LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ADVOKATŲ ETIKOS KODEKSO SKELBIMO

 

2016 m. balandžio 22 d. Nr. 1R-133

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 59 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

skelbiu Teisės aktų registre Lietuvos advokatų etikos kodeksą, patvirtintą Lietuvos advokatūros 2016 m. balandžio 15 d. visuotinio advokatų susirinkimo sprendimu.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos advokatūros

2016 m. balandžio 15 d. visuotinio advokatų

susirinkimo sprendimu

 

LietUvos advokatų
etikos kodeksas

 

I skyrius
Bendrosios nuostatos

 

1 straipsnis. Kodekso paskirtis

1.  Lietuvos advokatų etikos kodeksas (toliau – kodeksas) nustato pagrindines Lietuvos Respublikos advokatų profesinės etikos taisykles bei principus ir reglamentuoja advokato elgesį vykdant profesinę advokato veiklą bei elgesį, susijusį su profesine veikla ir advokato profesijos vardu.

2.  Šis kodeksas skirtas apibrėžti profesinės veiklos ir elgesio principus, kurių advokatas turi laikytis profesinėje veikloje ir kasdieniame gyvenime tam, kad būtų užtikrintas tinkamas advokato funkcijų atlikimas ir saugomas bei puoselėjamas advokato profesijos vardas.

 

2 straipsnis. Kodekso taikymas

1.  Šis kodeksas taikomas:

1) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka advokatais pripažintiems asmenims;

2) Lietuvos Respublikoje advokato profesinę veiklą laikinai arba nuolat vykdantiems užsienio valstybių teisininkams.

2.  Kodeksas mutatis mutandis taikomas advokatų padėjėjams.

3.  Kodeksas mutatis mutandis taikomas juridiniams asmenims, įsteigtiems advokatų veiklai vykdyti.

 

3 straipsnis. Europos advokatų profesinės etikos kodekso taikymas

Europos advokatų profesinės etikos kodeksas tiesiogiai taikomas Lietuvos Respublikos advokatų tarptautinei veiklai Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje.

 

4 straipsnis. Tradicijų ir papročių taikymas

Kai advokato veiksmų ar poelgių nereglamentuoja šis kodeksas, Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas ir kiti teisės aktai, arba kai advokatas nėra tikras dėl profesinės etikos reikalavimų, advokatas privalo laikytis advokatų praktikoje susiformavusių tradicijų ir papročių, kurių turinys atitinka profesinės etikos ir dorovės principus.

 

II skyrius
Pagrindiniai Advokatų veiklos ir elgesio principai

 

5 straipsnis. Veiklos laisvė ir nepriklausomumas

1.  Lietuvos advokatai yra nepriklausoma Lietuvos teisinės sistemos dalis, todėl advokato veiklos laisvė ir nepriklausomumas yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nurodyto advokato vaidmens, dalyvavimo vykdant teisingumą ir tinkamo advokato funkcijų įgyvendinimo būtinoji (pamatinė) sąlyga (conditio sine qua non).

2.  Atlikdamas profesines pareigas, advokatas turi būti nepriklausomas. 

3.  Advokatas privalo vengti bet kokios neteisėtos pašalinės įtakos, kuri gali paveikti profesinių funkcijų atlikimą, netoleruoti neteisėto kišimosi į profesinę veiklą bei imtis priemonių tokiems veiksmams nutraukti ir pašalinti.

4.  Advokatui draudžiama imtis veiklos, kuri trukdys tinkamai atlikti advokato profesines pareigas ar suvaržys profesinės veiklos laisvę ir nepriklausomumą kitaip, nei tai nustato Lietuvos advokatūra ar teisės aktai, ar kuri žemins advokato profesijos vardą.

 

6 straipsnis. Sąžiningumas ir nepriekaištingas elgesys

1.  Advokato profesinė garbė ir sąžiningumas yra tradicinės vertybės, kurių laikymasis yra advokato profesinė pareiga ir būtinoji sąlyga priklausyti advokatų korporacijai.

2.  Advokatas visada privalo:

1) saugoti profesinę garbę ir orumą, nediskredituoti advokato vardo, duotos priesaikos ir teisingumo idėjos;

2) būti nepriekaištingos reputacijos ir ją saugoti;

3) elgtis sąžiningai, mandagiai ir garbingai;

4) teismo posėdžių metu dėvėti mantiją (ši sąlyga netaikoma advokato padėjėjui);

5) nevartoti alkoholio ir psichotropinių medžiagų, kai atlieka advokato profesines pareigas, taip pat nepiktnaudžiauti alkoholiu ir psichotropinėmis medžiagomis, nevartoti narkotinių ir toksinių medžiagų ne medicinos tikslais.

3.  Advokatas neturi piktnaudžiauti savo profesiniu vardu.

4.  Advokato ženklas ir mantija turi būti naudojami išimtinai advokato profesinėje veikloje.

5.  Advokatui draudžiami veiksmai ar elgesys, kurie nesuderinami su sąžiningumu, kitomis visuotinai priimtomis moralės ir dorovės normomis ir (ar) menkina visuomenės pasitikėjimą advokatais, pažeidžia Lietuvos advokatūros reputaciją ar žemina advokato profesijos vardą.

 

7 straipsnis. Veiklos teisėtumas

1.  Advokato profesinės veiklos teisėtumas yra vienas svarbiausių principų, lemiančių advokato vaidmenį valstybės teisės sistemoje ir profesinės veiklos garantijas, todėl advokatas privalo siekti teisingumo ir teisėtumo idealų bei ginti savo kliento teises ir teisėtus interesus tik teisėtais būdais ir priemonėmis, nepažeisdamas teisės aktuose nustatytų draudimų, neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų bei gerbdamas kitų asmenų teises.

2.  Advokatas visada privalo gerbti teisę ir veikti taip, kad nebūtų pažeidžiami teisėtumo principai.

3.  Advokatui draudžiama ginti tokius kliento interesus, kurie verčia imtis neteisėtų gynybos priemonių ir būdų, tenkinti neteisėtus kliento prašymus, reikalavimus arba talkinti klientui teisei ir teisėtumui priešingoje veikoje.

4.  Advokatui draudžiama neteisėtai trukdyti ar neteisėtai apsunkinti kitam asmeniui įgyvendinti savo teises ar vykdyti pareigas.

5.  Advokatas privalo užtikrinti, kad jo darbo vieta ir profesinės veiklos sąlygos atitiktų Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatūros nustatytus reikalavimus.

6.  Praktikuojantis advokatas, derindamas kitas veiklas su advokato profesine veikla, visuomet privalo laikytis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatytų apribojimų.

 

8 straipsnis. Kliento paslapties neatskleidimas

1.  Advokatui patikėtos kliento paslapties saugumas yra savitarpio pasitikėjimo santykių ir tinkamo advokato funkcijų vykdymo būtinoji sąlyga, todėl konfidencialumas yra pagrindinė ir svarbiausia advokato teisė ir pareiga, kuriai netaikoma senatis.

2.  Advokatas turi užtikrinti, kad visa kliento suteikta ir vykdant kliento pavedimą advokato gauta informacija bus saugoma kaip advokato profesinė paslaptis.

3.  Advokatas privalo imtis priemonių, kad be kliento sutikimo advokato profesinę paslaptį sudaranti informacija nebūtų panaudota prieš klientą, paviešinta ar kitaip atskleista, išskyrus teisės aktuose ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus arba kai tai būtina kliento pavedimui tinkamai atlikti.

4.  Advokatui draudžiama panaudoti advokato profesinę paslaptį sudarančią informaciją savo ar kito asmens interesais neteisėtu būdu. Advokatas turi teisę be kliento sutikimo atskleisti advokato profesinę paslaptį sudarančią informaciją, kai tai neišvengiamai būtina:

1) žmogaus gyvybei išsaugoti;

2) kliento, jo įpėdinio ar teisių perėmėjo teisėms ir teisėtiems interesams apsaugoti;

3) apginti advokato teises ginče su klientu, tačiau tik ta apimtimi, kuri būtina ginčui teisingai išspręsti.

5.  Advokato profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas Lietuvos advokatūrai ar jos organams nelaikomas kliento paslapties atskleidimu ir konfidencialumo pažeidimu.

6.  Advokatas iš savo kolegos, advokato padėjėjo, kito asmens, kurį pasitelkia teikdamas teisines paslaugas, privalo reikalauti laikytis tam tikrų konfidencialumo įsipareigojimų, kad nebūtų atskleista advokato profesinę paslaptį sudaranti informacija.

 

9 straipsnis. Kompetencija ir pareigingumas

1.  Reikiamos advokato profesinės žinios ir rūpestingas profesinių pareigų atlikimas yra būtinos tinkamo advokato funkcijų vykdymo prielaidos, todėl advokatas privalo nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją ir siekti užtikrinti tinkamą klientui teikiamų paslaugų kokybę.

2.  Advokatas visada privalo veikti profesionaliai, pareigingai ir dalykiškai, savo profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, laiku, kvalifikuotai, stropiai ir protingai.

3.  Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo ir Lietuvos advokatūros nustatyti reikalavimai tapti advokatu ir (ar) verstis advokato veikla yra kiekvienam advokatui būtinoji sąlyga, todėl advokatas privalo visuomet laiku, sąžiningai ir rūpestingai vykdyti visus tokius reikalavimus ir pareigas, kol yra įrašytas į asmenų, pripažintų advokatais, sąrašą.

4.  Advokatas privalo laiku, sąžiningai ir rūpestingai vykdyti ir kitus jam, kaip advokatui, privalomus reikalavimus ir pareigas.

 

10 straipsnis. Lojalumas klientui

1.  Advokato lojalumas klientui yra profesionalaus advokato ir kliento bendradarbiavimo ir tinkamo advokato funkcijų vykdymo būtinoji sąlyga, taip pat lemianti advokato pareigą paslaugas klientui teikti taip, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus.

2.  Lojalumo klientui principas įpareigoja advokatą užtikrinti advokato ir kliento tarpusavio santykių sąžiningumą, teisėtumą bei etiškumą. Advokato ir kliento santykiai turi būti grindžiami abipuse pagarba, tolerancija ir pasitikėjimu.

3.  Asmens teisė teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti advokatą neriboja advokato teisės atsisakyti priimti pavedimą nurodant svarbias priežastis. Advokatas privalo atsisakyti priimti kliento pavedimą, kai tai būtina vykdant teisės aktų ar šio kodekso reikalavimus, taip pat kai pavedimo priėmimas prieštarauja advokato sutartiniams įsipareigojimams kitam advokatui arba juridiniam asmeniui, įsteigtam advokatų veiklai vykdyti. Advokatas privalo nedelsdamas informuoti asmenį apie atsisakymą priimti pavedimą.

4.  Advokatas neturi priimti pavedimo, kai žino, kad negali reikiamu laiku ir (ar) tinkamai jo atlikti dėl profesinės kompetencijos stokos, užimtumo ar kitų priežasčių. Jei pavedimui atlikti kliudančios priežastys paaiškėjo priėmus pavedimą, advokatas privalo nedelsdamas apie tai informuoti klientą.

5.  Advokatas susitaria su klientu dėl pavedimo apimties, atlyginimo ir kitų esminių advokato paslaugų sąlygų bei sudaro sutartį Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme nustatyta tvarka. Advokatas gali su klientu susitarti dėl atlyginimo, išreikšto pinigine išraiška, kuris priklauso nuo pasiekto rezultato (pactum de quota litis), laikydamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme įtvirtintų reikalavimų. 

6.  Advokatas privalo iki sutarties su klientu pasirašymo atskleisti klientui visas sutarties sąlygas ir informuoti klientą apie atlyginimo už teikiamas teisines paslaugas dydį, jo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, galimas kitas atlygintinas advokato teikiamų teisinių paslaugų išlaidas.

7.  Advokatas gali priimti pavedimą dėl teisinių paslaugų teikimo klientui paties kliento, kliento įgalioto atstovo arba atstovo pagal įstatymą, kliento sutuoktinio ar artimojo giminaičio prašymu, kito advokato arba juridinio asmens, įsteigto advokatų veiklai vykdyti, ar kitų teisės aktuose nurodytų asmenų pavedimu ar patvarkymu. Advokatas privalo patikrinti kliento tapatybę ir (ar) atstovo įgaliojimus visais atvejais, kai dėl jų tikrumo advokatui kyla abejonė. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys) ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais (svainystės ryšiais laikomas santykis tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių (posūnio, podukros, patėvio, pamotės, uošvės, uošvio, žento, marčios) bei tarp abiejų sutuoktinių giminaičių (vyro brolio ar sesers ir žmonos brolio ar sesers, vyro tėvo ar motinos ir žmonos tėvo ar motinos).

8.  Advokatas gali vertinti pavedimo įvykdymo sėkmės tikimybę, tačiau neturi garantuoti klientui ar jo užtikrinti dėl konkretaus pavedimo rezultato.

9.  Advokatui draudžiama skatinti nepagrįstus teisminius ginčus. Advokatas turi skatinti klientą siekti ginčą išspręsti taikiai, nurodyti alternatyvius ginčo sprendimo būdus.

10.  Advokatas privalo klientui prašant informuoti klientą apie pavedimo vykdymo eigą, derinti savo veiksmus su klientu ir atsižvelgti į kliento samprotavimus bei argumentus, nedelsdamas informuoti klientą apie esminius pavedimo vykdymo įvykius, kad klientas galėtų laiku priimti reikiamą sprendimą.

11. Kai kliento reikalavimai arba atsikirtimai yra aiškiai nepagrįsti, advokatas privalo apie tai informuoti klientą ir patarti jam tokių reikalavimų ar atsikirtimų nereikšti. Kai advokatas abejoja dėl kliento reikalavimų arba atsikirtimų pagrįstumo, advokatas privalo įspėti klientą apie galimą nepalankų pavedimo vykdymo rezultatą. Jeigu klientas nesutinka su advokato pozicija ir argumentais, advokatas privalo išaiškinti klientui jo teisę atsisakyti advokato paslaugų. Esant šioje dalyje nurodytoms situacijoms, advokatas gali atsisakyti teikti teisines paslaugas, įspėjęs klientą prieš protingą terminą.

12. Kai klientas pripažįsta kaltę ir advokatas, įvertinęs visus įrodymus, su tuo sutinka, advokatas privalo atlikdamas savo profesines pareigas išanalizuoti visas kliento atsakomybę galinčias palengvinti aplinkybes.

13. Kai klientas pripažįsta kaltę, o advokatas, įvertinęs visus įrodymus, mano, kad kliento kaltė neįrodyta arba kelia abejonių, advokatas privalo laikytis savarankiškos, nuo kliento nepriklausomos, pozicijos.

14. Kai klientas pripažįsta kaltę, o advokatas, įvertinęs visus įrodymus, pagrįstai mano, kad kliento veiksmuose yra lengvesnio nusikaltimo sudėtis, advokatas privalo tai paaiškinti ginamajam. Jeigu klientas nesutinka su advokato pozicija ir argumentais, advokatas privalo išaiškinti klientui jo teisę atsisakyti advokato paslaugų.

15. Kai klientas neigia savo kaltę, o advokatas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, mano, kad kliento kaltumui pagrįsti pakanka įrodymų, advokatas privalo tai paaiškinti klientui, tačiau negali įtikinėti kliento, kad šis prisipažintų esąs kaltas. Jeigu klientas su advokato pasirinkta pozicija nesutinka, advokatas privalo išaiškinti klientui jo teisę atsisakyti advokato paslaugų.

16. Advokatas privalo visas laikinai saugomas, bet kitiems asmenims priklausančias lėšas tvarkyti, valdyti ir jomis disponuoti tik teisės aktų ir Lietuvos advokatūros nustatyta tvarka bei su tokiais asmenimis sutartomis sąlygomis. Advokatui draudžiama priimti klientui ar kitam asmeniui priklausančias lėšas be teisinio pagrindo. Jei tokios lėšos gaunamos be žinios ar pažeidžiant nustatytus reikalavimus, advokatas privalo jas nedelsdamas grąžinti mokėtojui pastarojo sąskaita.

17. Advokatas, vykdydamas profesinę veiklą, turi teisę laikinai priimti saugoti kitiems asmenims priklausantį turtą tik tada, kai turto saugojimas susijęs su teisinėmis paslaugomis ir reikalingas priimtam pavedimui vykdyti. 

18. Advokatas gali atsisakyti kliento, pavedimo ar kitaip vienašališkai nutraukti advokato ir kliento santykius tik teisės aktuose ar sutartyje dėl teisinių paslaugų nustatytais pagrindais, taip pat šiame kodekse nustatytais atvejais.

19. Advokatas privalo atsisakyti kliento, pavedimo ar kitaip vienašališkai nutraukti advokato ir kliento santykius, kai pavedimo vykdymas sąlygoja interesų konfliktą (atsižvelgiant į šio kodekso 11 straipsnio nuostatas), konfidencialumo ar advokato nepriklausomumo pažeidimą arba kitaip aiškiai prieštarauja advokato profesinei etikai arba teisei, taip pat kitais šiame kodekse aptartais atvejais.

20. Įgyvendindamas teisę arba pareigą atsisakyti kliento, priimto pavedimo ar kitaip vienašališkai nutraukti advokato ir kliento santykius, advokatas privalo veikti taip, kad klientas galėtų laiku susirasti kitą advokatą ir nebūtų trikdomas bylos procesas.

21. Advokatas, kuris yra ar buvo byloje vienos šalies atstovas arba gynėjas, negali būti šioje byloje kitos šalies atstovu ar gynėju. Teisiniame santykyje, kuris nesusijęs su byla, kurioje advokatas yra ar buvo byloje vienos šalies atstovas arba gynėjas, advokatas gali konsultuoti, atstovauti ar veikti prieš buvusį savo klientą, kuriam advokatas teikė klientui teisines paslaugas, kai tenkinamos abi šios sąlygos:

1) visi tokie klientai, būdami tinkamai informuoti, aiškiai sutinka dėl tokio teisinių paslaugų teikimo (įskaitant iš anksto gaunamą sutikimą);

2) nebus pažeistas nė vieno tokio kliento informacijos konfidencialumas.

22. Advokatui draudžiama konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti prieš buvusį savo klientą kitu, nei aptarta šio straipsnio 21 dalyje, klausimu, kitoje byloje ar dėl kitų teisinių santykių vienus metus nuo advokato ir kliento profesinių tarpusavio santykių pabaigos arba paskutinio kliento pavedimo įvykdymo, jei ši sąlyga atsirado pirmiau. Šis draudimas netaikomas:

1) advokatui ginant savo teises ginče su buvusiu klientu;

2) klientui – juridiniam asmeniui, kai nebus pažeistas nei vieno tokio kliento informacijos konfidencialumas;

3) klientui – fiziniam asmeniui, kai visi tokie klientai, būdami tinkamai informuoti, aiškiai sutinka dėl tokio teisinių paslaugų teikimo (įskaitant iš anksto gaunamą sutikimą) ir nebus pažeistas nė vieno tokio kliento informacijos konfidencialumas.

 

11 straipsnis. Interesų konflikto vengimas

1.  Interesų konflikto vengimo principo tinkamas įgyvendinimas lemia ypač svarbią advokato pareigą santykiuose su klientu ir kitais asmenimis veikti taip, kad būtų išvengta advokato klientų arba kliento ir advokato interesų priešpriešos.

2.  Advokatui be išlygų draudžiama konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti kito asmens vardu ar interesais, kai tokį teisinių paslaugų apribojimą dėl interesų konflikto nustato tam tikri teisės aktai.

3.  Advokatui draudžiama konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti kliento vardu ar interesais klausimu ar byloje, kuriuo ar kurioje advokatas, advokato tėvai (įtėviai), sutuoktinis (partneris), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) turi priešingą klientui finansinį, komercinį ar asmeninį suinteresuotumą.

4.  Kol tęsiasi advokato ir kliento tarpusavio profesiniai santykiai, advokatui draudžiama tiesiogiai, per šeimos narius ar artimuosius giminaičius sudaryti su klientu, jo šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais sandorius (įskaitant sandorius dėl turto, teisių ar reikalavimų, dėl kurių iškeltoje byloje advokatas teikia klientui teisines paslaugas), dėl kurių kyla advokato, jo šeimos narių ar artimųjų giminaičių ir kliento interesų konfliktas arba akivaizdu, kad interesų konfliktas kils ateityje.

5.  Advokatui draudžiama konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti dviejų ar daugiau klientų vardu ir (ar) interesais tuo pačiu klausimu ar dėl teisinių santykių, jeigu tų klientų interesai yra priešingi arba yra reali tikimybė, kad interesų konfliktas kils ateityje. Šis draudimas netaikomas, išskyrus atstovavimą ar gynybą toje pačioje byloje, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1) protingai įmanoma suderinti visus priešingus interesus ir tinkamai suteikti teisines paslaugas kiekvienam tokiam klientui;

2) visi tokie klientai, būdami tinkamai informuoti, aiškiai sutinka dėl tokio teisinių paslaugų teikimo (įskaitant iš anksto gaunamą sutikimą);

3) nebus pažeistas nė vieno tokio kliento informacijos konfidencialumas.

6.  Advokatui draudžiama konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti dviejų ar daugiau klientų vardu ir (ar) interesais kitu, nei aptarta šio straipsnio 5 dalyje, klausimu, byloje ar dėl teisinių santykių, jeigu tų klientų interesai yra priešingi arba yra reali tikimybė, kad interesų konfliktas kils ateityje, arba veikti prieš esamą klientą savo ar kito asmens vardu ir (ar) interesais. Šis draudimas netaikomas:

1) advokatui ginant savo teises ginče su klientu;

2) klientui – juridiniam asmeniui, kai nebus pažeistas nė vieno tokio kliento informacijos konfidencialumas;

3) klientui – fiziniam asmeniui, kai protingai įmanoma suderinti visus priešingus interesus ir tinkamai suteikti teisines paslaugas kiekvienam tokiam klientui ir nebus pažeistas nė vieno tokio kliento informacijos konfidencialumas.

7. Privataus juridinio asmens, įsteigto advokatų veiklai vykdyti, advokatai arba partnerystės pagrindais veikiantys advokatai gali konsultuoti, atstovauti, ginti ar veikti skirtingų klientų vardu ir (ar) interesais tuo pačiu klausimu ar toje pačioje byloje, ar dėl teisinių santykių, kai tų klientų interesai yra priešingi arba yra reali tikimybė, kad interesų konfliktas kils ateityje, jeigu dėl tokio teisinių paslaugų teikimo nebus pažeistas tokių klientų informacijos konfidencialumas ir tenkinamos abi sąlygos:

1) visi tokie klientai, būdami tinkamai informuoti, aiškiai sutinka dėl tokio teisinių paslaugų teikimo (įskaitant iš anksto gaunamą sutikimą);

2) užtikrinamos Advokatų tarybos nustatomos klientų interesų apsaugos procedūros.

 

12 straipsnis. Advokatų tarpusavio santykių demokratiškumas, kolegiškumas ir sąžininga konkurencija

1.  Advokatų, kaip vieningos ir garbios profesinės korporacijos narių, tarpusavio santykiai turi būti grindžiami demokratiškumo, kolegiškumo ir sąžiningos konkurencijos principais.

2.  Advokatų tarpusavio santykių demokratiškumo įgyvendinimo būtina prielaida yra advokatų aktyvus dalyvavimas Lietuvos advokatūros ir jos organų veikloje bei privalomas dalyvavimas visuotiniuose advokatų susirinkimuose sprendžiant svarbiausius Lietuvos advokatūros gyvavimo, veiklos ir valdymo klausimus.

3.  Advokatas, saugodamas savo profesijos vertybes, turi puoselėti advokatų tarpusavio pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, su kolega visuomet bendrauti sąžiningai, dalykiškai, draugiškai, taktiškai ir mandagiai.

4.  Advokatas privalo padėti ir patarti kolegai, kai tai nekenkia kliento interesams, taip pat visuomet atkreipti kolegos dėmesį į galimą teisės ar advokato profesinės etikos pažeidimą.

5.  Advokato padėjėjo praktikos vadovas privalo realiai ir veiksmingai vadovauti padėjėjo praktikai. Advokatas negali imti iš advokato padėjėjo atlyginimo už vadovavimą praktikai, o padėjėjas negali už tai mokėti.

6.  Negalėdamas atvykti į teismo posėdį arba ketindamas prašyti teismo pakeisti ar nustatyti kitą teismo posėdžio laiką, advokatas, esant galimybei, privalo nedelsdamas informuoti byloje dalyvaujantį kolegą.

7.  Kai advokatas priima pavedimą ir sužino, kad analogišką pavedimą vykdo kitas advokatas, jis privalo apie tai pranešti kolegai, išskyrus atvejus, kai dėl kolegos veiksmų ar neveikimo nepavyksta to padaryti per protingą laiką arba kai klientas prašo to nedaryti. Advokatai tokiu atveju privalo kolegiškai bendradarbiauti siekdami tinkamai atstovauti kliento interesus.

8.   Kai advokatas priima pavedimą atstovauti klientui prieš kolegą dėl jo profesinės veiklos, advokatas privalo apie tai nedelsdamas pranešti Lietuvos advokatūrai, kolegai ir, kai tai nekenkia kliento interesams, pasiūlyti kolegai ginčą baigti taikos sutartimi. Advokatui draudžiama savo interesais pradėti formalias procedūras prieš kolegą dėl jo profesinės veiklos, prieš tai nepranešus Lietuvos advokatūrai.

9.   Tarpusavio ginčą advokatai privalo pirmiausia stengtis išspręsti abipusiu sutarimu. Advokatai privalo vengti nereikalingo tarpusavio bylinėjimosi ir kitokių nekolegiškų, visuomenės pasitikėjimą advokatais menkinančių, Lietuvos advokatūros reputaciją pažeidžiančių ar advokato gerą vardą žeminančių tarpusavio santykių ir ginčų.

10. Advokatų tarpusavio susitarimais nustatomi teisės teikti teisines paslaugas ribojimai privalo būti pagrįsti ir protingos apimties.

11. Advokatui draudžiama nesąžiningai ar viešai skatinti kolegos klientą pakeisti advokatą, reikšti kritiką dėl kolegos darbo, niekinti kitą advokatą ar menkinti jo kompetenciją ar veiklą.

12. Advokatas visuomet privalo laikytis advokatui taikomų reikalavimų dėl reklamos ir informacijos apie advokatą ir jo veiklą.

 

13 straipsnis. Advokatų ir Lietuvos advokatūros organų santykių geranoriškumas

1.  Advokato ir Lietuvos advokatūros organų tarpusavio santykiai grindžiami abipuse pagarba ir geranorišku bendradarbiavimu.

2.  Advokatas, būdamas Lietuvos advokatūros organų, komisijų ar komitetų nariu, privalo dalyvauti jų darbe, posėdžiuose, konferencijose, susirinkimuose ir kituose renginiuose. Advokatas gali nedalyvauti tokiuose renginiuose tik dėl svarbių priežasčių.

3.  Advokatas privalo vykdyti Lietuvos advokatūros, jos organų sprendimus ir nutarimus, kviečiamas laiku atvykti ir bendradarbiauti. Apie tai, kad negali įvykdyti Lietuvos advokatūros organų sprendimų ar nutarimų arba atvykti, advokatas privalo nedelsdamas informuoti Lietuvos advokatūrą ir paaiškinti nevykdymo ar neatvykimo priežastis.

4.  Jeigu Lietuvos advokatūra, jos organas, komitetas, komisija ar jų narys pagal kompetenciją kreipiasi į advokatą kokiu nors klausimu ar prašo paaiškinti aplinkybes, susijusias su advokatu ar advokato profesine veikla, ir (ar) pateikti tam tikrus duomenis, advokatas privalo per kreipimesi nurodytą terminą pateikti Lietuvos advokatūrai paaiškinimą ir reikiamus duomenis.

 

14 straipsnis. Pagarba valstybei ir visuomenei

1.  Bendraudamas su valstybės ir visuomenės institucijomis, įstaigomis ir asmenimis ar atlikdamas profesines pareigas teisme, kitose institucijose ir įstaigose advokatas privalo veikti pagarbiai, korektiškai ir dalykiškai, laikydamasis nustatytų elgesio standartų ir reikalavimų bei gerbdamas kitų asmenų teises.

2.  Advokatas, sužinojęs, kad paskirtu laiku negalės dalyvauti posėdyje arba atlikti kitą profesinę pareigą teisme, kitoje institucijoje ar įstaigoje arba su kitu asmeniu, privalo nedelsdamas apie tai informuoti teismą, instituciją, įstaigą ar suinteresuotą asmenį, o teisės aktuose nurodytais atvejais – pranešti apie neatvykimo priežastis.

3.  Advokatas, atstovaujantis klientui (ginantis klientą) teisme, privalo nedelsdamas pranešti teismui apie atstovavimo (gynybos) santykių pabaigą ar pasikeitimą.

 

 

 

 

 

III skyrius
Baigiamosios nuostatos

 

15 straipsnis. Advokatų drausminė atsakomybė

Advokatui už šio kodekso reikalavimų pažeidimą gali būti keliama drausmės byla ir skiriama drausminė nuobauda.

 

16 straipsnis. Kodekso įsigaliojimas ir taikymas

1.  Šis kodeksas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

2.  Šis kodeksas taikomas teisiniams santykiams, atsirandantiems jam įsigaliojus. Esant teisiniams santykiams, atsiradusiems iki šio kodekso įsigaliojimo, šis kodeksas taikomas toms teisėms ir pareigoms bei teisinėms situacijoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios, nors ir atsirado iki šio kodekso įsigaliojimo, bet įgyvendinamos jam įsigaliojus.

 

__________________________