VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMU NR. T3-279 PATVIRTINTO MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMENŲ TENKINIMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 25 d. Nr. T3-395

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 14 d. įsakymą Nr. V-568 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo“ bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-355 patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo 7.12 ir 10.1 papunkčius, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.   Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T3-279 patvirtinto Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo  13.1 papunktį ir  išdėstyti jį taip:

13.1 ligos, pirmąją neatvykimo dėl ligos dieną informavus švietimo įstaigą bei pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinamą raštą įstaigos vidaus tvarkos dokumentuose nustatyta tvarka.“

2.   Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                              Marija Rekst