lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1069 „DĖL KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS INSTITUCIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. vasario 4 d. Nr. V-141

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-1069 „Dėl Karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Karo prievolininkas, gavęs karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimą, turi teisę pateikti krašto apsaugos ministrui skundą (Tvarkos aprašo priedas) per 10 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.“

2.   Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Skundas turi būti pasirašytas karo prievolininko ar jo įgalioto asmens, jame nurodytas karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data, duomenys ryšiams palaikyti (adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas), skundo pagrindas ir (ar) motyvai ir juos pagrindžiantys argumentai. Prie skundo turi būti pridėti (pateikti) skundo pagrindą ir (ar) motyvus patvirtinantys dokumentai ir karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos sprendimo kopija.“

3.   Papildau 14 punktu ir jį išdėstau taip:

14. Asmens duomenys, nurodyti Tvarkos aprašo 6 punkte, yra tvarkomi karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimtų sprendimų apskundimo ir skundų nagrinėjimo tikslais. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą KAS pateikiama Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.“

4. Tvirtinu Skundo dėl karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos priimto sprendimo formą (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                     Raimundas Karoblis