar kito teisėto patalpos naudojimo sutartyje, deklaracijos galiojimo datą įrašo deklaravimo įstaigos darbuotojas. Jei sutarties galiojimas neterminuotas (ar ji automatiškai prasitęsia) ar savininkas neįrašė datos, deklaravimo įstaigos darbuotojas į visus tuščius datos langelius įrašo simbolį „X“.

45. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) sutikimas ar įgaliojimas turi būti patvirtintas:

45.1. notaro;

45.2. seniūno;

45.3. Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno (toliau – konsulinis pareigūnas) arba užsienio valstybės notaro (jeigu deklaracijos pateikimo metu gyvenamosios patalpos savininkas gyvena užsienyje). Užsienio valstybės notaro patvirtintas gyvenamosios patalpos savininko sutikimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas arba patvirtintas pažyma (Apostille) Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka, jeigu tarptautinės sutartys ir susitarimai nenumato kitaip;

45.4. kitų asmenų, kuriems įstatymų suteikta teisė atlikti notarinius veiksmus;

45.5. juridinio asmens vadovo, jei gyvenamosios patalpos savininkas – juridinis asmuo;

45.6. elektroniniu kvalifikuotu parašu pasirašytu dokumentu ar elektroniniu įgaliojimu.

46. Jeigu šių Taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatytų formų deklaracijos deklaravimo įstaigoje formuojamos ir pildomos elekroniniu būdu, tai, laikantis šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, į atitinkamas deklaracijų eilutes elektroniniu būdu įrašomas asmens kodas arba gimimo data, lytis, vardas (-ai), pavardė, pilietybė ir ankstesnės gyvenamosios vietos adresas. Kitos deklaracijų eilutės pildomos šiame skyriuje nustatyta tvarka.

47. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priimdamas asmens užpildytą deklaraciją ir kitus dokumentus, privalo įsitikinti:

47.1. ar išsamiai ir teisingai užpildytos visos deklaracijos eilutės;

47.2. ar deklaracijoje nurodyti asmens duomenys atitinka duomenis asmens pateiktame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente;

47.3. ar deklaracijoje nurodyti asmens duomenys atitinka duomenis Gyventojų registre;

47.4. ar deklaracijoje nurodyti gyvenamosios vietos duomenys atitinka juos patvirtinančių dokumentų ir (ar) Nekilnojamojo turto registro duomenis;

47.5. deklaraciją teikiančio asmens tapatybe pagal pateiktą asmens dokumentą, jei deklaraciją už nepilnametį pateikia vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų).

48. Jeigu gyvenamąją vietą deklaruoja šių Taisyklių 3.2 papunktyje nurodytas asmuo ir pateikia dokumentą, patvirtinantį jo teisę gyventi ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau jame nėra nurodytas asmens kodas, deklaravimo įstaigos darbuotojas el. paštu (ar faksu, paštu) siunčia raštą valstybės įmonei Registrų centrui (toliau – Registrų centras) „Dėl asmens kodo suteikimo“, prie kurio prideda pateiktų asmens dokumento, dokumento, patvirtinančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir deklaracijos kopijas.

49. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, atlikęs patikrinimą šių Taisyklių 47 punkte nustatyta tvarka, duomenų teisingumą patvirtina savo parašu deklaracijos 14 eilutėje. Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės atspausdinti deklaracijos ir pildoma ne elektroninė deklaracijos forma, prieš pasirašydamas įrašo vardą ir pavardę.

50. Deklaravimo įstaigos darbuotojas deklaraciją užregistruoja Gyvenamosios vietos deklaracijų, pildomų asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką, registre arba Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų, pildomų asmeniui išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, registre (Taisyklių 3 ir 4 priedai). Deklaracijoje, tam skirtoje vietoje, įrašo deklaracijos registracijos datą ir suteiktą registracijos numerį.

51. Deklaravimo įstaigos darbuotojas tą pačią darbo dieną šių Taisyklių 59 punkte nurodytus deklaravimo duomenis įrašo į Gyventojų registrą. Išimtiniais atvejais, kai dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną įrašyti deklaravimo duomenis į Gyventojų registrą, tai privaloma atlikti nedelsiant, kai tik atsiras minėtos sąlygos.

52. Įrašius deklaravimo duomenis į Gyventojų registrą, deklaravimo įstaigos darbuotojas 14 deklaracijos eilutėje įrašo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą datą ir pasirašo. Jei deklaracijos pateikimo data ir duomenų įrašymo į Gyventojų registrą data sutampa, antras parašas nėra būtinas.

53. Asmuo, pateikęs deklaraciją, atsako už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu asmuo gyvenamąją vietą deklaruoja pažeisdamas deklaravimo tvarką ir terminus ar pateikia melagingus deklaravimo duomenis ar dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiamas atsakomybės klausimas.

54. Registrų centras šių Taisyklių 62 punkte nustatyta tvarka įrašo, pakeičia ar papildo asmens duomenis Gyventojų registre.

55. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priėmęs gyvenamosios vietos deklaraciją, pasiūlo deklaravusiam asmeniui pateikti savo atsiliepimus apie suteiktą paslaugą arba pageidavimus dėl paslaugos tobulinimo (paprašo užpildyti anketą). Jeigu asmuo gyvenamąją vietą deklaruoja elektroniniu būdu (žr. IX skyrių) – jam turi būti sudaryta galimybė pateikti atsiliepimus ir pageidavimus elektroninėmis priemonėmis.

 

IV SKYRIUS

DEKLARAVIMO DUOMENŲ TEIKIMAS GYVENTOJŲ REGISTRUI

 

56. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims tvarkyti ir jiems teikti elektroniniu būdu Gyventojų registrui naudojama GVDIS.

57. Deklaruojamai gyvenamajai vietai identifikuoti naudojami Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys.

58. Užsienio šalių kodui ir pavadinimui identifikuoti naudojamas valstybių klasifikatorius. Valstybių klasifikatorių tvarko Registrų centras.

59. Jei yra techninės sąlygos (ryšio linijos, kompiuterizuotos darbo vietos ir atitinkama programinė įranga), tai deklaravimo įstaiga, priėmusi asmens pateiktą deklaraciją, tiesiogiai (prijungties režimu) įrašo į Gyventojų registrą šiuos deklaravimo duomenis:

59.1. deklaruojamos gyvenamosios vietos adresą: savivaldybės pavadinimą, miesto, seniūnijos, miestelio, kaimo, viensėdžio, gatvės pavadinimą, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerį;

59.2. deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą datą;

59.3. valstybės, į kurią asmuo išvyksta, pavadinimą.

60. Jeigu deklaravimo įstaigos darbuotojas negali įrašyti deklaravimo duomenų į Gyventojų registrą dėl to, kad nerandami arba nesutampa teritorijos administracinio vieneto, seniūnijos, gyvenamosios vietovės, gatvės, namo, korpuso ar buto duomenys, jis nedelsdamas telefonu ar elektroniniu paštu apie tai informuoja Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Tokiu atveju Informatikos ir ryšių departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas padaro reikiamus pakeitimus ar papildymus ir telefonu ar elektroniniu paštu praneša apie tai jį informavusiam deklaravimo įstaigos darbuotojui.

61. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, gavęs pranešimą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo šių Taisyklių 59 punkte nurodytus duomenis į Gyventojų registrą ir pažymi deklaraciją šių Taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka.

62. Jeigu Registrų centras iš deklaravimo įstaigos gauna prašymą įrašyti ar ištaisyti asmens gyvenamosios vietos deklaravimo ar kitus duomenis Gyventojų registre bei pridėtas apskaitos ar kitų dokumentų kopijas, Registrų centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o ypatingais atvejais – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, įrašo asmens duomenis arba padaro reikiamus pakeitimus ar papildymus Gyventojų registre.

63. Deklaravimo įstaiga privalo vykdyti Gyventojų registrui teikiamų deklaravimo duomenų kontrolę ir užtikrinti, kad jai pateiktų deklaracijų duomenys būtų įrašyti į Gyventojų registrą.

64. Registrų centras vykdo visų deklaravimo įstaigų Gyventojų registrui teikiamų deklaravimo duomenų kontrolę. Registrų centras turi teisę pareikalauti, kad deklaravimo įstaiga patikslintų Gyventojų registrui pateiktus duomenis ar pateiktų dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, kopijas.

65. Gyvenamosios vietos deklaracijų ar kitų deklaravimo įstaigų atsiųstų dokumentų kopijos Registrų centre saugomos 2 mėnesius nuo jų gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

DEKLARAVIMO DUOMENŲ TAISYMAS, KEITIMAS IR NAIKINIMAS

 

66. Asmuo, deklaravęs savo gyvenamąją vietą, ar gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) turi pateikti prašymą deklaravimo įstaigai raštu dėl neteisingų deklaravimo duomenų ištaisymo ar deklaravimo duomenų pakeitimo, kai gyvenamosiose vietovėse pastatų numeriai ir (ar) patalpų numeriai yra suteikti pirmą kartą.

67. Deklaravimo duomenys taisomi ar keičiami, jeigu:

67.1. gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;

67.2. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;

67.3. pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;

67.4. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;

67.5. gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

68. Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:

68.1. gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);

68.2. panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

68.3. atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

68.4. pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;

68.5. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;

68.6. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;

68.7. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo;

68.8. asmeniui mirus.

69. Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priėmęs šių Taisyklių 67, 68 punktuose nurodytą prašymą, jį užregistruoja deklaravimo įstaigoje ir GVDIS ir, jei gali naudotis kitais valstybės registrais, patikrina deklaravimo duomenų teisingumą. Deklaravimo įstaiga turi teisę pareikalauti, kad gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar asmuo, pateikęs prašymą, pateiktų teisingus deklaravimo duomenis ir (ar) nuosavybę patvirtinančius dokumentus. Prašyme pakeisti ar ištaisyti deklaravimo duomenis patalpos savininkas turi nurodyti visus patalpoje (bute, name) gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Asmuo, kuris nėra patalpos savininkas (bendraturtis), prašyme ištaisyti ar pakeisti deklaravimo duomenis gali nurodyti tik kartu gyvenamąją vietą deklaravusius savo šeimos narius. Jei prašymą pakeisti deklaravimo duomenis pateikia savininkas (bendraturtis) pasikeitus namo numeriui ar suteikus gatvės pavadinimą ir namo numerį, jis neprivalo pateikti nuosavybę patvirtinančio dokumento, kuriame nurodytas naujas adresas, jei turimame nuosavybę patvirtinančiame dokumente yra nurodytas pastato (buto, patalpos) unikalus numeris ar deklaravimo įstaiga gali pati patikrinti asmens nuosavybės adresą Nekilnojamojo turto registre.

70. Sprendimą dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo priima deklaravimo įstaigos vadovas. Sprendimas užregistruojamas Sprendimų dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo registre (6 priedas). Pakeisti ar ištaisyti deklaravimo duomenys įrašomi į Gyventojų registrą. Gavusi patalpos savininko (bendraturčio) prašymą panaikinti negyvenančių asmenų deklaravimo duomenis, prieš priimdama sprendimą deklaravimo įstaiga privalo patikrinti, ar nurodytas asmuo (asmenys) nurodytu adresu tikrai negyvena. Patalpos savininkas negali prašyti naikinti savo, sutuoktinio ir savo ar sutuoktinio nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų, išskyrus atvejus, kai vaikų gyvenamoji vieta teismo nustatyta su kitu sutuoktiniu.

71. Deklaravimo įstaiga, gavusi teismo sprendimą dėl deklaravimo duomenų panaikinimo ar ištaisymo, gautą pranešimą užregistruoja kaip prašymą keisti ar naikinti deklaravimo duomenis GVDIS, bei registruoja sprendimą nuo teismo sprendimo datos. Šiuo atveju deklaravimo įstaigos vadovo sprendimo nereikia. Jei deklaravimo įstaiga tokių veiksmų atlikti negali, teismo sprendimą su lydraščiu el. paštu persiunčia Registrų centrui.

72. Deklaravimo duomenys 68.2–68.6 papunkčiuose nurodytais atvejais taip pat naikinami deklaravimo įstaigos sprendimu, gavus pranešimą iš valstybės institucijų ar įstaigų, išduodančių dokumentus, suteikiančius ar patvirtinančius teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Gautas pranešimas registruojamas kaip prašymas naikinti deklaravimo duomenis GVDIS, priimamas atitinkamas deklaravimo įstaigos sprendimas bei registruojamas GVDIS nuo sprendimo datos.

73. Nuo deklaravimo įstaigos sprendimo panaikinti deklaravimo duomenis priėmimo dienos arba nuo deklaravimo duomenų panaikinimo pagal teismo sprendimą dienos asmuo laikomas nedeklaravusiu gyvenamosios vietos.

74. Sprendimas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą, gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją apie neteisingų deklaravimo duomenų ištaisymą, pakeitimą ar panaikinimą.

 

VI SKYRIUS

PAŽYMOS APIE ASMENS DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ IŠDAVIMAS. DEKLARAVIMO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

75. Gyvenamąją vietą deklaravusio asmens ar jo įgalioto asmens prašymu deklaravimo įstaiga (išskyrus konsulines įstaigas) išduoda dokumentą, patvirtinantį asmens deklaruotą gyvenamąją vietą – nustatytos formos pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (7 priedas).

76. Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (toliau – pažyma) išduodama, kai asmuo yra laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą. Pažyma registruojama Pažymų apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą registre (7 priedas).

77. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Jei vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) pageidauja, pažyma gali būti išduodama ir nepilnamečio vardu.

78. Jeigu asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, kreipiasi dėl pažymos į deklaravimo įstaigą, jis pateikia raštišką prašymą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmens pateiktas prašymas registruojamas deklaravimo įstaigoje. Deklaravimo įstaigos darbuotojas privalo patikrinti, ar asmuo nedeklaravo savo gyvenamosios vietos kitu adresu. Paprastai pažyma asmeniui išduodama tą pačią darbo dieną. Jeigu dėl techninių sąlygų pažymos išduoti tą pačią darbo dieną negalima, ji turi būti išduota ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

79. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

80. Jeigu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar jo įgaliotas asmuo dėl informacijos apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis atvyksta į deklaravimo įstaigą, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, išskyrus šių Taisyklių 11 punkte nurodytą atvejį, o įgaliotas asmuo – ir šių Taisyklių 45 punkte nustatyta tvarka patvirtintą gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą.

81. Deklaravimo įstaigos darbuotojas patikrina duomenis Gyventojų registre ir tą pačią darbo dieną išduoda gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui) ar jo įgaliotam asmeniui pažymą apie jam (jiems) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu dėl techninių sąlygų nėra galimybės tą pačią darbo dieną išduoti pažymos, ji turi būti išduota ne vėliau kaip kitą darbo dieną, atsiradus techninėms galimybėms.

82. Jeigu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar jo įgaliotas asmuo pageidauja, informacija apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis gali būti suteikta ir žodžiu.

83. Jeigu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) prašymą gauti pažymą apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis deklaravimo įstaigai pateikia paštu, prie prašymo išduoti pažymą turi būti pateiktas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuorašas (kopija). Deklaravimo įstaiga pažymą išduoda ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

84. Pažymoje nurodomi asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą savininkui nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje gyvenamoje patalpoje, duomenys – vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data ir gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą data.

85. Atsisakymas suteikti gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui) ar jo įgaliotam asmeniui informaciją apie jam nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis gali būti skundžiamas gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų valdytojui arba teismui.

86. Registrų centras informaciją apie asmens gyvenamosios vietos adresą (ar valstybę, į kurią asmuo išvyko) ir deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą datą teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-325 patvirtintomis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašo patvirtinimo“.

87. Daugkartinio duomenų teikimo atveju duomenis apie asmens gyvenamosios vietos adresą ir deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą datą Registrų centras teikia pagal asmens duomenų teikimo sutartis, kuriose nurodomi duomenų naudojimo tikslai, sąlygos ir teikimo forma.

88. Deklaravimo įstaigos gyvenamosios vietos deklaracijų ir išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų duomenis teikia įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka tik valstybės ir savivaldybių institucijoms pagal jų pateiktus prašymus.

89. Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą gali būti išduota asmeniui, deklaravimo įstaigai pateikusiam mirties liudijimą ar mirties akto įrašo išrašą per tris mėnesius nuo mirties datos. Pasibaigus nurodytam terminui, tokias pažymas galima užsakyti Registrų centre.

 

VII SKYRIUS

IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS DEKLARAVIMAS KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE

 

90. Užsienio valstybėje gyvenantis asmuo, išvykimą iš Lietuvos Respublikos šių Taisyklių 7.2 papunktyje nurodytu atveju deklaruojantis konsulinėje įstaigoje, šiai įstaigai pateikia užpildytą nustatytos formos deklaraciją ir kitus dokumentus, nurodytus šių Taisyklių 17.217.7 papunkčiuose. Šių Taisyklių 17.2–17.5 papunkčiuose nurodyti dokumentai gali būti nepateikiami, jeigu jie prarasti ir jeigu kartu su deklaracija pateikiami teisės aktuose nustatyti dokumentai dėl asmens tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo vietoje prarastojo. Šiuo atveju nei vienas langelis 8 deklaracijos eilutėje nežymimas.

91. Konsulinis pareigūnas, priimdamas asmens užpildytą deklaraciją ir kitus dokumentus, privalo patikrinti:

91.1. ar išsamiai ir teisingai užpildytos visos deklaracijos eilutės;

91.2. ar deklaracijoje nurodyti asmens duomenys atitinka asmens pateikto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis;

91.3. ar deklaracijoje nurodyti asmens duomenys atitinka duomenis Gyventojų registre.

92. Konsulinis pareigūnas, atlikęs patikrinimą šių Taisyklių 91 punkte nustatyta tvarka, deklaraciją užregistruoja Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracijų, pildomų asmeniui išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, registre, deklaracijos tam skirtoje vietoje nurodo deklaracijos registracijos datą ir suteiktą registracijos numerį, deklaracijos 14 eilutėje „Duomenys sutikrinti, deklaracija priimta“ nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

93. Konsulinis pareigūnas šių Taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka įrašo į Gyventojų registrą valstybės, į kurią asmuo išvyksta, pavadinimą ir deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą datą, nuo kurios asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamosios vietos pakeitimą, t. y. išvykimą iš Lietuvos Respublikos, ir pasirašo. Jei deklaracijos pateikimo deklaravimo įstaigai data sutampa su deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą data, antras parašas nėra būtinas.

 

VIII SKYRIUS

DEKLARACIJŲ SAUGOJIMAS

 

94. Deklaravimo įstaigoje deklaracijos dedamos į bylas pagal deklaracijų pateikimo datą. Prie deklaracijų prisegami ir kiti pateikti dokumentai ar jų nuorašai (kopijos), patvirtinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintų Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka. Tai gali būti gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) sutikimai, įgaliojimai, nuomos ar kito teisėto disponavimo gyvenamąja patalpa sutartys, bendraturčių turto naudojimo ar pasidalijimo sutartys. Elektroniniu būdu pateiktų deklaracijų duomenys saugomi tik GVDIS skaitmeninėse laikmenose.

95. Deklaracijos, pildomos asmeniui atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką ar pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ir deklaracijos, pildomos asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos, dedamos į atskiras bylas.

96. Bylos sudaromos ir tvarkomos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118.

97. Deklaracijos ir jų registrai, prašymai ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis, sprendimai dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir naikinimo ir jų registrai, taip pat patikrinimo dokumentai saugomi 5 metus, asmenų prašymai išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, tokių pažymų registrai, savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens prašymai gauti pažymą apie jam priklausančioje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis saugomi 3 metus.

98. Jeigu yra techninės sąlygos, šiose Taisyklėse nurodyti dokumentų registrai gali būti saugomi tik skaitmeninėse laikmenose.

 

IX SKYRIUS

GYVENAMOSIOS VIETOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE IR IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS DEKLARAVIMAS ELEKTRONINIU BŪDU

 

99. Gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoti elektroniniu būdu gali Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie savo tapatybę gali patvirtinti  portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais.

100. Gyvenamosios vietos deklaracija gali būti teikiama, jei yra tenkinamos šios sąlygos:

100.1. asmuo turi galiojantį Lietuvos Respublikos asmens dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę);

100.2. patalpa ar pastatas, kur deklaruojama gyvenamoji vieta, yra gyvenamosios paskirties arba pastato paskirtis Nekilnojamojo turto registre yra „kita (sodų)“ (namas sodų bendrijoje);

100.3. jei deklaruojantis gyvenamąją vietą asmuo nėra patalpos savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčio) sutikimas turi būti patvirtintas taip pat elektroniniu būdu. Savininko (bendraturčio) sutikimo laukiama 3 darbo dienas;

100.4. gyvenamosios vietos adresas yra nesutrumpintas (su namo, buto ar patalpos numeriais), jis yra Lietuvos Respublikos adresų registre ir GVDIS.

101. Nepilnamečių (iki 18 metų) vardu deklaracijas gali teikti vienas iš tėvų (įtėvių), jei jo deklaruota gyvenamoji vieta sutampa su deklaruojama vaiko gyvenamąja vieta ar deklaruojamas išvykimas į tą pačią užsienio valstybę.

102. Jei nepilnamečiui yra suėję 16 metų, vienam iš tėvų (įtėvių) teikiant jo gyvenamosios vietos deklaraciją, nepilnametis privalo turėti galiojantį asmens dokumentą – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę.

103. Jei vienas iš tėvų (įtėvių) savo gyvenamosios vietos adresu deklaruoja nepilnamečio gyvenamąją vietą, savininko (bendraturčių) sutikimas nereikalingas.

104. Jei už nepilnametį teikiama išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaracija, jis privalo turėti galiojantį asmens dokumentą – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę.

105. Deklaravimo įstaigų darbuotojai elektroninio deklaravimo procese nedalyvauja. Deklaravimo duomenys, atlikus numatytas tikrinimo procedūras, į Gyventojų registrą įrašomi tiesiogiai.

106. Prašymus dėl neteisingai pasirinktos valstybės, į kurią išvykstama, ištaisymo Gyventojų registre galima siųsti elektroniniu paštu Registrų centrui, pridėjus asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso duomenų lapo) kopiją.

107. Jei asmuo, deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos į vieną valstybę, apsigyvena kitoje užsienio valstybėje ir pageidauja, kad ši valstybė būtų įrašyta Gyventojų registre, prašymą siunčia Registrų centrui, pridėjus asmens dokumento kopiją. Nurodyta valstybė įrašoma nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos.

 

_____________________

 

 

 

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARACIJA,

PILDOMA ASMENIUI PAKEITUS GYVENAMĄJĄ VIETĄ

LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR ATVYKUS GYVENTI

Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių

1 priedas

 

_____________________________________

(Deklaravimo įstaigos pavadinimas)

 

GAUTA                    

___________ Nr. ______________

(Data)                         (Reg. Nr.)

 

Asmuo, užpildęs deklaraciją, atsako už pateiktų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

(Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 12 str.)

4-5, 7 ir 9 eilutės pildomos didžiosiomis raidėmis

1. Asmens kodas

 

2. Gimimo data

 

3. Lytis Vyr. Mot.


                                   

 

PASTABA

Jeigu vardai ar pavardės

sudaro daugiau negu 31

ženklą, netelpantis vardas

nerašomas ar įrašoma

viena dvigubos pavardės

dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

 

 

--

 

 

4. Vardas (vardai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kontaktiniai

duomenys:

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pilietybė

 

8. Pateiktas asmens

dokumentas


Pasas


ATK


Leidimas gyventi LR LR piliečio iki 16 metų gimimo liudijimas

Pateikto dokumento numeris:

 

Dokumento išdavimo data:

 

Dokumentas galioja iki:

 

 

 

 

_

 

 

_

 

 

2

0

 

 

_

 

 

_

 

 

Dokumentą išdavė:

 

9. Deklaruojama gyvenamoji vieta:

 

Savivaldybė

 

11A. Patalpos naudingas plotas

(m2):

 

10. Ankstesnės gyvenamosios vietos adresas:

 

Miestas

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniūnija

 

11B. Deklaravusių asmenų skaičius:

 

 

 

Miestelis / kaimas / vs.

 

 

 

 

 

 

 

Gatvė

 

 

 

11. Unikalus pastato (patalpos) numeris:

 

Namo Nr.

 

 

Korpuso Nr.

 

 

Buto Nr.

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 


 12. Deklaracija pateikta:                                 Asmeniškai                          Vieno iš tėvų (įtėvių)           Globėjo (rūpintojo) ar neveiksnaus asmens atstovo

 

Deklaracijos pateikimo data:

Esu gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis)

Pageidauju gauti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją

 

2

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Taip Ne


                      

vietą                                Taip Ne


Vardas

Pavardė

Parašas

 

 

13. Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) sutikimas

Sutinku (sutinkame), kad asmuo gyvens man (mums) nuosavybės teise (ar kitu teisėtu

pagrindu) priklausančioje patalpoje ne ilgiau, negu iki nurodytos datos. Deklaracija galioja iki:

 

2

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Jei nurodėte deklaracijos galiojimo datą, įsipareigojate atvykti į deklaravimo įstaigą ir parašu (parašais) patvirtinti savo sutikimą, jei asmuo liks gyventi ir po nurodytos datos.

Vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) Asmens kodas (įmonės kodas) Parašas (ir spaudas)

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

 

Pildo

deklaravimo įstaigos darbuotojas

 

14. Duomenys sutikrinti, deklaracija priimta, savininko ar jo atstovo parašą (bendraturčių parašus) tvirtinu

Darbuotojo vardas ir pavardė:

 

 

Parašas

 

 

Duomenų įrašymo į Gyventojų registrą data:

 

 

 

 

 

 

2

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Parašas

 

 

IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS DEKLARACIJA,

PILDOMA ASMENIUI IŠVYKSTANT

ILGESNIAM NEI ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIUI

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių

2 priedas

 

_______________________________

Deklaravimo įstaigos pavadinimas

 

GAUTA                    

___________ Nr. ______________

(Data)                             (Reg Nr.)

 

Asmuo, užpildęs deklaraciją, atsako už pateiktų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka

(Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 12 str.)

4-5, 7 ir 9 eilutės pildomos didžiosiomis raidėmis

1. Asmens kodas

 

2. Gimimo data

 

3. Lytis Vyr. Mot.


                                   

 

PASTABA.

Jeigu vardai ar pavardė

sudaro daugiau negu 31

ženklą, netelpantis vardas

nerašomas ar įrašoma

viena dvigubos pavardės

dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--

 

 

--

 

 

4. Vardas (vardai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kontaktiniai

duomenys:

Telefono Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. pašto adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pilietybė

 

8. Pateiktas asmens

dokumentas


               Pasas


                    ATK


                        Leidimas gyventi LR   

Pateikto dokumento numeris:

 

Dokumento išdavimo data:

 

Dokumentas galioja iki:

 

 

 

 

_

 

 

_

 

 

2

0

 

 

_

 

 

_

 

 

Dokumentą išdavė:

 

9. Numatoma gyvenamoji vieta užsienyje:

 

Valstybė

 

10. Gyvenamosios vietos, iš kurios išvykstama, adresas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 11. Deklaracija pateikta:                                 Asmeniškai                          Vieno iš tėvų (įtėvių)           Globėjo (rūpintojo) ar neveiksnaus asmens atstovo

 

Deklaracijos pateikimo data:

 

12. Išvykimo data:

 

2

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Vardas

Pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

13. Pastabos

Jei asmuo turi nepilnamečių vaikų, kurie lieka gyventi Lietuvoje, nurodo, su kuo jie lieka gyventi (vaiko vardas ir pavardė, gimimo metai, adresas,

giminystės ryšys su prižiūrinčiu asmeniu):

 

 

 

Pildo

deklaravimo įstaigos darbuotojas

 

14. Duomenys sutikrinti, deklaracija priimta, deklaruo-jančio asmens tapatybę ir parašą tvirtinu

Darbuotojo vardas ir pavardė:

 

 

Parašas

 

 

Duomenų įrašymo į Gyventojų registrą data:

 

 

 

 

 

 

2

 

0

 

 

-

 

 

-

 

 

Parašas

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių

3 priedas

 

(Deklaracijų registro forma)

 

_______________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARACIJŲ, PILDOMŲ ASMENIUI PAKEITUS GYVENAMĄJĄ VIETĄ
LIETUVOS RESPUBLIKOJE AR ATVYKUS GYVENTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ,
REGISTRAS ___________________

(Identifikavimo žymuo)

 

Reg.

Nr.

Deklaracijos registracijos data

Asmens, deklaruojančio gyvenamąją vietą, vardas (-ai) ir pavardė

Pastabos

1

2

3

4

 

 

________________________________                                _______________               ________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                   (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

____________________

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių

4 priedas

 

(Deklaracijų registro forma)

 

_____________________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

IŠVYKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS DEKLARACIJŲ, PILDOMŲ ASMENIUI IŠVYKSTANT

ILGESNIAM NEI ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARIUI,
REGISTRAS ____________________

(Identifikavimo žymuo)

 

Reg.

Nr.

Deklaracijos registracijos data

Asmens, deklaruojančio gyvenamąją vietą, vardas (-ai) ir pavardė

Numatoma gyvenamoji vieta užsienyje

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

 

________________________________                                _______________               ________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                   (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

_____________________

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių

5 priedas

 

(Sprendimų registro forma)

 

_____________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMŲ DĖL DEKLARAVIMO DUOMENŲ TAISYMO, KEITIMO IR NAIKINIMO
REGISTRAS _______________________

(Identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Sprendimo registracijos data

Sprendimo priėmimo data

Asmens, pateikusio prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis, vardas (-ai) ir pavardė

Pastabos

1

2

3

4

5

 

 

________________________________                                _______________               ________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                   (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

_____________________

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių

6 priedas

 

(Pažymų registro forma)

________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

PAŽYMŲ APIE ASMENS DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ REGISTRAS ___________________

(Identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Pažymos registracijos data

Asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą,

vardas (-ai) ir pavardė

Asmens parašas ir pažymos gavimo data

Pastabos

1

2

3

4

5

 

________________________________                                _______________               ________________________

(Pareigų pavadinimas)                                                   (Parašas)                                     (Vardas ir pavardė)

_____________________

 

 

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių

7 priedas

 

(Pažymos forma)

 

(Herbas)

 

_________________________________________________

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

_________________________________________________

(Dokumento sudarytojo duomenys)

 

______________________

(Adresatas)

 

PAŽYMA
APIE ASMENS DEKLARUOTĄ GYVENAMĄJĄ VIETĄ

 

__________ Nr. ___________

(Data)                         

 

_____________________________________________    ____________________________

(Vardas (-ai) ir pavardė)                                         (Asmens kodas)

 

gim.__________________ , __________________, deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu:

(Gimimo data)             (Deklaravimo data)

____________________________________          __________________________________

(Savivaldybė)                                                                (Miestas)

____________________________________          __________________________________

(Seniūnija ir miestelis / kaimas / vs.)                                              (Gatvė)

_________________________       ______________________      _____________________

(Namo Nr.)                                    (Korpuso Nr.)                           (Buto Nr.)

 

Šiuo adresu deklaruota nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta:

 

______________________     ________________    _______________     _______________;

(Vardas (-ai) ir pavardė)           (Asmens kodas)        (Gimimo data)       (Deklaravimo data)

______________________     ________________    _______________     _______________;

(Vardas (-ai) ir pavardė)           (Asmens kodas)        (Gimimo data)       (Deklaravimo data)

______________________     ________________    _______________     _______________;

(Vardas (-ai) ir pavardė)           (Asmens kodas)        (Gimimo data)       (Deklaravimo data)

______________________     ________________    _______________     _______________.

(Vardas (-ai) ir pavardė)           (Asmens kodas)        (Gimimo data)       (Deklaravimo data)

 

______________________                 ___________                _______________________

(Pareigų pavadinimas)                         (Parašas)                           (Vardas ir pavardė)

 

(A. V.)

_____________________