PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 29 d. Nr. 1-396

Vilnius

 

P a k e i č i u  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymą Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS                          

DĖL BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“, 11.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles:

2.1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Šiose taisyklėse minimas statinio atsparumo ugniai laipsnis, statinio konstrukcijų ir statybos produktų degumo klasės, pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, priešgaisrinių užtvarų (sienų, pertvarų, perdangų, durų, vartų, liukų, vožtuvų) tipai ir atsparumas ugniai nustatomi pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338.“

2.2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112.“

2.3. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

61. Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404, reikalavimus.“

2.4. Pakeičiu 68.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.3. atrakinamas iš vidaus raktu, laikomu šalia durų įrengtoje dėžutėje su į vidų įspaudžiamu stiklu. Pataisos namuose, pataisos namuose-atvirosiose kolonijose, tardymo izoliatoriuose, laisvės atėmimo vietų ligoninėse ar gydymo įstaigų skyriuose, kur stacionare teikiamos asmens sveikatos priežiūros  paslaugos psichinę ir (ar) protinę negalią turintiems asmenims, raktas gali būti laikomas pas budėtoją ir (ar) atsakingą už žmonių evakavimą asmenį, kuris bet kuriuo paros metu gali atrakinti patalpų (kamerų, palatų, kambarių), bendrojo naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių, avarinių išėjimų duris ar liukus.“

2.5. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75. Rūkyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais ženklais pažymėtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.“

2.6. Pakeičiu 141 punktą ir jį išdėstau taip:

141. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Atstumą nuo elektros šviestuvų iki metalinių stelažų dokumentų saugyklose nustato Lietuvos vyriausiasis archyvaras.“

2.7. Pakeičiu 424 punktą ir jį išdėstau taip:

424. Vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai turi būti su žarnomis ir švirkštais ir laikomi spintelėse. Gaisrinės žarnos turi būti sausos, susuktos į dvigubą ritę (plokščiosios gaisrinės žarnos) ir prijungtos prie čiaupų ir švirkštų. Gaisrinių čiaupų spintelės turi būti tvarkingos, lengvai atidaromos, ant durelių – aiškiai pažymėtas raidžių indeksas „GČ“ arba grafinis ženklas, jo eilės ir ugniagesių iškvietimo telefono numeris. Prieigų prie gaisrinių čiaupų vietos turi būti laisvos ir neužkrautos. Pataisos namuose, pataisos namuose-atvirosiose kolonijose, tardymo izoliatoriuose, laisvės atėmimo vietų ligoninėse ar gydymo įstaigų skyriuose, kur stacionare teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos psichinę ir (ar) protinę negalią turintiems asmenims, gaisrinių čiaupų spintelės gali būti rakinamos, o raktas ir gaisrinės žarnos laikomos pas budėtoją ir (ar) atsakingą už gaisrinę saugą asmenį, kuris bet kuriuo paros metu gali atrakinti gaisrinių čiaupų spinteles.“

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                             Saulius Greičius