LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-1491 2, 82, 10, 211, 33, 38, 87, 93, 94, 96 STRAIPSNIŲ, 2 PRIEDĖLIO, PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 181 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 9 d. Nr. XII-1768

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Papildyti 2 straipsnio 4 dalį 4 punktu:

4) informacijai apie pirkimus skelbti internete, kai skelbti tokią informaciją įpareigoja įstatymai arba šiame įstatyme nurodytų institucijų priimti teisės aktai.“

 

2 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 82 straipsnio 1 dalį nauju 18 punktu:

18) administruoti informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai pirkimo sutartis buvo nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, (toliau – esminis pirkimo sutarties pažeidimas) arba kai įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius;“.

2. Papildyti 82 straipsnio 1 dalį 19 punktu:

19) tvirtinti informacijos apie tiekėjus, nurodytus šios dalies 18 punkte, skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje taisykles;“.

3. Buvusį 82 straipsnio 1 dalies 18 punktą laikyti 20 punktu.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) finansinių paslaugų, susijusių su pinigų, valiutų keitimo kurso, valstybės skolos valdymo, iždo agento, finansinio turto valdymo arba kitų politikos sričių, susijusių su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių sandoriais, pirkimams, finansinių paslaugų, susijusių su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, pirkimams ir paskolų, susijusių ar nesusijusių su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, pirkimams;“.

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 181 straipsniu

Papildyti Įstatymą 181 straipsniu:

181 straipsnis. Pirkimo sutarties neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas

1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai:

1) pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo arba

2) priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas:

1) jeigu tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, – nuo šio įstatymo 94 straipsnio 5 dalyje nurodyto termino pabaigos arba

2) jeigu tiekėjas įstatymų nustatyta tvarka kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, – nuo teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, įsiteisėjimo dienos, arba

3) nuo teismo sprendimo, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius, įsiteisėjimo dienos.

3. Perkančioji organizacija, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.“

 

5 straipsnis. 211 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 211 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Perkančiosios organizacijos vadovai ar jų įgalioti asmenys, Komisijos nariai, ekspertai, perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojai ar darbuotojai, pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

33 straipsnis. Sąlygos, draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime

1. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas:

1) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;

2) nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų;

3) fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą bankrotą.

2. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas:

1) yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši;

2) jam iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

3) fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinis asmuo, dėl kurio per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šio straipsnio 1 dalyje išvardytas veikas;

4) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

5) apie atitiktį nustatytiems reikalavimams yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

6) fizinis asmuo yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, yra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai;

7) fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą;

8) yra neįvykdęs pirkimo sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis pirkimo sutarties pažeidimas, dėl to per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

3. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų, jog šio straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3 ir 7 punktuose nurodytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Perkančioji organizacija negali reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

4. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jeigu reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės negu perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas.

5. Jeigu tiekėjas negali pateikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose ir 2 dalies 1, 2, 3 ar 7 punkte nurodytų atvejų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu atveju, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir šio straipsnio 2 dalies 4, 6 ir 8 punktuose nurodytais atvejais – ir laisvos formos tiekėjo deklaracija.

6. Viešųjų pirkimų tarnyba privalo sudaryti Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašą ir pateikti jį Europos Komisijai. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat atsakinga už šio sąrašo naujų duomenų pateikimą Europos Komisijai.“

 

7 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 38 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Tiekėjų įregistravimo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktų, 33 straipsnio 2 dalies 1–5 punktų, 34, 35, 36 straipsnių, 37 straipsnio 1 dalies ir, jeigu reikia, 2 dalies nuostatomis. Kai prašymą įregistruoti į sąrašus pateikia ūkio subjektai, priklausantys jungtinei ūkio subjektų grupei, jie gali remtis kitų grupės ūkio subjektų pajėgumais. Šiuo atveju tokie ūkio subjektai privalo įrodyti oficialius sąrašus sudarančiai institucijai, kad reikalingais pajėgumais jie galės naudotis visą pažymos apie jų registraciją sąraše galiojimo laiką ir visą šį laikotarpį šie ūkio subjektai atitiks įregistravimo į sąrašus reikalavimus.“

2. Pakeisti 38 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Perkančioji organizacija iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus pripažintas geriausiu, papildomai reikalauja pateikti pažymas apie socialinio draudimo ar mokesčių įmokas. Perkančioji organizacija nereikalauja dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.“

 

8 straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 87 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija, parinkdama tiekėją ir siekdama įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujasi šio įstatymo 32–38 straipsniuose nustatytais reikalavimais (šio įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų neprivaloma taikyti mažos vertės pirkimų atveju). Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityse, tiekėjų kvalifikaciją gali tikrinti taikydama kvalifikacinę sistemą, kaip nustatyta šio įstatymo 77 straipsnyje.“

 

9 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 93 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ar neteisėtai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:

1) perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;

2) žalos atlyginimo;

3) pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;

4) alternatyvių sankcijų taikymo;

5) sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.“

2. Papildyti 93 straipsnį 4 dalimi:

4. Perkančioji organizacija Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius dėl nesąžiningai pareikšto nepagrįsto ieškinio arba sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, taip pat reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos ji patyrė dėl ieškovo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių.“

 

10 straipsnis. 94 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 94 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

94 straipsnis. Pretenzijos pateikimo perkančiajai organizacijai, prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui terminai

1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu):

1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;

2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

2. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

3. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

4. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau šiame įstatyme nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai. Ši dalis netaikoma šio straipsnio 5 dalyje nustatytu atveju.

5. Tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.“

 

11 straipsnis. 96 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 96 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

96 straipsnis. Žalos, atsiradusios dėl šio įstatymo reikalavimų nesilaikymo, atlyginimas“.

 

12 straipsnis. Įstatymo 2 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

viešųjų pirkimų įstatymo

2 priedėlis

 

PASLAUGOS, NURODYTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 31 DALYJE

 

1. A ir B paslaugų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 31 dalyje, sąrašai pateikiami lentelėje:

 

Kate-gorijos Nr.

Paslaugų pavadinimas

Kodai pagal Laikinąjį svarbiausią produktų klasifikatorių (CPC). CPC naudojamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuo- jamai paslaugų sričiai nustatyti

 

Kodai pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (CPV)

 

A PASLAUGOS

1.

Priežiūros ir remonto paslaugos

6112, 6122, 633, 886

Nuo 50100000-6 iki 50884000-5 (išskyrus nuo 50310000-1 iki 50324200-4 ir 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) ir nuo 51000000-9 iki 51900000-1

2.

Sausumos transporto paslaugos (išskyrus 18 kategorijai priskirtas geležinkelių transporto paslaugas), apimančios šarvuotų automobilių paslaugas ir kurjerių paslaugas, išskyrus pašto vežimą

712 (išskyrus 71235), 7512, 87304

 

Nuo 60100000-9 iki 60183000-4 (išskyrus 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) ir nuo 64120000-3 iki 64121200-2

3.

Keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu paslaugos, išskyrus pašto vežimą

73 (išskyrus 7321)

Nuo 60410000-5 iki 60424120-3 (išskyrus 60411000-2, 60421000-5) ir 60500000-3 nuo 60440000-4 iki 60445000-9

4.

Sausumos (išskyrus 18 kategorijai priskirtas geležinkelių transporto paslaugas) ir oro pašto transportas

71235, 7321

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5

5.

Ryšių paslaugos

752

Nuo 64200000-8 iki 64228200-2,

72318000-7 ir nuo 72700000-7 iki 72720000-3

6.

Finansinės paslaugos:

a) draudimo paslaugos;

b) bankų ir investavimo paslaugos (išskyrus finansines paslaugas, susijusias su pinigų, valiutų keitimo kurso, valstybės skolos valdymo, iždo agento, finansinio turto valdymo arba kitų politikos sričių, susijusių su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių sandoriais, finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, taip pat paskolas, susijusias ar nesusijusias su vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, ir centrinio banko paslaugas. Į šias paslaugas taip pat neįeina paslaugos, susijusios su žemės, esamų pastatų arba kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimu ar nuoma arba teisių į juos įsigijimu bet kokiomis finansinėmis priemonėmis; finansinės paslaugos, suteiktos prieš sudarant, sudarant arba sudarius bet kokios formos žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų arba teisių į juos įsigijimo ar nuomos sutartis, nepaisant jų formos, patenka į šio įstatymo taikymo sritį)

ex. 81, 812, 814

Nuo 66100000-1 iki 66720000-3 (išskyrus finansines paslaugas, susijusias su pinigų, valiutų keitimo kurso, valstybės skolos valdymo, iždo agento, finansinio turto valdymo arba kitų politikos sričių, susijusių su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių sandoriais, finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, taip pat paskolas, susijusias ar nesusijusias su vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, ir centrinio banko paslaugas. Į šias paslaugas taip pat neįeina paslaugos, susijusios su žemės, esamų pastatų arba kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimu ar nuoma arba teisių į juos įsigijimu

bet kokiomis finansinėmis priemonėmis; finansinės paslaugos, suteiktos prieš sudarant, sudarant arba sudarius bet kokios formos žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų arba teisių į juos įsigijimo ar nuomos sutartis, nepaisant jų formos, patenka į šio įstatymo taikymo sritį)

7.

Kompiuterių ir susijusios paslaugos

84

Nuo 50310000-1 iki 50324200-4,

nuo 72000000-5 iki 72920000-5

(išskyrus 72318000-7 ir nuo 72700000-7 iki 72720000-3), 79342410-4

8.

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos (išskyrus sutartis dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų, tačiau ne tokių, kurios naudingos tik perkančiajai organizacijai ir už kurias visiškai atlygina perkančioji organizacija)

85

Nuo 73000000-2 iki 73436000-7 (išskyrus 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

9.

Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos

 

862

Nuo 79210000-9 iki 79223000-3

10.

Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

864

Nuo 79300000-7 iki 79330000-6 ir 79342310-9, 79342311-6

11.

Valdymo konsultavimo (išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas) ir susijusios paslaugos

865, 866

Nuo 73200000-4 iki 73220000-0, nuo 79400000-8 iki 79421200-3 ir 79342000-3, 79342100-4,

79342300-6, 79342320-2,

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

12.

Architektūrinės paslaugos: inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos

867

Nuo 71000000-8 iki 71900000-7 (išskyrus 71550000-8) ir 79994000-8

13.

Reklamos paslaugos

871

Nuo 79341000-6 iki 79342200-5

(išskyrus 79342000-3 ir 79342100-4)

14.

Pastatų valymo paslaugos ir nuosavybės valdymo paslaugos

874,

82201–82206

Nuo 70300000-4 iki 70340000-6 ir nuo 90900000-6 iki 90924000-0

15.

Leidybos ir spausdinimo paslaugos už užmokestį ar sutarties pagrindu

88442

Nuo 79800000-2 iki 79824000-6 ir nuo 79970000-6 iki 79980000-7

16.

Nuotekų ir atliekų šalinimo bei valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos

94

Nuo 90400000-1 iki 90743200-9 (išskyrus 90712200-3), nuo 90910000-9 iki 90920000-2 ir 50190000-3, 50229000-6,

50243000-0

 

B PASLAUGOS

17.

Viešbučių ir restoranų paslaugos

64

Nuo 55100000-1 iki 55524000-9

ir nuo 98340000-8 iki 98341100-6

18.

Geležinkelių transporto paslaugos

711

Nuo 60200000-0 iki 60220000-6

19.

Vandens transporto paslaugos

72

Nuo 60600000-4 iki 60653000-0

ir nuo 63727000-1 iki 63727200-3

20.

Pagalbinio transporto paslaugos

74

Nuo 63000000-9 iki 63734000-3

(išskyrus 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 ir nuo 63727000-1 iki 63727200-3) ir 98361000-1

21.

Teisinės paslaugos

861

Nuo 79100000-5 iki 79140000-7

22.

Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo paslaugos (išskyrus darbo sutartis)

872

Nuo 79600000-0 iki 79635000-4

(išskyrus 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) ir nuo 98500000-8 iki 98514000-9

23.

Tyrimo ir saugumo paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas

873, išskyrus 87304

Nuo 79700000-1 iki 79723000-8

 

24.

Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos

92

Nuo 80100000-5 iki 80660000-8 (išskyrus 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)

25.

Sveikatos ir socialinės paslaugos

93

79611000-0 ir nuo 85000000-9 iki 85323000-9 (išskyrus 85321000-5 ir 85322000-2)

26.

Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos (išskyrus paslaugų sutartis, skirtas radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimams, kai juos atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytai perkančiajai organizacijai nustatytus reikalavimus atitinkantis transliuotojas)

96

Nuo 79995000-5 iki 79995200-7 ir nuo 92000000-1 iki 92700000-8

(išskyrus 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6)

27.

Kitos paslaugos

 

 

 

 

2. Jeigu kyla paslaugų pagal CPC ir CPV aiškinimo skirtumų, vadovaujamasi CPC.“

 

13 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 14 punktu:

14. 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL 2014 L 94, p. 65).“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1, 2, 4, 9, 10, 11 straipsniai ir 6 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 2 punktas ir 2 dalies 8 punktas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

2. Viešųjų pirkimų tarnyba iki 2015 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

4. Šio įstatymo 2, 4, 9, 10, 11 straipsnių ir 6 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatos taikomos esminiams pirkimo sutarties pažeidimams ir esminiu pripažintinam pirkimo sutarties neįvykdymui ar netinkamam įvykdymui, atsiradusiems nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė