LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

įsakymas

Dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATGAIviniMUIpriemonės NR. 13.1.1-LVPA-K-310 „PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. ĮV-1489

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.7 papunktį,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės
Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „
Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė,

pavaduojanti kultūros ministrą                                                            Jurgita Šiugždinienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1489

 

 

2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATGAiVINIMUIpriemonės NR. 13.1.1-LVPA-K-310 „PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS“ projektų finansavimo sąlygų APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397), su visais pakeitimais, kurių paskutiniai padaryti 2021 m. balandžio 12 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2021) 2603), 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 (toliau de minimis reglamentas);

2.4. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2021/1237 (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.6. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

3.1. Dizaino sprendimų sukūrimas ir diegimas – naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimas ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimas naujais, apimantis dizaino tyrimą, dizaino koncepcijos idėjos parengimą ir jos detalizavimą, maketo, vizualizacijos ar eskizo kūrimą (dizaino sprendimo sukūrimo etapą) ir dizaino realizavimo bandymus, pavyzdžio (-ų) gamybą, (dizaino sprendimo diegimo etapą);

3.2. Dizaino tyrimas - kūrybinio mąstymo metodika grindžiami klientų poreikių ir (ar) vartotojų, respondentų tyrimai, apklausos, siekiant parengti dizaino idėją, techninę užduotį ir (ar) užtikrinti gaminio arba paslaugos dizaino sprendimo sukūrimo naujumą;

3.3. Gaminys – pagamintas fizinis arba skaitmeninis objektas, subjekto galimas įgyti nuosavybės teise, kurią jis gali perleisti kitam subjektui, sudarant rinkos sandorį;

3.4. Gaminio dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, išreiškiamas linijomis, kontūrais, spalvomis, forma, tekstūra ir (ar) medžiaga;

3.5. Inovacija –kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme;

3.6. Kultūros ir kūrybinės industrijos (toliau – KKI) – kūrybiškumu ir intelektiniu kapitalu grindžiamos tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir nematerialias intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte. KKI veikiančioms įmonėms priskiriamų veiklų kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2.0) yra išvardyti Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-524 „Dėl Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių patvirtinimo“ (toliau – Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros kryptys) 4 priede. Įmonės priskyrimas KKI vertinamas atsižvelgiant į pagrindinės veiklos kodą nurodytą Lietuvos statistikos departamente;

3.7. KKI veiklos – veiklos (paveldas ir kultūrinės vietos: muziejai, parodos, bibliotekos, istoriniai, archeologiniai objektai; amatai: tradiciniai menai, amatai, festivaliai, šventės; vaizduojamieji menai: tapyba, skulptūra, fotografija, antikvarai; scenos menai: gyva muzika, teatras, šokis, cirkas, kt.; leidyba: knygos, žurnalai, kiti spaudiniai; audiovizualinės medijos: televizija, kinas, radijas, kt. medijos; dizainas: interjero, drabužių, grafinis dizainas, kt.; naujosios medijos: video žaidimai, programinė įranga, kt.; funkciniai produktai ir kūrybinės paslaugos: architektūra, reklama, kūrybiniai tyrimai, kt.), priskiriamos pagal Jungtinių Tautų Organizacijos ataskaitą „Kūrybinės ekonomikos ataskaita (2008). Kūrybinės ekonomikos vertinimo iššūkis: link informuotos politikos formavimo“ (angl. Creative Economy Report (2008). The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy – making. United Nations, UNCTAD/DITC/2008/2. Prieiga internetu: http://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf);

3.8. Kultūros paslauga – kultūrinės veiklos, kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 2 dalyje, lankytojams ir (arba) dalyviams teikiama paslauga;

3.9. Kultūros produktas – kultūrinės veiklos metu, kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 2 dalyje, sukuriamas(-i) kultūros produktas(-ai). Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“, ir atitinkantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio nuostatas ir ne mažiau nei 2 kultūrinius kriterijus, numatytus Aprašo 5 priedo 6.2 papunktyje;

3.10. Labai maža įmonė kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 2 straipsnyje;

3.11. Maža įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 2 straipsnyje;

3.12. Netechnologinės inovacijos – prie technologinių nepriskiriamos inovacijos, (organizacinės, verslo modelio ir rinkodaros ar panašiai), apimančios gaminio arba paslaugos dizaino sukūrimą ir reikšmingus šio dizaino, kuris yra rinkodaros koncepcijos dalis, pakeitimus;

3.13. Organizacinė inovacija – naujo organizacinio metodo diegimas organizacijos veikloje (įrengiant darbo vietas ar plėtojant išorinius ryšius ir panašiai);

3.14. Originalus produktų sprendimas – kūrybinės veiklos rezultatas – produkto dizaino arba rinkodaros inovacija, suteikianti jam naujų charakteristikų;

3.15. Pačios įmonės pagaminta produkcija – įmonės gaminami gaminiai ir (arba) teikiamos paslaugos;

3.16. Paslauga – atlygintina veikla arba (ir) jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkinamas konkretus vartotojo poreikis;

3.17. Paslaugos dizainas – remiantis klientų (vartotojų) patirtimi ir poreikiu sukuriamas priemonių rinkinys, įskaitant naują paslaugos teikimo schemą, kuris padeda tiems klientams (vartotojams) naudotis visa paslauga, o verslui – paslaugą teikti efektyviau. Paslaugos dizainu nelaikomas interjero (eksterjero) dizainas, elektroninės parduotuvės, interneto svetainės dizainas;

3.18. Paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos – pajamos, gaunamos iš pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį ir nurodomos dokumentuose, kurie įrodo paties pareiškėjo pagamintų prekių (suteiktų paslaugų) pardavimo mastą.  Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo produkcijos pardavimo pajamomis;

3.19. Produktas – gaminys, paslauga ir (arba) veiklos procesas;

3.20. Rinkodaros sprendimasnaujų ar iš esmės patobulintų rinkodaros metodų įgyvendinimas, siekiant padidinti produktų patrauklumą ar plėtoti verslą naujose rinkose;

3.21. Skaitmeninės ekonomikos principus įgyvendinantys sprendimai (veiklos) – panaudojant skaitmenines technologijas ar sprendimus (5G, daiktų interneto sistemos, dirbtinis intelektas, robotikos technologija, virtuali ar papildytoji realybė, debesija, 3D spausdinimas, operatyvaus gamybos valdymo sistemos, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, integracijos sprendimai, integruotos skaitmeninimo technologijos, arbo vietų skaitmeninimo sprendimai ir panašiai) MVĮ gaminio gamybos ar paslaugos teikimo procese suplanuoti veiksmai, kurių rezultatas yra bent vienas šių pokyčių: MVĮ produkto gamyba, pats produktas, paslauga, paslaugos teikimas ar veiklos vykdymo procesas, arba jų dalis perkeliama iš fizinės į skaitmeninę ar virtualią aplinką, arba paslaugos ar procesai, arba jų dalis vykdomi nuotoliniu būdu;

3.22. Sunkumų patirianti įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte. Atliekant sunkumų vertinimą taikoma Bendrojo bendrosios išimties reglamento 1 straipsnio 4 dalies c punkte numatyta išimtis;

3.23. Veiklos procesas – panaudojant skaitmeninius ar žiedinės ekonomikos sprendimus sukurtas naujas ar patobulintas MVĮ veiklos procesas, įskaitant organizacinių ar verslo modelio inovacijų įdiegimą (KKI produktų gamybos ar paslaugų sklaidos platformos ir panašiai);

3.24. Verslo modelio inovacija – naujų, unikalių organizacijos koncepcijų, įskaitant jos misiją, palaikančių finansinį gyvybingumą, kūrimas ir jų įgyvendinimas, kurio pagrindinis tikslas – rasti naujų pajamų šaltinių, gerinant produkto vertę ir jo pristatymą klientams (vartotojams).

3.25. Vidutinė įmonė – kaip ši sąvoka apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 2 straipsnyje;

3.26. Veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti pajamų ir darbuotojų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skyriams ir metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui;

3.27. Žiedinės ekonomikos principus įgyvendinantys sprendimai (veiklos) – MVĮ gaminio gamybos ar paslaugos teikimo procese suplanuoti veiksmai, kuriais siekiama tvaresnių gaminių ir (arba) sprendimų, kai produktai naudojami ilgiau, o medžiagos pakartotinai naudojamos naujiems produktams gaminti, ir kurių rezultatas yra bent vienas šių pokyčių: sumažintas susidarančių atliekų kiekis, užtikrintas atliekų pakartotinis naudojimas, sumažintas teršalų kiekis, sumažintas energijos ir (arba) išteklių naudojimas, sukurtos ar pagerintos galimybės  MVĮ gaminti patvaresnius produktus, sukurtos ar pagerintos galimybės MVĮ gaminamą gaminį, naudoti pakartotinai, atnaujinti ir pataisyti, sukurtos ar pagerintos galimybės perdirbti MVĮ gaminamą gaminį. Detalūs žiedinės ekonomikos pricipai pateikiami 2020 m. kovo 11 d. Europos Komisijos priimtame komunikate COM (2020) 98 „Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“, prieiga internetu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija) ir Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą numatoma paskelbti vieną kvietimą teikti paraiškas gauti finansavimą. Kvietimui numatoma skirti iki 10 551 449 Eur (dešimt milijonų penkis šimtus penkiasdešimt vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt devynis eurus) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo React-EU) lėšų.

9. Projektų atranka pagal Priemonę vykdoma pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes:

9.1. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus). Šiai grupei numatoma skirti iki 4 000 000 Eur (keturių milijonų eurų);

9.2. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus. Šiai grupei numatoma skirti iki 6 551 449 Eur (šešių milijonų penkių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt devynių eurų);

9.3. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma yra mažesnė negu pareiškėjų grupei skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma paskirstoma kitai pareiškėjų grupei.

10. Priemonės tikslas – paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

11. Pagal Aprašą remiamos KKI veiklos, kuriomis kuriami gaminiai, paslaugos ir (arba) procesai, įgyvendinantys skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus:

11.1. originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar procesai);

11.2. skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose);

11.3. pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas;

11.4. KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose).

12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2021 m. IV ketvirtį. Informacija apie planuojamą skelbti kvietimą taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Vienas pareiškėjas gali teikti vieną paraišką ir negali būti partneriu kituose projektuose. Partnerio dalyvavimas galimas tik viename projekte.

13. Pagal Aprašą finansavimas skiriamas tik tokioms veikloms, kurioms nebuvo skirtas finansavimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės
Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą 2021 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-770 „Dėl  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės
Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

14. Pagal Aprašą pareiškėjams teikiamas finansavimas yra:

14.1. de minimis pagalba ir turi atitikti de minimis reglamento nuostatas;

14.2. investicinė ir (arba) veiklos pagalba ir turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas bei apribojimus;

14.3. užtikrinant dvigubo finansavimo prevenciją, projektui teikiamas finansavimas gali būti tik pagal vieną iš nurodytų reglamentų: de minimis reglamentą arba Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra KKI sektoriuje veikiančios MVĮ, atitinkančios Aprašo 24.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

16. Pagal Aprašą galimi partneriai yra KKI sektoriuje veikiančios MVĮ.

17. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo ir iki paraiškos pateikimo turi būti sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir projekto partneris. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekto atžvilgiu (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

17.1. partneris turi būti perskaitęs paraišką ir susipažinęs su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

17.2. įgyvendindamas projektą projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriu ir nuolat jį informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

17.3. projekto vykdytojas partneriui privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

17.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerio įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriu.

18. Finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas, ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, su visais pakeitimais 3 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

19. Pagal šį Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams yra investicinė ir (arba) veiklos pagalba, kuri teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ar 54 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Pagal Aprašą teikiama pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, jog šiai pagalbai netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba, manoma, kad ši pagalba turi skatinamąjį poveikį. Projektų valstybės pagalbos atitikties Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ar 54 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 4 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

20. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas ir (ar) partneris nėra sugrąžinęs Lietuvoje anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Taip pat pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris bei ūkio subjektas (-ai), kuriam (-iems) priklauso pareiškėjas ir (arba) partneris, yra priskiriami sunkumų patiriančios įmonės kategorijai. Ūkio subjektu laikomas pareiškėjas arba partneris ir visos jo (-ų) pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 3 straipsnį susijusios įmonės. Sunkumų vertinimas yra netaikomas tais atvejais, kai teikiamas finansavimas yra de minimis pagalba.

21. Pagal Aprašą finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui ir (ar) partneriui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

22. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jei paslaugų teikėjas pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento I priedo 3 straipsnio  nuostatas laikomas pareiškėjo ir (ar) partnerio susijusia įmone.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

23. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių III skyriaus dešimtajame skirsnyje nustatytus bendruosius projektų reikalavimus.

24.     Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2021 m. spalio 4 d. protokoliniu sprendimu Nr. 44P-6 (67):

24.1. projektas turi atitikti Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-524 „Dėl Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių patvirtinimo“, nuostatas (vertinama, ar projektas prisideda prie Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių: projektas turi prisidėti prie strateginiame dokumente nurodytos trečiosios krypties – Kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus ekonominės vertės ir sektoriaus eksporto apimčių augimo skatinimo, t. y. projektas turi įgyvendinti minėto strateginio dokumento 20.3 papunktį – kurti tinkamas prielaidas į kūrėjus ir jų darbo vietų augimą orientuotos infrastruktūros vystymui bei kitų tinkamų sąlygų plėtoti kūrybinį potencialą gerinimui, siekiant didinti KKI esamų paslaugų mastą, kurti naujas paslaugas, konkurencingus aukštos pridėtinės vertės produktus, prisidėti prie tvarios žiedinės ekonomikos, skaitmenizavimo ir taip didinti KKI produktų ir paslaugų pridėtinę vertę bei konkurencingumą. Projektu taip pat turi būti prisidedama prie minėto strateginio dokumento trečiosios krypties – Kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriaus ekonominės vertės ir sektoriaus eksporto apimčių augimo skatinimo, t. y. projektas turi įgyvendinti minėto strateginio dokumento 21 punkte nustatytą 4 uždavinį – didinti KKI produktų ir paslaugų pridėtinę vertę bei konkurencingumą, skatinant KKI indėlį į skaitmeninę ir žiedinę ekonomiką. Projektu turi būti sukuriama ir(arba) įsigyjama KKI pridėtinę vertę didinanti infrastruktūra, įgalinanti kurti naujus ar patobulinti KKI produktus ir (arba) paslaugas ir (arba) veiklos procesus, orientuotus į skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus atitinkančias veiklas. Projektu turi būti kuriami nauji KKI produktai ir (arba) paslaugos, orientuotos į skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus.);

24.2. pareiškėjas yra MVĮ, KKI sektoriuje veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos iš KKI veiklos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. KKI sektoriuje veikia ne trumpiau kaip vienerius metus iki paraiškos pateikimo, ir kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos iš KKI veiklos pagal pastarųjų trejų finansinių metų iki paraiškos pateikimo arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos (jei MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) patvirtintus metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis yra ne mažesnės kaip 30 000 Eur, įgyvendinti projekte numatytas veiklas).

MVĮ priskiriama KKI sektoriui, kai ne mažiau nei 50 proc. gaunamų MVĮ pagrindinės veiklos pajamų per paskutinius vienerius finansinius metus gaunama iš KKI veiklos(-ų) (vertinant pagal finansinės atskaitomybės dokumentus). KKI veikla laikoma veikla, kuri atitinka 2015 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-524 priede Nr. 4 nurodytus Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (toliau – EVRK) kodus. Įmonės priskyrimas KKI vertinamas atsižvelgiant į pagrindinės veiklos kodą nurodytą Lietuvos statistikos departamente. Įmonės pačios pagamintos produkcijos pajamos tikrinamos pagal valstybės įmonei „Registrų centras“ pateiktų metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenis.

25. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128 (toliau – ES BJRS), kuri skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118, kuris skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Kultūra – Kultūros ir kūrybos sektoriai“.

26. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, numatytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 34, iš kurių bent 28 balus privaloma surinkti pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 34 balai (arba mažiau kaip 28 balai pagal pirmąjį prioritetinį projektų atrankos kriterijų), paraiška atmetama.

Projektų atranka vykdoma pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes:

1) MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus);

2) MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus.

27. Pagal Aprašą nefinansuojami iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojami didelės apimties projektai, kurie apibrėžti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 100 straipsnyje.

28. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo terminas negali būti vėlesnis nei 2023 m. kovo 31 d.

29. Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei 2021 m. sausio 1 d., tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jei projekto įgyvendinimo veiklos pradedamos įgyvendinti iki paraiškos pateikimo ir iki paraiškos pateikimo datos patirtos išlaidos įtraukiamos į paraišką, projektui teikiamas finansavimas yra de minimis pagalba ir turi atitikti de minimis reglamento nuostatas. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti anksčiau negu Aprašo 29 punkte nustatytas terminas, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

30. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma fizinių investicijų vieta (geografinė teritorija, kurioje įrengiama infrastruktūra, pastatomas pastatas, pastatoma ar sumontuojama įranga ir panašiai). Nesant fizinių investicijų, projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

31. Projektu turi būti siekiama visų toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

31.1. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B.202;

31.2. rezultato stebėsenos rodiklio „Gavusių investicijas MVĮ planuojamo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis“, kodas R.N.306.

32. Aprašo 31.1 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 31.2 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. ĮV-380 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

33. Projekto parengtumui taikomi reikalavimai, kurių neįvykdžius ir kartu su paraiška nepateikus pagrindžiančių dokumentų, paraiška atmetama neprašant papildomų dokumentų: 

33.1. pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti užpildytą Aprašo 5 priede patvirtintą informacijos, reikalingos projekto atitikčiai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1- LVPA- K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti, formą Word arba Excel formatu (toliau – Aprašo 5 priedas);

33.2. darbo sutartis, sudarytas paslaugų teikimo sutartis arba komercinius pasiūlymus kiekvienai projekto veiklai įgyvendinti. Projektuose, kuriuose prašoma  finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų), reikalinga pateikti ne mažiau kaip po 3 komercinius pasiūlymus kiekvienos iš projekto veiklų įgyvendinimui;

33.3. galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp pareiškėjo ir partnerio kopiją, patvirtintą pareiškėjo vadovo (taikoma, kai projektas įgyvendinamas su partneriu).

34. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

35. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

36. Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

37. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą, įskaitant de minimis pagalbą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

38. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, bei Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 4-5 dalyse arba 54 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus.

39. Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų). Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma nustatoma atsižvelgiant į de minimis reglamento arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ar 54 straipsnių nuostatas ir apribojimus:

39.1. kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal de minimis reglamento nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų);

39.2. kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento  53 arba 54 straipsnių nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

39.2.1. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus) yra iki 800 000 Eur (aštuonių šimtų tūkstančių eurų);

39.2.2. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus yra iki 400 000 Eur (keturių šimtų tūkstančių eurų).

40. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti:

40.1. kai pagalba teikiama pagal de minimis reglamentą – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.2. kai pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio:

40.2.1. 2 dalies a) – e) punktuose nurodytus kultūros tikslus ir kultūrines veiklas (a) muziejams, archyvams, bibliotekoms, meno ir kultūros centrams ar erdvėms, teatrams, kino teatrams, operos teatrams, koncertų salėms, kitoms gyvų pasirodymų organizacijoms, kino paveldo institucijoms ir kitoms panašioms meninėms ir kultūrinėms infrastruktūroms, organizacijoms ir institucijoms; b) materialiam paveldui, įskaitant visų formų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį kultūros paveldą ir archeologines vietoves, paminklus, istorines vietoves ir pastatus; gamtos paveldui, susijusiam su kultūros paveldu arba jei valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos juos oficialiai pripažino kultūros arba gamtos paveldu; c) bet kokios formos nematerialiam paveldui, įskaitant folklorinius papročius ir amatus; d) meno ar kultūros renginiams ir pasirodymams, festivaliams, parodoms ir panašiai kultūrinei veiklai; e) kultūrinio ir meninio švietimo veiklai ir kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo svarbos supratimo rėmimui švietimo ir didesnio visuomenės informuotumo programomis, taip pat naudojant naujas technologijas) – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.2.2. 2 dalies f) punkte nurodytą kultūros tikslą ir kultūrinę veiklą (f) muzikos ir literatūros, įskaitant vertimus, kūrinių rašymui, redagavimui, gamybai, platinimui, skaitmeninimui ir leidybai) – 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

40.3. kai pagalba teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnį (a) pagalba garso ir vaizdo kūrinių gamybai; b) pagalba parengiamajam gamybos etapui ir c) platinimo pagalba. Pagalbos garso ir vaizdo kūrinių gamybai intensyvumas negali viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas: a) tarpvalstybinei filmų gamybai, kurią finansuoja daugiau nei viena valstybė narė ir kurioje dalyvauja gamintojai iš daugiau nei vienos valstybės narės, – iki 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų; b) sudėtingų garso ir vaizdo kūrinių gamybai ir bendros gamybos projektams, kuriuose dalyvauja EBPO Paramos vystymuisi komiteto (PVK) sąrašo šalys, – iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Pagalbos parengiamajam gamybos etapui intensyvumas negali viršyti 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Platinimo pagalbos intensyvumas toks pat kaip gamybos pagalbos intensyvumas) – 50-80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, atsižvelgiant į 54 straipsnio 6-8 dalių nuostatas;

40.4. didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nustatoma kiekvieno projekto paraiškos vertinimo metu atsižvelgiant į de minimis reglamento arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 8-9 dalių arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio 6-8 dalių nuostatas ir apribojimus.

41. Vykdant projektą pagal Aprašo 11 punkte nurodytą veiklą pagalba nederinama su kita investicine pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti.

42. Projekto išlaidoms, be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų, taip pat taikomos de minimis reglamento arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatos.

43. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

44. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

45. Projekto vykdytojui nepasiekus įsipareigotų pasiekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmių, taikomos Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt antrojo skirsnio nuostatos.

 

 

 

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

46. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio lėšų.

47. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

48. Projektų, kurių  finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų), visos projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas. Jei projekto įgyvendinimo metu faktiškai patirtų išlaidų finansavimo suma bus mažesnė nei 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų) (nors projekto paraiškoje prašomo finansavimo suma buvo numatyta daugiau nei 100 000 Eur), projekto išlaidų apmokėjimui nebus pradėti taikyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai.

49. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo lentelėje.

Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

 

1. 

Žemė

Netinkamos finansuoti išlaidos.

2. 

Nekilnojamasis turtas

Netinkamos finansuoti išlaidos.

3. 

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkamos finansuoti išlaidos.

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos būtinos Aprašo 11 punkte nurodytų veiklų įgyvendinimui ir skirtos naujų skaitmeninę ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančių kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų, paslaugų kūrimui ar veiklos procesų tobulinimui:

Ø kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros (informacinių sistemų kūrimo ir (arba) diegimo techninė priežiūra – tai ekspertinė informacinių sistemų kūrėjo ar diegėjo veiksmų bei sukurtų produktų ar rezultatų priežiūra ir įvertinimas, kuriuos vykdo pats užsakovas arba tam tikslui samdo paslaugų teikėją, atstovaujantį užsakovo interesams) ir kitas susijusias išlaidas);

Ø patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir ilgalaikis.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos būtinos Aprašo 11 punkte nurodytų veiklų įgyvendinimui ir skirtos naujų skaitmeninę ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančių kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų, paslaugų kūrimui ar veiklos procesų tobulinimui:

Ø projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos kartu su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo mokesčiais, įmokomis į garantinį fondą, įmokomis į ilgalaikio darbo išmokų fondą);

Ø atlygio projektą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis išlaidos, skirtos naujiems ir (ar) patobulintiems gaminiams, paslaugoms, veiklos procesams kurti ir (ar) diegti;

Ø projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų gaminių, paslaugų, veiklos procesų rinkodaros sprendimų sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 30 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos. Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos apmokamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje (FĮ-010-02) nurodytus fiksuotus įkainius;

Ø projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidos. Šių išlaidų suma neturi viršyti 10 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų;

Ø tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos. Tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio apgyvendinimo išlaidos apmokamos taikant Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje (FĮ-039-02) patvirtintus fiksuotuosius įkainius. O tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių išlaidos apmokamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje (FĮ-010-02) nurodytą fiksuotą įkainį „Kelionės į užsienį išlaidų fiksuotasis įkainis“;

Ø galimybių studijos, tyrimų, studijų, metodikų rengimo, mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimo išlaidos;

Ø kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos pagrįstinos paslaugų pirkimo išlaidos, išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui.

6.        

Informavimas apie projektą

Netinkamos finansuoti išlaidos.

 

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkamos finansuoti išlaidos.

 

50. Išlaidos, apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas, kaip nustatyta Projektų taisyklių 425.3 papunktyje, turi atitikti šias nuostatas:

50.1. pagal fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus;

50.2. darbo užmokestis pagal fiksuotuosius įkainius yra apmokamas taikant privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje, prieiga internetu: https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-vykdanciojo-personalo-bei-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotieji-ikainiai-deleguotojo-akto-xi-priedas);

50.3. fiksuotoji suma nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą arba pasirašytą pirkimo–pardavimo sutartį;

50.4. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei jam taikomi fiksuotieji įkainiai atsižvelgiant į Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą;

50.5. fiksuotojų sumų ir fiksuotųjų įkainių atveju išlaidos kompensuojamos tik tuomet, kai yra pateikiami sukurtą rezultatą pagrindžiantys dokumentai, atsižvelgiant į tai, kokios veiklos ir tinkamos finansuoti išlaidos buvo numatytos paraiškos vertinimo metu pateiktuose dokumentuose (pavyzdžiui, dizaino kūrimo atveju pateikiamas galutinis dizaino sprendimo variantas su visais jam priklausančiais priedais, rinkodaros sprendimų kūrimo ir įgyvendinimo atveju pateikiami galutiniai rinkodaros sprendimų variantai su visais priklausančiais priedais bei viešinimo informacija ir t.t.)

50.6. fiksuotojo įkainio ar fiksuotosios sumos dydis gali būti patikslinti tik Projektų taisyklių 4281 punkte nurodytais atvejais.

51. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

51.1. nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

51.2. neišvardytos Aprašo lentelėje kaip tinkamos;

51.3. paraiškos parengimo išlaidos;

51.4. darbo užmokesčio už kasmetines atostogas, už papildomas poilsio dienas, skatinamosios išmokos, kurios, vadovaujantis teisės aktais, nėra įskaitomos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, tikslinėms atostogoms, pašalpoms, įmokoms į pensijų ir kitus fondus bei su šiomis išlaidomis susiję darbdavio įsipareigojimai.

52. Pareiškėjui teikiama de minimis pagalba:

52.1. vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais;

52.2. įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu patikrina pareiškėjo ir partnerio teisę gauti vienai įmonei, kaip nurodyta de minimis reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suteikiamą de minimis pagalbą. Įgyvendinančioji institucija turi patikrinti visas su pareiškėju susijusias įmones, nurodytas pateiktoje „Vienos įmonės“ deklaracijoje pagal interneto svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013paskelbtą rekomenduojamą formą (toliau – „Vienos įmonės“ deklaracija), taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo de minimis pagalbos dydžio, kaip nustatyta de minimis reglamento 3 straipsnyje. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 5 darbo dienas registruoja suteiktos de minimis pagalbos sumą Registre.

53. Vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, Ministerija per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo suteikti valstybės pagalbą, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą. Kai skiriama valstybės pagalbos suma viršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 9 straipsnio 1 dalies c) punkte nustatytas ribas, Ministerija informaciją apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę.

54. De minimis pagalba nesumuojama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms finansuoti sąnaudoms, jeigu dėl tokio pagalbos sumavimo būtų viršytas bendrosios išimties reglamentuose arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma.

55.      Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ir 54 straipsnius taikoma išimtis, gali būti sumuojama su:

55.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;

55.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ar 54 straipsnius.

56. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ar 54 straipsnius taikoma išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, leistina pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ar 54 straipsnius.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

57. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

58. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 61 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

59. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

60. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

61. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 61.1 -61.3 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

61.1. užpildytą Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

61.2. pareiškėjo ir partnerio (jeigu numatoma jį pasitelkti) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau – SVV deklaracija), parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis;

61.3. pareiškėjo ir partnerio (jeigu numatoma jį pasitelkti) užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją (taikoma tik tuo atveju, kai finansavimo prašoma pagal de minimis reglamentą);

61.4. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (taikoma, kai paraiška teikiama su partneriu);

61.5. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (darbo sutartis, sudarytas paslaugų teikimo sutartis arba komercinius pasiūlymus (projektuose, kuriuose prašoma  finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų), reikalinga pateikti ne mažiau kaip 3 komercinius pasiūlymus kiekvienai iš planuojamų vykdyti veiklų). Projekto veiklas vykdančių darbuotojų darbo užmokesčiui ir su tuo susijusioms išlaidoms pagrįsti turi būti pateikiami dokumentai, įrodantys darbuotojo valandinį įkainį: kai projekto veiklas vykdo projekto vykdytojo darbuotojai, pateikiamas  įmonės buhalterio pasirašytas 6 mėn. išrašas apie darbuotojo gautas pajamas  ir kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir jo kiekio pagrindimas; kai projektų veiklų vykdymui bus įdarbinamas naujas darbuotojas, pateikiamos nuorodos į rinkoje esančius panašių pozicijų siūlomus arba gaunamus darbo užmokesčius. Jei projektas pradėtas įgyvendinti – pasirašytas pirkimo–pardavimo sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus pradėtą projekto įgyvendinimą įrodančius dokumentus);

61.6. finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir partnerio (jeigu numatoma jį pasitelkti) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

61.7. pareiškėjo ir partnerio (jeigu numatoma jį pasitelkti) patvirtintus trejų finansinių metų (arba laikotarpį nuo pareiškėjo įregistravimo dienos, jeigu pareiškėjas (partneris) įregistruotas mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) metinių finansinių ataskaitų rinkinius arba paskutiniųjų trejų finansinių metų patvirtintus įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, jei jas pareiškėjas (partneris) privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (reikalavimas dėl patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinių netaikomas pareiškėjui (partneriui), kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

61.8. Aprašo 5 priedą Word arba Excel formatu;

61.9. galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp pareiškėjo ir partnerio kopiją, patvirtintą pareiškėjo vadovo (taikoma, kai projektas įgyvendinamas su partneriu).

62. Aprašo 61 punkte nurodyti parengti priedai įgyvendinančiajai institucijai turi būti teikiami kartu su paraiška per DMS, jei priedų neįmanoma pateikti per DMS, jie teikiami raštu Projektų taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka.

63. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

64. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių II skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

65. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir penkioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių III skyriaus keturioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus.

66. Įgyvendinančioji institucija, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvietime teikti paraiškas nustatytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos, kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašydama pateikti informaciją apie:

66.1. pareiškėjo ir partnerio įregistravimo Juridinių asmenų registre datą, pareiškėjo ir partnerio akcininkus, pareiškėjo ir partnerio įmonės teisinės formos kodą ir teisinės formos pavadinimą, tam, kad galėtų įvertinti Aprašo 15 ir 16 punktuose nustatytus reikalavimus ir Aprašo 24.2 papunktyje nustatytą specialųjį projektų atrankos kriterijų;

66.2. pareiškėjo ir partnerio teisinio statuso kodą ir teisinio statuso pavadinimą, tam, kad galėtų įvertinti Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 5.4.1 papunktyje numatytą bendrąjį reikalavimą;

66.3. pareiškėjo ir partnerio 2019 m. ir 2020 m. darbuotojų skaičių, metines pajamas, pardavimo pajamas, balanse nurodyto turto vertę, trumpalaikį turtą, trumpalaikius įsipareigojimus, grynąjį pelną ir tipinės veiklos pelną iš patvirtintų ir Juridinių asmenų registrui pateiktų 2019 m. ir 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinių, tam, kad galėtų įvertinti Aprašo 15 ir 16 punktuose nustatytus reikalavimus ir Aprašo 1 priedo „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ 6.1 papunktyje numatytąjį bendrąjį reikalavimą.

67. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus, taip pat pateikti kartu su paraiška pateiktoje SVV deklaracijoje ir „Vienos įmonės“ deklaracijoje nurodytų su pareiškėju ir (ar) partneriu susijusių įmonių paskutinių finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinius (netaikoma, jeigu susijusios įmonės yra pateikusios metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui). Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

68. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

69. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Projektų taisyklių 127 punkte nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos funkcinės galimybės – raštu, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, – per 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014), nurodydama termino pratęsimo priežastis.

70. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše, Projektų taisyklių 93 punkte ir III skyriaus keturioliktajame, penkioliktajame ir šešioliktajame skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės, informuojamas per DMS) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

71. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

72. Pareiškėjas turi teisę iki projekto sutarties pasirašymo atsiimti paraišką, pateikdamas prašymą per DMS įgyvendinančiajai institucijai.

73. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės sudėtį tvirtina Ministerija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo grupės veiklos principus nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis ir (arba) šios grupės darbo reglamente.

74. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių III skyriaus septynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio 6 dalies ar Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnio 3 punkto nuostatomis, jei pagalba išmokama dalimis, jos vertė diskontuojama.

75. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS pateikia šį sprendimą pareiškėjams, o jeigu DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos – raštu.

76. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos. Projektų sutartys gali būti keičiamos arba nutraukiamos Projektų taisyklių IV skyriaus devynioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

77. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, pritaikytą šiam Aprašui ir suderintą su Ministerija, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.

78. Ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą ir pateikęs jos kopiją įgyvendinančiajai institucijai, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi pateikti ir skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 71 punkte nustatytu atveju pratęsus projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai prasitęsia paskolos sutarties kopijos pateikimo terminas.

79. Projekto sutarties originalas gali būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

80. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

81. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka. Jeigu įgyvendinančioji institucija nenutraukia projekto sutarties, ji nustato pareiškėjui ne ilgesnį kaip 2 mėnesių terminą pateikti informaciją dėl projekto veiklų įgyvendinimo pradžios nukėlimo ir, įvertinusi priežastis, priima galutinį sprendimą dėl projekto sutarties pratęsimo.

82. Trejus metus po projekto finansavimo pabaigos arba per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

83. Projekto vykdytojas turi apdrausti ilgalaikį materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti įgyvendinant projektą naudotas finansavimas, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu (nuo to momento, kai atsiranda draustinas turtas) ir ne mažiau kaip trejus metus arba valstybės pagalbos taisyklėse nustatytu laikotarpiu nuo projekto finansavimo pabaigos draudimo ir draudimo tarpininkavimo veiklą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudimo įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (jeigu numatoma jį pasitelkti).

84. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, pirkimus privalo vykdyti vadovaujantis Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimtojo skirsnio reikalavimais.

85. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ir įgyvendintą projektą Projektų taisyklių VII skyriaus trisdešimt septintajame skirsnyje nustatyta tvarka.

86. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių IV skyriaus dvidešimt septintajame skirsnyje. Projekto vykdytojas ataskaitą po projekto finansavimo pabaigos, su kuria atsiskaito už projekto stebėsenos rezultato rodiklio „Gavusių investicijas MVĮ planuojamo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis“ pasiekimą, turi pateikti ne vėliau kaip 2024 m. birželio 30 d.

87. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus keturiasdešimt antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, bet ne trumpiau nei 10 metų nuo de minimis ar valstybės pagalbos pagal Aprašą suteikimo dienos, kaip tai numatyta de minimis reglamento 6 straipsnio 4 punkte ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento 12 straipsnio 1 punkte.

 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

88. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių III skyriaus vienuoliktajame skirsnyje.

89. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

90. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys, taip pat paraiškoje pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m.  balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – atlikti paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

______________________________

part_ed7c4196eabd4f3597f342c39559544d_end


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos

sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką

tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui

priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus

projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

 

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

 

Bendrasis reikalavimas/

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus detalizavimas

Bendrojo reikalavimo/ specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1 konkretų uždavinį „Skaitmeninimo ir inovacijų, siekiant šalinti COVID-19 pandemijos pasekmes ekonomikai, didinimasir siekiamą rezultatą.

 

Informacijos šaltinis – paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška).

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės
Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 11 punkte nurodytas veiklas.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 28, 29 ir 30 punktuose ir Aprašo 5 priedo 2 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Paraiškos vertinimo metu projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti nacionalinį strateginio planavimo dokumentą, nurodytą Aprašo 24.1 papunktyje.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr.  SWD(2017) 118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 25 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti stebėsenos rodiklių, nurodytų Aprašo 31 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Netaikoma.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitikti reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo 52 ir 54 punktuose.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 3 priedas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registras, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registras), dokumentas, nurodytas Aprašo 52.2 papunktyje.

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais, laikantis ten nustatytų reikalavimų;

Projektas atitinka bendrąjį reikalavimą, jei jis atitinka Reglamente (ES) Nr. 651/2014 nustatytus reikalavimus. Atitikties vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 4 priede nurodytus vertinimo kriterijus, Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 4 priedas.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 5 priedo 7 punkte nurodyta informacija.

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Netaikoma.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

Tinkamų pareiškėjų ir partnerių sąrašas yra nurodytas Aprašo 15 ir 16 punktuose.

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 61.2 papunktyje nurodytas dokumentas, Aprašo 5 priedas.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai).

Informacijos šaltiniai: paraiška, Aprašo 61.6 ir 61.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenys, taip pat kita viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – įgyvendinančioji institucija) prieinama informacija.

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo pateikta deklaracija.

Pareiškėjo deklaracijoje pateiktų teiginių dėl atitikties šiam vertinimo aspektui nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 33 punkte.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

Vertinama atitiktis Aprašo 17 punkte nustatytam reikalavimui. Taip pat vertinama, ar:

- kaip projekto partneriai, prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo;

- partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą yra pagrįstas, ar yra atskleista gaunama nauda iš partnerio įtraukimo į projektą ir ar partneris prisideda prie projekto tikslo įgyvendinimo bei veiklų.

 

Informacijos šaltinis: paraiška, Aprašo 61.9 nurodytas informacijos šaltinis, Aprašo 5 priedo 4 punkte pateikta informacija.

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

Pareiškėjas turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 40, 46 ir 47 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

Informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal Juridinių asmenų registro duomenis, pareiškėjo kreditorių ir debitorių sąrašą (nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai ir sąrašas, sudarytas ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos), prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos (atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui pakaks numatytų finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamų pardavimų dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo, Aprašo 61.6 ir 61.7 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Informacijos šaltinis – Aprašo 1 priedo 6.1 papunktyje nurodyti informacijos šaltiniai.

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

6.4.      Projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

 

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikomos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikomas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti taikoma vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų veiksmingumo analizės rodikliu.

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė / terminas turi atitikti Aprašo 28 ir 29 punktuose nustatytą reikalavimą.

 

Informacijos šaltinis paraiška.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Netaikoma.

 

 

 

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikom fiksuotieji įkainiai ir sumos turi atitikti reikalavimus, nustatytus šio Aprašo 49, 50 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

Netaikoma.

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su visais pakeitimais 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

– ES teritorijoje;

– ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 30 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiška.

 

 

 

GALUTINĖ PROJEKTO ATITIKTIES BENDRIESIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMO IŠVADA:

 

1)   Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

Taip                                                   Ne                                                              Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

2)   Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

Taip, nebandė

Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Privaloma pildyti tik atsakius „Ne, bandė“, t. y. nurodomos faktinės aplinkybės.)

 

3)   Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti Europos Komisijai (toliau – EK) išlaidos:

Bendra projekto vertė (apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas), Eur

Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

(Šiame laukelyje pagal poreikį gali būti įrašomos papildomos sąlygos, kurias įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projekto rizikingumą, siūlo įtraukti į projekto sutartį.)

 

____________________________________ ______________________                                                        ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                              (data)             (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)

part_dce88de2f6284ca1b1ccf3f4fb2afa0b_end


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų

programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos

sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką

tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui

priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus

projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

PROJEKTO Naudos ir kokybės vertinimo LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

su partneriu (-iais)              be partnerio (-ių)

PIRMINĖ               PATIKSLINTA

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui.)

 

 

Prioritetinis projektų atrankos kriterijaus (toliau – kriterijus) pavadinimas

 

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

 

Didžiausias galimas kriterijaus balas

Kriterijaus vertinimas (jei taikomi svoriai)

Vertinimo metu suteiktų balų skaičius

Ko-menta-rai

Kriterijaus įvertinimas

Svorio koeficien-tas

1.        Pareiškėjo planuojamo pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis.

Vertinamas pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) planuojamo pardavimo pajamų augimo 2020 m. lyginant su 2023 m. santykis su prašomu finansavimu.

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai (ir partneriai, jeigu numatoma juos pasitelkti) įgyvendinę projektą labiau padidins pardavimo pajamas, suteikiant balus pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes:

1. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus);

2. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus.

 

Pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) planuojamo pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis (F) apskaičiuojama pagal formulę:

F (proc.) = 100, kur

P – pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) pajamų augimo pokytis;

B – paraiškoje nurodyta prašomo finansavimo suma.

 

MVĮ pajamų augimo pokytis (P) apskaičiuojamas pagal formulę:

P = N1-p, kur

N1 – numatomos pasiekti metinės pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) pajamos 2023 m. finansiniais metais pagal pareiškėjų paraiškoje numatytas ir pagrįstas prognozes ir prielaidas;

p – metinės pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) 2020 metų pajamos pagal patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus.

 

Planuojamo pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis apvalinamas pagal aritmetines taisykles, nurodant du skaičius po kablelio.

Daugiausiai balų pagal šį kriterijų gauna projektai pagrindę didžiausią planuojamo pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykį

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.

Jeigu pirmieji projektai, kurių pajamų augimo potencialas vienodas, sudaro daugiau nei 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau.

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

Pagal šį kriterijų privaloma surinkti minimali balų suma yra 28 (2 balai x 14 svorio koeficientas).

70

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio.)

14

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugin-tas iš svorio koeficiento. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio.)

 

2.         Pareiškėjo papildomo prisidėjimo privačiomis investicijomis dalis projekte.

Vertinama pareiškėjo papildomo prisidėjimo privačiomis investicijomis prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis (proc.).

Aukštesnis įvertinimas suteikiamas pareiškėjams, prisidedantiems prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų didesniu nuosavu indėliu, nei prašoma pagal finansavimo sąlygas. Vertinamas projektui prašomos finansavimo sumos ir pareiškėjo papildomo prisidėjimo prie tinkamų finansuoti išlaidų didesniu nei privalomas nuosavu indėliu santykis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

P – pareiškėjo privačių lėšų dalis prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų, viršijanti projektui nustatytą privalomą nuosavą indėlį, apskaičiuojama pagal formulę P = Pviso – Ppriv, kur Pviso – visa pareiškėjo nuosavo indėlio suma projekte, o Ppriv – projektui nustatyta privalomo nuosavo indėlio suma;

F – paraiškoje nurodyta prašomo finansavimo suma.

 

Nustatomas kriterijus bus taikomas atliekant vertinimą pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes:

1. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus);

2. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus.

5 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. projektų, kuriuose privačių lėšų dalies, viršijančios privalomą nuosavo indėlio sumą santykis su prašomu finansavimu yra didžiausias (jeigu gaunamas skaičius nėra sveikasis, apvalinama pagal aritmetines taisykles iki sveikojo skaičiaus ir dviejų skaičių po kablelio; atitinkamai ši taisyklė taikoma ir toliau), 4 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc.

Jeigu pirmieji projektai, kuriuose privačių lėšų dalies, viršijančios privalomą nuosavo indėlio sumą santykis vienodas, sudaro daugiau nei 20 proc., tuomet visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai – kitiems 20 proc. projektų ir taip toliau.

Atitinkamai ta pati loginė seka taikoma, jeigu susidaro daugiau negu 20 proc. 4 balais vertinamų projektų, surinkusių vienodą balų skaičių. Tokiu atveju jiems visiems skiriami 4 balai, o likusiems tuo pačiu principu suteikiami žemesni vertinimai.

 

30

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio.)

6

(Skiltis pildoma paraiškos vertinimo metu. Nurodomas pagal kriterijų suteiktas įvertinimas  padaugin-tas iš svorio koeficiento. Galimas simbolių skaičius – 2 skaičiai iki kablelio.)

 

Suma:

100

 

 

(Sumuojama skiltyje įrašytų

skaičių suma.)

 

Minimali privaloma surinkti balų suma:

34

 

 

 

 

 

____________________________________ ________________ _______________________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos (data) (vardas ir pavardė, parašas, jei pildoma popierinė versija)                 atsakingo asmens pareigų pavadinimas)                                                                                               

 

part_48a856e75823481fbd8eb4a32f137942_end


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų

COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti,

skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam,

skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui

priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972.

 

2. Duomenys apie paraišką / projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto partneris pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

3. Paraiškos/projekto veiklų patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

EEil. Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto partneris vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/560?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto partneris vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto partneris veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto partneris veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai de minimis pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto partneris vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose valstybėse arba Europos Sąjungos valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto partneriui teikiama de minimis pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto partneris vykdo veiklą šio priedo 3.3–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, tačiau kartu bent viename sektoriuje, kuriam taikomas de minimis reglamentas, ir pastarajam sektoriui pagalba teikiama, ar užtikrinama, kad tinkamomis priemonėmis, kaip antai atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas, kad veiklai tuose sektoriuose, kuriems šis de minimis reglamentas netaikomas, nebūtų teikiama de minimis pagalba, kuri teikiama pagal de minimis reglamentą? (Jei taikoma.)

 

3.8.

Ar de minimis pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, kai įmonė (pareiškėjas ir (arba) projekto partneris) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamento  2 str. 2 d., suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvos Respublikoje neviršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur (du šimtus tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto partneris) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančio eurų) ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (Jei taikoma.)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajai arba įsigyjančiajai įmonei viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriai iš susijungiančių įmonių? (Jei taikoma.)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į dvi ar daugiau atskirų įmonių, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriama įmonei, kuri ja pasinaudojo. Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų įmonių nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba yra skaidri? (de minimis reglamento 4 straipsnis.)

(Nurodyti de minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria.)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis  reglamentą?

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

Išvadai pritarti

Išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

part_4b7cafd0630549a5a68f746620c1759d_end


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

PRIEMONĖ NR. 13.1.1-LVPA-K-310PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS

I. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), I skyrius, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 8 ir 9 dalys ir 54 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7 ir 8 dalys

 

II. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos/projekto numeris

 

Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio(-ių) pavadinimas(-i)

 

 

III. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties visų tam tikros kategorijos pagalbos sąlygų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. 651/2014

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos:

Bendrieji reikalavimai

1.

 

Ar pagalba nėra priskirtina su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t.y. pagalbai tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla?

□ Taip

□ Ne

 

2.

Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas, vietoje importuojamų prekių?

□ Taip

□ Ne

 

3.

Ar pagalba nėra teikiama veiklai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013[1], išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą, pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams, regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose ir regioninės veiklos pagalbos schemas?

□ Taip

□ Ne

 

4.

Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje, išskyrus regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose regionuose[2], regioninės veiklos pagalbos schemas, MVĮ teikiamą pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams?

□ Taip

□ Ne

 

5.

Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sektoriuje, kai pagalbos suma nustatoma pagal iš pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai

pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį?

□ Taip

□ Ne

 

6.

Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos jais sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams?

□ Taip

□ Ne

 

7.

Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr. 2010/787/ES[3]?

□ Taip

□ Ne

 

8.

Ar pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą suteikta pagalba nėra/nebus naudojama veiklai į Bendrojo bendrosios išimties reglamento taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose?

□ Taip

□ Ne

 

9.

Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka?

□ Taip

□ Ne

 

10.

Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas ir partneris? (Pastabose nurodyti pagrindimą)(pildoma, jei taikoma)

 

 

 

 

Pareiškėjo pavadinimas / Partnerio pavadinimas

Įrašyti :

 

 

 

10.1.

□ Labai mažos ar mažos įmonės

□ Taip

□ Ne

 

10.2.

□ Vidutinės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

10.3.

□ Didelės įmonės

□ Taip

□ Ne

 

11.

Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriantiems[4] pareiškėjams, partneriams ir ūkio subjektams?

□ Taip

□ Ne

 

12.

Ar pagalbos suteikimas[5] nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui turėti būstinę Lietuvos Respublikoje arba būti iš esmės įsisteigusiu Lietuvos Respublikoje? (įpareigojimu turėti būstinę atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo metu)

□ Taip

□ Ne

 

13.

Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos gavėjui naudoti Lietuvos Respublikoje pagamintas prekes arba teikiamas paslaugas?

□ Taip

□ Ne

 

14.

Ar teikiant pagalbą nėra ribojamos pagalbos gavėjų galimybės naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų rezultatus kitose valstybėse narėse?

□ Taip

□ Ne

 

15.

Ar nėra viršijama investicinė pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui: 150 mln. Eur vienam projektui?

□ Taip

□ Ne

 

16.

Ar nėra viršijama veiklos pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui 75 mln. Eur vienai įmonei per metus?

□ Taip

□ Ne

 

17.

Ar nėra viršijama pranešimo riba, nustatyta ir nurodyta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalyje aa punkte – 50 mln. Eur. Vienai garso ir vaizdo kūriniams schemai per metus?

 

 

 

18.

Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos ir nurodytos Bendrojo bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalyje z punkte, dirbtinai išskaidant pagalbos projektus?

□ Taip

□ Ne

 

19.

Ar teikiama pagalba yra skaidri pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

20.

Ar pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 7 straipsnio reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

 

21.

Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 8 straipsnio nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

Reikalavimai pagalbai kultūrai ir paveldo išsaugojimui

22.

Ar teikiama pagalba Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 2 dalyje nurodytiems kultūros tikslams ir kultūrinei veiklai (Pastabose nurodyti konkretų kultūros tikslą ar veiklą)  

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

23.

Ar investicinė pagalba yra teikiama objektui, kurio bent 80 % arba laiko, arba vietos pajėgumo per metus yra naudojama kultūros tikslams?

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

24.

Ar projektas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 4 ir/ar 5 dalyje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

25.

Ar nustatyta didžiausia pagalbos suma neviršija 80 % tinkamų finansuoti išlaidų arba kai teikiama pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 9 dalį muzikos ir literatūros kūrinių leidybai – didžiausia pagalbos suma neviršija arba tinkamų finansuoti išlaidų ir projekto diskontuotų pajamų skirtumo (bet ne daugiau nei 80 % tinkamų finansuoti išlaidų), arba 70 % tinkamų finansuoti išlaidų?

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

26.

Ar pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnį nėra teikiama spaudai ir žurnalams, spausdintiems ar elektroniniams

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

Reikalavimai pagalbai garso ir vaizdo kūriniams

27.

Ar teikiama pagalba kultūros produktui, kuris atitinka bent 2 kultūrinius kriterijus, nurodytus Aprašo 5 priedo 6.2 papunktyje?

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

28.

Ar teikiama pagalba Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio 3 dalyje nurodytoms veikloms? (Pastabose nurodyti konkrečią veiklą)  

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

29.

Ar projektas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio 5 dalyje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

30.

Ar nustatytas pagalbos intensyvumas neviršija Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio 6 arba 7 bei 8 dalyse nustatytų tinkamų finansuoti išlaidų ribų?

(Pastabose nurodyti konkrečią Bendrojo bendrosios išimties reglamento54 straipsnio dalį, kuri taikoma)

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

31.

Ar pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnį nėra skiriama tik konkrečiai gamybos veiklai ar atskiroms gamybos vertės grandinės dalims?

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

32.

Ar pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnį nėra skiriama kino studijų infrastruktūroms?

□ Taip

□ Ne

□ N/A

 

 

IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

 

 

26.

 

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriuje, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 8 ir 9 dalyse arba 54 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7 ir 8 dalyse nustatytus reikalavimus?

□ Taip

□ Ne

Pastabos:

 

 

 

______________________________________

(Vertintojas)

 

 

 

____________

(Parašas)

 

 

 

____________

(Data)

 

 

part_266b4b636bcd4b358f9d972832facdeb_end


2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei

įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir

tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus projektų finansavimo sąlygų aprašo

5 priedas

 

 

 

INFORMACIJa, reikalingA projekto atitikČIAI 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS APLINKĄ TAUSOJANČIAM, SKAITMENINIAM IR TVARIAM EKONOMIKOS ATGAiVIniMUI“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „PASKATOS KULTŪROS IR KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SEKTORIUI KURTI KONKURENCINGUS KULTŪROS PRODUKTUS“ projektų finansavimo sąlygų aprašo NUOSTATOMS ir projektų atrankos kriterijams įvertinti

 

1.  Pareiškėjų vykdomos veiklos priskiriamos Kultūros ir kūrybinių industrijų (toliau – KKI) veikloms pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015-2021 metų plėtros krypčių, patvirtintų 2015 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-524 4 priede „Kultūros ir kūrybinėms industrijoms priskiriamų veiklų kodai pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)“ nurodytus kodus (taikoma vertinant projekto atitiktį 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-310 „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 24.2 papunkčio nuostatoms).

 

 

KKI veiklos pavadinimas

EVRK 2 red. kodas

2018 m. pardavimo pajamos, Eur

2019 m. pardavimo pajamos, Eur

2020 m. pardavimo pajamos, Eur

Pareiškėjo pagrindinės veiklos pavadinimas ir kodas pagal EVRK 2 red.

KKI veikla Nr. 1

 

 

 

 

KKI veikla Nr. 2

 

 

 

 

KKI veikla Nr. 3

 

 

 

 

KKI veikla Nr. n

 

 

 

 

1.1. KKI veiklos pajamų suma, Eur

 

 

 

1.2. Iš viso pajamų, Eur (turi sutapti su pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta suma eilutėje „Pardavimo pajamos“)

 

 

 

1.3. KKI veikloms priskiriamų pardavimo pajamų dalis palyginus su bendra pajamų suma, proc.

 

 

 

1.4. Pajamų  suma iš veiklų, nesusijusių su pačios įmonės pagamintos produkcijos pardavimu, Eur

 

 

 

1.5. Pajamų suma iš pačios įmonės pagamintos produkcijos, Eur

 

 

 

1.6. Pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamų vidurkis per 3 finansinius metus iki paraiškos pateikimo, Eur (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 metus, vedamas mėnesio vidurkis ir dauginama iš 12 mėn.)

 

 

 

2. Paraiškoje planuojamų veiklų poveikis skatinant skaitmeninę ir (arba) žiedinę ekonomiką.

Aprašykite ir pagrįskite, kaip paraiškoje planuojamos veiklos, gaminių, paslaugų ar veiklos procesų sprendimų kūrimas ir diegimas prisidės prie skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos plėtros (pažymėkite ir pagrįskite vieną ar abu tinkančius variantus):

 

Skaitmeninės ekonomikos principus įgyvendinantys sprendimai (veiklos) – panaudojant skaitmenines technologijas ar sprendimus[6] MVĮ gaminio gamybos ar paslaugos teikimo procese suplanuoti veiksmai, kurių rezultatas yra bent vienas šių pokyčių:

 

MVĮ produkto gamyba, pats produktas, paslauga, paslaugos teikimas ar veiklos vykdymo procesas, arba jų dalis perkeliama iš fizinės į skaitmeninę ar virtualią aplinką, arba paslaugos ar procesai, arba jų dalis vykdomi nuotoliniu būdu.

Aprašykite ir pagrįskite.

Žiedinė ekonomika siekia kiek įmanoma sumažinti atliekų kiekį ir išteklių naudojimą pažangiu produktų projektavimu, pakartotiniu produktų naudojimu ir taisymu, perdirbimu, darniu vartojimu ir naujoviškais verslo modeliais.

Žiedinės ekonomikos principus įgyvendinantys sprendimai (veiklos) – MVĮ gaminio gamybos ar paslaugos teikimo procese suplanuoti veiksmai, kuriais siekiama tvaresnių gaminių ir (arba) sprendimų, kai produktai naudojami ilgiau, o medžiagos pakartotinai naudojamos naujiems produktams gaminti, ir kurių rezultatas yra bent vienas šių pokyčių:

 

sumažintas susidarančių atliekų kiekis; užtikrintas atliekų pakartotinis naudojimas, sumažintas teršalų kiekis, sumažintas energijos ir (arba) išteklių naudojimas, sukurtos ar pagerintos galimybės  MVĮ gaminti patvaresnius produktus, sukurtos ar pagerintos galimybės MVĮ gaminamą gaminį, naudoti pakartotinai, atnaujinti ir pataisyti, sukurtos ar pagerintos galimybės perdirbti MVĮ gaminamą gaminį. Detalūs žiedinės ekonomikos pricipai pateikiami 2020 m. kovo 11 d. Europos Komisijos priimtame komunikate COM (2020) 98 „Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“, prieiga internetu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN

Aprašykite ir pagrįskite.

 

 

3. Projekto įgyvendinimo su partneriu pagrįstumas (Pildoma, jei projektas įgyvendinamas su partneriu).

 

Projekto partnerio pavadinimas, kodas

Įrašykite

Projekto partnerio poreikis, pasirinkimo motyvai ir nauda projekto įgyvendinimui

Aprašykite

Projekto partnerio atsakomybės ir funkcijos projekte

Aprašykite

 

4.  Pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) pajamų augimo potencialas (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 1 punkto nuostatoms).

 

Pareiškėjo grupė pagal pagrindinę ekonominę veiklą (pažymėkite vieną tinkamą variantą):

MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus);

 

MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus.

 

 

Pareiškėjo ir partnerio (jeigu numatoma jį pasitelkti):

2020 m.

(pagal patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus), Eur

2023 m.

(pirmais metais po projekto pabaigos), Eur

4.1. Metinės pardavimo pajamos, Eur

 

 

4.2. Planuojamas pajamų augimo pokytis, Eur Pajamų augimo pokytis (P) apskaičiuojamas pagal formulę:

P= N1-p, kur:

N1 – numatomos pasiekti metinės pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) pajamos 2023 m. finansiniais metais pagal pareiškėjų paraiškoje numatytas ir pagrįstas prognozes ir prielaidas;

p – metinės pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) 2020 metų pajamos pagal patvirtintus finansinės atskaitomybės dokumentus.

 

 

4.3. Paraiškoje prašoma finansavimo suma, Eur

 

4.4. Prašomo finansavimo poveikis pajamų padidėjimui, proc.

 

Pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) planuojamo pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis (F) apskaičiuojamas pagal formulę:

F (proc.) = 100, kur:

P –pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) pajamų augimo pokytis;

B – paraiškoje nurodyta prašomo finansavimo suma.

 

Planuojamo pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis apvalinamas pagal aritmetines taisykles, nurodant du skaičius po kablelio.

 

 

4.5. Planuojamo pajamų augimo pagrindimas (paaiškinti, kuo remiantis planuojama, kad pajamos augs būtent tiek, kiek planuojama) ir kokią įtaką pajamų augimui turės prašomas finansavimas bei planuojamo projekto veiklos

Aprašykite

Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai (partneriai) su mažesnėmis investicijomis įgyvendinę projektą labiau padidins pardavimo pajamas.

 

5.  Pareiškėjo privačių lėšų dalis (taikoma vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 2 punkto nuostatoms).

5.1. Visa pareiškėjo nuosavo indėlio suma, Eur

 

5.2. Projektui nustatyta privalomo nuosavo indėlio suma, Eur

 

5.3. Pareiškėjo privačių lėšų dalis, viršijanti privalomą nuosavo indėlio sumą, Eur

Pareiškėjo privačių lėšų dalis prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų, viršijanti projektui nustatytą privalomą nuosavą indėlį, apskaičiuojama pagal formulę:

P = Pviso – Ppriv, kur:

Pviso – visa pareiškėjo nuosavo indėlio suma projekte, o Ppriv – projektui nustatyta privalomo nuosavo indėlio suma.

 

 

5.4. Paraiškoje prašoma finansavimo suma, Eur

 

5.5. Pareiškėjo privačių lėšų dalies, viršijančios privalomą nuosavo indėlio sumą santykis su prašomu finansavimu, proc.

Projektui prašomos finansavimo sumos ir pareiškėjo papildomo prisidėjimo prie tinkamų finansuoti išlaidų didesniu nei privalomas nuosavu indėliu santykis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

, kur:

 

P – pareiškėjo privačių lėšų dalis prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų, viršijanti projektui nustatytą privalomą nuosavą indėlį, apskaičiuojama pagal formulę P = Pviso – Ppriv, kur Pviso – visa pareiškėjo nuosavo indėlio suma projekte, o Ppriv – projektui nustatyta privalomo nuosavo indėlio suma;

F – paraiškoje nurodyta prašomo finansavimo suma.

 

Prioritetas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo privačių lėšų dalies, viršijančios privalomą nuosavo indėlio sumą santykis su prašomu finansavimu yra didesnis.

 

6. Projekto atitiktis valstybės pagalbos, teikiamai pagal de minimis reglamento arba Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas,  reikalavimams (Pažymėkite ir aprašykite vieną tinkantį variantą):

 

6.1.  Projekto veiklos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 2 dalyje nurodytus kultūros tikslus ir veiklas

 

Nurodykite konkretų Bendrojo bendrosios išimties reglamento53 straipsnio 2 dalies papunktį bei aprašykite ir pagrįskite projekto atitiktį Bendrojo bendrosios išimties reglamento53 straipsnio konkrečios 2 dalies nuostatoms:

"2. Pagalba teikiama šiems kultūros tikslams ir šiai kultūrinei veiklai:

a) muziejams, archyvams, bibliotekoms, meno ir kultūros centrams ar erdvėms, teatrams, kino teatrams, operos teatrams, koncertų salėms, kitoms gyvų pasirodymų organizacijoms, kino paveldo institucijoms ir kitoms panašioms meninėms ir kultūrinėms infrastruktūroms, organizacijoms ir institucijoms;

b) materialiam paveldui, įskaitant visų formų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį kultūros paveldą ir archeologines vietoves, paminklus, istorines vietoves ir pastatus; gamtos paveldui, susijusiam su kultūros paveldu arba jei valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos juos oficialiai pripažino kultūros arba gamtos paveldu;

c) bet kokios formos nematerialiam paveldui, įskaitant folklorinius papročius ir amatus; d) meno ar kultūros renginiams ir pasirodymams, festivaliams, parodoms ir panašiai kultūrinei veiklai;

e) kultūrinio ir meninio švietimo veiklai ir kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo svarbos supratimo rėmimui švietimo ir didesnio visuomenės informuotumo programomis, taip pat naudojant naujas technologijas;

f) muzikos ir literatūros, įskaitant vertimus, kūrinių rašymui, redagavimui, gamybai, platinimui, skaitmeninimui ir leidybai.".

Nuoroda į Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN

 

Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 arba 54 straipsnių nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus) yra iki 800 000 Eur (aštuonių šimtų tūkstančių eurų);

MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus yra iki 400 000 Eur (keturių šimtų tūkstančių eurų).

Remiantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis, pagalba neteikiama veikloms, kurios nors ir gali būti siejamos su kultūros aspektu, bet iš esmės yra komercinio pobūdžio, pavyzdžiui mada, dizainas, video žaidimai, taip pat spaudai ir žurnalams, įskaitant spausdintus ar elektroninius.

 

6.2.  Projekto veiklos atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio nuostatas bei kultūrinius kriterijus

 

Aprašykite ir pagrįskite projekto atitiktį Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio nuostatoms:

„3. Pagalba gali būti:

a) pagalba garso ir vaizdo kūrinių gamybai;

b) pagalba parengiamajam gamybos etapui;

c) platinimo pagalba.“.

Nuoroda į Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN

Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 arba 54 straipsnių nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:

MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus) yra iki 800 000 Eur (aštuonių šimtų tūkstančių eurų);

MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus yra iki 400 000 Eur (keturių šimtų tūkstančių eurų).

 

Pažymėkite ir pagrįskite kultūros produkto atitiktį bent 2 žemiau nurodytiems kultūriniams kriterijams:

Projekto kultūros produktas yra paremtas Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos, religijos, mitologijos ar visuomenės gyvenimo įvykiais.

Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________

 

Projekto kultūros produktas yra paremtas Lietuvos ar Europos kultūros, istorijos, religijos, visuomenės asmenybe arba mitologiniu veikėju.

Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________

 

Projekto kultūros produktas yra paremtas Lietuvos ar Europos literatūros kūriniu.

Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________

 

Projekto kultūros produktas įprasmina bent vieną ar kelias svarbias Lietuvos ar Europos vertybes: kultūrų ir religijų įvairovę, žmogaus teises ir pilietiškumą, demokratiją ir solidarumą, mažumų teises ir toleranciją, pagarbą kultūros ir šeimos tradicijoms, aplinkosaugą, ekologiją ar darnų vystymąsi.

Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________

 

Projektas susijęs su tautinės ar europinės tapatybės klausimais

Pagrįskite____________________________________________________________________________________________________________

 

 

6.3.  Projekto veiklos atitinka de minimis reglamentą

(Kai projektui teikiama valstybės pagalba pagal de minimis reglamento nuostatas, didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra iki 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų).).

 

 

Pateikite informaciją apie pareiškėjo ir partnerio gautą per paskutinius 3 metus iki paraiškos pateikimo ir planuojamą gauti valstybės pagalbą, de minimis pagalbą ir kitą paramą projektui.

 

Planuojama gauti pagalbos suma

Gautos pagalbos suma

Pagalbos teikėjas

Pagalbos suteikimo data

6.3.1. Visa de minimis pagalba

 

 

 

 

6.3.2. De minimis pagalba, suteikta tinkamoms projekto išlaidoms kompensuoti

 

 

 

 

 

7. Kiti Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kiti finansavimo šaltiniai.

 

7.1. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui arba jo daliai iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) (kryžminio finansavimo atveju), Europos socialinio fondo (toliau – ESF), kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai)?

Taip

Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

7.2. Ar šis projektas ar jo dalis papildo kokį nors kitą projektą, kuris jau finansuojamas ar bus finansuojamas iš ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai?

Taip

Jei taip, prašom išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, gautas sumas ir kita)

Ne

7.3. Ar buvo pateikta paraiška dėl paramos iš bet kurio kito Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ar kitų finansavimo šaltinių (ERPF (kryžminio finansavimo atveju), ESF, kito Europos Sąjungos finansavimo šaltinio, valstybės ar savivaldybės programų, Europos ekonominės erdvės paramos ar panašiai) ankstesniam šio projekto ar jo dalies etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)?

Taip

Jei taip, pateikti išsamų aprašymą (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, prašytas sumas, suteiktas sumas ir kita)

Ne

 

Prie paraiškos gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją.

 

_____________________ _________________ ___________________________

(vadovo pareigos)                                                                 (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė)

part_a6dbe497b0c540cdbe72466693c6632f_end[1] 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000.

[2] Atokiausi regionai apibrėžti Bendrojo bendrosios išimties reglamento2 straipsnio 12 punkte.

[3] 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti (OL L 336, 2010 12 21, p. 24).

[4] Sunkumus patiriantis  įmonė (pareiškėjas, partneris, ūkio subjektas) apibrėžtas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte.

[5] pagalbos suteikimo data – data, kai pagalbos gavėjui pagal Lietuvos Respublikos teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą.

[6] Skaitmeninių technologijų ir sprendimų pavyzdžiai (nebaigtinis sąrašas): 5G, daiktų interneto sistemos, dirbtinis intelektas, robotikos technologija, virtuali ar papildytoji realybė, debesija, 3D spausdinimas, operatyvaus gamybos valdymo sistemos, skaitmeninės inžinerijos sprendimai, integracijos sprendimai, integruotos skaitmeninimo technologijos, arbo vietų skaitmeninimo sprendimai ir pan.