LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 21 d. Nr. D1-237

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 ir 42 punktus:

1. Tvirtinu Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojantį planą (pridedama).

2. Nustatau, kad Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiu planu patvirtintos priemonės finansuojamos Klimato kaitos programos lėšomis iki įsigalios Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2022 m. sąmatą detalizuojantis planas.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                        Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANTIS PLANAS

 

 

 

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2021 m. numatyti mokėjimai, tūkst. Eur

Pareiškėjai / paramos gavėjai

Specialieji reikalavimai projektams, taikomi kaip išimtis reikalavimams, nustatytiems Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše

Paraiškų pateikimo ir atrankos būdas

 

1.

Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

 

1.1.

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas: pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

 

1.1.1.

Gyvenamųjų  namų atnaujinimas (modernizavimas)

21300

10650

 

1.1.1.1.

valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtiną Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

9500

9500

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar jo įgaliotas asmuo

15-30% kompensacinė išmoka

Netaikoma

 

1.1.1.2.

daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

800

50

Paramos gavėjai – daugiabučio namo, pastatyto pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkai.
Pareiškėjai:
a) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas;
b) savivaldybės paskirtas savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimo administratorius;
c) šilumą tiekianti įmonė;
d) kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

30% kompensacinė išmoka

Tęstinis

 

1.1.1.3.

fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

11000

1100

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys individualųjį gyvenamąjį namą (t.y. gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų pastatą)

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotą dydį)

Konkursas.

Paraiškos priimamos 30 dienų nuo kvietimo paskelbimo datos.

 

1.1.2.

Juridinių asmenų pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

7500

500

 

1.1.2.1.

juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

2500

0

Negyvenamosios paskirties pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso juridiniams asmenims, išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas, savininkai arba valdytojai

30 % subsidija

Tęstinis.

Paraiškos priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas.

 

1.1.2.2.

savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), įgyvendinant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą

5000

500

Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis viešųjų pastatų savininkai ir valdytojai

30 % subsidija

Tęstinis.

Paraiškos priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas.

 

1.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo skatinimas ir aplinkai palankių technologijų diegimas

 

1.2.1.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas juridinių asmenų poreikiams

27000

1000

1.2.1.1.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

2000

50

Valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų bei viešųjų įstaigų turto, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, savininkai arba valdytojai

80 % subsidija

Tęstinis. Paraiškos priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas.

1.2.1.2.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams

15000

850

Valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų bei viešųjų įstaigų turto, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė, savivaldybė, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, savininkai arba valdytojai

Subsidija (pagal fiksuotus dydžius)

Tęstinis.                   Paraiškos priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas.

 

1.2.1.3.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas juridinių asmenų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą

1000

0

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie yra turto savininkai arba valdytojai, išskyrus 1.2.1.1 ir 1.2.1.2 papunkčiuose nurodytus pareiškėjus

30 % subsidija

Tęstinis.

Paraiškos priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas.

1.2.1.4.

atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams

9000

100

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie yra turto savininkai arba valdytojai, išskyrus 1.2.1.1 ir 1.2.1.2 papunkčiuose nurodytus pareiškėjus

Subsidija (pagal fiksuotus dydžius)

Tęstinis.

Paraiškos priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas.

 

1.2.2.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas individualiuose namuose ir (ar) daugiabučiuose

6000

2100

1.2.2.1.

atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė –vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius

6000

2100

Fiziniai asmenys Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantys gyvenamąjį namą (t.y. vieno buto pastatą arba gyvenamosios paskirties butą dviejų butų arba daugiabučiame pastate) pastate

Kompensacinė išmoka (apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius)

Konkursas.

Paraiškos priimamos 30 dienų nuo kvietimo paskelbimo datos.

1.2.3.

mažiau taršaus transporto panaudojimo fiziniams asmenims skatinimas

15000

10500

1.2.3.1.

mažiau taršių automobilių ir registruojamų elektrinių motorinių priemonių fiziniams asmenims skatinimas

4000

2800

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis

1.2.3.2.

elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims  skatinimas

5000

3500

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis

1.2.3.3.

visuomeninio transporto ir darnaus judumo skatinimas (paspirtukai, dviračiai, dalijimosi paslauga ir pan.)

6000

4200 

Fiziniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis

1.2.4.

mažiau taršaus transporto įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

32000

1500

1.2.4.1.

elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims  skatinimas

5000

1500

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Detalesnės sąlygos nustatytos aplinkos ministro įsakymu.

Kompensacinė išmoka

Tęstinis

1.2.4.2.

viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas ir (ar) plėtra, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

27000

0

Viešojo transporto savivaldybių teritorijoje keleivių vežimo veiklą vykdantys juridiniai asmenys, turintys teisę vežti keleivius kompetentingų institucijų nustatytais reguliariojo susisiekimo maršrutais (vežėju gali būti ir juridiniai asmenys, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų arba kontroliuojama (valdoma) valstybės ar savivaldybių institucijų), su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo sutartys.

55 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama didelėms įmonėms;
60 % tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
 Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

Konkursas.

Paraiškos priimamos 60 dienų nuo kvietimo paskelbimo datos.

1.2.5.

taršių technologijų keitimas į aplinkai palankias technologijas juridiniams asmenims

27000

600

1.2.5.1.

taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

10000

0

Juridiniai asmenys, vykdantys veiklą, kuri įrašyta į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių priemonių I priedo veiklų sąrašą, turinčios galiojantį leidimą išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir atsidariusios sąskaitą Sąjungos ŠESD registre.

25 % subsidija

Tęstinis. Paraiškos priimamos kol pakaks lėšų skirtų priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus priemonei skirtoms lėšoms kvietimas stabdomas.

1.2.5.2.

investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

15000

0

Lietuvoje registruoti privatūs juridiniai asmenys.

Žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai.

iki 65 proc. subsidija. 

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 4 mln. eurų.


 Subsidijos dydį ribojantis aplinkosauginio efektyvumo kriterijus netaikomas.

Konkursas.

Paraiškos priimamos 90 dienų nuo kvietimo paskelbimo datos.

1.2.5.3.

vystomojo bendradarbiavimo projektų (klimato kaitos srities) įgyvendinimas besivystančiose šalyse

2000

600

Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys

Reikalavimus nustato AM Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija

Konkursas.

Paraiškų pateikimo terminą nustato aplinkos ministro įsakymu patvirtinta komisija.

IŠ VISO (1):

135800

26850

Eil. Nr.

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2021 m. numatyti mokėjimai, tūkst. Eur

Lėšas naudojančios įstaigos*

2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

2.1.

Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, programos administravimo lėšos ir kitos priemonės

2.1.1.

Programos administravimo išlaidos AM ir jai pavaldžių įstaigų veiklai

2431,3

2431,3

2.1.1.1.

Darbo užmokestis

757

757

AM

807

807

APVA

286

286

AAA

51,5

51,5

BETA

53,5

53,5

VIPA

96

96

VMT

2.1.1.2.

Socialinio draudimo įmokos ir darbdavių socialinė parama

13,7

13,7

AM

15

15

APVA

4

4

AAA

1,5

1,5

BETA 

0,8

0,8

VIPA 

2

2

VMT

2.1.1.3.

Komandiruočių išlaidos

50

50

AM

15

15

APVA

7,8

7,8

AAA

16

16

VMT  

2.1.1.4.

Kvalifikacijos kėlimas

30

30

AM 

11

11

APVA

2.1.1.5.

Reprezentacinės išlaidos

1

1

APVA 

2.1.1.6.

Patalpų nuoma ir išlaikymas

43,3

43,3

APVA 

3,7

3,7

VIPA

2.1.1.7.

Informacinės technologijos prekės ir paslaugos

10

10

APVA 

2.1.1.8.

Transporto ir ryšio paslaugos

20

20

APVA 

6

6

VMT 

2.1.1.9.

Konsultavimo pagalbos paslaugos (skambučių centras)

50

50

APVA

2.1.1.10.

Kitos prekės ir paslaugos

25

25

APVA

4,5

4,5

VIPA

2.1.1.11.

Materialaus ir nematerialaus turto įsigijimas

50

50

APVA

2.1.2.

Programos administravimo išlaidos išorinių ekspertų paslaugoms

377

377

2.1.2.1.

Ekspertų paslaugos rengiant dokumentus, studijas, vertinimus, susijusius su programos įgyvendinimu

20

20

APVA

2.1.2.2.

Nacionalinės išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitos parengimo paslaugos

33

33

AM

2.1.2.3.

IS AIVIKS Cheminių medžiagų ir preparatų posistemio fluorintų dujų ir ozoną ardančių cheminių medžiagų bei įrangos inventorizacijos ataskaitos dalių funkcionalumo tobulinimas

20

20

AAA

2.1.2.4.

Pašarų virškinamumo nacionalinių verčių nustatymas klasikiniu in vivo metodu, tobulinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos metodologiją

42

42

AM

2.1.2.5.

Transporto priemonių taršos realiomis važiavimo sąlygomis nuotolinės stebėsenos pilotinis (bandomasis) projektas

55

55

AM

2.1.2.6.

Išduotų pastatų energinio naudingumo sertifikatų informacinės sistemos pakeitimai numatant galimybę rinkti informaciją apie namų ūkių šilumos gamybos įrenginius

27

27

AM

2.1.2.7.

Taršos prevencijos informacinės sistemos (TPIS) sukūrimas ir diegimas etapas - informacinės sistemos investicinio projekto (galimybių studijos) išplėtimas/pakeitimas

50

50

AM

2.1.2.8.

ŠESD kiekio miestuose pėdsako skaičiavimo metodikos nustatymas

40

40

AM

2.1.2.9.

ŠESD kiekio mažinimo politikos priemonių vertinimo metodikos parengimo paslaugos

40

40

AAA

2.1.2.10.

Duomenų, reikalingų ŠESD kiekio prognozių rengimui ir priemonių vertinimui teikimo platformos sukūrimas

50

50

AAA

2.1.3.

Visuomenės informavimo ir švietimo priemonės

272

272

2.1.3.1.

Renginiai, skirti klimato kaitai

17

17

AM

2.1.3.2.

Kitos klimato kaitos viešinimo priemonės (straipsniai, akcijos ir kt.)

5

5

2.1.3.3.

Paviljono "EXPO 2020", skirto supažindinti visuomene su klimato kaita ir darniu vystymu, rengimas

250

250

 

2.1.4.

Kitos priemonės

25

25

 

2.1.4.1.

Banko mokesčiai už (Klimato kaitos  programos) TARGET2 sąskaitą Lietuvos banke

4

4

AM

 

2.1.4.2.

Įmoka pagal LR aplinkos ministerijos ir Europos oro navigacijos saugumo organizacijos sutartį

1

1

 

2.1.4.3.

Dalyvavimo EBPO IPAC programoje mokestis

20

20

 

2.1.4.4.

Nepaskirstytos lėšos

694,7

694,7

 

IŠ VISO (2):

3800

3800

 

Eil. Nr.

Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos lėšų panaudojimo sritys ir detalizuotos finansavimo priemonės

Lėšos, skiriamos priemonei, tūkst. Eur

Iš jų 2021 m. numatyti mokėjimai, tūkst. Eur

Pastabos

 

3.

Pagal 2017-2020 m. gautas paraiškas ir skirtą finansavimą numatyti mokėjimai

 

3.1.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo APVA

95890

49151

 

3.1.1.

Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas

14

14

Pagal LR aplinkos ministro įsakymus

 

3.1.2.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., ) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

450

60

 

3.1.3.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., ) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

9400

9000

 

3.1.4.

Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., ) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose

16000

8000

 

3.1.5.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

4450

1080

 

3.1.6.

esamos įrangos modernizavimas pritaikant šilumos akumuliavimui, absorbcinių šilumos siurblių diegimas ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių (saulės energijos elementai) panaudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje siekiant didinti energinį efektyvumą, esamų įrenginių, naudojančių atsinaujinančius išteklius, apkrovimą ir atsinaujinančių energijos išteklių dalį

2949

1800

 

3.1.7.

Saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimo centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti skatinimas, pakeičiant iškastinio kuro naudojimą

700

200

 

3.1.8.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

91

0

Pagal APVA direktoriaus įsakymus

 

3.1.9.

Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40% lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

8650

8650

 

3.1.10.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą

873

0

 

3.1.11.

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą

890

890

 

3.1.12.

Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras-oras, oras-vanduo, žemė-vanduo, vanduo-vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius (papildomas kvietimas)

1950

1950

 

3.1.13.

Finansinių priemonių taikymas gaminantiems vartotojams didinat atsinaujinančių energijos išteklių socialinį prieinamumą

1270

1270

 

3.1.14.

mažiau taršių judumo priemonių fiziniams asmenims skatinimas

220

220

 

3.1.15.

Visuomeninio transporto ir kitų alternatyvių mažiau taršių judumo priemonių (elektrinių motociklų ir motorolerių, paprastų ir elektrinių dviračių, paspirtukų kompensaciją) fiziniams asmenims skatinimas

1470

1470

 

3.1.16.

Elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas

380

380

 

3.1.17.

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas M1, M2, N1, N2

1750

1750

Pagal LR aplinkos ministro įsakymus

 

3.1.18.

Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas, skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones

20000

5000

 

3.1.19.

Transporto priemonių naudojančių elektrą, suslėgtas gamtines dujas, suskystintas gamtines dujas, biometaną, vandenilį įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją

11000

3000

 

3.1.20.

Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti

8000

2000

 

3.1.21.

Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse

2770

830

 

3.1.22.

Juridinių asmenų projektų įgyvendinimo stebėsenos išlaidos

567

567

 

3.1.23.

išlaidos tarptautiniams finansiniams įsipareigojimams pagal JTBKKK vykdyti (vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas besivystančiose šalyse)

2046

1020

 

3.2.

Priemonės, pagal kurias mokėjimus vykdo VIPA ir BETA

12390

2700

 

3.2.1.

daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas

5280

400

Pagal BETA direktoriaus įsakymus, kuriose nurodyta paramos dalis projektams iš Klimato kaitos programos

 

3.2.2.

saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti, ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio

2000

200

 

3.2.3.

privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gamybinės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo

1050

100

 

3.2.4.

savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), įgyvendinant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą

4060

2000

Pagal VIPA gautas paraiškas

 

IŠ VISO (3):

108280

51851

 

IŠ VISO (1+2+3):

247880

82501

 

 

________________________