Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BALANDŽIO 25 D. NUTARIMO NR. 472 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ IR BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS IR BAZINIO BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 29 d. Nr. 838

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 472 „Dėl Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika nauja redakcija nedėstoma):

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ IR BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS, MINIMALAUS BAZINIO BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO IR BAZINIO BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.583 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi ir 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti:

1. Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką (pridedama).

2. Bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos (toliau šiame punkte – kompensacija) dydžio perskaičiavimo koeficientą Klrv:

2.1. Klrv = 2, kai kompensacija mokama 1 asmeniui;

2.2. Klrv = 1,4, kai kompensacija mokama 2 asmenų šeimai;

2.3. Klrv = 1,2, kai kompensacija mokama 3 asmenų šeimai;

2.4. Klrv = 1,1, kai kompensacija mokama 4 ir daugiau asmenų šeimai.

3. Minimalų bazinį būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydį Nb min. – 2,32 euro už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką:

2.1. Pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

SAVIVALDYBĖS BŪSTO, SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ IR BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMO METODIKA“.

2.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) nustato savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo ir asmenų bei šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir nuomojančių fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo tvarką.“

2.3.      Pakeisti IV skyrių ir jį išdėstyti taip:

IV SKYRIUS

BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIO DALIES KOMPENSACIJOS DYDŽIO APSKAIČIAVIMAS

 

7. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Nk = Nb x Klrv x Pk, kur:

Nk būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis vienam asmeniui ar šeimos nariui (eurais per mėnesį);

Nb – bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį), kurį nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras ir kuris negali būti mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis (Nb min.);

Klrv – Vyriausybės patvirtintas bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficientas;

Pk – nuomojamo būsto naudingasis plotas, faktiškai tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui (kv. metrais), kuris negali būti mažesnis kaip 10 kv. metrų ir didesnis kaip 14 kv. metrų (apvalinant iki 2 skaičių po kablelio).

8. Bazinis būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis (Nb) (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį), kurį savivaldybės teritorijai nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Nb = Ank x Kv. maks., kur:

Ank – amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydį (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį);

Kv. maks. – valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus įsakymu patvirtintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vietovės pataisos koeficientas (didžiausias savivaldybės teritorijoje), skelbiamas valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje,

kai Nb < Nb min., Nb = Nb min..

9. Amortizaciniai atskaitymai nusidėvėjimui atkurti, apskaičiuojant būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydį (Ank) (eurais už 1 kv. metrą būsto naudingojo ploto per mėnesį), apskaičiuojami pagal šią formulę:

Ank = (V x h) / (T x 12), kur:

V = 199,55 – tipinio gyvenamojo pastato – dviejų ir daugiau aukštų, kurio sienos iš plytų, perdangos gelžbetonio, medžio, – vidutinė būsto 1 kub. metro statybos vertė eurais;

h = 3 – aukščio koeficientas, taikomas siekiant vidutinę būsto 1 kub. metro rinkos vertę perskaičiuoti į vidutinę būsto 1 kv. metro statybos vertę;

T = 40 – amortizacinių atskaitymų normatyvas (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti;

12 – kaip apibrėžta Metodikos 4 punkte.“

3. Nustatyti, kad:

3.1. asmenims ir šeimoms, kuriems nustatyta teisė į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – kompensacija) už mažesnio nei 10 kv. metrų būsto naudingojo ploto nuomą iki 2020 m. liepos 1 d., šio nutarimo 2.3 papunktyje išdėstyto Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos (toliau – metodika) 7 punkto nuostatos dėl nuomojamo būsto naudingojo ploto dydžių (Pk) netaikomos, o kompensacijai apskaičiuoti taikomas mažesnis nei metodikos 7 punkte nustatytas nuomojamo būsto naudingojo ploto, faktiškai tenkančio vienam asmeniui ar šeimos nariui, dydis (Pk) (kv. metrais) (apvalinant iki 2 skaičių po kablelio);

3.2. jeigu šio nutarimo 3.1 papunktyje nurodytiems asmenims ir šeimoms, perskaičiavus kompensaciją pagal šio nutarimo 2 punkte išdėstytas metodikos nuostatas, ji būtų mažesnė, nei buvo iki 2020 m. liepos 1 d., šiems asmenims ir šeimoms mokama iki 2020 m. liepos 1 d. apskaičiuota kompensacija pagal iki 2020 m. liepos 1 d. sudarytas būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis iki jų galiojimo pabaigos.

 

 

 

Energetikos ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                 Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                              Vilius Šapoka