VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO

40 STRAIPSNYJE ĮTVIRTINTŲ PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 1-206

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsniu,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje įtvirtintų pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kancleris, pavaduojantis Valstybinės vartotojų

teisių apsaugos tarnybos direktorių                                                                           Edvinas Pabrinkis

 


PATVIRTINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos

tarnybos direktoriaus

2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 1-206

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO

40 STRAIPSNYJE ĮTVIRTINTŲ PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje įtvirtintų pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų (toliau – vartotojų teisių pažeidimas (-ai) Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje nagrinėjimo ir sankcijų už juos skyrimo tvarką.

2Vartotojų teisių pažeidimus nagrinėja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

3Vartotojų teisių pažeidimai nagrinėjami vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymu, šiuo aprašu ir kitais teisės aktais.

4 Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Vartotojų teisių apsaugos įstatyme.

 

II SKYRIUS

Pagrindas pradėti galimo vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

 

5.       Vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūra pradedama:

5.1.    gavus vartotojo, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, vartotojų asociacijos (toliau – pareiškėjas) skundą dėl galimo vartotojų teisių pažeidimo (toliau – skundas);

5.2.    Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos iniciatyva, priėmus motyvuotą sprendimą, jei nustatoma pakankamai duomenų apie galimą vartotojų teisių pažeidimą.

6.       Teisę pateikti skundą turi aprašo 5.1 papunktyje nurodyti pareiškėjai. Skundas turi būti pateiktas raštu, jame nurodoma:

6.1.    Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavadinimas;

6.2.    pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;

6.3.    pardavėjo ar paslaugų teikėjo, kurio veiksmai skundžiami, pavadinimas, buveinės adresas arba vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

6.4.    pardavėjo ar paslaugų teikėjo veiksmai (neveikimas), kurie yra skundžiami;

6.5.    data, kada pardavėjas ar paslaugų teikėjas atliko skundžiamus veiksmus ar neatliko veiksmų, kai turėjo pareigą juos atlikti;

6.6.    pareiškėjui žinomos faktinės pažeidimo aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo skundą, ir tas aplinkybes patvirtinantys įrodymai;

6.7.    pridedamų dokumentų sąrašas.

7.       Skundą pasirašo pareiškėjas arba jo įgaliotas atstovas. Jei skundą pareiškėjo vardu teikia jo atstovas, kartu su skundu turi būti pateikiamas teisę atstovauti pareiškėjui patvirtinantis dokumentas.

8.       Nustačius, kad skundas neatitinka aprašo 6 ir 7 punkto reikalavimų, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustato terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 7 dienos, trūkumams pašalinti.

9.       Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsisako pradėti galimo vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal pateiktą skundą, jeigu:

9.1.    skunde nurodyto pažeidimo nagrinėjimas nepriskirtas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai;

9.2.    skunde nurodyti faktiniai duomenys jau buvo patikrinti ir dėl jų priimtas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas;

9.3.    nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti vartotojų teisių pažeidimą, arba pareiškėjas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia jo skundą pagrindžiančių dokumentų;

9.4.    nuo galimo pažeidimo iki skundo pateikimo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dienos yra praėję daugiau kaip treji metai.

10.     Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba per 30 kalendorinių dienų nuo skundo, atitinkančio aprašo 6 ir 7 punkte nustatytus reikalavimus, gavimo dienos praneša pareiškėjui priežastis, dėl kurių atsisakoma pradėti vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

11.     Kai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pradeda savo iniciatyva, mutatis mutandis taikomos vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą reglamentuojančios aprašo nuostatos.

 

III SKYRIUS

Pasirengimas GALIMO VARTOTOJŲ TEISIŲ PAŽEIDIMO BYLOS nagrinėjimui

 

12.     Pradėjus galimo vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius paskiria atsakingą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas), kuriam paveda atlikti tyrimą dėl vartotojų teisių pažeidimo, paruošti ir pateikti vartotojų teisių pažeidimo medžiagą Komisijai (toliau – atsakingas darbuotojas). Vartotojų teisių pažeidimą nagrinėjant žodinės procedūros tvarka, atsakingas darbuotojas atlieka ir posėdžio sekretoriaus funkcijas.

13.     Atlikdamas tyrimą dėl vartotojų teisių pažeidimo, atsakingas darbuotojas turi teisę raštu kreiptis į pardavėją / paslaugų teikėją, kurio veiksmai skundžiami, ir prašyti per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų, pateikti motyvuotą paaiškinimą bei jį pagrindžiančius įrodymus apie aplinkybes, dėl kurių pradėta vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

14.     Už informacijos, reikalingos vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrai atlikti, nepateikimą, taip pat neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą, taip pat už vengimą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos reikalavimu atvykti ir pateikti paaiškinimus, jeigu prieš tai buvo taikytas įspėjimas, pardavėjui / paslaugų teikėjui, kurio veiksmai skundžiami, gali būti skiriama Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 6 dalyje numatyto dydžio bauda.

15.     Atlikęs vartotojų teisių pažeidimo tyrimą, atsakingas darbuotojas parengia pranešimą (toliau – pranešimas) ir, likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki Komisijos posėdžio dienos, pateikia jį elektroniniu būdu kartu su surinkta vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo tyrimo medžiaga Komisijos nariams susipažinti.

16.     Bylų nagrinėjimo posėdžio darbotvarkė sudaroma ne vėliau kaip prieš 3 dienas, o siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga parengiama bei Komisijos nariams pateikiama susipažinti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki bylų nagrinėjimo posėdžio.

17.     Vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviai (toliau – procedūros dalyviai):

17.1.  pardavėjas / paslaugų teikėjas, kurio veiksmai skundžiami ir kurio atžvilgiu ši procedūra vykdoma;

17.2.  pareiškėjas, kurio skundu remiantis pradėta vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

18.  Įtraukus bylos nagrinėjimą į bylų nagrinėjimo posėdžio darbotvarkę, procedūros dalyviams ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki bylos nagrinėjimo komisijos posėdyje dienos elektroniniu būdu ir registruotu laišku išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma:

18.1.  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavadinimas ir adresas;

18.2.  bylos nagrinėjimo procedūros dalyviai;

18.3.  bylos nagrinėjimo posėdžio vieta ir laikas;

18.4.  bylos, kurioje procedūros dalyvis kviečiamas dalyvauti, pavadinimas;

18.5.  kad procedūros dalyviai privalo pateikti visus savo turimus įrodymus;

18.6tai, kad įtariamo pažeidėjo ir (ar) jo atstovo, jeigu jis buvo laiku ir tinkamai šio aprašo nustatyta tvarka informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, neatvykimas į bylos nagrinėjimą nekliudo ją nagrinėti;

18.7procedūros dalyvių pagrindinės procesinės teisės ir pareigos;

18.8procedūros dalyviams pasiūloma susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija, raštu pateikti paaiškinimus.

19.     Tinkamu pranešimu apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką laikytinas pranešimas, išsiųstas paskutiniu Komisijai žinomu procedūros dalyvio adresu, oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos, buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai proceso šalis nurodė kitą korespondencijos įteikimo adresą, ir paskutiniu žinomu ar viešai skelbiamu elektroninio pašto adresu, arba pranešimas proceso šaliai įteiktas pasirašytinai.

 

IV skyrius

BYLŲ nagrinėjimas KOMISIJOS posėdyje

 

Bendrosios nuostatos

 

20.     Komisija galimą vartotojų teisių pažeidimą išnagrinėja ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje nurodytas sankcijas paskiria per įmanomai trumpesnį terminą, tačiau ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo skundo gavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje dienos ar nutarimo pradėti vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūrą priėmimo dienos.

21.     Bylų nagrinėjimo posėdyje byla nagrinėjama rašytinės procedūros tvarka, išskyrus atvejus, kai yra gautas bent vieno procedūros dalyvio motyvuotas prašymas bylą nagrinėti žodžiu arba Komisijos iniciatyva, kai būtina išklausyti žodinius procedūros dalyvių ar kitų byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, taip pat kitais atvejais, kai Komisija mano, kad bylą tikslinga nagrinėti žodine tvarka.

22.     Bylos nagrinėjimo metu procedūros dalyviai turi teisę susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija (išskyrus medžiagą, kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, banko ar profesinę paslaptį), duoti žodinius ar rašytinius paaiškinimus, teikti prašymus, pateikti papildomą informaciją ir kitus dokumentus, teikti įrodymus, pažeidimo bylos nagrinėjimo metu pateikus naujų įrodymų, nedelsiant su jais susipažinti ir per 5 darbo dienas nuo naujų įrodymų gavimo pateikti dėl jų savo paaiškinimus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus bylos nagrinėjimo procedūros dalyviams, duoti paaiškinimus, pateikti savo argumentus ir samprotavimus, prieštarauti kitų bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių prašymams, argumentams ir samprotavimams, gauti komisijos nutarimo dėl bylos nuorašą, apskųsti šį nutarimą ir naudotis kitomis įstatymuose numatytomis teisėmis.

23.  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimu nagrinėjant vartotojų teisių pažeidimą taip pat gali dalyvauti ekspertai, specialistai ir kiti asmenys (toliau – kiti procedūros dalyviai).

24Kai byla nagrinėjama rašytinės procedūros tvarka, bylos nagrinėjimo viešumo principas netaikomas, protokolas nerašomas.

25Komisija turi teisę žodinės procedūros tvarka paskirtą nagrinėti bylą nuspręsti nagrinėti rašytinės procedūros tvarka ar rašytinės procedūros tvarka paskirtą nagrinėti bylą nuspręsti nagrinėti žodinės procedūros tvarka, Komisijos sprendimą įforminant posėdžio protokolu su pridedamu priedu (garso įrašu).

26.  Bylos nagrinėjimo procedūros dalyvis, pateikiantis Komisijai dokumentus ar bylos medžiagą, kurių duomenys sudaro valstybės, komercinę, tarnybos, banko ar profesinę paslaptį, kartu su šiais dokumentais gali pateikti prašymą Komisijai dėl kitų bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių teisės susipažinti su bylos dokumentais ir daryti išrašus apribojimo.

27.     Bylų nagrinėjimo posėdyje Komisija priima šiuos nutarimus:

27.1.  procedūrinius nutarimus, priimamus posėdžio metu, siekiant nustatyta tvarka organizuoti bylos nagrinėjimo procesą;

27.2.  nutarimą dėl bylos, priimamą išnagrinėjus bylą iš esmės, kuriame pateikiama Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija.

28.     Komisija, išnagrinėjusi bylą, turi teisę priimti šiuos sprendimus:

28.1.    įpareigoti pardavėją / paslaugų teikėją, pažeidusius vartotojų teises, nutraukti neteisėtus veiksmus;

28.2.    taikyti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje nustatytas sankcijas;

28.3.    netaikyti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje nustatytų sankcijų, kai nenustatomas vartotojų teisių pažeidimas.

29.     Komisijos nutarimas dėl bylos išnagrinėjimo susideda iš:

29.1.  įžanginės dalies, kurioje nurodomas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavadinimas, Komisijos nutarimo priėmimo data ir vieta, Komisijos sudėtis, posėdžio sekretorius, bylos nagrinėjimo procedūros dalyviai, bylos pavadinimas ir esmė;

29.2.  motyvuojamosios dalies, kurioje nurodomos Komisijos nustatytos bylos aplinkybės, įrodymai, kuriais grindžiamos Komisijos išvados, argumentai, dėl kurių komisija atmeta kuriuos nors įrodymus, teisės aktai, kuriais komisija vadovavosi, nuorodos į konkrečias teisės normas, kurios buvo taikomos;

29.3.  rezoliucinės dalies, kurioje nurodomas priimtas nutarimas, jo apskundimo terminas ir tvarka.

30.     Komisijai nutarus, nutarimo dėl bylos priėmimas ir paskelbimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms nuo paskutinio bylų nagrinėjimo posėdžio dienos. Apie nutarimo paskelbimo atidėjimą procedūros dalyviams pranešama nedelsiant elektroniniu būdu ir registruotu laišku.

31.     Komisijos nutarimą pasirašius Komisijos pirmininkui, jis užregistruojamas, o jo nuorašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu būdu ir registruotu laišku išsiunčiamas procedūros dalyviams.

 

Bylos nagrinėjimas žodinės procedūros tvarka

 

32.  Esant šio aprašo 21 punkte nurodytoms aplinkybėms, byla gali būti nagrinėjama žodinės procedūros tvarka.

33.  Komisijos posėdžiai vyksta lietuvių kalba.

34.  Bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių teisės išaiškinamos raštu pranešime apie bylos nagrinėjimą. Bylos nagrinėjimo procedūros dalyviai privalo savo procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai.

35.     Komisijos iniciatyva ar bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių prašymu, bylų nagrinėjimo posėdis arba jo dalis skelbiamas uždaru, jeigu tai yra būtina siekiant apsaugoti viešai neskelbtiną informaciją.

36.     Bylų nagrinėjimo posėdis vyksta nepertraukiamai, išskyrus poilsiui skiriamą laiką.

37.     Paskirtu laiku bylų nagrinėjimo posėdį pradeda Komisijos pirmininkas ir paskelbia, kokia byla bus nagrinėjama, kas atvyko į Komisijos posėdį. Komisijos pirmininkas nustato atvykusiųjų tapatybę, patikrina atstovų įgaliojimus. Jei kas nors iš bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių ar jų atstovų neatvyksta, bylų posėdžių sekretorius informuoja, ar jie buvo tinkamai ir laiku informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, o Komisija nutaria, ar galima be jų nagrinėti bylą.

38.     Komisijos pirmininkas paskelbia Komisijos sudėtį, praneša, kas yra bylų posėdžio sekretorius, ir išaiškina procedūros dalyviams jų procesines teises ir pareigas.

39.     Jeigu žodinio bylos nagrinėjimo metu procedūros dalyviai nedalyvauja, byla gali būti nagrinėjamas tik tuo atveju, kai procedūros dalyviams buvo tinkamai ir laiku buvo pranešta apie posėdžio vietą ir laiką.

40.     Komisija gali atidėti bylos nagrinėjimą, jeigu į bylos nagrinėjimo posėdį neatvyko procedūros dalyvis, kai Komisija nusprendžia, kad be jo negalima nagrinėti bylos arba kai būtina išreikalauti naujus įrodymus, taip pat kitais reikiamais atvejais.

41.     Jeigu atidėjus bylos nagrinėjimą Komisijos narys (-iai) nusišalina ar negali dalyvauti bylos nagrinėjime dėl kitų priežasčių, byla pradedama nagrinėti iš naujo tik tuo atveju, jeigu nesant Komisijos nario (-ių) nesusidaro kvorumas.

42.     Komisija, atidėdama bylos nagrinėjimą, paskiria kito bylos nagrinėjimo posėdžio laiką ir apie tai pasirašytinai paskelbia bylos nagrinėjime dalyvaujantiems bylos nagrinėjimo procedūros dalyviams ar jų atstovams, o nedalyvavusiems praneša aprašo 19 punkte nustatyta tvarka.

43.     Kai pažeidimo bylos nagrinėjimas atidedamas dėl to, kad būtina išreikalauti naujų įrodymų, Komisija nustato terminą jiems pateikti.

44.     Komisija gali sustabdyti bylos nagrinėjimą, kai Komisija pripažįsta, kad bylos nagrinėjimą sustabdyti būtina.

45.     Bylos nagrinėjimas pradedamas Komisijos nario – pranešėjo pranešimu, kuriame nurodomas pažeidimo dalykas, pagrindai bei kitos esminės bylos aplinkybės. Po to eilės tvarka išklausomi skundą pateikęs asmuo ar jo atstovas, galimas pažeidėjas ar jo atstovas, specialistai, ekspertai ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys. Kalbėjimo trukmė neribojama, tačiau Komisijos pirmininkas gali įspėti procedūros dalyvius ar jų atstovus, taip pat kitus byloje dalyvaujančius asmenis, jeigu šie nukrypsta nuo bylos esmės.

46.     Bylos nagrinėjimo procedūros dalyviams ar jų atstovams gali būti užduodami klausimai: pirma klausimus užduoda Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai, po to – kiti procedūros dalyviai (jų atstovai) aukščiau nustatyta eilės tvarka. Po bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių pasisakymų ištiriami kiti įrodymai: apžiūrimi daiktiniai įrodymai (jei yra), rašytiniai įrodymai ir kt. Prieš baigiant bylos nagrinėjimą, išklausomi procedūros dalyvių prašymai.

47.     Išklausiusi bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių pasisakymus ir ištyrusi kitus įrodymus, komisija, komisijos pirmininko siūlymu, išeina į pasitarimų kambarį priimti nutarimo dėl bylos. Apie tai komisijos pirmininkas paskelbia esantiesiems posėdžių salėje.

48.     Komisija nutarimus priima posėdžių salėje arba pasitarimų kambaryje. Komisijos nariai neturi teisės skelbti nuomonių, pareikštų besitariant pasitarimų kambaryje.

49.     Komisijai nutarus, nutarimo dėl bylos priėmimas ir paskelbimas gali būti atidėtas, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms nuo paskutinio bylų nagrinėjimo posėdžio dienos. Komisija apie tai pasirašytinai paskelbia bylos nagrinėjime dalyvaujantiems bylos nagrinėjimo procedūros dalyviams ar jų atstovams, o nedalyvavusiems – praneša nedelsiant elektroniniu būdu ir registruotu paštu. Nutarimą, kurio priėmimas ir paskelbimas buvo atidėtas, gali paskelbti Komisijos pirmininkas arba jo pavedimu vienas iš bylą nagrinėjusių Komisijos narių, kitiems Komisijos nariams nedalyvaujant.

50.     Komisijos narys, nesutinkantis su Komisijos sprendimu dėl pažeidimo ir balsavęs prieš šį sprendimą, gali išdėstyti raštu savo atskirą nuomonę, kuri viešai neskelbiama, bet pridedama prie bylos.

51.     Kiekvienai žodinio procedūros tvarka nagrinėjimai bylai rašomas bylos nagrinėjimo protokolas, taip pat daromas garso įrašas, kuris pridedamas prie protokolo kaip priedas.

52.     Bylos nagrinėjimo protokole nurodoma:

52.1.  Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pavadinimas ir nagrinėjančios bylą Komisijos sudėtis, bylų nagrinėjimo posėdžio sekretorius, bylos nagrinėjimo procedūros dalyviai, taip pat, ar jie atvyko, o jei kas nors neatvyko, ar buvo jiems tinkamai ir laiku pranešta apie bylų nagrinėjimo posėdžio vietą ir laiką;

52.2.  bylų nagrinėjimo posėdžio data, vieta, bylos ir posėdžio protokolo registracijos numeris;

52.3.  bylų nagrinėjimo posėdžio pradžios ir pabaigos laikas;

52.4.  bylos pavadinimas ir esmė;

52.5.  kad bylos nagrinėjimo procedūros dalyviams išaiškintos jų teisės ir pareigos;

52.6.  bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių prašymai ir pareiškimai;

52.7.  kad Komisijos narys–pranešėjas informavo apie bylą;

52.8.  bylų nagrinėjimo posėdyje naujai pateikti įrodymai, jeigu jie nebuvo pateikti ar surinkti pasirengiant bylos nagrinėjimui;

52.9.  bylų nagrinėjimo posėdžio metu išnagrinėti rašytiniai, daiktiniai, kiti įrodymai ir bylos nagrinėjimo procedūros dalyvių pareiškimai dėl jų;

52.10priimti Komisijos nutarimai;

52.11.  trumpas bylos nagrinėjimo turinys;

52.12.  kad priimtas nutarimas dėl bylos yra perskaitytas ir išaiškinta apskundimo tvarka bei terminai.

53.     Bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo projektas parengiamas, pasirašomas posėdžio sekretoriaus ir pateikiamas Komisijos nariams derinti bei Komisijos pirmininkui pasirašyti per 3 darbo dienas po posėdžio.

54.     Procedūros dalyviai turi teisę susipažinti su pažeidimo bylų nagrinėjimo protokolu ir posėdžio garso įrašu per 1 darbo dieną po bylos nagrinėjimo posėdžio protokolo surašymo dienos pateikti Komisijai pastabas raštu dėl bylos nagrinėjimo protokolo.

55.     Pastabas dėl bylos nagrinėjimo protokolo Komisija posėdyje išnagrinėja jų gavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje dieną ir nusprendžia dėl jų prijungimo prie bylos nagrinėjimo posėdžio protokolo.

56.     Komisijos nutarimą pasirašius Komisijos pirmininkui, jis užregistruojamas, o jo nuorašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroniniu būdu ir registruotu laišku išsiunčiamas procedūros dalyviams.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57.     Neatidėliotinais atvejais, kai pakanka duomenų apie vartotojų teisių pažeidimą, Komisija, siekdama išvengti didelės žalos vartotojų kolektyviniams interesams, turi teisę priimti nutarimą taikyti šio Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 441 straipsnio 2 dalyje nurodytas laikinąsias priemones tol, kol dėl galimo pažeidimo bus priimtas sprendimas.

58.     Komisijos nutarimai, kuriuose buvo konstatuotas vartotojų teisių pažeidimas, skelbiami Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 47 straipsnyje nustatyta tvarka.

59.     Komisijos nutarimas dėl pažeidimo turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią vartotojų teisių pažeidimą padariusiam pardavėjui / paslaugų teikėjui jis buvo įteiktas. Apie tai nurodoma nutarime. Komisijos paskirta bauda į valstybės biudžetą sumokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią įstatymo pažeidėjas gavo Komisijos nutarimą dėl baudos skyrimo.

60.     Bylos nagrinėjimo procedūros dalyviai Komisijos nutarimus dėl bylos išnagrinėjimo gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka ir terminais. Kreipimasis į teismą sustabdo Komisijos nutarimo dėl baudos už vartotojų teisių pažeidimą skyrimo vykdymą.

61.     Apskundus Komisijos nutarimą dėl baudos už vartotojų teisių pažeidimą skyrimo, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas, įsiteisėjimo dienos.

______________________

 

part_1887dccf336d4a3b9182bc52b7ed9f3c_end