LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1737 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. XIII-1107

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo tikslas – reglamentuoti draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklą siekiant, kad draudimo sistema būtų patikima, efektyvi, saugi ir stabili.“

2. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šis įstatymas nustato asmenis, turinčius teisę vykdyti draudimo ir perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje, pagrindinius šios veiklos valstybinio reguliavimo principus ir reglamentuoja šią veiklą. Šis įstatymas taip pat reglamentuoja draudimo sutarties šalių ikisutartinių santykių, draudimo sutarties sąlygų, santykių, atsirandančių iš draudimo sutarties ir susijusių su ja, ypatumus ir kitus šiame įstatyme nurodytus santykius.“

3. Papildyti 1 straipsnį 10 dalimi:

10. Pagal šį įstatymą asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį 11 dalimi:

11. Atlygis už draudimo produktų platinimo veiklą (toliau – atlygis) už draudimo produktų platinimo veiklą siūlomi ar mokami komisiniai, mokėjimai ar kitoks atlygis, įskaitant bet kokios rūšies ekonominę naudą ar kitą finansinį ar nefinansinį pranašumą ar paskatą.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Buveinės valstybė:

1) teikiant ne gyvybės draudimo paslaugas – Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje yra riziką draudžiančios draudimo įmonės pagrindinė buveinė;

2) teikiant gyvybės draudimo paslaugas – Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje yra prisiėmusios įsipareigojimus draudimo įmonės pagrindinė buveinė;

3) teikiant perdraudimo paslaugas – Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje yra pagrindinė perdraudimo įmonės buveinė;

4) teikiant draudimo ar perdraudimo produktų platinimo paslaugas – Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje yra draudimo ar perdraudimo tarpininko registruotoji arba pagrindinė buveinė, kai tarpininkas yra juridinis asmuo, ir Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje yra tarpininko gyvenamoji vieta, kai tarpininkas yra fizinis asmuo.“

3. Papildyti 2 straipsnį 111 dalimi:

111. Draudimo ar perdraudimo tarpininko įmonės filialas pasinaudojant įsisteigimo teise įsteigtas struktūrinis draudimo ar perdraudimo tarpininko įmonės padalinys arba atstovybė, esantys Europos ekonominės erdvės valstybės, išskyrus buveinės valstybę, teritorijoje ir atliekantys visas ar dalį juridinio asmens funkcijų.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupė – grupė, kurią sudaro dalyvaujanti įmonė, jos patronuojamosios įmonės ir įmonės, kuriose dalyvaujanti įmonė ar jos patronuojamosios įmonės turi dalyvavimo teisių, taip pat įmonės, susijusios viena su kita šio straipsnio 4 dalyje numatytais ryšiais, arba grupė, kuri sudaryta remiantis sutartiniais ar kitais tų įmonių nustatytais finansiniais ryšiais, įskaitant savidraudos arba kitas panašias asociacijas, jei tenkinamos šios sąlygos:

1) viena iš įmonių, centralizuotai koordinuodama veiklą, daro lemiamą poveikį kitų grupę sudarančių įmonių priimamiems sprendimams, įskaitant finansinius sprendimus (centralizuotai koordinuojanti veiklą įmonė laikoma patronuojančiąja įmone, o kitos įmonės laikomos patronuojamosiomis įmonėmis);

2) ryšių užmezgimas ir nutraukimas siekiant šio įstatymo II skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatytų tikslų iš anksto patvirtinamas draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupės priežiūros institucijos.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

24. Draudimo priežiūros institucija – institucija, prižiūrinti draudimo, perdraudimo, draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą. Lietuvos Respublikoje šią veiklą vykdo Lietuvos bankas.“

6. Papildyti 2 straipsnį 251 dalimi:

251. Draudimo principu pagrįstas investicinis produktas – kaip tai apibrėžta 2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL 2014 L 352, p. 1). Draudimo principu pagrįstas investicinis produktas neapima:

1) šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nurodytoms draudimo grupėms priskirtinų ne gyvybės draudimo produktų;

2) gyvybės draudimo sutarčių, kai draudimo išmokos pagal sutartį išmokamos tik dėl mirties arba darbingumo netekimo dėl sužalojimo, ligos ar negalios;

3) pensijų produktų, kurių pirminė paskirtis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra užtikrinti investuotojui pajamas išėjus į pensiją ir kurie suteikia investuotojui teisę į tam tikras išmokas;

4) profesinių pensijų produktų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymas;

5) tam tikrų pensijų produktų, kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalaujama, kad darbdavys už juos mokėtų įmokas, ir nei darbdavys, nei darbuotojas negali pasirinkti pensijų produkto arba produkto teikėjo.“

7. Papildyti 2 straipsnį 252 dalimi:

252. Draudimo produktų platinimas – ūkinė veikla, kai konsultuojama dėl galimybės sudaryti draudimo sutartis, siūloma sudaryti draudimo sutartis ar atliekamas kitas su draudimo sutarčių sudarymu susijęs parengiamasis darbas, taip pat ūkinė veikla, kai sudaromos draudimo sutartys arba teikiama pagalba administruojant ir vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, įskaitant informacijos apie vieną ar daugiau draudimo sutarčių teikimą pagal kriterijus, kuriuos draudėjas pasirenka internetu arba kitomis priemonėmis, ir draudimo produktų sąrašo pagal rangą sudarymą, įskaitant kainų ir produktų palyginimą, arba draudimo sutarties kainos nuolaidą, kai draudėjas gali tiesiogiai ar netiesiogiai sudaryti draudimo sutartį internetu arba kitomis priemonėmis. Draudimo produktų platinimu nelaikoma:

1) nenuolatinis informacijos draudimo klausimais teikimas vykdant kitokią profesinę veiklą, kai informacija teikiama neturint tikslo padėti informacijos gavėjui sudaryti ar vykdyti draudimo sutartį;

2) vien tik draudžiamųjų įvykių administravimas, žalos (nuostolių) ir reikalavimo išmokėti draudimo išmoką dydžio nustatymas bei ekspertinis reikalavimų išmokėti draudimo išmoką vertinimas;

3) vien duomenų ir informacijos apie potencialius draudėjus teikimas draudimo tarpininkams, draudimo įmonėms, kai informacijos teikėjas nesiima jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti sudaryti draudimo sutartį, ar vien informacijos apie draudimo produktus, draudimo tarpininką, draudimo įmonę teikimas potencialiems draudėjams, kai informacijos teikėjas nesiima jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti sudaryti draudimo sutartį.“

8. Papildyti 2 straipsnį 253 dalimi:

253. Draudimo produktų platintojas – draudimo tarpininkas, papildomos draudimo veiklos tarpininkas arba draudikas.“

9. Papildyti 2 straipsnį 254 dalimi:

254. Draudimo produktų platintojo rekomendacija (toliau – rekomendacija) – draudimo produktų platintojo asmeninis pasiūlymas dėl draudimo sutarties, teikiamas draudėjui jo paties prašymu arba paties draudimo produktų platintojo iniciatyva.“

10. Pakeisti 2 straipsnio 29 dalį ir ją išdėstyti taip:

29. Draudimo tarpininkas – asmuo, už atlygį vykdantis draudimo produktų platinimo veiklą, išskyrus draudimo ar perdraudimo įmonę ar jos darbuotojus ir papildomos draudimo veiklos tarpininką. Lietuvos Respublikoje draudimo tarpininkas yra draudimo brokerių įmonė ir draudimo agentas.“

11. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 30 dalį.

12. Pakeisti 2 straipsnio 31 dalį ir ją išdėstyti taip:

31. Draudimo veikla – ūkinė veikla, kuria draudimo sutarties pagrindu už draudimo įmoką prisiimama kito asmens nuostolių rizika ar kitaip siekiama apsaugoti šio asmens turtinius interesus įvykus draudžiamiesiems įvykiams, asmens turtinių interesų apsaugai panaudojant draudiko techninius atidėjinius dengiantį turtą ir kitą turtą. Šiame įstatyme draudimo veikla yra ir veikla, nurodyta šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 5 punkte.“

13. Pakeisti 2 straipsnio 36 dalį ir ją išdėstyti taip:

36. Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje teikiamos paslaugos, – teikiant draudimo paslaugas – Europos ekonominės erdvės valstybė, kurioje yra draudimo rizika, ar įsipareigojimo pagal gyvybės draudimo sutartį Europos ekonominės erdvės valstybė, jei draudimo sutartį dėl šios rizikos ar įsipareigojimo sudaro ne šios Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonė, ne šioje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas draudimo įmonės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonės filialas; teikiant perdraudimo, draudimo ar perdraudimo produktų platinimo paslaugas – Europos ekonominės erdvės valstybė, kita negu buveinės valstybė, kurioje neįsteigus filialo vykdoma perdraudimo, draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veikla.“

14. Papildyti 2 straipsnį 421 dalimi:

421. Investavimo krypties valdymas – sprendimų dėl investicinių priemonių, kurios atitinka investavimo kryptį, priėmimas ir kita tiesiogiai su tokių sprendimų priėmimu susijusi veikla. Investavimo krypties valdymu nelaikomas gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, sutarties administravimas (buhalterinės apskaitos tvarkymas, investicijų tikrosios vertės nustatymas, investicijų paskirstymas, duomenų apie atliktas operacijas saugojimas, atsakymas į draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų klausimus ir kita panaši veikla), rinkodara ir kita tiesiogiai su sprendimų dėl investicinių priemonių, kurios atitinka investavimo kryptį, priėmimu nesusijusi veikla.“

15. Papildyti 2 straipsnį 422 dalimi:

422. Investavimo kryptis – visuma investicinių priemonių, kurias draudiko siūlymu pasirenka draudėjas, sudarantis gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, sutartį.“

16. Pakeisti 2 straipsnio 44 dalį ir ją išdėstyti taip:

44. Įsisteigimo teisė – teisė kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje steigti draudimo ar perdraudimo įmonės filialą, draudimo ar perdraudimo tarpininkų, papildomos draudimo veiklos tarpininkų įmonės filialą arba teisė Lietuvos Respublikoje steigti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialą, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo tarpininkų, papildomos draudimo veiklos tarpininkų įmonės filialą.“

17. Papildyti 2 straipsnį 611 dalimi:

611. Papildomos draudimo veiklos tarpininkas – asmuo, išskyrus kredito įstaigą ar investicinę įmonę, kurios apibrėžtos 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL 2013 L 176, p. 1) 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, kuris už atlygį vykdo draudimo produktų platinimo veiklą kaip papildomą profesinę veiklą ir kurio platinami draudimo produktai papildo prekę ar paslaugą, bet neapima gyvybės draudimo arba civilinės atsakomybės draudimo rizikos, nebent šis draudimas papildytų to asmens pagrindinės profesinės veiklos prekę ar paslaugą.“

18. Papildyti 2 straipsnį 631 dalimi:

631. Patvarioji laikmena – priemonė, kuria sudaroma galimybė draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad ji būtų vėliau prieinama, prireikus atgaminama nepakitusi ir tokią galimybę jis turėtų tokį laikotarpį, kuris atitinka tos informacijos paskirtį.“

19. Papildyti 2 straipsnį 661 dalimi:

661. Perdraudimo produktų platinimas – ūkinė veikla, įskaitant veiklą, kurią perdraudimo įmonė vykdo be perdraudimo tarpininko pagalbos, kai konsultuojama dėl galimybės sudaryti perdraudimo sutartis, siūloma sudaryti perdraudimo sutartis ar atliekamas kitas su perdraudimo sutarčių sudarymu susijęs parengiamasis darbas, taip pat ūkinė veikla, kai sudaromos perdraudimo sutartys arba teikiama pagalba administruojant ir vykdant tokias sutartis, visų pirma pateikus reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Perdraudimo produktų platinimu nelaikoma:

1) nenuolatinis informacijos teikimas vykdant kitokią profesinę veiklą, jei informacija teikiama neturint tikslo padėti informacijos gavėjui sudaryti ar vykdyti perdraudimo sutartį;

2) vien tik perdraudžiamųjų įvykių administravimas, žalos (nuostolių) ir reikalavimo išmokėti perdraudimo išmoką dydžio nustatymas bei ekspertinis reikalavimų išmokėti perdraudimo išmoką vertinimas;

3) vien duomenų ir informacijos apie potencialius draudėjus teikimas perdraudimo tarpininkams, perdraudimo įmonėms, kai informacijos teikėjas nesiima jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti sudaryti perdraudimo sutartį, ar vien informacijos apie perdraudimo produktus, perdraudimo tarpininką, perdraudimo įmonę teikimas potencialiems draudėjams, kai informacijos teikėjas nesiima jokių papildomų veiksmų siekdamas padėti sudaryti perdraudimo sutartį.“

20. Papildyti 2 straipsnį 662 dalimi:

662. Perdraudimo produktų platintojas – asmuo, už atlygį vykdantis perdraudimo produktų platinimo veiklą.“

21. Pakeisti 2 straipsnio 67 dalį ir ją išdėstyti taip:

67. Perdraudimo tarpininkas – asmuo, už atlygį vykdantis perdraudimo produktų platinimo veiklą, išskyrus perdraudimo įmonę ar jos darbuotojus. Lietuvos Respublikoje perdraudimo tarpininkas yra draudimo brokerių įmonė.“

22. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 68 dalį.

23. Pakeisti 2 straipsnio 69 dalį ir ją išdėstyti taip:

69. Perdraudimo veikla – ūkinė veikla, kuria prisiimama draudiko ar perdraudiko perduodama rizika. Perdraudimo veikla taip pat yra veikla, kai draudimo ar perdraudimo įmonė, išskyrus „Lloyd’s“ draudikų asociaciją, prisiima riziką, perduodamą bet kurio „Lloyd’s“ nario.“

24. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 71 dalį.

25. Pakeisti 2 straipsnio 81 dalį ir ją išdėstyti taip:

81. Teisė teikti draudimo ar perdraudimo, draudimo ar perdraudimo produktų platinimo paslaugas – draudimo ar perdraudimo įmonės teisė kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje vykdyti draudimo ar perdraudimo veiklą neįsteigus filialo, draudimo ar perdraudimo tarpininkų teisė kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą neįsteigus filialo arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės teisė vykdyti draudimo ar perdraudimo veiklą Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo tarpininkų teisė vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje neįsteigus filialo.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti subjektai Lietuvos Respublikoje negali vykdyti jokios kitos ūkinės veiklos, išskyrus draudimo, perdraudimo veiklą ir su šia veikla susijusią veiklą: draudžiamųjų ir perdraudžiamųjų įvykių administravimą, draudimo ir perdraudimo produktų platinimą, konsultavimą draudimo ir perdraudimo klausimais, tarpininkavimą sudarant pensijų kaupimo sutartis, draudimo ir perdraudimo specialistų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą, nekilnojamojo turto nuomą ir draudžiamo turto vertinimą.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytiems subjektams, vykdantiems kitos draudimo įmonės produktų platinimo veiklą, taikomi šiame įstatyme draudimo agentams nustatyti reikalavimai.“

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti subjektai Lietuvos Respublikoje negali vykdyti jokios kitos ūkinės veiklos, išskyrus perdraudimo veiklą ir su šia veikla susijusią veiklą: perdraudžiamųjų įvykių administravimą, perdraudimo tarpininkavimą, konsultavimą perdraudimo klausimais, perdraudimo specialistų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą, nekilnojamojo turto nuomą ir perdraudžiamo turto vertinimą.“

 

5 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veikla

1. Lietuvos Respublikoje draudimo produktų platinimo veiklą turi teisę vykdyti tik:

1) šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai;

2) draudimo agentai: Lietuvos Respublikoje įsteigtos draudimo agentų įmonės ir draudimo agentai (fiziniai asmenys);

3) Lietuvos Respublikoje įsteigtos draudimo brokerių įmonės;

4) papildomos draudimo veiklos tarpininkai;

5) kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo tarpininkai, kurie draudimo produktų platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje vykdo įgyvendindami įsisteigimo teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas;

6) trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

2. Lietuvos Respublikoje perdraudimo produktų platinimo veiklą turi teisę vykdyti tik šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose ir 4 straipsnyje nurodyti subjektai ir:

1) Lietuvos Respublikoje įsteigtos draudimo brokerių įmonės;

2) kitų Europos ekonominės erdvės valstybių perdraudimo tarpininkai, kurie perdraudimo produktų platinimo veikla Lietuvos Respublikoje verčiasi tiek įsteigę filialą, tiek neįsteigę;

3) trečiųjų valstybių perdraudimo tarpininkai, neįsteigę filialo Lietuvos Respublikoje, arba trečiųjų valstybių draudimo ir (ar) perdraudimo tarpininkų įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

3. Draudimo įmonėms ar trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo įmonėms, įgyvendinančioms įsisteigimo teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas, draudžiama naudotis neturinčių teisės vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą asmenų draudimo ar perdraudimo produktų platinimo paslaugomis.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Papildyti 11 straipsnį 5 dalimi:

5. Priežiūros institucija, vertindama asmenų nepriekaištingą reputaciją, kvalifikaciją ir patirtį, prireikus bendradarbiauja su kitų Europos ekonominės erdvės valstybių priežiūros institucijomis ir keičiasi informacija apie vertinamų asmenų nepriekaištingą reputaciją, kvalifikaciją ir patirtį.“

 

7 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Draudikas, vykdantis privalomąjį draudimą, privalo, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis, sudaryti draudimo sutartį su draudėju. Draudiko atsisakymas sudaryti draudimo sutartį gali būti ginčijamas teisme.“

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu kyla įtarimas, kad įstatinis kapitalas, organizacinis fondas ir (ar) minimalaus kapitalo reikalavimas gali būti apmokėti pinigais, kurių gavimo šaltinis yra neteisėtas, priežiūros institucija privalo kreiptis į kompetentingas institucijas su prašymu pateikti išvadą dėl šių pinigų gavimo šaltinių. Šiuo atveju terminų, numatytų šio straipsnio 1 dalyje ir šio įstatymo 13 straipsnio 6 dalyje, eiga sustabdoma ir atnaujinama tik gavus kompetentingų institucijų išvadą.“

 

 

9 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Papildyti 22 straipsnį 6 dalimi:

6. Draudimo ar perdraudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas privalo užtikrinti, kad jos darbuotojai, į kurių pareigas įeina draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veikla, atitiktų šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir jiems nebūtų taikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo 1581 straipsnio 2 dalį, o priežiūros institucijos reikalavimu – tai įrodyti. Draudimo ar perdraudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas nustato, įgyvendina ir reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūri vidaus politiką ir vidaus procedūras, kuriomis užtikrinamas šių reikalavimų laikymasis. Be to, draudimo ar perdraudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas paskiria asmenį, atsakingą už nustatytų vidaus politikos ir procedūrų įgyvendinimą, ir jo vardą ir pavardę nurodo priežiūros institucijai šios prašymu.“

 

10 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Kilus įtarimui, kad tiesiogiai ar netiesiogiai valdomos draudimo ar perdraudimo įmonės akcijos gali būti apmokėtos pinigais, kurių gavimo šaltiniai yra neteisėti, priežiūros institucija privalo kreiptis į kompetentingas institucijas su prašymu pateikti išvadą dėl šių pinigų gavimo šaltinių. Kompetentinga institucija, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos, taip pat kiti asmenys priežiūros institucijos prašymu privalo nedelsdami pateikti jai turimą informaciją apie įsigyjantį asmenį, jo dalyvius, vadovus, finansinę būklę, veiklą, nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, atliktų patikrinimų ir revizijų išvadas, kitą priežiūros institucijos atliekamam įsigyjančio asmens ir siūlomo įsigijimo vertinimui reikalingą informaciją.“

 

11 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) nustato draudimo įmonės draudimo sutarčių sudarymo tvarką, taikomą ir draudimo tarpininkams, ypač daug dėmesio skirdama informacijos, reikšmingos sudarant draudimo sutartį, atskleidimui draudėjams, kiekvieno draudėjo interesų pagarbai ir apsaugai, užtikrina, kad draudimo taisyklių sąlygos atitiktų teisės aktų nuostatas;“.

 

12 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) teisės aktų, draudimo ar perdraudimo įmonės įstatų, įmonės stebėtojų tarybos ir valdybos nutarimų, vadovo įsakymų ir kitų vidaus teisės aktų laikymosi ir įgyvendinimo vertinimą ir patarimą valdybai atitikties šiam įstatymui ir pagal Direktyvą 2009/138/EB priimtiems kitiems teisės aktams klausimais;“.

 

13 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vidaus audito išvados ir rekomendacijos pateikiamos stebėtojų tarybai arba stebėtojų tarybos nustatyta tvarka ir atvejais – valdybai. Stebėtojų taryba, o stebėtojų tarybos nustatyta tvarka ir atvejais valdyba nustato, kokių veiksmų reikia imtis atsižvelgiant į kiekvieną vidaus audito išvadą ir rekomendaciją, ir užtikrina, kad šie veiksmai būtų atlikti. Jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, vidaus audito išvados ir rekomendacijos pateikiamos valdybai.“

 

14 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo keičiami draudimo ar perdraudimo įmonės įstatai priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija prieš draudimo ar perdraudimo įmonės informacijos apie įstatų pakeitimą pateikimą Juridinių asmenų registrui. Priežiūros institucija sprendimą dėl įstatų pakeitimo suderinimo priima per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo. Įstatinio kapitalo padidinimas gali būti įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas tik visiškai apmokėjus akcijas.“

 

15 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu audito įmonės auditoriai neturi draudimo įmonių, perdraudimo įmonių arba finansų įstaigų audito patirties arba yra pagrindas abejoti audito įmonės ar jos paskirto auditoriaus nepriklausomumu nuo audituojamos draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės, priežiūros institucijos reikalavimu draudimo ar perdraudimo įmonė privalo pakeisti audito įmonę ar jos paskirtus auditorius.“

 

16 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Draudimo įmonė, ketinanti teikti paslaugas kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai, kartu nurodydama rizikas, dėl kurių ketinama sudaryti draudimo sutartis, ir tuo atveju, kai draudimo įmonė ketina vykdyti šio įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatytos draudimo grupės (išskyrus vežėjų civilinės atsakomybės draudimą) veiklą, pateikti šio straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus. Informacija ir dokumentai privalo būti pateikti lietuvių ir (ar) anglų kalbomis bei kitos Europos ekonominės erdvės valstybės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų, kai pagal kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktus šiai Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijai visi dokumentai privalo būti pateikiami tos Europos ekonominės erdvės valstybės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.“

 

17 straipsnis. 69 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 69 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai privalo būti pateikti lietuvių ir (ar) anglų kalbomis arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų, jei kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijai pagal šios valstybės teisės aktus visi dokumentai privalo būti pateikiami šios Europos ekonominės erdvės valstybės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.“

 

18 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 76 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

76 straipsnis. Kalba

Visi dokumentai priežiūros institucijai pateikiami lietuvių ir (ar) anglų kalbomis.“

 

19 straipsnis. 80 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 80 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu kyla įtarimas, kad trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės indėlis ar minimalus kapitalas gali būti apmokėti pinigais, kurių gavimo šaltiniai yra neteisėti, priežiūros institucija privalo kreiptis į kompetentingas institucijas su prašymu pateikti išvadą dėl šių pinigų gavimo šaltinių. Šiuo atveju termino, nustatyto šio straipsnio 1 dalyje, eiga sustabdoma ir atnaujinama tik gavus kompetentingų institucijų išvadą.“

 

20 straipsnis. 81 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 81 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

81 straipsnis. Informacija apie pasikeitimus ir leidimo filialo veiklai pakeitimas

Apie informacijos, nurodytos priežiūros institucijai pateiktuose dokumentuose dėl leidimo filialo veiklai išdavimo, pasikeitimus Lietuvos Respublikoje įsteigtas trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo pranešti priežiūros institucijai, o ši, kai keičiasi leidime filialo veiklai nurodyti duomenys, pakeičia leidimą filialo veiklai. Priežiūros institucija sprendimą dėl leidimo filialo veiklai pakeitimo priima per vieną mėnesį nuo informacijos apie pasikeitimus gavimo dienos.“

 

21 straipsnis. Įstatymo papildymas 901 straipsniu

Papildyti Įstatymą 901 straipsniu:

901 straipsnis. Pareiga elgtis geriausiomis draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ir nukentėjusiam trečiajam asmeniui sąlygomis ir jų interesais

1. Draudimo produktų platintojas, teikdamas draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui draudimo produktų platinimo paslaugas, turi visada sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ir nukentėjusiems tretiesiems asmenims sąlygomis ir jų interesais.

2. Draudimo produktų platintojui draudžiama nustatyti tokią savo darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo produktų platinimo veikla, atlyginimo, pardavimo tikslų, darbo rezultatų siekimo ar kitą tvarką, pagal kurią darbuotojai galėtų būti skatinami draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui rekomenduoti konkretų draudimo produktą ar paslaugą, nors draudimo produktų platintojas galėtų pasiūlyti kitą, labiau draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens poreikius atitinkantį, draudimo produktą ar paslaugą.“

 

22 straipsnis. Įstatymo papildymas 902 straipsniu

Papildyti Įstatymą 902 straipsniu:

902 straipsnis. Pareiga vengti interesų konflikto

1. Draudikas ir draudimo tarpininkas, platinantys draudimo principu pagrįstus investicinius produktus, privalo įgyvendinti ir taikyti organizacines ir administracines priemones, kad būtų užkirstas kelias interesų konfliktams, kurie galėtų neigiamai paveikti jų draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų interesus. Šios priemonės turi būti proporcingos atsižvelgiant į draudiko ar draudimo tarpininko vykdomą veiklą, teikiamas draudimo produktų platinimo paslaugas ir asmens, teikiančio šias paslaugas, tipą (draudikas ar draudimo tarpininkas).

2. Draudikas ir draudimo tarpininkas privalo vengti interesų konfliktų ir imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų nustatyti teikiant draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimo paslaugas galintys kilti interesų konfliktai tarp tų draudimo tarpininkų ar draudikų, įskaitant jų vadovus ir darbuotojus, arba tiesiogiai ar netiesiogiai su jais kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir jų draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų arba tarp pačių draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų.

3. Jeigu priemonės, kurių draudikas ar draudimo tarpininkas ėmėsi vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalimi, yra nepakankamos, kad būtų užtikrinta žalos draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų interesams prevencija, draudikas ar draudimo tarpininkas, prieš pradėdamas teikti draudimo ar draudimo produktų platinimo paslaugas, turi aiškiai atskleisti draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui interesų konflikto pobūdį ar priežastis. Ši informacija turi būti pakankamai išsami pagal draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo veiklos pobūdį, kad draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas, kuriam ji pateikiama, galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl draudimo produktų platinimo paslaugų teikimo veiklos, dėl kurios kyla interesų konfliktas. Šioje dalyje numatyta informacija turi būti pateikta patvariojoje laikmenoje.“

 

23 straipsnis. Įstatymo papildymas 903 straipsniu

Papildyti Įstatymą 903 straipsniu:

903 straipsnis. Skatinimo priemonės

1. Laikoma, kad draudikas arba draudimo tarpininkas nevykdo šio įstatymo 901 straipsnio 1 dalyje ir 902 straipsnyje nustatytų pareigų, jeigu jie, platindami draudimo principu pagrįstus investicinius produktus arba teikdami susijusias papildomas paslaugas, moka atlygį tretiesiems asmenims, kurie nėra draudėjai, apdraustieji arba naudos gavėjai, arba gauna atlygį iš trečiųjų asmenų, kurie nėra draudėjai, apdraustieji arba naudos gavėjai, išskyrus atvejus, kai atlygis:

1) neturi neigiamo poveikio teikiamų draudimo paslaugų kokybei ir

2) netrukdo draudikui arba draudimo tarpininkui laikytis šio įstatymo 901 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos.

2. Išsami informacija apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto atlygio pobūdį turi būti suprantamai, tiksliai ir aiškiai atskleidžiama draudėjui prieš pradedant teikti draudimo produktų platinimo paslaugas. Draudikas arba draudimo tarpininkas taip pat turi informuoti draudėją apie mokėjimų ar naudos, kai mokėjimai atliekami ar nauda gaunama, perleidimą draudėjui, apdraustajam arba naudos gavėjui. Informacija apie draudiko mokėjimus ar naudą draudimo tarpininkui ir (ar) draudiko darbuotojui šioje dalyje nurodytomis sąlygomis atskleidžiama draudėjui visais atvejais.

3. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma mokėjimams arba naudai, kurie sudaro sąlygas platinti arba yra būtini platinant draudimo principu pagrįstus investicinius produktus, įskaitant turto saugojimo, atsiskaitymo už sudarytus sandorius ir valiutos keitimo mokesčius, su draudiko arba draudimo tarpininko priežiūra susijusias išlaidas, jei pagal savo pobūdį šie mokėjimai arba nauda netrukdo draudikui arba draudimo tarpininkui laikytis šio įstatymo 901 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos.“

 

24 straipsnis. Įstatymo papildymas 904 straipsniu

Papildyti Įstatymą 904 straipsniu:

904 straipsnis. Pareiga valdyti investavimo kryptis geriausiomis sąlygomis

1. Draudikas, įgyvendindamas investavimo krypties valdymo funkciją, turi efektyviai valdyti investavimo kryptis, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas draudėjui, apdraustajam arba naudos gavėjui. Draudikas neturi teisės imti mokesčio už investavimo krypties valdymą, jeigu ši paslauga nėra teikiama.

2. Draudikas, vykdydamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytą pareigą, turi nustatyti ir įgyvendinti investavimo krypčių valdymo politiką, pagal kurią draudėjų pasirinktos investavimo kryptys būtų valdomos draudėjams, apdraustiesiems arba naudos gavėjams geriausiomis sąlygomis.

3. Draudikas privalo užtikrinti, kad nustatyta investavimo krypčių valdymo politika ir visi esminiai jos pakeitimai būtų viešai paskelbti draudiko interneto svetainėje ar draudėjai apie juos būtų informuoti individualiai.

4. Draudikas privalo nuolat stebėti ir analizuoti, ar investavimo krypčių valdymo politika veiksminga, o nustatęs jos trūkumų – nedelsdamas juos ištaisyti. Draudikas privalo peržiūrėti investavimo krypčių valdymo politiką ne rečiau kaip kartą per metus ir kiekvieną kartą, kai įvyksta pasikeitimas, galintis paveikti draudiko gebėjimą pasiekti draudėjui, apdraustajam arba naudos gavėjui geriausią rezultatą.

5. Draudikas privalo veikti taip, kad bet kuriuo metu galėtų įrodyti, kad draudėjo pasirinkta investavimo kryptis buvo valdoma laikantis investavimo krypčių valdymo politikos.“

 

25 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 93 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

93 straipsnis. Informacija draudėjui

1. Visa informacija, kurią draudimo ar perdraudimo produktų platintojas teikia esamiems ar galimiems draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ar nukentėjusiems tretiesiems asmenims, įskaitant reklaminę informaciją, turi būti teisinga, aiški ir neklaidinanti. Draudimo ar perdraudimo produktų platintojas, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialas gali reklamuoti savo paslaugas visomis prieinamomis ryšio priemonėmis, laikydamiesi priežiūros institucijos patvirtintų reklamos formą ir turinį reglamentuojančių taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesus. Reklaminė informacija turi būti aiškiai atpažįstama.

2. Prieš ne gyvybės draudimo sutarties sudarymą, išskyrus atvejus, kai draudimo sutartis sudaroma dėl didelės draudimo rizikos, kaip nustatyta šio įstatymo 10 straipsnyje, draudikas arba draudimo tarpininkas privalo draudėjui raštu pateikti:

1) Civilinio kodekso 6.993 straipsnio 8 dalyje nurodytą informaciją;

2) informaciją apie draudimo sutarčiai taikomą teisę. Jeigu draudimo sutarties šalys gali laisvai pasirinkti taikomą teisę, – teisę, kurią pasirinkti siūlo draudikas;

3) informaciją, ar teikiama rekomendacija dėl parduodamų draudimo produktų;

4) kai draudimo produktų platinimo paslaugas teikia draudikas, – informaciją apie savo darbuotojų gaunamo atlygio, susijusio su draudimo sutartimi, pobūdį;

5) kai draudimo produktų platinimo paslaugas teikia draudimo tarpininkas, – informaciją apie draudimo tarpininko gaunamo atlygio pobūdį. Jei draudėjas už draudimo produkto platinimo paslaugas atlygį moka tiesiogiai draudimo tarpininkui, draudėjui turi būti pateikiama informacija apie šio atlygio dydį, o kai atlygio dydis negali būti nustatytas, – informacija apie jo apskaičiavimo metodą;

6) draudiko parengtą draudimo produkto informacinį dokumentą.

3. Sutarties galiojimo laikotarpiu draudikas nedelsdamas privalo pranešti ne gyvybės draudimo sutarties draudėjui apie bet kokį šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytos informacijos pasikeitimą. Jei draudėjas atlieka kokius nors mokėjimus, išskyrus draudimo įmokas ir numatytus mokėjimus pagal draudimo sutartį sudarius šią sutartį, draudikas arba draudimo tarpininkas taip pat atskleidžia informaciją pagal šio straipsnio 2 dalies 4 punktą apie kiekvieną tokį mokėjimą.

4. Sudarius draudimo sutartį, draudėjui privalo būti išduotas draudimo liudijimas ir, jei sudaryta individuali draudimo sutartis, individualios draudimo sutarties egzempliorius.

5. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo draudėjas kreipiasi į draudiką su prašymu išduoti draudimo taisyklių ar individualios draudimo sutarties, draudimo liudijimo, draudėjo rašytinio prašymo sudaryti draudimo sutartį ir kitų dokumentų, kuriais patvirtinamas draudimo sutarties sudarymas, nuorašus, draudikas privalo, kai draudėjas sumoka sutartą atlyginimą, neviršijantį dokumentų nuorašų išdavimo sąnaudų (jei atlyginimas numatytas draudimo sutartyje), išduoti draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus.

6. Tais atvejais, kai šiame skyriuje numatytas individualus draudimo sutarties sąlygų aptarimas, draudikas privalo pranešti draudėjui apie siūlomą draudimo sutarties sąlygą ir jos pasekmes. Ši individualiai aptarta sąlyga galioja tik tuo atveju, kai draudėjas raštu patvirtina susipažinęs su ja ir raštu išreiškia sutikimą, kad sąlyga būtų draudimo sutarties dalis.

7. Draudimo produkto informacinio dokumento ir kitos šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytos informacijos pateikimo reikalavimus, kiek jų nenustato Europos Sąjungos teisės aktai, nustato priežiūros institucija.“

 

 

26 straipsnis. Įstatymo papildymas 931 straipsniu

Papildyti Įstatymą 931 straipsniu:

931 straipsnis. Informacijos pateikimo sąlygos

1. Šiame skyriuje numatyto informacijos teikimo raštu atvejais, taip pat šio įstatymo 1582 straipsnyje nustatytais atvejais informacija turi būti pateikiama:

1) atspausdinta popieriuje;

2) suprantamai, aiškiai ir tiksliai;

3) valstybine kalba arba kita kalba, jei dėl jos susitaria šalys ir jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymui;

4) nemokamai.

2. Informacija gali būti pateikiama ne atspausdinta popieriuje, bet patvariojoje laikmenoje (išskyrus popierių) ar interneto svetainėje, jei yra visos šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytos sąlygos. Kai informacija pateikiama patvariojoje laikmenoje (išskyrus popierių) ar interneto svetainėje, draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo turi teisę prašyti tą informaciją jam pateikti atspausdintą popieriuje nemokamai.

3. Informacija gali būti pateikiama patvariojoje laikmenoje (išskyrus popierių), jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) galima įrodyti, kad draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo turi galimybę reguliariai naudotis internetu. Tokiu įrodymu laikomi atvejai, kai prieš teikiant draudimo produktų platinimo paslaugas draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo nurodo draudimo produktų platintojui savo elektroninio pašto adresą;

2) draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui buvo suteikta galimybė pasirinkti informacijos pateikimo formą ir jis pasirinko patvariąją laikmeną (išskyrus popierių).

4. Informacija gali būti pateikiama interneto svetainėje, jeigu ji adresuojama asmeniškai draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui arba tenkinamos visos šios sąlygos:

1) galima įrodyti, kad draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo turi galimybę reguliariai naudotis internetu. Tokiu įrodymu laikomi atvejai, kai prieš teikiant draudimo produktų platinimo paslaugas draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo nurodo draudimo produktų platintojui savo elektroninio pašto adresą;

2) draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo sutinka, kad ta informacija būtų pateikta interneto svetainėje;

3) draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui elektroniniu būdu pranešamas interneto svetainės adresas ir interneto svetainės nuoroda, kur galima susipažinti su ta informacija;

4) užtikrinama, kad ta informacija interneto svetainėje būtų prieinama tiek laiko, kiek draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui gali pagrįstai reikėti su ja susipažinti.

5. Tais atvejais, kai draudimo produktai platinami pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones, kartu taikomos ir įstatymų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones, nuostatos. Tokiais atvejais, jei draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo pagal šio straipsnio 3 dalį pasirenka gauti išankstinę informaciją patvariojoje laikmenoje (išskyrus popierių), informacija pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis jam pateikiama nedelsiant, sudarius draudimo sutartį.“

 

27 straipsnis. Įstatymo papildymas 1151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1151 straipsniu:

1151 straipsnis. Draudimo sutarties mokesčių, skirtų draudiko patiriamoms įsigijimo ir kitoms sąnaudoms, susijusioms su draudimo sutarčių sudarymu, padengti, išskaičiavimas

1. Draudimo sutarties, susijusios su kapitalo kaupimu, mokesčius, skirtus draudiko patiriamoms įsigijimo ir kitoms sąnaudoms, susijusioms su draudimo sutarties sudarymu, padengti, draudikas privalo lygiomis dalimis išdėstyti ir išskaičiuoti iš mokamų draudimo įmokų per ne trumpesnį negu 3 metų laikotarpį nuo draudimo sutarties sudarymo arba per visą draudimo sutarties galiojimo laikotarpį, jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpis trumpesnis negu 3 metai.

2. Šio straipsnio 1 dalis taikoma draudimo sutartims, pagal kurias draudimo įmokos mokamos periodiškai, ir netaikoma, kai draudėjo mokamos įmokos yra vienkartinės.“

 

28 straipsnis. 116 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 116 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Prieš sudarydamas gyvybės draudimo sutartį, draudikas arba draudimo tarpininkas privalo raštu pateikti draudėjui šio įstatymo 93 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytą informaciją ir raštu pranešti draudėjui apie:

1) galimas draudimo sutarties sąlygas dėl draudimo sumų ir draudimo išmokų, kurias draudėjas turi teisę pasirinkti sudarydamas draudimo sutartį, draudimo įmokų dydžius dėl kiekvieno pasirinkto draudimo sumos ir draudimo išmokos varianto;

2) galimus draudimo sutarties terminus;

3) draudimo sutarties nutraukimo sąlygas ir būdus, iš jų ir apie draudėjo teisę nutraukti gyvybės draudimo sutartį šio įstatymo 124 straipsnyje nustatyta tvarka lengvatinėmis sąlygomis;

4) draudimo įmokų mokėjimo būdus, mokėjimo tvarką ir trukmę;

5) draudimo išmokų dydžio nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo tvarką ir būdus;

6) palūkanų normos dydį, draudėjams tenkančios draudiko pelno dalies apskaičiavimo principus ir pelno dalies paskirstymo būdus, išperkamosios sumos nustatymo tvarką ir apytikrius išperkamosios sumos dydžius, jei sudaroma draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu;

7) esminę informaciją apie draudimo sutartims taikomą apmokestinimo tvarką;

8) nuorodą į draudiko mokumo ir finansinės būklės ataskaitą, sudarydamas sąlygas draudėjui be kliūčių gauti šią informaciją;

9) priežiūros institucijos nustatyta tvarka visus draudimo sutarties mokesčius, išreikštus ir absoliučiąja pinigų suma, kai sudaroma draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu.“

2. Pakeisti 116 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kiekvienais metais draudikas draudimo sutartyje nustatytais terminais priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo raštu pranešti draudėjui apie jam tenkantį draudiko pelno dalies dydį, išperkamosios sumos dydį, taikytų draudimo sutarties mokesčių dydį, kai sudaryta draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu.“

 

29 straipsnis. 126 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 126 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Apskaičiuojant išperkamąją sumą, sukauptas draudėjo kapitalas negali būti mažinamas kitais mokesčiais ar draudiko nepadengtomis sąnaudomis, išskyrus draudimo sutarties nutraukimo mokestį, kurio dydis turi atitikti tik su draudimo sutarties nutraukimu susijusias tiesiogines išlaidas arba turi būti lygus 2 procentams sukaupto kapitalo vertės ir negali būti didesnis negu 50 eurų.“

2. Buvusią 126 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

30 straipsnis. VII skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VII SKYRIUS

DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO PRODUKTŲ PLATINIMAS“.

 

31 straipsnis. 158 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 158 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

158 straipsnis. Šio skyriaus nuostatų taikymas

1. Šio skyriaus nuostatos netaikomos papildomos draudimo veiklos tarpininkams, teikiantiems draudimo produktų platinimo paslaugas, jeigu yra visos šios sąlygos:

1) siūlomas draudimas yra papildoma paslauga, skirta prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo siūlomoms prekėms ar paslaugoms arba su jomis susijusi, kai draudimo apsauga skirta siūlomų prekių sugedimo, sugadinimo ar sunaikinimo arba nepasinaudojimo paslauga rizikoms arba bagažo sugadinimo, sunaikinimo ar kitoms rizikoms, susijusioms su siūloma kelione, užsakyta iš to paslaugų teikėjo;

2) metinės draudimo įmokos dydis pagal vieną draudimo sutartį neviršija 600 eurų. Ši suma apskaičiuojama kaip metinė, taikant pro rata principą.

2. Šio skyriaus nuostatos, neatsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalies 2 punktą, netaikomos, kai draudimo produktu papildomos šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytos papildomo draudimo veiklos tarpininko teikiamos paslaugos ir šių paslaugų teikimo trukmė yra ne ilgesnė kaip 3 mėnesiai, o mokamas draudimo įmokos dydis vienam asmeniui neviršija 200 eurų.

3. Draudikas, savo draudimo produktus platinantis per papildomos draudimo veiklos tarpininką, kuriam pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį šio skyriaus nuostatos netaikomos, užtikrina, kad būtų nustatyta tvarka, kuria siekiama atsižvelgti į draudėjo poreikius ir reikalavimus ir siekiama laikytis šio įstatymo 901 straipsnyje, 93 straipsnio 1 dalyje ir 1584 straipsnyje nustatytų reikalavimų, taip pat kad prieš sudarant sutartį draudėjui būtų pateiktas šio įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimo produkto informacinis dokumentas ir suteikta ši informacija:

1) draudimo įmonės pavadinimas ir adresas;

2) skundų nagrinėjimo ir atsakymo pareiškėjams teikimo tvarka.

4. Papildomos draudimo veiklos tarpininkams, teikiantiems paslaugas, neatitinkančias šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų sąlygų, taikomos tik šio įstatymo 1581 ir 1861 straipsnių nuostatos.“

 

 

32 straipsnis. Įstatymo papildymas 1581 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1581 straipsniu:

1581 straipsnis. Draudimo ar perdraudimo produktų platintojų tinkamumo ir pasirengimo reikalavimai

1. Draudimo ir perdraudimo įmonių, draudimo ir perdraudimo tarpininkų įmonių, papildomos draudimo veiklos tarpininkų įmonių darbuotojai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su draudimo ar perdraudimo produktų platinimu, taip pat draudimo agentai (fiziniai asmenys) ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai (fiziniai asmenys) privalo turėti pakankamai su draudimo ar perdraudimo produktų platinimą reglamentuojančiais teisės aktais, draudimo ar perdraudimo produktais, draudimo ar perdraudimo sutarčių sąlygomis, draudimo išmokų administravimu, skundų nagrinėjimu, draudėjų poreikių vertinimu, draudimo ar atitinkamų finansinių paslaugų rinkomis ar pensijų sistemomis, interesų konfliktų valdymu ir kitų susijusių žinių ir gebėjimų, kad galėtų tinkamai vykdyti savo veiklą, ir privalo mokytis ir tobulinti savo kvalifikaciją ne mažiau kaip 15 valandų per metus. Detalius šių asmenų kvalifikacijos ir jos tobulinimo reikalavimus, šiame įstatyme nustatytoms funkcijoms įgyvendinti reikalingos kvalifikacijos veiksmingos kontrolės ir vertinimo kriterijus, taip pat kitų Europos ekonominės erdvės valstybių patvirtintos kvalifikacijos pripažinimo tvarką nustato priežiūros institucija.

2. Draudimo ir perdraudimo įmonių, draudimo ir perdraudimo tarpininkų įmonių ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų įmonių darbuotojai, kurių funkcijos yra tiesiogiai susijusios su draudimo ar perdraudimo produktų platinimu, taip pat draudimo agentai (fiziniai asmenys) ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai (fiziniai asmenys), jeigu:

1) jie pripažinti kaltais dėl sunkaus, labai sunkaus nusikaltimo arba nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ar juos atitinkančių nusikalstamų veikų pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus padarymo, jeigu jų teistumas už šiame punkte nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas arba nepraėjo 3 metai nuo teismo nuosprendžio, kuriuo fizinis asmuo yra pripažintas kaltu dėl šiame punkte nurodytų baudžiamųjų nusižengimų padarymo, įsiteisėjimo;

2) jiems per paskutinius 10 metų buvo iškelta fizinio asmens bankroto byla.

3. Siekdamos įsitikinti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atitinka šio straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, priežiūros institucija, draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo ir perdraudimo tarpininkų įmonės turi teisę tvarkyti šių asmenų darbuotojų, kurių funkcijos tiesiogiai susijusios su draudimo ar perdraudimo produktų platinimu, draudimo agentų (fizinių asmenų) ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų (fizinių asmenų) asmens duomenis, įskaitant duomenis apie asmens teistumą.

4. Vertindama asmenų atitiktį šio straipsnio reikalavimams, priežiūros institucija prireikus bendradarbiauja su kitų Europos ekonominės erdvės valstybių priežiūros institucijomis ir keičiasi informacija.“

 

 

33 straipsnis. Įstatymo papildymas 1582 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1582 straipsniu:

1582 straipsnis. Draudimo produktų platinimo sąlygos

1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, draudimo produktų platintojas, remdamasis iš draudėjo gauta informacija, turi tiksliai nustatyti to draudėjo reikalavimus ir poreikius ir suprantama forma pateikti draudėjui objektyvią informaciją apie draudimo produktą, kad draudėjas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą. Bet kuri pasiūlyta draudimo sutartis turi atitikti draudėjo reikalavimus ir poreikius. Kai prieš sudarant kiekvieną konkrečią draudimo sutartį teikiama rekomendacija, draudimo produktų platintojas turi pateikti draudėjui asmeniškai pritaikytą rekomendaciją ir paaiškinti, kodėl konkretus produktas geriausiai atitiktų draudėjo poreikius ir reikalavimus.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija išdėstoma atsižvelgiant į siūlomo draudimo produkto sudėtingumą ir draudėjo tipą (vartojimo sutartį sudarantis asmuo, privalomojo draudimo sutartį, kurios sąlygos nustatytos teisės aktuose, sudarantis asmuo ir pan.).

3. Kai draudimo brokerių įmonė informuoja draudėją, kad ji teikia rekomendaciją remdamasi sąžiningos ir konkretaus asmens poreikius atitinkančios analizės rezultatais, ji turi teikti rekomendaciją atlikusi pakankamai išsamią rinkoje siūlomų skirtingų produktų teikėjų draudimo sutarčių analizę, kad galėtų, vadovaudamasi profesionalumo kriterijais, draudėjui asmeniškai rekomenduoti sudaryti jo poreikius atitinkančią draudimo sutartį.

4. Draudžiama skelbti, reklamuoti, pristatyti savo teikiamas draudimo produktų platinimo paslaugas kaip nepriklausomas, kai atlygis už šias paslaugas nėra gaunamas iš draudėjo.

5. Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyta informacija neteikiama, kai sudaroma didelės draudimo rizikos draudimo sutartis, o sudarant sutartį dėl draudimo principu pagrįsto investicinio produkto neteikiama profesionaliam klientui, kaip jis apibrėžtas Finansinių priemonių rinkų įstatyme.“

 

34 straipsnis. Įstatymo papildymas 1583 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1583 straipsniu:

1583 straipsnis. Draudimo produktų tinkamumo ir priimtinumo vertinimas

1. Prieš sudarydamas draudimo principu pagrįsto investicinio produkto sutartį, kai yra teikiama rekomendacija, draudikas ar draudimo tarpininkas privalo gauti informaciją apie draudėjo žinias ir patirtį konkrečios rūšies produkto ar paslaugos investavimo srityje, draudėjo finansinę padėtį, galimybes patirti nuostolių, priimtinos rizikos lygį, tokia sutartimi siekiamus tikslus ir kitą susijusią informaciją, leidžiančią rekomenduoti draudėjui tinkantį draudimo principu pagrįstą investicinį produktą.

2. Įvertinęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, draudikas ar draudimo tarpininkas rekomendaciją dėl draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumo draudėjui pateikia patvariojoje laikmenoje, laikydamasis šio įstatymo 931 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų. Jeigu draudimo sutartis sudaroma ryšio priemonėmis ir dėl to rekomendacija dėl draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumo draudėjui negali būti pateikta iš anksto, draudikas ar draudimo tarpininkas šią rekomendaciją gali pateikti patvariojoje laikmenoje iš karto po draudimo sutarties sudarymo, kai yra abi šios sąlygos:

1) draudėjas yra pateikęs savo sutikimą dėl tokio rekomendacijos pateikimo būdo;

2) draudikas ar draudimo tarpininkas suteikė galimybę draudėjui atidėti draudimo sutarties sudarymą, kad rekomendaciją dėl draudimo principu pagrįsto investicinio draudimo produkto tinkamumo draudėjas galėtų gauti prieš draudimo sutarties sudarymą.

3. Prieš sudarydamas draudimo principu pagrįsto investicinio produkto sutartį, kai rekomendacija neteikiama, draudikas ar draudimo tarpininkas privalo gauti informaciją apie draudėjo žinias ir patirtį konkrečios rūšies produkto ar paslaugos investavimo srityje ir kitą susijusią informaciją, leidžiančią įvertinti, ar draudimo principu pagrįstas investicinis produktas draudėjui yra priimtinas.

4. Draudikas ar draudimo tarpininkas, remdamasis šio straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija nustatęs, kad draudimo principu pagrįstas investicinis produktas nepriimtinas draudėjui, apie tai turi įspėti draudėją.

5. Kai draudėjas nepateikia šio straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos ar pateikia nepakankamai informacijos, draudikas ar draudimo tarpininkas privalo įspėti draudėją, kad jis negali įvertinti draudimo principu pagrįsto investicinio produkto priimtinumo draudėjui.

6. Kai šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais numatoma platinti draudimo principu pagrįstą investicinį produktą kartu su kitu produktu, kaip tai numatyta šio įstatymo 158straipsnyje, draudikas ar draudimo tarpininkas privalo vertinti viso produktų ar paslaugų paketo tinkamumą ar priimtinumą draudėjui.

7. Draudikas ar draudimo tarpininkas privalo saugoti dokumentus ir kitą informaciją, kurie buvo gauti ir pateikti draudėjui vykdant šiame straipsnyje nustatytas draudiko ar draudimo tarpininko pareigas. Šie dokumentai ir informacija privalo būti saugomi iki draudėjo ir draudiko ar draudimo tarpininko sutartinių santykių dėl draudimo principu pagrįsto investicinio produkto pabaigos.

8. Draudikas ar draudimo tarpininkas, atlikęs šiame straipsnyje nurodytą draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumo ir (ar) priimtinumo draudėjui vertinimą, privalo periodiškai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus, atsižvelgdamas į draudimo principu pagrįsto investicinio produkto rūšį, sudėtingumą, teikiamos paslaugos pobūdį, patvariojoje laikmenoje pateikti draudėjui ataskaitą, kurioje nurodytos jam suteiktos paslaugos ir išlaidos, susijusios su draudėjo naudai sudarytais sandoriais ir suteiktomis paslaugomis.

9. Kai draudikas ar draudimo tarpininkas informuoja draudėją, kad periodiškai vertins draudimo principu pagrįsto investicinio produkto tinkamumą draudėjui, į šio straipsnio 8 dalyje nurodytą periodinę ataskaitą įtraukiama atnaujinta informacija apie tai, kaip draudimo principu pagrįstas investicinis produktas atitinka šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, susijusią su draudėju.

10. Šiame straipsnyje nurodyta informacija neteikiama profesionaliam klientui, kaip jis apibrėžtas Finansinių priemonių rinkų įstatyme.“

 

35 straipsnis. Įstatymo papildymas 1584 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1584 straipsniu:

1584 straipsnis. Draudimo produktų platinimo kartu su kitais produktais reikalavimai

1. Kai draudimo produktas siūlomas kartu su papildomai teikiamu ne draudimo produktu ar paslauga kaip produktų ar paslaugų paketo (toliau šiame straipsnyje – paketas) arba to paties susitarimo dalis, draudimo produktų platintojas privalo informuoti draudėją, ar skirtingas paketo ar susitarimo sudedamąsias dalis galima įsigyti atskirai, ir, jeigu taip, pateikti skirtingų paketo ar susitarimo sudedamųjų dalių aprašą, taip pat atskirus duomenis apie kiekvienos sudedamosios dalies įkainius ir mokesčius.

2. Kai yra šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės ir rizika arba draudimo apsauga, atsirandanti dėl draudėjui siūlomo paketo ar susitarimo, skiriasi nuo rizikos, susijusios su atskiromis paketo ar susitarimo sudedamosiomis dalimis, draudimo produktų platintojas privalo pateikti skirtingų paketo ar susitarimo sudedamųjų dalių aprašą ir nurodyti, kaip jų tarpusavio sąveika pakeičia riziką arba draudimo apsaugą.

3. Kai draudimo produktas yra teikiamas papildomai su preke ar paslauga, kuri nėra draudimas, kaip paketo arba to paties susitarimo dalis, draudimo produktų platintojas turi pasiūlyti draudėjui galimybę šią prekę ar paslaugą nusipirkti atskirai. Ši dalis netaikoma, kai draudimo produktas yra teikiamas papildomai su investicine paslauga ar veikla, apibrėžta Finansinių priemonių rinkų įstatyme, kredito sutartimi, apibrėžta Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatyme, arba mokėjimo sąskaita, apibrėžta Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme.

4. Pagal šį straipsnį nedraudžiama platinti draudimo produktų, kurie suteikia draudimą nuo įvairių rūšių rizikos (išduoti kelių rūšių rizikos draudimo liudijimus).

5. Šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytais atvejais draudimo produktų platintojas turi nustatyti draudėjo reikalavimus ir poreikius, susijusius su draudimo produktais, kurie yra paketo arba to paties susitarimo sudedamoji dalis.

6. Priežiūros institucija turi teisę uždrausti draudimo produktų pardavimą kartu su papildomai teikiama ne draudimo paslauga ar produktu kaip paketo arba to paties susitarimo sudedamąją dalį, kai gali įrodyti, kad tokia praktika yra žalinga draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ar nukentėjusiems tretiesiems asmenims.“

 

36 straipsnis. Įstatymo papildymas 1585 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1585 straipsniu:

1585 straipsnis. Draudimo produktų priežiūros ir valdymo reikalavimai

1. Draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas privalo nustatyti draudimo produktų patvirtinimo tvarką, kuri apimtų naujų draudimo produktų patvirtinimo procesus ir esamų draudimo produktų esminio koregavimo procesus. Prieš pateikdama rinkai bet kokį draudimo produktą ar platindama jį draudėjams, draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas prižiūri, vykdo ir peržiūri šioje dalyje nurodytus procesus.

2. Draudimo produkto patvirtinimas turi būti proporcingas ir tinkamas atsižvelgiant į draudimo produkto pobūdį. Šio proceso metu turi būti nustatyta konkretaus draudimo produkto tikslinė rinka ir įvertinta visa numatytai tikslinei rinkai būdinga rizika. Draudimo įmonė, trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonė, Lietuvos Respublikoje teikianti paslaugas ar įsteigusi filialą, turi užtikrinti, kad produkto platinimo strategija tiktų numatytai tikslinei rinkai, ir imtis visų veiksmų užtikrinti, kad draudimo produktas būtų platinamas nustatytoje tikslinėje rinkoje.

3. Draudimo įmonė, trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonė, Lietuvos Respublikoje teikianti paslaugas ar įsteigusi filialą, turi išmanyti draudimo produktus, kuriuos ji siūlo ar kuriais ji prekiauja, ir reguliariai juos peržiūrėti, atsižvelgdama į visus esminį poveikį rizikai, kuri gali kilti numatytoje tikslinėje rinkoje, galinčius daryti veiksnius, siekdama įvertinti bent tai, ar draudimo produktas vis dar atitinka numatytos tikslinės rinkos poreikius ir ar parengta platinimo strategija vis dar tinka.

4. Draudimo įmonė, trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonė, Lietuvos Respublikoje teikianti paslaugas ar įsteigusi filialą, visiems draudimo produktų platintojams privalo pateikti visą reikalingą informaciją apie draudimo produktą ir produkto patvirtinimo procesą, taip pat nurodyti numatytą draudimo produkto tikslinę rinką.

5. Draudimo produktų platintojas, konsultuojantis dėl draudimo produktų arba siūlantis produktus, kurių jis nesukūrė, privalo imtis reikiamų priemonių, kad gautų šio straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją ir išmanytų kiekvieno draudimo produkto ypatybes ir nustatytą tikslinę rinką.

6. Šio straipsnio reikalavimai taikomi nepažeidžiant kitų šiame įstatyme nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus, susijusius su informacijos atskleidimu, draudimo produkto tinkamumu ar priimtinumu, interesų konflikto nustatymu, valdymu ir skatinimo priemonėmis.

7. Šio straipsnio reikalavimai netaikomi draudimo produktams dėl didelės draudimo rizikos, kaip nustatyta šio įstatymo 10 straipsnyje.“

 

37 straipsnis. Įstatymo papildymas 1586 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1586 straipsniu:

1586 straipsnis. Draudimo tarpininkų registracija

1. Teisę verstis draudimo brokerių įmonės veikla asmuo įgyja nuo dienos, kurią priežiūros institucija priima sprendimą įrašyti jį į draudimo brokerių įmonių sąrašą.

2. Teisę verstis draudimo agento veikla asmuo įgyja nuo dienos, kurią draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas priima sprendimą įrašyti jį į draudimo agentų sąrašą.

3. Į šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sąrašus įrašytas asmuo turi teisę vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą įgyvendinęs įsisteigimo teisę ir (ar) teisę teikti paslaugas šio įstatymo 188 straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

4. Į šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sąrašus asmuo įrašomas neribotam laikui.

5. Priežiūros institucijos interneto svetainėje skelbiamas draudimo brokerių įmonių sąrašas.

6. Kiekviena draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas savo interneto svetainėje skelbia jiems atstovaujančių draudimo agentų sąrašą, kuriame nurodomas draudimo agentų įmonės pavadinimas, kodas ir (ar) draudimo agento (fizinio asmens) vardas (vardai), pavardė (pavardės) ir kita priežiūros institucijos nustatyta informacija.

7. Priežiūros institucijos interneto svetainėje skelbiamos nuorodos į draudimo įmonių interneto svetainėje skelbiamus draudimo agentų sąrašus.

8. Pasikeitus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų sąrašų duomenims, atitinkamai priežiūros institucija ar draudimo įmonė arba trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas privalo padaryti sąrašų pakeitimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie pasikeitusius duomenis gavimo.

9. Į šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus sąrašus įrašytas asmuo, paskutinius 12 mėnesių nebevykdantis draudimo produktų platinimo veiklos arba nepradėjęs jos vykdyti per 12 mėnesių nuo jo įrašymo į šio straipsnio 1 arba 2 dalyje nurodytą sąrašą dienos, apie tai nedelsdamas privalo raštu pranešti priežiūros institucijai arba draudimo įmonei.

10. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti sąrašai tvarkomi priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

11. Draudimo brokerių įmonės registracijos forma gali būti užpildoma naudojantis priežiūros institucijos įdiegta internetine registracijos sistema.“

 

38 straipsnis. 159 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 159 straipsnį.

 

39 straipsnis. 160 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 160 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

160 straipsnis. Įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą tvarka

1. Asmuo, kuris kreipiasi dėl įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą, turi pateikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir atitikti šio įstatymo 161 straipsnio 3, 5 ir 6 dalyse ir 162 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, jo dalyvių, nurodytų šio straipsnio 3 dalies 3 punkte, dalyvavimas turi nesudaryti kliūčių priežiūros institucijai atlikti veiksmingą draudimo brokerių įmonės priežiūrą, jo planuojama veikla turi tinkamai apsaugoti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesus, šio įstatymo 1581 straipsnyje nurodyti asmenys turi atitikti šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir jiems neturi būti taikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo 1581 straipsnio 2 dalį. Priežiūros institucija priima sprendimą įrašyti asmenį į draudimo brokerių įmonių sąrašą ir apie priimtą sprendimą šį asmenį informuoja per 3 mėnesius nuo asmens prašymo ir visų dokumentų bei informacijos, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, gavimo dienos.

2. Kreipiantis dėl įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą pateikiama:

1) prašymas įrašyti į draudimo brokerių įmonių sąrašą;

2) informacija ir dokumentai, kuriais patvirtinama, kad draudimo brokerių įmonę kontroliuojantys asmenys, joje dalyvaujančios įmonės, jos priežiūros ir valdymo organų nariai yra nepriekaištingos reputacijos, o vadovas – nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuotas ir patyręs ir kad šio įstatymo 1581 straipsnyje nurodyti asmenys atitinka šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir jiems netaikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo 1581 straipsnio 2 dalį;

3) informacija apie prašymą teikiančio asmens dalyvių, kuriems priklauso daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių, tapatybę ir jų turimos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies dydį, ir asmenų, susijusių glaudžiais ryšiais, tapatybę, taip pat duomenys, kuriais patvirtinama, kad šių asmenų dalyvavimas draudimo brokerių įmonės veikloje nesudarys kliūčių priežiūros institucijai atlikti veiksmingą draudimo brokerių įmonės priežiūrą;

4) informacija apie naudojamas draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšų apsaugos priemones, nustatytas šio įstatymo 161 straipsnio 6 dalyje;

5) profesinės civilinės atsakomybės draudimo, nustatyto šio įstatymo 161 straipsnio 3 dalyje, liudijimas;

6) veiklos planas, kuriame aprašytos ketinamos teikti paslaugos, planuojamas asmenų, kuriems ketinama teikti paslaugas, skaičius, apyvarta, įmonės vidaus struktūra, veiklos teritorija, nurodomas ketinamų įdarbinti draudimo brokerių skaičius ir draudėjų, apdraustųjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesų apsaugos priemonės;

7) dokumentas, kuriuo patvirtinamas valstybės rinkliavos sumokėjimas.

3. Priežiūros institucija atsisako įrašyti asmenį į draudimo brokerių įmonių sąrašą, jeigu:

1) pateikti šio straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai ir (arba) informacija neatitinka priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytų dokumentų ir informacijos turinio ir formos reikalavimų arba pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (arba) informacija;

2) draudimo brokerių įmonę kontroliuojantys asmenys, joje dalyvaujančios įmonės, draudimo brokerių įmonės priežiūros ir valdymo organų nariai nėra nepriekaištingos reputacijos, o vadovas nėra nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuotas ir patyręs ir jeigu šio įstatymo 1581 straipsnyje nurodyti asmenys neatitinka šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir (arba) jiems taikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo 1581 straipsnio 2 dalį;

3) prašymą įrašyti į draudimo brokerių įmonių sąrašą teikiančio asmens dalyvių, kuriems priklauso daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių, arba asmenų, susijusių su prašymą teikiančiu asmeniu glaudžiais ryšiais, dalyvavimas draudimo brokerių įmonės veikloje sudarys kliūčių priežiūros institucijai atlikti veiksmingą draudimo brokerių įmonės priežiūrą;

4) nėra sudarytos šio įstatymo 161 straipsnio 6 dalyje nustatytos sąlygos draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšų apsaugai;

5) draudimo brokerių įmonė neturi profesinės civilinės atsakomybės draudimo, nustatyto šio įstatymo 161 straipsnio 3 dalyje;

6) pateiktas veiklos planas leidžia teigti, kad draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesai nebus tinkamai apsaugoti;

7) atsižvelgiant į planuojamą veiklos mastą ketinama įdarbinti nepakankamai draudimo brokerių.

4. Priežiūros institucija detalizuoja šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos turinį, jų pateikimo formą ir tvarką.

5. Draudimo brokerių įmonė nedelsdama, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo pateikti priežiūros institucijai informaciją apie aplinkybių, buvusių įrašant ją į draudimo brokerių įmonių sąrašą, arba dokumentų ir (arba) informacijos pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai įvyksta.“

 

40 straipsnis. 161 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 161 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

161 straipsnis. Reikalavimai draudimo brokerių įmonei

1. Joks kitas juridinis asmuo, išskyrus draudimo brokerių įmonę ir įstatymų nustatytas išimtis, neturi teisės savo pavadinime vartoti žodžių junginių „draudimo brokerių bendrovė“, „draudimo brokeris“ ar jiems tapataus junginio. Atsižvelgiant į planuojamą veiklos teritoriją, šie žodžių junginiai gali būti vartojami ir užsienio kalba.

2. Draudimo brokerių įmonės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip 18 750 eurų, o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 4 procentai per finansinius metus draudimo brokerių įmonės gautų draudimo įmokų, kurios mokėtinos draudikams, ir ne mažesnis kaip 18 750 eurų.

3. Draudimo brokerių įmonė privalo apdrausti profesinę civilinę atsakomybę. Draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 1 250 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 1 850 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Draudimo apsauga privalo galioti visose Europos ekonominės erdvės valstybėse. Draudimo brokerių įmonė privalo turėti draudimo apsaugą visą savo veiklos laiką.

4. Draudimo brokerių įmonė neturi teisės vykdyti jokios kitos ūkinės veiklos, išskyrus draudimo, perdraudimo ir pensijų kaupimo produktų platinimo veiklą. Be to, draudimo brokerių įmonė gali vertinti draudžiamą turtą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

5. Su draudimo ir perdraudimo produktų platinimu susijusias funkcijas draudimo brokerių įmonėje gali atlikti tik joje dirbantis ar renkamas pareigas einantis draudimo brokeris.

6. Draudimo brokerių įmonė privalo atidaryti atskirą kredito įstaigos sąskaitą, į kurią pervedamos tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšos ir draudikų lėšos, skirtos šiems asmenims išmokėti. Į šias lėšas negali būti nukreipiami išieškojimai pagal kitas draudimo brokerių įmonės prievoles, o draudimo brokerių įmonei bankrutavus iš šioje sąskaitoje esančių lėšų gali būti tenkinami tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų kreditorių reikalavimai. Priežiūros institucija turi teisę teikti draudimo brokerių įmonėms privalomus nurodymus dėl lėšų, laikomų atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje.

7. Draudimo brokerių įmonė privalo teikti priežiūros institucijai šios institucijos nustatytos formos statistinę, finansinę ir kitokią informaciją, reikalingą draudimo brokerių įmonės veiklos priežiūrai.

8. Draudimo brokerių įmonė privalo iki draudimo sutarties sudarymo teikti priežiūros institucijos nustatytą ir šio įstatymo 93 ir 116 straipsniuose nurodytą informaciją.

9. Draudimo brokerių įmonė turi teisę vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą tiek draudiko, tiek draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens pavedimu, tačiau draudimo brokerių įmonė privalo visuomet veikti draudėjo, apdraustojo, naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens interesais.

 

41 straipsnis. 162 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 162 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

162 straipsnis. Draudimo brokerių įmonės valdymas ir pareiga užtikrinti draudimo brokerių tinkamumo ir pasirengimo reikalavimų laikymąsi

1. Draudimo brokerių įmonę kontroliuojantys asmenys, joje dalyvaujančios įmonės, draudimo brokerių įmonės priežiūros ir valdymo organų nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, o vadovas – nepriekaištingos reputacijos, kvalifikuotas ir patyręs.

2. Draudimo brokerių įmonė privalo užtikrinti, kad joje dirbantys draudimo brokeriai būtų nepriekaištingos reputacijos, atitiktų šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus ir jiems nebūtų taikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo 1581 straipsnio 2 dalį, o priežiūros institucijos reikalavimu – tai įrodyti. Draudimo brokerių įmonė patvirtina, įgyvendina ir reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūri vidaus politiką ir atitinkamas vidaus procedūras, užtikrinančias šių reikalavimų laikymąsi. Draudimo brokerių įmonė paskiria asmenį, atsakingą už tinkamą nustatytų vidaus politikos ir procedūrų įgyvendinimą, ir jo vardą ir pavardę per 5 darbo dienas nurodo priežiūros institucijai šios prašymu.“

 

42 straipsnis. 163 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 163 straipsnį.

 

43 straipsnis. 164 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 164 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

164 straipsnis. Išbraukimas iš draudimo brokerių įmonių sąrašo

1. Priežiūros institucija išbraukia iš draudimo brokerių įmonių sąrašo draudimo brokerių įmonę, kuri:

1) pažeidė draudimo produktų platinimo veiklos sąlygas;

2) pažeidė jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

3) pateikia prašymą išbraukti ją iš šio sąrašo;

4) nepradeda vykdyti draudimo produktų platinimo veiklos per 12 mėnesių nuo įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą dienos;

5) nebevykdo draudimo produktų platinimo veiklos ilgiau kaip 12 mėnesių.

2. Per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje numatytų aplinkybių nustatymo dienos priežiūros institucija priima sprendimą išbraukti draudimo brokerių įmonę iš draudimo brokerių įmonių sąrašo. Šis sprendimas privalo būti išsamiai motyvuotas. Apie priimtą sprendimą ir jo motyvus priežiūros institucija praneša draudimo brokerių įmonei.

3. Iš draudimo brokerių įmonių sąrašo išbrauktas asmuo (ir jo dalyvis) neturi teisės verstis draudimo brokerių įmonės veikla ir kreiptis dėl pakartotinio įrašymo į draudimo brokerių įmonių sąrašą vienus metus nuo sprendimo, kuriuo jis buvo išbrauktas iš draudimo brokerių įmonių sąrašo, priėmimo dienos, išskyrus atvejį, kai draudimo brokerių įmonė iš draudimo brokerių įmonių sąrašo išbraukta šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytu pagrindu.“

 

44 straipsnis. 165 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 165 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

165 straipsnis. Draudimo brokerių kvalifikacinis egzaminas ir kitos draudimo brokerių veiklos sąlygos

1. Draudimo brokeriu laikomas asmuo, išlaikęs draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą. Draudimo brokerių kvalifikacinius egzaminus rengia Draudimo brokerių rūmai arba jų pasitelktas trečiasis asmuo. Draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino tvarka nustatyta šiame įstatyme, priežiūros institucijos ir Draudimo brokerių rūmų teisės aktuose. Draudimo brokerių rūmų sprendimai, pažeidžiantys draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą reglamentuojančius teisės aktus, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, nepaisant to, kad Draudimo brokerių rūmai kvalifikacinio egzamino vykdymą perdavė trečiajam asmeniui.

2. Asmenys privalo išlaikyti draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą prieš jiems pradedant vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą. Draudimo brokerių rūmai draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą išlaikiusiam asmeniui išduoda tai patvirtinantį pažymėjimą.

3. Draudimo brokerių kvalifikacinis egzaminas rengiamas ne rečiau kaip kartą per 4 mėnesius.

4. Draudimo brokeris, prieš pradėdamas vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą, privalo tapti Draudimo brokerių rūmu nariu. Draudimo brokeris turi būti nepriekaištingos reputacijos.

5. Rengdami draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, Draudimo brokerių rūmai ir jų pasitelktas trečiasis asmuo privalo laikytis šiame įstatyme ir priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užtikrinti draudimo brokerių egzaminavimo kokybę ir tęstinumą. Šiuo tikslu Draudimo brokerių rūmai privalo turėti vidinę veiklos kokybės užtikrinimo sistemą, numatyti veikimo būdus ir priemones, užtikrinančius teisės aktų reikalavimų laikymąsi, draudimo brokerių egzaminavimo kokybę ir tęstinumą. Draudimo brokerių rūmai kartą per metus turi pateikti priežiūros institucijai informaciją apie draudimo brokerių egzaminavimo kokybės užtikrinimo reikalavimų laikymąsi. Priežiūros institucijos prašymu ši informacija gali būti teikiama ir dažniau.

6. Draudimo brokerių rūmai savo interneto svetainėje skelbia draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą išlaikiusių asmenų skaičių, taip pat ne rečiau kaip kartą per metus – per metus įvykusių draudimo brokerių kvalifikacinių egzaminų skaičių, juose dalyvavusių asmenų skaičių, draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą išlaikiusių asmenų skaičių, informaciją apie gautus skundus ir jų nagrinėjimo rezultatus. Skundą pateikusio asmens duomenys viešai neskelbiami.

7. Draudimo brokeris su draudimo ir perdraudimo produktų platinimu susijusias funkcijas gali atlikti tik dirbdamas ar eidamas renkamas pareigas draudimo brokerių įmonėje.“

 

45 straipsnis. 169 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 169 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Draudimo brokerių rūmų nariais turi teisę būti tik asmenys, išlaikę draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą, turintys nepriekaištingą reputaciją ir nustatyta tvarka davę draudimo brokerio priesaiką. Draudimo brokerių rūmams draudžiama atsisakyti priimti nariu asmenį, įvykdžiusį šiuos reikalavimus, išskyrus šio įstatymo 170 straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį.“

 

46 straipsnis. 170 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 170 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

170 straipsnis. Draudimo brokerio pašalinimas iš Draudimo brokerių rūmų narių

1. Draudimo brokeris pašalinamas iš Draudimo brokerių rūmų narių visuotinio Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimo nustatyta tvarka:

1) rašytiniu draudimo brokerio prašymu;

2) draudimo brokeriui mirus;

3) Draudimo brokerių garbės teismo siūlymu;

4) jeigu atsiranda aplinkybių, dėl kurių jis negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos.

2. Asmuo, pašalintas iš Draudimo brokerių rūmų narių šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju, turi teisę vėl tapti Draudimo brokerių rūmų nariu šio įstatymo nustatyta tvarka ne anksčiau kaip praėjus 3 metams po pašalinimo iš Draudimo brokerių rūmų narių.“

 

47 straipsnis. 171 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 171 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

171 straipsnis. Draudimo brokerių rūmų funkcijos

Draudimo brokerių rūmai atlieka šias funkcijas:

1) parengia ir patvirtina Draudimo brokerių profesinės etikos kodeksą ir kontroliuoja, kaip jo laikomasi;

2) rengia Draudimo brokerių rūmų įstatų pakeitimus ir papildymus;

3) rengia Draudimo brokerių garbės teismo nuostatus;

4) tvirtina draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino programą ir vertinimo metodiką, nustato egzamino laikymo ir mokėjimo už jį tvarką, organizuoja draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą ir egzaminuoja draudimo brokerius arba perduoda draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino vykdymą trečiajam asmeniui;

5) sprendžia draudimo brokerių profesinės veiklos gerinimo klausimus;

6) nagrinėja asmenų skundus dėl draudimo brokerių profesinės etikos pažeidimų;

7) atlieka kitas Draudimo brokerių rūmų įstatuose nurodytas funkcijas.“

 

48 straipsnis. 175 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 175 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

175 straipsnis. Pagrindas iškelti draudimo brokeriui drausmės bylą

1. Draudimo brokerių rūmų prezidiumo siūlymu už šio įstatymo, kitų teisės aktų, profesinės veiklos ar Draudimo brokerių profesinės etikos kodekso pažeidimus draudimo brokeriui gali būti iškelta drausmės byla.

2. Per 30 dienų nuo Draudimo brokerių rūmų prezidiumo siūlymo iškelti draudimo brokeriui drausmės bylą gavimo dienos Draudimo brokerių garbės teismas priima sprendimą, ar kelti draudimo brokeriui drausmės bylą.“

 

49 straipsnis. 176 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 176 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) tris narius draudimo brokerius, turinčius ne mažesnę kaip 3 metų patirtį draudimo produktų platinimo srityje, skiria visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas;“.

 

50 straipsnis. 177 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 177 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu draudimo brokeris nuobaudos galiojimo laikotarpiu padaro šio įstatymo 175 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus, Draudimo brokerių garbės teismas gali priimti sprendimą kreiptis į Draudimo brokerių rūmus su siūlymu pašalinti draudimo brokerį iš Draudimo brokerių rūmų narių.“

 

51 straipsnis. 179 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 179 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) pajamos už draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą ir suteiktas mokymo paslaugas;“.

 

52 straipsnis. VII skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti VII skyriaus ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO AGENTAI“.

 

53 straipsnis. 182 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 182 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

182 straipsnis. Įrašymo į draudimo agentų sąrašą tvarka

1. Kiekviena draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo tvarkyti jų vardu ir dėl jų interesų veikiančių draudimo agentų sąrašą. Šiame sąraše, be kita ko, nurodomi draudimo agentų įmonėje dirbančių asmenų, į kurių pareigas įeina draudimo produktų platinimas, vardai, pavardės.

2. Asmuo, kuris kreipiasi dėl įrašymo į draudimo agentų sąrašą, turi atitikti šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje ir 183 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jam neturėtų būti taikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo 1581 straipsnio 2 dalį, jo dalyvių, nurodytų šio straipsnio 3 dalies 3 punkte, dalyvavimas turi nesudaryti kliūčių priežiūros institucijai atlikti veiksmingą draudimo agento priežiūrą. Asmuo, kreipdamasis dėl įrašymo į draudimo agentų sąrašą, draudimo įmonei ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialui pateikia:

1) prašymą įrašyti į draudimo agentų sąrašą;

2) informaciją ir dokumentus, kuriais patvirtinamas šio įstatymo 1581 straipsnyje nurodytų asmenų tinkamumas ir pasirengimas;

3) informaciją apie prašymą teikiančio asmens arba jo dalyvių, kuriems priklauso daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių, tapatybę ir jų turimos įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies dydį ir asmenų, susijusių glaudžiais ryšiais, tapatybę, taip pat duomenis, kuriais patvirtinama, kad šių asmenų dalyvavimas draudimo agento veikloje nesudarys kliūčių priežiūros institucijai atlikti veiksmingą draudimo agento priežiūrą;

4) profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą arba informaciją apie šio įstatymo 183 straipsnyje nurodytų išimčių taikymą.

3. Draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas neturi teisės įrašyti asmens į draudimo agentų sąrašą, jeigu:

1) pateikti šio straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai ir (arba) informacija neatitinka priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytų dokumentų ir informacijos turinio ir formos reikalavimų arba pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir (arba) informacija;

2) šio įstatymo 1581 straipsnyje nurodyti asmenys neatitinka šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir (arba) jiems taikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo 1581 straipsnio 2 dalį;

3) prašymą įrašyti į draudimo agentų sąrašą teikiančio asmens arba jo dalyvių, kuriems priklauso daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių, arba asmenų, susijusių su prašymą teikiančiu asmeniu glaudžiais ryšiais, dalyvavimas draudimo agento veikloje sudarys kliūčių priežiūros institucijai atlikti veiksmingą draudimo agento priežiūrą;

4) draudimo agentas neturi profesinės civilinės atsakomybės draudimo ir jam netaikomos šio įstatymo 183 straipsnyje numatytos išimtys.

4. Draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas, įrašę asmenį į draudimo agentų sąrašą, privalo jam išduoti šį faktą patvirtinančią pažymą.

5. Priežiūros institucija detalizuoja šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų ir informacijos turinį, jų pateikimo formą ir tvarką.

6. Draudimo agentas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, privalo pateikti draudimo įmonei ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialui informaciją apie aplinkybių, buvusių asmenį įrašant į draudimo agentų sąrašą, arba dokumentų ir (arba) informacijos pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai įvyksta.“

 

54 straipsnis. 183 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 183 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

183 straipsnis. Draudimo agentų profesinės civilinės atsakomybės draudimas

1. Draudimo agentai privalo apdrausti profesinę civilinę atsakomybę, galinčią atsirasti netinkamai vykdant draudimo produktų platinimo veiklą. Draudimo suma privalo būti ne mažesnė kaip 1 250 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 1 850 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Draudimo apsauga privalo galioti visose Europos ekonominės erdvės valstybėse. Draudimo agentas privalo turėti draudimo apsaugą visą savo draudimo produktų platinimo veiklos laiką.

2. Draudimo agentas turi teisę neapdrausti profesinės civilinės atsakomybės, jeigu:

1) draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas yra sudarę draudimo agento profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartį šio straipsnio 1 dalyje nurodytai sumai ir draudimo apsauga pagal šią draudimo sutartį galioja visų Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje draudimo agento veiklos draudimo įmonės ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo vardu ir dėl jų interesų laikotarpiu;

2) draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas, sudarydami sutartį su draudimo agentu, prisiėmė prievolę visiškai atlyginti žalą, atsiradusią dėl draudimo agento profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

3. Draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas privalo užtikrinti, kad draudimo agentai, veikiantys jų vardu ir dėl jų interesų, laikytųsi šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytų reikalavimų. Draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas, kurie nevykdo šios pareigos, privalo visiškai atlyginti žalą, atsiradusią dėl draudimo agento profesinių pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.“

 

55 straipsnis. 184 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 184 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

184 straipsnis. Draudimo agentų vykdoma draudimo produktų platinimo veikla

1. Draudimo agentų teisės ir pareigos vykdant draudimo produktų platinimo veiklą nustatomos rašytinėje sutartyje su draudimo įmone ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialu.

2. Draudimo agentui draudžiama tuo pačiu metu vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą dviejų ar daugiau draudikų vardu ir dėl jų interesų, susijusią su draudimo sutartimis, kurių draudimo apsauga yra tokia pati ar panaši.

3. Draudimo agentas privalo teikti draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams ir nukentėjusiems tretiesiems asmenims priežiūros institucijos nustatytą informaciją, o iki draudimo sutarties sudarymo teikti priežiūros institucijos nustatytą ir šio įstatymo 93 ir 116 straipsniuose nurodytą informaciją.

4. Draudimo įmoka, sumokėta draudimo agentui, laikoma sumokėta draudimo įmonei ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialui, tačiau sumos, draudimo įmonės ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo sumokėtos draudimo agentui ir skirtos išmokėti draudėjui, apdraustajam, naudos gavėjui ar nukentėjusiam trečiajam asmeniui, laikomos sumokėtomis šiems asmenims tik tada, kai jie faktiškai gauna šias sumas.

5. Draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas, atsižvelgdami į priežiūros institucijos sprendimus ir rekomendacijas, privalo teikti jų vardu ir dėl jų interesų veikiantiems draudimo agentams privalomus reikalavimus dėl produktų platinimo veiklos.

6. Draudimo įmonės, trečiosios valstybės draudimo įmonių filialai ar jų pasitelkti tretieji asmenys privalo organizuoti šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje numatytus profesinius mokymus draudimo agentų įmonėse dirbantiems darbuotojams, į kurių pareigas įeina draudimo produktų platinimas, ir draudimo agentams (fiziniams asmenims).“

 

56 straipsnis. 185 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 185 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

185 straipsnis. Draudimo agentų vykdomas kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonių, vykdančių veiklą Lietuvos Respublikoje, produktų platinimas

1. Draudimo agentui, platinančiam kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonės, teikiančios paslaugas ar įsteigusios filialą Lietuvos Respublikoje, draudimo produktus, taikomi tie patys reikalavimai kaip ir platinant draudimo įmonės ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo draudimo produktus.

2. Šio įstatymo 1586, 182, 183, 184 ir 186 straipsnių nuostatos mutatis mutandis taikomos ir kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonėms, turinčioms Lietuvos Respublikos draudimo agentus.

3. Priežiūros institucija teikia kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonei, Lietuvos Respublikoje teikiančiai paslaugas ar įsteigusiai filialą, rekomendacijas dėl draudimo agentų sąrašo tvarkymo, profesinės civilinės atsakomybės draudimo kontrolės, draudimo agentų (fizinių asmenų) ir draudimo agentų įmonių darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo produktų platinimas, profesinio mokymo.“

 

57 straipsnis. 186 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 186 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

186 straipsnis. Išbraukimas iš draudimo agentų sąrašo

1. Draudimo agentus iš draudimo agentų sąrašo išbraukia į jį įrašiusi draudimo įmonė ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialas.

2. Draudimo agentų išbraukimui iš draudimo agentų sąrašų mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 164 straipsnio nuostatos.“

 

58 straipsnis. Įstatymo papildymas 1861 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1861 straipsniu:

1861 straipsnis. Papildomos draudimo veiklos tarpininkai

Papildomos draudimo veiklos tarpininkams ir jų veiklai mutatis mutandis taikomi šio įstatymo 182–186 straipsniuose nustatyti reikalavimai.“

 

59 straipsnis. 187 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 187 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

187 straipsnis. Perdraudimo tarpininkai

1. Subjektai, nurodyti šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose ir 5 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, turi teisę vykdyti perdraudimo produktų platinimo veiklą tik po to, kai priežiūros institucija savo nustatyta tvarka įrašo juos į priežiūros institucijos tvarkomą perdraudimo tarpininkų sąrašą.

2. Asmens įrašymui į perdraudimo tarpininkų sąrašą ir išbraukimui iš šio sąrašo mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 160 ir 164 straipsnių nuostatos. Perdraudimo tarpininkų sąrašas skelbiamas priežiūros institucijos interneto svetainėje.“

 

60 straipsnis. 188 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 188 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

188 straipsnis. Teisė teikti paslaugas ir įsisteigimo teisė

1. Draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas, ketinantis pirmą kartą teikti paslaugas kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai ir pateikti šią informaciją:

1) juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinės adresą; ar fizinio asmens vardą ir pavardę, veiklos vietos adresą;

2) kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje ketina teikti paslaugas, pavadinimą;

3) tarpininko rūšį (draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas);

4) atstovaujamų draudimo (arba) perdraudimo įmonių pavadinimus;

5) kokių draudimo grupių produktus turi teisę platinti.

2. Draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas, ketinantis steigti filialą kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, privalo apie tai pranešti priežiūros institucijai ir pateikti šią informaciją:

1) draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinės adresą;

2) kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, kurioje ketina steigti filialą, pavadinimą ir adresą, kuriuo galima įteikti dokumentus, šioje valstybėje;

3) tarpininko rūšį (draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas);

4) atstovaujamų draudimo ar perdraudimo įmonių pavadinimus;

5) kokių draudimo grupių produktus turi teisę platinti;

6) už įsteigto filialo valdymą atsakingų asmenų vardus ir pavardes, dokumentus, kuriais patvirtinama jų atitiktis šio įstatymo 162 straipsnio 1 dalies reikalavimams.

3. Per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos priežiūros institucija apie tai praneša kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijai ir, gavusi pastarosios patvirtinimą apie šios informacijos gavimą, raštu praneša draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkui, kad kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucija gavo informaciją apie ketinimą vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą.

4. Priežiūros institucija, atsižvelgdama į numatomą produktų platinimo veiklą, atsisako išsiųsti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijai šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, kai turi pagrindą abejoti draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko organizacinės struktūros tinkamumu ar finansine būkle, ir per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininką apie šio atsisakymo priežastis.

5. Draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas, iš priežiūros institucijos gavęs persiųstą informaciją apie kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktų reikalavimus ir juos įvykdęs, turi teisę pradėti veikti kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nurodytais būdais. Jeigu draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje numatyto pranešimo gavimo dienos iš priežiūros institucijos negauna informacijos apie kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktų reikalavimus, jis gali steigti filialą ir pradėti vykdyti veiklą.

6. Priežiūros institucija draudimo brokerių įmonių sąraše, perdraudimo produktų tarpininkų sąraše, o draudimo įmonė draudimo agentų sąraše nurodo Europos ekonominės erdvės valstybes, kuriose draudimo arba perdraudimo produktų platintojai turi teisę teikti paslaugas arba yra įsteigę filialą. Priežiūros institucija informuoja Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją šios institucijos nustatyta tvarka apie draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkus, teikiančius paslaugas ar įsteigusius filialą kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse.

7. Apie numatomus informacijos, nurodytos šio straipsnio 1 ar 2 dalyje, pakeitimus draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas privalo pranešti priežiūros institucijai likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki pakeitimų įgyvendinimo dienos. Priežiūros institucija kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo informacijos gavimo dienos, informuoja apie numatomus pakeitimus kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros instituciją.

8. Priežiūros institucija su kitų Europos ekonominės erdvės valstybių priežiūros institucijomis keičiasi informacija apie draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkams taikomas poveikio priemones. Priežiūros institucija teikia kitų Europos ekonominės erdvės valstybių, kuriose draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkai turi teisę teikti paslaugas ar yra įsteigę filialą, priežiūros institucijoms informaciją apie draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkų išbraukimą iš draudimo brokerių įmonių, draudimo agentų ar perdraudimo tarpininkų sąrašų. Kitų Europos ekonominės erdvės valstybių priežiūros institucijų prašymu priežiūros institucija teikia ir kitą informaciją dėl draudimo ir perdraudimo tarpininkų veiklos.

9. Jeigu draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko pagrindinė veiklos vieta, iš kurios vadovaujama pagrindinei veiklai, yra kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje, priežiūros institucija gali susitarti su šios Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucija, kad ši institucija vykdytų draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko veiklos priežiūrą. Apie šį susitarimą priežiūros institucija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo susitarimo pasirašymo dienos, praneša draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkui ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai šios institucijos nustatyta tvarka ir terminais.“

 

61 straipsnis. VII skyriaus septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti VII skyriaus septintojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

KITŲ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBIŲ DRAUDIMO, PERDRAUDIMO IR PAPILDOMOS DRAUDIMO VEIKLOS TARPININKŲ VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE“.

 

62 straipsnis. 189 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 189 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

189 straipsnis. Draudimo, perdraudimo ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų veiklos formos

Kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai turi teisę steigti filialą arba teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje.“

 

63 straipsnis. 190 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 190 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

190 straipsnis. Draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkų veiklos pradžia

1. Kai priežiūros institucija gauna kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijos informaciją apie kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkų ketinimą pradėti teikti paslaugas ar steigti filialą Lietuvos Respublikoje, šios informacijos gavimą nedelsdama patvirtina kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijai ir per vieną mėnesį nuo informacijos gavimo dienos jai išsiunčia informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taikomus kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkams, teikiantiems paslaugas ar įsteigusiems filialą Lietuvos Respublikoje. Priežiūros institucija savo interneto svetainėje skelbia ir reguliariai atnaujina Lietuvos Respublikos teisės aktų sąrašą ir informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taikomus kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkams, teikiantiems paslaugas ar įsteigusiems filialą Lietuvos Respublikoje.

2. Kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkai turi teisę pradėti teikti paslaugas arba steigti filialą Lietuvos Respublikoje gavę iš kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijos informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taikomus kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkams, teikiantiems paslaugas ar įsteigusiems filialą Lietuvos Respublikoje. Jeigu kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkai per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto priežiūros institucijos patvirtinimo apie informacijos gavimą dienos negauna informacijos apie Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taikomus kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkams, teikiantiems paslaugas ar įsteigusiems filialą Lietuvos Respublikoje, jie gali pradėti teikti paslaugas arba steigti filialą Lietuvos Respublikoje.

3. Kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkai, vykdydami veiklą Lietuvos Respublikoje, privalo turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą, nustatytą šio įstatymo 161 straipsnio 3 dalyje arba 183 straipsnio 1 dalyje, arba taikyti kitą nuostolių, atsiradusių dėl jų veiklos, atlyginimo užtikrinimo būdą, analogišką šio įstatymo 183 straipsnio 2 dalyje nustatytajam.“

 

64 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

191 straipsnis. Draudimo, perdraudimo ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų veikla

1. Kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai privalo teikti draudėjams, apdraustiesiems, naudos gavėjams, nukentėjusiems tretiesiems asmenims ir kitiems asmenims priežiūros institucijos nustatytą informaciją, o draudimo tarpininkai iki draudimo sutarties sudarymo – ir šio įstatymo 93 ir 116 straipsniuose nurodytą informaciją.

2. Kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ir papildomos draudimo veiklos tarpininkai, vykdydami veiklą Lietuvos Respublikoje, privalo laikytis šiame įstatyme tiesiogiai jiems nustatytų reikalavimų ir laikytis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo tarpininkų filiale privalo dirbti draudimo brokeriai ar kiti asmenys, pagal šios Europos ekonominės erdvės valstybės teisės aktų reikalavimus galintys būti atsakingi už draudimo produktų platinimo veiklą.

4. Priežiūros institucija nustato draudimo įmonėms, trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams privalomus reikalavimus ir rekomendacijas kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo įmonei, Lietuvos Respublikoje teikiančiai paslaugas ar įsteigusiai filialą, dėl kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų, vykdančių veiklą Lietuvos Respublikoje, sąrašo tvarkymo, profesinės civilinės atsakomybės draudimo kontrolės ir šių draudimo agentų įmonių ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų įmonių darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo produktų platinimas, ir draudimo agentų (fizinių asmenų), ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų (fizinių asmenų) profesinio mokymo.“

 

65 straipsnis. 192 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 192 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

192 straipsnis. Draudimo tarpininkų įmonės filialas

1. Trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonė turi teisę steigti filialą Lietuvos Respublikoje.

2. Trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonės filialas turi teisę teikti draudimo produktų platinimo paslaugas Lietuvos Respublikoje tik po to, kai trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonė įrašoma į priežiūros institucijos tvarkomą trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašą ir šis filialas įregistruojamas Juridinių asmenų registre. Apie trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonės filialo įregistravimo faktą Juridinių asmenų registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo įregistravimo privalo pranešti priežiūros institucijai.

3. Trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonių registravimui, draudimo produktų platinimo veiklai, trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonės filialuose dirbantiems draudimo brokeriams taikomos tos pačios nuostatos kaip ir Lietuvos Respublikos draudimo brokerių įmonėms ir draudimo brokeriams, tačiau atsižvelgiant į šiame įstatyme nustatytas sąlygas ir trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonės filialo veiklos ypatumus.

4. Trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonė gali būti įrašyta į trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašą, jeigu priežiūros institucija ir trečiosios valstybės priežiūros institucija yra sudariusios bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo, be kita ko, įsipareigota keistis informacija dėl filialo priežiūros, rinkos vientisumo išsaugojimo ir draudėjų, apdraustųjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesų apsaugos.

5. Trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonė negali būti įrašyta į trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašą, jeigu dėl trečiosios valstybės teisės aktų, taikomų fiziniams ar juridiniams asmenims, susijusiems su trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmone glaudžiais ryšiais, arba sunkumų įgyvendinant šiuos teisės aktus veiksminga priežiūra tampa neįmanoma.

6. Trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonė įrašoma į trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašą neribotam laikui. Į šį sąrašą įrašyta trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonė turi teisę vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą tik Lietuvos Respublikoje.

7. Priežiūros institucija detalizuoja dokumentų ir informacijos, kurie pateikiami kreipiantis dėl trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonės registravimo, turinį, pateikimo formą ir tvarką.“

 

66 straipsnis. 193 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 193 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

193 straipsnis. Įrašymas į trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašą

Trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų įmonių įrašymui į trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašą mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 160 straipsnio nuostatos.“

 

67 straipsnis. 194 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 194 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

194 straipsnis. Išbraukimas iš trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašo

Trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų įmonių išbraukimui iš trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašo mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 164 straipsnio nuostatos.“

 

68 straipsnis. 195 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 195 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Trečiųjų valstybių perdraudimo tarpininkų filialų veiklai Lietuvos Respublikoje mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 187 straipsnio nuostatos.“

 

69 straipsnis. VIII skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VIII SKYRIUS

DRAUDIMO, PERDRAUDIMO IR DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO PRODUKTŲ PLATINIMO VEIKLOS PRIEŽIŪRA“.

 

70 straipsnis. 196 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 196 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Priežiūros institucija yra institucija, atliekanti šiame įstatyme nustatytas funkcijas draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklos priežiūros srityje.“

2. Pakeisti 196 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklos priežiūros tikslas – užtikrinti draudimo sistemos patikimumą, veiksmingumą, saugumą ir stabilumą bei draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų interesų ir teisių apsaugą.“

 

71 straipsnis. 197 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 197 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

197 straipsnis. Bendrosios draudimo, perdraudimo ir draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklos valstybinės priežiūros nuostatos“.

2. Pakeisti 197 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklos valstybinė priežiūra grindžiama perspektyviniu ir rizikos vertinimu pagrįstu požiūriu. Priežiūros institucija tikrina, ar draudimo ir perdraudimo veikla yra vykdoma tinkamai, ar draudimo ir perdraudimo įmonės laikosi teisės aktų, reglamentuojančių šią veiklą. Ši priežiūros institucijos funkcija turi būti atliekama nuolat.“

 

72 straipsnis. 198 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 198 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai, jų projektai, rekomendacijos;“.

2. Pakeisti 198 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) apibendrinta statistinė informacija apie pagrindinius riziką ribojančios sistemos taikymo aspektus, statistiniai draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo rinkos duomenys;“.

3. Pakeisti 198 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) informacija, kaip Lietuvos Respublikoje yra įgyvendintos Direktyvos 2009/138/EB ir Direktyvos (ES) 2016/97 nuostatos, kurios įgyvendinamos Europos ekonominės erdvės valstybės pasirinkimu;“.

 

73 straipsnis. 200 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 200 straipsnio 6 punktą.

 

74 straipsnis. 200 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 200 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

200 straipsnis. Priežiūros institucijos funkcijos

Priežiūros institucija, įgyvendindama šio įstatymo nuostatas, atlieka šias funkcijas:

1) rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta netekusiais galios teisės aktus, reglamentuojančius draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklą;

2) išduoda draudimo veiklos, perdraudimo veiklos licencijas ir panaikina jų galiojimą, įrašo asmenis į draudimo brokerių įmonių, perdraudimo tarpininkų sąrašus ir išbraukia juos iš šių sąrašų;

3) išduoda ir atšaukia kitus šiame įstatyme nustatytus leidimus, taip pat kituose įstatymuose nustatytus leidimus, kurių išdavimas ir atšaukimas priskiriamas priežiūros institucijos kompetencijai;

4) stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri, kaip draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, draudimo, perdraudimo tarpininkai, papildomos draudimo veiklos tarpininkai, trečiųjų valstybių draudimo ar perdraudimo įmonių filialai ir trečiųjų valstybių draudimo ar perdraudimo tarpininkų įmonių filialai vykdo veiklą, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų;

5) taiko šiame ir kituose įstatymuose nustatytas poveikio priemones;

6) nustato draudimo liudijimų registravimo ir apskaitos tvarką;

7) bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, finansų ir kapitalo rinkos priežiūros, konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;

8) kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nemokioms draudimo ir perdraudimo įmonėms;

9) užtikrina, kad visuomenei būtų prieinama informacija, išskyrus informaciją, kurios teikimas draudžiamas pagal šį ar kitus įstatymus, apie priežiūros institucijos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis, finansų ir kapitalo rinkos priežiūros, konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo institucijomis, kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis;

10) teikia rekomendacijas Draudimo brokerių rūmams, aktuarų profesinei asociacijai, draudimo įmonėms ir trečiųjų valstybių draudimo įmonių filialams, kontroliuojantiems draudimo agentų veiklą, siekdama, kad šių asociacijų funkcijos ir draudimo įmonės ar trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo funkcijos, susijusios su draudimo agentų kontrole, būtų viešos ir visuomenei suprantamos;

11) teikia paaiškinimus ir rekomendacijas dėl šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių draudimo, perdraudimo, draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą, tinkamo įgyvendinimo;

12) pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

13) bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, dalyvauja jos veikloje ir, atlikdama savo funkcijas, atsižvelgia į Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos parengtas gaires ir rekomendacijas, o jeigu neatsižvelgia, nurodo to priežastis, taip pat nedelsdama teikia Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai informaciją, reikalingą jos funkcijoms pagal Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010 atlikti;

14) atlieka Direktyvos (ES) 2016/97 11 straipsnio 4 dalyje nustatyto kontaktinio punkto, teikiančio informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, taikomus draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje vykdantiems asmenims, funkcijas;

15) atlieka kitas šiame įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.“

 

75 straipsnis. Įstatymo papildymas 2011 straipsniu

Papildyti Įstatymą 2011 straipsniu:

2011 straipsnis. Pranešimas apie pažeidimus

Priežiūros institucija nustato priemones, kurios skatintų jai pranešti apie draudimo produktų platinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų ir Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 nuostatų pažeidimą. Šios priemonės turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) numatytos specialios pranešimo apie minėtus pažeidimus gavimo ir vertinimo procedūros;

2) užtikrinamas asmens, kuris praneša apie padarytus pažeidimus, konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai atskleisti tokią informaciją reikalaujama įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;

3) asmens duomenys tvarkomi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

4) užtikrinama tinkama darbuotojų, kurie praneša apie pažeidimus, apsauga nuo keršto, diskriminacijos ar kito neteisėto ar nesąžiningo elgesio.“

 

76 straipsnis. 204 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 204 straipsnio 11 punktą.

2. Pakeisti 204 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) laikinai sustabdyti draudimo veiklos licencijos, perdraudimo veiklos licencijos, leidimo trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialo veiklai ar jų suteikiamų teisių galiojimą, laikinai uždrausti draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkui vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą;“.

3. Pakeisti 204 straipsnio 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4, 5 ir 6 punktuose ir 3 dalyje, 82 straipsnio 2 dalies 1, 2, 4–10 punktuose ir 3 dalyje, 164 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 5 punktuose nustatytais pagrindais panaikinti draudimo veiklos licencijos, perdraudimo veiklos licencijos, leidimo trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialo veiklai galiojimą, išbraukti iš draudimo brokerių įmonių sąrašo ar trečiųjų valstybių draudimo tarpininkų sąrašo, visam laikui uždrausti draudimo ar perdraudimo tarpininkui ir papildomos draudimo veiklos tarpininkui vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą;“.

4. Papildyti 204 straipsnį 14 punktu:

14) viešai paskelbti apie šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų draudimo produktų platinimo veiklos reikalavimų pažeidimą (tipą ir pobūdį), dėl kurio nebuvo pateiktas skundas, pritaikytą poveikio priemonę ir šį pažeidimą padariusio juridinio asmens pavadinimą, juridinio asmens kodą ir (ar) fizinio asmens vardą ir pavardę;“.

5. Papildyti 204 straipsnį 15 punktu:

15) įspėti dėl šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai, pažeidimo, nurodyti per nustatytą terminą nutraukti pažeidimą ir užtikrinti, kad jis nesikartotų;“.

6. Papildyti 204 straipsnį 16 punktu:

16) laikinai uždrausti draudimo tarpininko ar draudimo įmonės valdymo organo nariams eiti vadovaujamąsias pareigas draudimo tarpininko ar draudimo įmonėje.“

 

77 straipsnis. 205 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 205 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) pažeistos draudimo, perdraudimo ar draudimo ir perdraudimo produktų platinimo veiklos sąlygos;“.

2. Pakeisti 205 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) draudimo brokerių įmonę kontroliuojantys asmenys, joje dalyvaujančios įmonės ir asmenys, stebėtojų tarybos, valdybos nariai, vadovas neatitinka kriterijų, nustatytų šio įstatymo 162 straipsnio 1 dalyje, trečiosios valstybės draudimo tarpininkų įmonę kontroliuojantys asmenys, joje dalyvaujančios įmonės ir asmenys, priežiūros ir valdymo organų nariai, filialo vadovas neatitinka kriterijų, nustatytų šio įstatymo 193 straipsnyje, šio įstatymo 1581 straipsnyje nurodyti asmenys neatitinka šio įstatymo 1581 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų ir (ar) jiems taikomas apribojimas vykdyti veiklą pagal šio įstatymo 1581 straipsnio 2 dalį ir (arba) dalyvių, kuriems priklauso daugiau kaip 10 procentų įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių, ir asmenų, susijusių su draudimo brokerių įmone glaudžiais ryšiais, dalyvavimas draudimo brokerių įmonės veikloje sudaro kliūčių priežiūros institucijai veiksmingai atlikti draudimo brokerių įmonės priežiūrą;“.

3. Pakeisti 205 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11) pablogėja draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, draudimo brokerių įmonės ar trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialo ar draudimo tarpininko filialo finansinė būklė ir ji nebeatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų arba draudimo įmonės, trečiosios valstybės draudimo įmonės filialo, draudimo brokerių įmonės ar trečiosios valstybės draudimo tarpininko filialo veikla gali pažeisti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ar nukentėjusių trečiųjų asmenų interesus ar iškyla tokio pablogėjimo ar pažeidimo grėsmė;“.

4. Papildyti 205 straipsnio 1 dalį 14 punktu:

14) draudimo ar perdraudimo įmonė arba draudimo ar perdraudimo tarpininkas naudojasi asmenų, kurie neturi teisės vykdyti draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklos, teikiamomis draudimo ar perdraudimo produktų platinimo paslaugomis;“.

5. Pakeisti 205 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Priežiūros institucija parenka poveikio priemonę atsižvelgdama į pažeidimo, dėl kurio taikoma ši priemonė, turinį, asmens kaltę, poveikio priemonės proporcingumą pažeidimui, šio straipsnio 9 dalyje nurodytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes ir šio straipsnio 10 dalyje nurodytas atsakomybę sunkinančias aplinkybes, šio pažeidimo ir taikomos priemonės pasekmes asmeniui, kuriam taikoma poveikio priemonė, ir draudimo, perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo sistemos saugumui, stabilumui ir patikimumui Lietuvos Respublikoje ir pagal turimą informaciją – Europos ekonominės erdvės valstybėse.“

6. Papildyti 205 straipsnį 9 dalimi:

9. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikomos šios aplinkybės: asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, bendradarbiauja su priežiūros institucija, atliekančia teisės akto pažeidimo tyrimą, savo noru užkerta kelią neigiamoms teisės akto pažeidimo pasekmėms arba atlygina nuostolius ar ištaiso padarytą žalą. Priežiūros institucija gali nutarti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikyti ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes.“

7. Papildyti 205 straipsnį 10 dalimi:

10. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikomos šios aplinkybės: asmuo, įtariamas teisės akto pažeidimo padarymu, teisės akto pažeidimą padarė tyčia, trukdo atlikti teisės akto pažeidimo tyrimą, slepia padarytą teisės akto pažeidimą arba pakartotinai padaro teisės akto pažeidimą. Laikoma, kad teisės akto pažeidimas padarytas pakartotinai, jeigu teisės akto pažeidimą padaręs asmuo per paskutinius 12 mėnesių nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta poveikio priemonė, įsigaliojimo dienos padarė tokį patį teisės akto pažeidimą. Padarius pakartotinį teisės akto pažeidimą, šioje dalyje nustatytas terminas skaičiuojamas iš naujo.“

8. Papildyti 205 straipsnį 11 dalimi:

11. Kai priežiūros institucija mano, kad fizinių ar juridinių asmenų tapatybės arba asmens duomenų paskelbimas pagal šio įstatymo 204 straipsnio 14 punktą yra neproporcingas arba paskelbimas kelia grėsmę finansų rinkų stabilumui ar vykstančiam tyrimui, ji gali nuspręsti atidėti paskelbimą, neskelbti informacijos apie taikytas poveikio priemones arba skelbti šią informaciją nuasmenintą. Priežiūros institucija užtikrina, kad paskelbta informacija būtų prieinama 5 metus nuo jos paskelbimo dienos.“

9. Papildyti 205 straipsnį 12 dalimi:

12. Kai sprendimas dėl poveikio priemonės taikymo apskundžiamas teismui, priežiūros institucija nedelsdama apie tai ir apie šio skundo nagrinėjimo rezultatus paskelbia savo interneto svetainėje. Be to, paskelbiamas ir sprendimas, kuriuo panaikinamas ankstesnis paskelbtas sprendimas taikyti poveikio priemonę. Skundą pateikusio asmens duomenys viešai neskelbiami.

10. Papildyti 205 straipsnį 13 dalimi:

13. Priežiūros institucija, skirdama poveikio priemonę ir nustatydama baudos dydį, atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant:

1) pažeidimo sunkumą ir trukmę;

2) fizinio ar juridinio asmens atsakomybės mastą;

3) fizinio ar juridinio asmens finansinį pajėgumą, kuris nustatomas pagal fizinio asmens metines pajamas arba pagal bendrą juridinio asmens apyvartą;

4) fizinio ar juridinio asmens gauto pelno arba išvengtų nuostolių, jei juos galima nustatyti, dydį;

5) draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir kitų asmenų dėl pažeidimo patirtus nuostolius, jei juos galima nustatyti;

6) fizinio ar juridinio asmens bendradarbiavimo su priežiūros institucija lygį;

7) priemones, kurių atsakingas fizinis ar juridinis asmuo ėmėsi siekdamas išvengti pakartotinio pažeidimo;

8) fizinio ar juridinio asmens bet kokius anksčiau padarytus pažeidimus.“

11. Papildyti 205 straipsnį 14 dalimi:

14. Priežiūros institucija, spręsdama dėl veiksmingos poveikio priemonės taikymo už pažeidimus vykdant tarpvalstybinę veiklą, glaudžiai bendradarbiauja ir savo veiksmus koordinuoja su Lietuvos Respublikos, kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir trečiųjų valstybių priežiūros ir kitomis institucijomis.“

 

78 straipsnis. 208 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 208 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, draudimo ar perdraudimo tarpininkų įmonei, draudimo kontroliuojančiajai įmonei, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiajai įmonei, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonei, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo tarpininko įmonei, trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo įmonei, draudimo ar perdraudimo tarpininko įmonei, draudimo ar perdraudimo įmonės pasitelktam asmeniui (šio įstatymo 30 straipsnis), šių juridinių asmenų vadovams ir kitiems už pažeidimą atsakingiems fiziniams asmenims, šiurkščiai pažeidusiems šį įstatymą ar kitus draudimo, perdraudimo ir draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą reglamentuojančius teisės aktus, gali būti skiriama iki 100 000 eurų bauda.“

2. Pakeisti 208 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, draudimo tarpininkų įmonei ar užsienio valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės ar draudimo tarpininko įmonės filialui, pažeidusiems 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų nustatytus reikalavimus, gali būti skiriama iki 100 000 eurų bauda.“

3. Papildyti 208 straipsnį 41 dalimi:

41. Draudimo produktų platintojui už draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimo veiklos reikalavimų pažeidimą gali būti skiriama:

1) juridiniams asmenims – iki 5 procentų bendrųjų metinių pajamų dydžio bauda;

2) juridinio asmens vadovams ir kitiems už pažeidimą atsakingiems fiziniams asmenims – iki 700 000 eurų dydžio bauda.“

4. Papildyti 208 straipsnį 42 dalimi:

42. Juridinio asmens bendrosios metinės pajamos, pagal kurias apskaičiuojamas skiriamos baudos dydis, nustatomos pagal paskutinių juridinio asmens sudarytų (pasirašytų) metinių finansinių ataskaitų duomenis. Juridinio asmens, kuris priklauso patronuojančiajai įmonei, kaip ji apibrėžta Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 22 dalyje, bendrosios metinės pajamos, pagal kurias apskaičiuojamas skiriamos baudos dydis, yra pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės paskutinėse sudarytose (pasirašytose) metinėse konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.“

5. Papildyti 208 straipsnį 43 dalimi:

43. Kai dėl pažeidimų buvo neteisėtai gauta pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengta nuostolių ar padaryta žalos ir šių pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydis, jeigu jį įmanoma nustatyti, viršijo šio straipsnio 41 dalyje nurodytus baudos dydžius, priežiūros institucija turi teisę skirti baudą iki dvigubo neteisėtai gautų pajamų, kitokios turtinės naudos, išvengtų nuostolių ar padarytos žalos dydžio.“

6. Papildyti 208 straipsnį 44 dalimi:

44. Konkretus skiriamos baudos dydis nustatomas trimis etapais, atsižvelgiant į bazinį baudos dydį ir šio įstatymo 205 straipsnio 2, 8, 9 ir 10 dalyse nustatytas aplinkybes. Pirmuoju etapu, atsižvelgiant į nustatyto pažeidimo sunkumą ir trukmę, nustatomas bazinis baudos dydis, kuris negali viršyti 50 procentų maksimalaus už tą pažeidimą galimos skirti baudos dydžio. Antruoju etapu, kai yra pagrindas, bazinis baudos dydis mažinamas arba didinamas atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias bei kitas asmens padėtį gerinančias arba bloginančias aplinkybes. Jeigu nustatomos vien atsakomybę lengvinančios ar kitos asmens padėtį gerinančios aplinkybės, bazinis baudos dydis yra mažinamas, o jeigu nustatomos vien tik sunkinančios ar kitos asmens padėtį bloginančios aplinkybės, bazinis baudos dydis yra didinamas. Kai yra ir atsakomybę lengvinančių ar kitų asmens padėtį gerinančių, ir atsakomybę sunkinančių ar kitų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, bazinis baudos dydis mažinamas arba didinamas atsižvelgiant į aplinkybių skaičių ir reikšmingumą. Trečiuoju etapu ankstesniais etapais nustatytas baudos dydis, kai yra pagrindas, mažinamas arba didinamas atsižvelgiant į būtinumą užtikrinti poveikio priemonės proporcingumą, atgrasomąjį poveikį ir kitas reikšmingas, tačiau pirmuoju ir antruoju etapais nevertintas aplinkybes.“

7. Pripažinti netekusia galios 208 straipsnio 8 dalį.

 

79 straipsnis. 209 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 209 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu paaiškėja, kad šio straipsnio 5 dalyje numatytos priemonės nėra pakankamos pažeidimams pašalinti, priežiūros institucija, prieš tai įspėjusi kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros instituciją, turi teisę taikyti poveikio priemones, numatytas šio straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punktuose. Kai neatidėliotinai būtina (yra tiesioginė grėsmė draudėjų, apdraustųjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir naudos gavėjų interesams ar tinkamam draudimo ar perdraudimo produktų rinkų veikimui), priežiūros institucija taiko šias poveikio priemones neatsižvelgdama į šio straipsnio 5 dalies nuostatas. Priežiūros institucija gali kreiptis į Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį.“

 

80 straipsnis. 210 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 210 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

210 straipsnis. Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkų, teikiančių paslaugas ar įsisteigusių Lietuvos Respublikoje, priežiūra

1. Kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkų, teikiančių paslaugas Lietuvos Respublikoje, ar šių tarpininkų Lietuvos Respublikoje įsteigtų filialų veiklos priežiūrą atlieka šios Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucija. Nepaisant šios nuostatos, priežiūros institucija prižiūri, kaip laikomasi draudėjų informavimo ir kitų veiklos Lietuvos Respublikoje vykdymo reikalavimų, ir turi kitas šiame straipsnyje nustatytas teises ir pareigas.

2. Priežiūros institucija turi teisę:

1) gauti informaciją iš kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko ar jo įsteigto filialo;

2) atlikti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko filialo patikrinimus šio įstatymo 212 straipsnyje nustatyta tvarka;

3) dalyvauti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijai atliekant šios Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko filialo patikrinimą;

4) šio įstatymo 205 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais pagrindais, taip pat kai pablogėja kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko įmonės filialo finansinė būklė ir ji nebeatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kai pažeisti draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ar nukentėjusių trečiųjų asmenų interesai arba kyla tokio pablogėjimo ar pažeidimo grėsmė ar kai kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko ar jo filialo rizikinga veikla gali pakenkti draudėjų, apdraustųjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir naudos gavėjų interesams, taikyti poveikio priemones, numatytas šio straipsnio 3 dalyje;

5) teikti rekomendacijas ir privalomus nurodymus kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkui ar jo įsteigtam filialui dėl jų veiklos Lietuvos Respublikoje.

3. Priežiūros institucija turi teisę taikyti šias poveikio priemones kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkui ar jo filialui:

1) įspėti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininką dėl nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimų ir nustatyti šių pažeidimų pašalinimo terminus;

2) reikalauti pakeisti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko įmonės filialo Lietuvos Respublikoje vadovą ar darbuotojus, vykdančius draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą;

3) skirti Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko įmonei baudą (šio įstatymo 208 straipsnis);

4) laikinai ar visam laikui uždrausti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą Lietuvos Respublikoje.

4. Priežiūros institucija privalo informuoti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros instituciją, kai yra pagrindas manyti, kad kitų Europos ekonominės erdvės valstybių draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas, teikiantis paslaugas ar įsteigęs filialą Lietuvos Respublikoje, pažeidžia jam taikomų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kad ši imtųsi visų teisės aktų leidžiamų priemonių pažeidimams pašalinti.

5. Jeigu paaiškėja, kad šio straipsnio 4 dalyje numatytos priemonės nėra pakankamos arba jų nebuvo imtasi ir draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkas toliau vykdo veiklą, galinčią pakenkti draudėjų, apdraustųjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir naudos gavėjų interesams ar tinkamam draudimo ar perdraudimo produktų rinkų veikimui, priežiūros institucija, prieš tai įspėjusi kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros instituciją, turi teisę taikyti poveikio priemones, numatytas šio straipsnio 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose. Kai neatidėliotinai būtina (yra tiesioginė grėsmė draudėjų, apdraustųjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir naudos gavėjų interesams ar tinkamam draudimo ar perdraudimo produktų rinkų veikimui), priežiūros institucija šias poveikio priemones taiko neatsižvelgdama į šio straipsnio 4 dalies nuostatas. Priežiūros institucija gali kreiptis į Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį.

6. Priežiūros institucija parenka poveikio priemonę atsižvelgdama į pažeidimo, dėl kurio taikoma ši priemonė, turinį, šio pažeidimo ir taikomos priemonės pasekmes kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkui ar jo filialui. Apie taikomą poveikio priemonę nedelsiant pranešama kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininkui, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės priežiūros institucijai, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai ir Komisijai.

7. Jeigu kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko pagrindinė veiklos vieta, iš kurios vadovaujama pagrindinei veiklai, yra Lietuvos Respublikoje, priežiūros institucija gali susitarti su buveinės valstybės priežiūros institucija, kad priežiūros institucija vykdytų kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo, perdraudimo ar papildomos draudimo veiklos tarpininko veiklos priežiūrą.

8. Priežiūros institucija, informavusi buveinės valstybės priežiūros instituciją, gali taikyti visas būtinas šiame įstatyme numatytas priemones, siekdama apsaugoti draudėjų, apdraustųjų, nukentėjusių trečiųjų asmenų ir naudos gavėjų teises, kai kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo produktų platintojo veikla yra visiškai ar daugiausia susijusi su Lietuvos Respublikos teritorija ir jis Lietuvos Respublikoje vykdo veiklą naudodamasis laisve teikti paslaugas arba įsisteigimo laisve tik siekdamas išvengti teisės aktų nuostatų, kurios būtų taikomos, jei draudimo produktų platintojo gyvenamoji vieta ar registruota buveinė būtų Lietuvos Respublikoje, taikymo ir kai jo veikla galėtų pažeisti vartotojų teises Lietuvos Respublikoje. Priežiūros institucija dėl šio klausimo taip pat gali kreiptis į Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 19 straipsnį.

 

81 straipsnis. 212 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 212 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) asmenų, kurie neteisėtai verčiasi draudimo ar perdraudimo įmonės veikla, draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veikla ar kurie yra susiję su šio įstatymo ar jo pagrindu priimtų teisės aktų pažeidimais;“.

 

82 straipsnis. 214 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 214 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Priežiūros institucija privalo glaudžiai bendradarbiauti su Komisija ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių priežiūros institucijomis draudimo ir perdraudimo, draudimo ir perdraudimo produktų platinimo priežiūros ir jos reglamentavimo tobulinimo klausimais.“

2. Papildyti 214 straipsnio 3 dalį 3 punktu:

3) pagal Direktyvos (ES) 2016/97 22 straipsnio 2 dalį apie Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, kurios yra griežtesnės, negu nustatyta Direktyvoje (ES) 2016/97.“

3. Papildyti 214 straipsnio 5 dalį 13 punktu:

13) tuo pačiu metu, kai viešai paskelbia pagal šio įstatymo 204 straipsnio 14 punktą, – apie taikytą poveikio priemonę; kasmet apibendrintai apie visas už draudimo produktų platinimo veiklos pažeidimus taikytas poveikio priemones; Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos nustatyta tvarka apie visas poveikio priemones, kurios nebuvo paskelbtos vadovaujantis šio įstatymo 205 straipsnio 11 dalimi, ir apie skundus dėl sprendimų taikyti poveikio priemones ir šių skundų tyrimo rezultatus;“.

4. Papildyti 214 straipsnio 5 dalį 14 punktu:

14) pagal Direktyvos (ES) 2016/97 22 straipsnio 2 dalį apie Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, kurios yra griežtesnės, negu nustatyta Direktyvoje (ES) 2016/97.“

 

83 straipsnis. 216 straipsnio pakeitimas

Papildyti 216 straipsnį 21 dalimi:

21. Priežiūros institucija privalo informuoti Komisiją apie esmines kliūtis ir sunkumus, kuriuos patiria Lietuvos Respublikos draudimo ar perdraudimo tarpininkai ar papildomos draudimo veiklos tarpininkai įsisteigdami ar vykdydami draudimo ar perdraudimo produktų platinimo veiklą trečiosiose valstybėse.“

 

84 straipsnis. 222 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 222 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

222 straipsnis. Piniginis vienetas

Šiame įstatyme eurais nurodytus dydžius, kurių indeksavimas numatomas Europos Sąjungos teisės aktuose, taip pat šio įstatymo 126 straipsnio 3 dalyje nurodytą dydį indeksuoja priežiūros institucija, atsižvelgdama į Europos vartotojų kainų indeksą, skelbiamą Eurostato, jeigu Europos Sąjungos teisės aktuose nenumatyta kitaip.“

 

85 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios Įstatymo priedo 8 punktą.

2. Papildyti Įstatymo priedą 17 punktu:

17. 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL 2016 L 26, p.19).“

 

86 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 24, 27, 29, 44–51 ir 73 straipsnius ir šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

2. Lietuvos bankas ir Draudimo brokerių rūmai iki 2018 m. liepos 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 24, 27 ir 29 straipsniai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

4. Nuo 2019 m. gegužės 1 d. galioja tokia šio įstatymo 40 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 161 straipsnio 4 dalies redakcija:

4. Draudimo brokerių įmonė neturi teisės vykdyti jokios kitos ūkinės veiklos, išskyrus draudimo, perdraudimo ir pensijų kaupimo produktų platinimo ir kitų finansinių paslaugų teikimo veiklą. Be to, draudimo brokerių įmonė gali vertinti draudžiamą turtą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

5. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduotas draudimo brokerio pažymėjimas, įsigaliojus šiam įstatymui, laikomas galiojančiu ir patvirtinančiu, kad draudimo brokeris yra išlaikęs draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo registruoti draudimo tarpininkai ne vėliau kaip iki 2019 m. vasario 23 d. privalo įvykdyti Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatytą reikalavimą turėti žinių ir gebėjimų vykdyti draudimo produktų platinimo veiklą.

7. Iki šio įstatymo įsigaliojimo licenciją gavusios draudimo brokerių įmonės nuo 2018 m. spalio 1 d. įrašomos į priežiūros institucijos skelbiamą draudimo brokerių įmonių sąrašą. 2018 m. spalio 1 d. netenka galios draudimo brokerių įmonių licencijos.

8. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos ir nebaigtos procedūros dėl licencijų, leidimų ar sprendimų atliekamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatas.

9. Iki šio įstatymo įsigaliojimo atsiradusioms teisėms ir pareigoms, kylančioms iš draudimo sutarties ar susijusioms su ja, galioja jų atsiradimo metu galiojusios Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatos. Jei teisės ir pareigos, kylančios iš draudimo sutarties, sudarytos iki šio įstatymo įsigaliojimo ar susijusios su ja, pradedamos įgyvendinti įsigaliojus šiam įstatymui, taikomos šio įstatymo nuostatos. Šio įstatymo 27 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 1151 straipsnio nuostatos taikomos draudimo sutartims, sudarytoms po šio įstatymo įsigaliojimo. Šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje išdėstyta Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 126 straipsnio 3 dalies nuostata netaikoma iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytoms draudimo sutartims, kurioms žalos padengimo techninis atidėjinys apskaičiuojamas naudojant perspektyvinį aktuarinį vertinimą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė