Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl MALONĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR MALONĖS PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 9 d. Nr. 1K-181

Vilnius

 

1 straipsnis.

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 23 punktu,

s u d a r a u šios sudėties Malonės komisiją nuteistųjų malonės prašymams preliminariai svarstyti ir pasiūlymams teikti:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas;

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministras;

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras;

Respublikos Prezidento patarėjas teisės klausimais;

Lietuvos kriminologų asociacijos atstovas;

Lietuvos kalinių globos draugijos atstovas;

Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijos atstovas.

2. P a v e d u Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerio biuro vyriausiajam specialistui malonės klausimais atlikti Malonės komisijos sekretoriaus funkcijas.

3. N u s t a t a u, kad Malonės komisijos posėdžiuose vietoj Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro gali dalyvauti jų įgalioti atstovai.

 

2 straipsnis.

T v i r t i n u Malonės prašymų nagrinėjimo nuostatus (pridedama).

 

3 straipsnis.

P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1) Lietuvos Respublikos Prezidento 2007 m. vasario 15 d. dekretą Nr. 1K-880 „Dėl Malonės komisijos sudarymo ir jos nuostatų“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2) Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. balandžio 15 d. dekretą Nr. 40 „Dėl Malonės komisijos sudarymo ir jos darbo tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Prezidento

2020 m. sausio 9 d. dekretu Nr. 1K-181

 

MALONĖS PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Malonės komisija (toliau – Komisija) yra Respublikos Prezidento dekretu sudaryta kolegiali, patariamoji, visuomeniniais pagrindais veikianti institucija.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Komisijos posėdžiams pirmininkauja Respublikos Prezidento patarėjas teisės klausimais.

 

II SKYRIUS

MALONĖS PRAŠYMŲ PATEIKIMO IR SVARSTYMO TVARKA

 

4. Malonė teikiama tik pagal pačių nuteistųjų prašymus.

5. Malonės prašymai svarstomi tų asmenų, kuriuos yra nuteisę Lietuvos Respublikos teismai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių, kuriuos nuteisė kitų valstybių teismai ir kurie atlieka bausmę Lietuvoje.

6. Malonės prašymai svarstomi tik nuosprendžiui įsiteisėjus, jeigu buvo paduotas kasacinis skundas – išnagrinėjus bylą kasacine tvarka, esant keliems vykdomiems nuosprendžiams, kai yra išspręstas bausmių subendrinimo klausimas.

7. Nuteistųjų laisvės atėmimo ir arešto bausme prašymai svarstomi tik pradėjus atlikti bausmę.

8. Nuteistųjų areštu, terminuotu laisvės atėmimu ir laisvės atėmimu iki gyvos galvos malonės prašymai paduodami tik per pataisos įstaigos administraciją, kuri svarstymui siunčia pagal pavyzdinę anketos malonės prašymui formą (priedas) užpildytas išsamias anketas malonės prašymui, kuriose pateikiama informacija apie nuteistąjį, ir prideda šią informaciją patvirtinančius dokumentus.

9. Asmenų, nuteistų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme, malonės prašymai gali būti svarstomi ne anksčiau, kaip atlikus 10 metų laisvės atėmimo bausmės.

10. Nuteistųjų baudos bausme malonės prašymus paduoda patys nuteistieji, pridėdami dėl jų priimtus teismų nuosprendžių ir nutarčių nuorašus, pažymas, kokia teismo nuosprendžiu paskirta baudos dalis sumokėta, pažymas apie šeimą ir apie turimą turtą, pajamas, esant sprendimui dėl turto konfiskavimo – turto arešto aktą, taip pat kitus dokumentus, kurie turi reikšmės malonės prašymo svarstymui.

11. Nuteistųjų kitomis bausmėmis malonės prašymus paduoda patys nuteistieji, pridėdami dėl jų priimtus teismų nuosprendžių ir nutarčių nuorašus, pažymas iš bausmę vykdančios institucijos apie bausmės vykdymo pradžią ir pabaigą, kitus dokumentus ir duomenis, kurie turi reikšmės svarstant malonės prašymą.

12. Visus Komisijos veiklai būtinus dokumentus rengia atsakingi Respublikos Prezidento kanceliarijos specialistai. Šie darbuotojai turi teisę prašyti, kad valstybės, savivaldybių institucijos bei kitos įstaigos pateiktų papildomų dokumentų, reikalingų malonės prašymui svarstyti.

13. Teikiant malonę atsižvelgiama į nuteistojo padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, jo asmenybę, elgesį, užimtumą, sveikatą, atliktos bausmės laiką, nusikaltimu padarytos turtinės, neturtinės žalos atlyginimą, pataisos įstaigos administracijos, kitos bausmę vykdančios institucijos, visuomeninių organizacijų, darboviečių bei asmenų, palaikančių socialinius ryšius su nuteistuoju, nuomonę, bausmės vykdymo tikslo pasiekimą ir į kitas malonės suteikimui svarbias aplinkybes.

14. Respublikos Prezidento malone nuteistasis gali būti atleistas nuo visos ar dalies bausmės atlikimo.

15. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo posėdžiams pirmininkaujantis asmuo ir Komisijos sekretorius. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė jos narių. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta visų Komisijos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma ir įforminami posėdžio protokole. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

16. Komisijos nuomonė dėl malonės teikimo Respublikos Prezidento nesaisto.

17. Malonė nuteistiesiems teikiama Respublikos Prezidento dekretais.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Nepatenkinus malonės prašymų, Respublikos Prezidento pavedimu nuteistasis informuojamas apie sprendimą. Pakartotinai pateikti malonės prašymai svarstomi praėjus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams nuo ankstesnio svarstymo. Iki nurodyto termino pabaigos gauti pakartotiniai prašymai grąžinami pareiškėjams.

19. Respublikos Prezidento dekretai dėl malonės suteikimo pagal kompetenciją siunčiami vykdyti bausmę vykdančiai institucijai, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.

 

____________________________

 

 

 

Malonės prašymų

nagrinėjimo nuostatų

priedas

 

________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

 

ANKETA

MALONĖS PRAŠYMUI

 

20____-_____-_____ Nr.

                                                

(sudarymo vieta)

 

 

1. Nuteistojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir pilietybė

 

 

2. Informacija apie nuteistojo teistumą, pagal kurį atliekama bausmė: teismo, priėmusio nuosprendį, pavadinimas, nuosprendžio priėmimo data, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos asmuo nuteistas, paskirtos bausmės rūšis ir dydis, duomenys apie nuosprendžio apskundimą apeliacine ir kasacine tvarka, bausmės pakeitimus (pagal amnestiją, malonės prašymą ar veikų perkvalifikavimą, bausmių bendrinimą), ar buvo svarstytas nuteistojo lygtinio paleidimo, perkėlimo į pusiaukelės namus klausimas, jei taip, koks sprendimas priimtas

 

 

3. Arešto arba laisvės atėmimo bausmės pradžia ir pabaiga, galimo lygtinio paleidimo terminas

 

 

4. Informacija apie ankstesnius nuteistojo teistumus: teismo, priėmusio nuosprendį, pavadinimas, nuosprendžio priėmimo data, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniai, pagal kuriuos asmuo buvo nuteistas, paskutinio paleidimo į laisvę data ir pagrindas

 

 

5. Nuteistojo išsilavinimas, profesija, darbo vieta ir pareigos iki nuteisimo, išsilavinimas ar profesija, įgyta bausmės atlikimo metu, duomenys apie užimtumą bausmės atlikimo metu (mokymasis, programos, darbas, nedarbo priežastys, gerovės darbai)

 

 

6. Šeiminė padėtis: sudaręs santuoką, našlys, išsituokęs, nesusituokęs, bet turi gyvenimo partnerį/ę, nuteistojo nepilnamečių vaikų skaičius ir jų amžius, įstaigos turima informacija apie bendravimą su vaikais ir jų išlaikymą, kiti socialiniai ryšiai

 

 

7. Informacija apie nusikaltimu padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą (ar savanoriškai, ar vykdant priverstinį išieškojimą, kokia žalos dalis atlyginta)

 

 

8. Išsami informacija apie nuteistojo  nuobaudas ir paskatinimus, piktnaudžiavimą psichiką veikiančiomis medžiagomis, rizikos vertinimo pasikeitimus pradėjus atlikti bausmę ir malonės prašymo teikimo momentu, nustatyta pažanga mažinant nusikalstamo elgesio riziką

 

 

9. Nuteistojo elgesys atliekant bausmę, psichinė ir fizinė sveikata

 

 

10. Ar anksčiau svarstytas nuteistojo malonės prašymas, tokio svarstymo data ir koks sprendimas priimtas

 

 

11. Kita informacija, kuri gali turėti įtakos Malonės komisijai priimant sprendimą, visuomenės atstovų atsiliepimai apie nuteistąjį

 

 

 

Psichologas                             ______________                                                                                     

(parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

 

 

Resocializacijos skyriaus

darbuotojas                             ______________                                         _________________

(parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

 

 

Direktorius                                _____________                                         _________________

(parašas)                                                   (vardas ir pavardė)