JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PASKIRSTYMO

 

2023 m. kovo 9 d. Nr. 13B-313

Jonava

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-95 „Dėl 2023 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ ir Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 3 d. įsakymu Nr.13B-290 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ 50.1 p. ir 50.2 p.:

1.  P a s k i r s t a u lėšas, skirtas Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui Jonavos rajono savivaldybėje 2023 metais (1 priedas).

2.  N u s t a t a u didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą kiekvienoje seniūnijoje (2 priedas).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo patvirtinimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                  Valdas Majauskas


 

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. kovo 9 d. įsakymo

Nr. 13B-313

1 priedas 

 

LĖŠŲ, SKIRTŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS STIPRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.1.1.1 PRIEMONĖS „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMUI JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2023 METAIS, PASKIRSTYMAS

 

 

 

Lėšų paskirtis/ Seniūnijos pavadinimas

Gyventojų skaičius 2023-01-01

Gyventojų skaičiaus dalis,     %

Fiksuota dalis, Eur              

Kintama dalis,

Eur                                  

Skirtos lėšos, Eur

Priemonės "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje administravimas

560

Bukonių

1445

3,38

2000,00

334,38

2334

Kulvos

2138

5,01

2000,00

495,64

2496

Ruklos

2378

5,57

2000,00

551,04

2551

Šilų

1858

4,35

2000,00

430,35

2430

Šveicarijos

2545

5,96

2000,00

589,62

2590

Upninkų

1224

2,87

2000,00

283,93

2284

Užusalių

2438

5,71

2000,00

564,89

2565

Žeimių

1902

4,46

2000,00

441,23

2441

Jonavos miesto

26762

62,69

2000,00

6201,92

8202

Iš viso :

42690

100

18000,00

9893,00

28453

 

part_c573293c0fa54d689ed6b6327f977288_end


 

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2023 m. kovo 9 d. įsakymo

Nr. 13B-313

2 priedas 

 

 

DIDŽIAUSIA VIENAM PROJEKTUI GALIMA SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA KIEKVIENOJE SENIŪNIJOJE

 

 

Seniūnijos pavadinimas

Didžiausia valstybės biudžeto lėšų suma, galima skirti vienam projektui

Eur

Bukonių

2334

Kulvos

2496

Ruklos

2551

Šilų

2430

Šveicarijos

2590

Upninkų

2284

Užusalių

2565

Žeimių

2441

Jonavos miesto

8202

 

 

part_176a3225eaf441648d229bb47917ef81_end