LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. V-761 „DĖL VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO PARINKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 19 d. Nr. V-381

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. V-761 „Dėl Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 12 dalimi:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme vartojamas sąvokas.“

2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

CENTRO PARINKIMO KRITERIJAI“.

2.4. Pripažįstu netekusiu galios 4.4 papunktį.

2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

CENTRO PARINKIMO TVARKA“.

2.6. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Savivaldybės administracijos direktorius, rengdamas prašymą teismui, raštu kreipiasi į Atsakingą asmenį dėl Centro, kuriame gali būti apgyvendinamas vaikas, parinkimo. Rašte pateikiama: vaiko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, mokykla ir klasė, kurioje vaikas mokosi, informacija apie vaikui taikytas vaiko minimalios ir / ar vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemones, jų trukmę. Kartu pateikiami šie dokumentai: prašymo savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdančios asmens pakeitimo kopija, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pažymos apie vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį / pakartotinį įvertinimą kopija, jei buvo atliktas toks įvertinimas; vaiko ir / ar jo atstovų pagal įstatymą prašymo dėl vaiko apgyvendinimo konkrečiame Centre kopija, jei toks prašymas pateiktas; vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdančio asmens (-ų) ataskaita (-os) apie vaiko minimalios priežiūros priemonės (-ių) vykdymą, jei tokia priemonė (-ės) buvo taikyta (-os); Centro savivaldybės administracijos direktoriui raštu teikta informacija apie taikytos vaiko vidutinės priežiūros priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo rezultatus (vaiko elgesio pokyčius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas dėl tęstinės pagalbos teikimo), jei tokia priemonė buvo taikyta. Papildomai gali būti pateikiama kitų suinteresuotų institucijų turima svarbi informacija apie vaiką. Jei kreipiamasi dėl kito vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdančio juridinio asmens paskyrimo, pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai.“

2.7. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Atsakingas asmuo išanalizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus raštu pateiktą informaciją ir dokumentus, vadovaudamasis 4 punkte nustatytais kriterijais bei suderinęs su Centro vadovu, parenka Centrą, kuriame vaikas galėtų būti apgyvendinamas. Jeigu Atsakingas asmuo, įvertinęs savivaldybės administracijos direktoriaus raštu pateiktą informaciją ir dokumentus nustato, kad nepakankamai pagrindžiamas vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdančio juridinio asmens pakeitimo būtinumas, Atsakingas asmuo pateikia atskirąją nuomonę bei informuoja Švietimo ir mokslo ministeriją.“ 

2.8. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Atsakingas asmuo per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus rašto gavimo dienos raštu informuoja savivaldybės administracijos direktorių, nurodydamas parinkto Centro pavadinimą, adresą, Centro vadovo vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis, ir pateikia atskirąją nuomonę, parengtą vadovaujantis Aprašo 6 punktu, jei tokia yra.“

2.9. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

CENTRĄ PARENKANTI INSTITUCIJA. ATSAKINGO ASMENS FUNKCIJOS“.

2.10. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. koordinuoja vaikų siuntimą ir paskirstymą į Centrus;“.

2.11. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. kaupia ir sistemina informaciją apie vaiko minimalios, vidutinės priežiūros ir / ar auklėjamojo poveikio priemonių įgyvendinimą, ją analizuoja ir teikia informaciją Švietimo ir mokslo ministerijai;“.

2.12. Pakeičiu 11.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.5. bendradarbiauja su savivaldybių administracijomis, Centrais, kitomis suinteresuotomis institucijomis vaikų siuntimo į Centrus, Centro parinkimo klausimais, konsultuoja suinteresuotas institucijas vaiko minimalios, vidutinės priežiūros ir / ar auklėjamojo poveikio priemonių vykdymo klausimais.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Jurgita Petrauskienė